Δευτέρα, Φεβρουαρίου 20, 2017

Διαγραφή αποτελεσμάτων από την Google λόγω προσωπικών δεδομένων

Μια νέα δυνατότητα για την διαγραφή αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στην μηχανή αναζήτησης "Google" δίνεται τώρα με την σχετική αρμοδιότητα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Αρχή έχει ήδη δημοσιεύσει αποφάσεις με τις οποίες εξετάζει προσφυγές για διαγραφή εναντίον της Google, δηλαδή για κατάργηση συνδέσμων που οδηγούν σε τρίτες ιστοσελίδες και εμφανίζονται ως αποτέλεσμα στην μηχανή αναζήτησης με κριτήριο το όνομα του ενδιαφερομένου (το όνομα αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα). Από τις υποθέσεις πάντως που χειρίστηκε η Αρχή προκύπτει ότι η Google είχε ισχυρή νομική εκπροσώπηση στην σχετική διαδικασία και ότι αντιμετώπισε με σοβαρές ενστάσεις τις προσφυγές των αιτούντων, πετυχαίνοντας την απόρριψη ορισμένων αιτημάτων
Στην πρώτη περίπτωση η εταιρεία Google έκανε εν μέρει δεκτό το αίτημα διαγραφής, ενώ απέρριψε το αίτημα για κατάργηση συγκεκριμένων συνδέσμων που σχετίζονται με τη θέση του προσφεύγοντος, θεωρώντας ότι οι επίμαχες πληροφορίες ενδιαφέρουν το κοινό, συνδέονται με την επαγγελματική του ζωή και με την ιδιότητά του ως προσώπου που έχει σημαντικό ρόλο στο δημόσιο βίο, και ότι δεν κρίθηκε αρμοδίως ότι είναι ανακριβείς ούτε είναι χρονικά ξεπερασμένες σε σχέση με το χρόνο δημοσιεύσεώς τους. Η Αρχή έκρινε ότι η απάντηση της Google Inc, κατά το μέρος που απορρίπτει το σχετικό αίτημα διαγραφής, είναι νόμιμα αιτιολογημένη με βάση τα νόμιμα κριτήρια αξιολόγησης. Δείτε την απόφαση 82/2016. Στη δεύτερη περίπτωση η εταιρεία Google Inc απέρριψε το αίτημα του προσφεύγοντος για κατάργηση του συγκεκριμένου συνδέσμου, θεωρώντας ότι η επίμαχη πληροφορία ενδιαφέρει το κοινό, συνδέεται με την επαγγελματική ζωή και με την ιδιότητα του προσφεύγοντος ως ιατρού, και ότι δεν είναι ανακριβής ή ξεπερασμένη, δεδομένου ότι καταδικάστηκε πρόσφατα και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Η Αρχή έκρινε ότι η απάντηση της εταιρείας Google στο αίτημα του προσφεύγοντος δεν είναι νόμιμα αιτιολογημένη με βάση τα νόμιμα κριτήρια αξιολόγησης και ότι οφείλει άμεσα να προβεί σε κατάργηση του συγκεκριμένου συνδέσμου. Δείτε την απόφαση 83/2016.
Στην τελευταία περίπτωση αιτήματος διαγραφής, η Google απάντησε ότι οι επίμαχες αναρτήσεις αφορούν σε διαφορετικό πρόσωπο και όχι στην προσφεύγουσα και ότι συνεπώς δεν προκύπτει παραβίαση των δικαιωμάτων της. Η Αρχή ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης. Κατόπιν τούτου, η Google έστειλε απάντηση στην Αρχή, με την οποία αναθεώρησε τη θέση της και ικανοποίησε το αίτημα της προσφεύγουσας για διαγραφή των συγκεκριμένων συνδέσμων. Στην απόφαση 84/2016 της Αρχής επισημαίνεται περαιτέρω ότι στην περίπτωση που μελλοντικά εμφανιστούν παρόμοιες αναρτήσεις πρέπει απαραιτήτως να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία, δηλαδή αίτηση στην εταιρεία με αναφορά στους προς διαγραφή συνδέσμους και ανάλογη ειδική αιτιολόγηση του αιτήματος. Η προσφυγή στην Αρχή χωρίς την προηγούμενη τήρηση της παραπάνω διαδικασίας θεωρείται πρόωρη και ως εκ τούτου απαράδεκτη. 

Σάββατο, Φεβρουαρίου 18, 2017

Εμφυτεύματα στήθους και ευθύνη της εταιρίας πιστοποίησης


Το 2008, η Elisabeth Schmitt υποβλήθηκε στη Γερμανία σε επέμβαση τοποθετήσεως εμφυτευμάτων στήθους τα οποία είχαν κατασκευαστεί στη Γαλλία. Το 2010, οι γαλλικές αρχές διαπίστωσαν ότι ο γάλλος κατασκευαστής είχε παρασκευάσει τα εμφυτεύματα στήθους από βιομηχανική σιλικόνη που δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ποιότητας και, συνεπεία τούτου, η Ε. Schmitt υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαιρέσεως των εμφυτευμάτων της. Ο κατασκευαστής εν τω μεταξύ πτώχευσε.

Ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων, η Ε. Schmitt ζητεί από την TÜV Rheinland, τον οργανισμό στον οποίον ο κατασκευαστής ανέθεσε την αξιολόγηση του συστήματός του ποιότητας στο πλαίσιο της πιστοποίησης ΕΚ, αποζημίωση ύψους 40 000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη. Ζητεί, επίσης, να αναγνωριστεί η υποχρέωση της TÜV για αποκατάσταση τυχόν μελλοντικών υλικών ζημιών. Κατά την άποψή της, αν η TÜV είχε ελέγξει τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια, θα ήταν σε θέση να διαπιστώσει ότι ο κατασκευαστής δεν είχε χρησιμοποιήσει εγκεκριμένη σιλικόνη.

Κατά το Bundesgerichtshof (Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, Γερμανία), προκειμένου να θεμελιωθεί ευθύνη της TÜV, ο εν λόγω οργανισμός πρέπει να έχει παραβεί είτε έναν παρέχοντα προστασία κανόνα, είτε μια συμβατική υποχρέωση. Προκειμένου να είναι σε θέση να αποδείξει την ύπαρξη τέτοιας παραβάσεως, το Bundesgerichtshof ζητεί από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει προηγουμένως τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή την οδηγία 93/42 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1. Η οδηγία αυτή εναρμονίζει τις απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως τα εμφυτεύματα στήθους, προκειμένου να είναι δυνατή η διάθεσή τους στην αγορά. Ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία σχετικά με τη δήλωση πιστότητας ΕΚ, καθώς και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών που παρεμβαίνουν στο πλαίσιο του συστήματος αυτού για τη διασφάλιση της ποιότητας.

Με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το Δικαστήριο απαντά ότι, κατά την οδηγία αυτή, ένας κοινοποιημένος οργανισμός ο οποίος, όπως η TÜV, παρεμβαίνει στο πλαίσιο της διαδικασίας σχετικά με τη δήλωση πιστότητας ΕΚ, δεν οφείλει γενικώς να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, να ελέγχει τα προϊόντα και/ή να εξετάζει τα επιχειρησιακά έγγραφα του κατασκευαστή. Εντούτοις, οσάκις υφίστανται ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν ενδέχεται να μη συνάδει προς τις απαιτήσεις που απορρέουναπό την οδηγία, ο οργανισμός αυτός οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προς εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την οδηγία υποχρεώσεών του 2.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει, επίσης, ότι η παρέμβαση του κοινοποιημένου οργανισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας σχετικά με τη δήλωση πιστότητας ΕΚ αποβλέπει στην προστασία των τελικών αποδεκτών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Εντούτοις, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εκ μέρους του οργανισμού αυτού υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την οδηγία στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαδικασίας μπορεί ενδεχομένως να θεμελιώσει την ευθύνη του έναντι των αποδεκτών, διέπονται από το εθνικό δίκαιο, υπό την επιφύλαξη των αρχών της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας. 
___

1 Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ 1993, L 169, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 (ΕΕ 2003, L 284, σ. 1). Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 (ΕΕ 2007, L 247, σ. 21). Εντούτοις, οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν διατάξεις εφαρμοστέες από την 21η Μαρτίου 2010 οι οποίες, κατά συνέπεια, δεν ασκούν επιρροή στο πλαίσιο της προκειμένης διαφοράς. 


2 Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα και η διαπίστωση, ενδεχομένως, ότι μπορεί να διατηρηθεί η πιστοποίηση ΕΚ

Το κείμενο αναπαράγει το Δελτίο Τύπου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τρίτη, Φεβρουαρίου 07, 2017

Πρόστιμο στο μετρό για άρνηση χορήγησης δεδομένων

Πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε από την Αρχή, επειδή το μετρό δεν χορήγησε αντίγραφο του βίντεο που εικονίζει περιστατικό με αστυνομικό που κατήγγειλε ο Μανώλης Τρίκας (βλ. εδώ). Η Αρχή με την απόφαση 16/2017 διατάσσει την ΣΤΑΣΥ ΑΕ να ικανοποιήσει αμελλητί το δικαίωμα πρόσβασης του ατόμου στα προσωπικά δεδομένα του και "να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας σε κάθε άσκηση δικαιώματος πρόσβασης από υποκείμενα των δεδομένων". Η Αρχή ασχολήθηκε κατόπιν προσφυγής που υποβάλαμε τον Σεπτέμβριο. Το πρόστιμο εισπράττεται από το κράτος.

Το μέτρο είχε ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να δώσει το βίντεο γιατί δεν διαθέτει εξοπλισμό θόλωσης των προσώπων των άλλων ατόμων που εικονίζονται σε αυτό.