Τρίτη, Δεκεμβρίου 15, 2020

Αποζημίωση πολίτη λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης λόγω αποχής δικηγόρου του

 Mε απόφασή του το Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε επιχειρηματία που εκπροσώπησε το γραφείο μας για την αποζημίωση του λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης. Η υπέρβαση αφορούσε μια αγωγή που η εκδίκασή της αναβλήθηκε πρωτόδικα στο όνομα του δικηγόρου του, ο οποίος ήταν αναγκασμένος να απέχει από τα καθήκοντά του συμμορφούμενος με απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που είχε κηρύξει υποχρεωτική αποχή δικηγόρων.

Η αγωγή είχε αρχικώς προσδιοριστεί να συζητηθεί μετά τριετία και, μετά την αναβολή προσδιορίστηκε να συζητηθεί πάλι μετά τριετία. Η απόφαση εκδόθηκε εντός 8 μηνών από την συζήτηση, υπέρ του ενάγοντος.
Κατά την εκδίκαση της αιτήσεως για δίκαιη ικανοποίηση του αιτούντος – ενάγοντος λόγω της ως άνω πολυετούς καθυστέρησης, το καθ’ ου Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίστηκε πως στο επίμαχο χρονικό διάστημα δεν πρέπει να συνυπολογιστούν τα διαστήματα: α) των δικαστικών διακοπών από 1ης Ιουλίου μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου και β) η αναβολή που δόθηκε συνεπεία της αποχής των δικηγόρων.
Εντούτοις, το Δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς αυτούς, διότι, όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α., τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να οργανώνουν το δικαστικό τους σύστημα κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η έκδοση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαιοδοτικών τους οργάνων εντός εύλογης προθεσμίας.
Ωσαύτως, το Δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό του Ελληνικού Δημοσίου πως ο αιτών φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση, επειδή δεν κατέθεσε αιτήσεις προτίμησης για τον προσδιορισμό συντομότερων δικασίμων, κρίνοντας ότι το καθήκον επιμελείας στην απονομή της δικαιοσύνης ανήκει πρώτα στις αρμόδιες αρχές.
"Συνεπώς, η ενδεχόμενη παράλειψη των προσφευγόντων να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσον, για να επιταχύνουν την διαδικασία, δεν αναπληρώνει την γενική υποχρέωση του Κράτους να εγγυάται την διεξαγωγή της διαδικασίας εντός ευλόγου χρόνου", σύμφωνα με την απόφαση. Το Δικαστήριο υπογράμμισε πως το Ελληνικό Δημόσιο “δεν μπορεί να μεταθέτει εκ των υστέρων στους πολίτες την αδυναμία του ως Κράτους να ανταποκριθεί στην επίλυση των διαφορών των πολιτών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος”.
Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας της δίκης ασκείται ανά βαθμό δικαιοδοσίας, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου που εκδόθηκε μετά από την δίκη για την οποία ο αιτών παραπονείται ότι υπήρξε υπέρβαση της εύλογης διάρκειάς της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προβολή ταινίας για τις ομοφοβικές διακρίσεις στην σχολική διαδικασία

  Δεν υπάρχει κανένας κανόνας, νομικός ή δεοντολογικός που να απαγορεύει να δει ένα παιδί την σκηνή ενός φιλιού σε ένα κινηματογραφικό έργο....