Πέμπτη, Μαρτίου 30, 2023

Απαράδεκτη αγωγή λόγω μη υπόδειξης κειμένου αποκατάστασης σε εξώδικο

 Με την απόφαση 573/2023 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε αγωγή κατά εναγόμενης - χρήστριας του facebook για αναρτήσεις της, για τις οποίες η ενάγουσα της είχε μεν επιδώσει εξώδικη δήλωση, αλλά χωρίς να της υποδείξει και σχετικό κείμενο αποκατάστασης.

Το γραφείο μας εκπροσώπησε την εναγόμενη.

 Σύμφωνα με την απόφαση: "η ένδικη αγωγή κρίνεται απορριπτέα ως απαράδεκτη, κατά τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω υπ' αριθμ. ΙΙ μείζονα σκέψη, διότι, αν και η ενάγουσα κάλεσε την εναγομένη με την από 9-7-2018 εξώδικη διαμαρτυρία, δήλωση και πρόσκλησή της, η οποία επιδόθηκε στην τελευταία στις 12-7-2018, να παύσει να παρανομεί μη ασχολούμενη στο μέλλον με το πρόσωπό της, εν τούτοις, το περιεχόμενο της εν λόγω προσκλήσεως, όπως προκύπτει από την επισκόπησή του, δεν ήταν σύννομο, δεκτού γενομένου του ισχυρισμού της εναγομένης. Ειδικότερα, η ενάγουσα δεν τήρησε την νόμιμη προδικασία που προβλέπεται στην προεκτεθείσα υπ' αριθμ. ΙΙ νομική σκέψη αναλογικά εφαρμοζόμενη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου μόνου του Ν.1178/1981, αφού δεν κάλεσε, πριν την άσκηση της αγωγής, την εναγομένη με την ως άνω έγγραφη εξώδικη πρόσκλησή της αφενός να αποκαταστήσει την προσβολή με την καταχώρηση στο αναφερόμενο στην αγωγή μέσο κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK, όπου διατηρεί προσωπικό λογαριασμό, κειμένου που η ίδια έπρεπε να της υποδείξει, και συνεπώς, η παράλειψή αυτ'ής κατέστησε ανέφικτη και τη δυνατότητα της εναγομένης να ανταποκριθεί στο αντίστοιχο βάρος της ως προς την επανόρθωση αυτή καθεαυτή, αφετέρου η ίδια η ενάγουσα στο δικόγραφο της αγωγ'ής της ομολογεί ότι έλαβαν χώρα δημοσιεύσεις προσβλητικές προς το πρόσωπό της, τις οποίες και εκθέτει αναλυτικά, και σε χρόνο μεταγενέστερο της αποστολής του ως άνω εξωδίκου (όπως στις...) για τις οποίες ουδεμία αναφορά γίνεται επ' αυτών στο εξώδικο αυτό - ούε σε άλλο μεταγενέστερο - μη τηρώντας ως προς αυτές την ως άνω προδικασία. Ο δε ισχυρισμός της ενάγουσας ότι σε κάθε περίπτωση είχε οχλήσει την εναγομένη για το σύνολο των αναφερομένων στην αγωγή προσβλητικών δημοσιευμάτων καταθέτοντας σε βάρος της τελευταίας και την από .... και με αρ. καταθ. ... αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ουδεμία επιρροή ασκεί λαμβανομένου υπόψή ότι η ως άνω αίτηση, ακόμη και αν ηθελε θεωρηθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις της προδικασίας της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου μόνου του Ν.1178/1981, έλαβε χώρα μετά την άσκηση της υπό κρίση αγωγής, η οποία επιδόθηκε στην εναγομένη την 9-10-2018. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτή. Τα δικαστικά έξοδα της εναγομένης, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός της, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της ενάγουσας, λόγω της ήττας της, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης (...)". 

Η ενάγουσα προχώρησε σε άσκηση έφεσης, υποστηρίζουσα ότι οι αναρτήσεις στο FACEBOOK δεν εμπίπτουν στον νόμο περί τύπου, άρα ούτε και στην ως άνω προδικασία του εξωδίκου με το οποίο υποδεικνύεται κείμενο αποκατάστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...