Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Το νομοσχέδιο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Στις 11 Ιουλίου 1816, το βρετανικό κοινοβούλιο ψήφισε με νόμο την αγορά των γλυπτών που αφαίρεσε ο Έλγιν από την Ακρόπολη και την παράδοσης τους στο Βρετανικό Μουσείο.

Σήμερα, ακριβώς 200 χρόνια μετά, διακομματική ομάδα Βρετανών βουλευτών καταθέτει στο ίδιο κοινοβούλιο πρόταση νόμου για την κατάργηση του προηγούμενου νόμου και την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα.

Το κείμενο της πρότασης νόμου είναι το εξής:

Parthenon Sculptures (Return to Greece) Bill
CONTENTS
Return of the Parthenon Sculptures
Amendment of the British Museum Act 1963
3 Other artefacts
4 Short title and commencement

A

BILL

TO

Make provision for the transfer of ownership and return to Greece of the artefacts known as the Parthenon Sculptures, or Elgin Marbles, purchased by Parliament in 1816; to amend the British Museum Act 1963 accordingly; and for connected purposes.

BE IT ENACTED by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:— 
1 Return of the Parthenon Sculptures
(1)Ownership of the collection of artefacts known as the ‘Parthenon Sculptures’, or the ‘Elgin Marbles’, is transferred to the government of the Hellenic Republic, subject only to subsections (2) and (4).
(2)The artefacts comprising the collection in subsection (1) shall be determined by the Secretary of State by regulation.
(3)Before making a determination under subsection (2), the Secretary of State must consult—
(a)the Trustees of the British Museum,
(b)representatives of the Government of the Hellenic Republic, and
(c)any other person, body or institution that the Secretary of State believes to be appropriate.
(4)Subsection (1) has effect on the coming into force of an agreement between the Government of the United Kingdom and the Government of the Hellenic Republicin which terms are agreed relating to—
(a)arrangements for the suitable transportation of the collection determined under subsection (2); 
(b)responsibility for the costs of such transportation;
(c)arrangements and conditions for the maintenance and display of the collection; and
(d)access to the collection for:
(i)experts
(ii)students, and
(ii)members of the public. 
(5)The power to
(a) make regulations under subsection (2), or
(b) enter into an agreement under subsection (4)
is exercisable by statutory instrument which may only be made after a draft of the  instrument has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.
2 Amendment of the British Museum Act 1963 
(1)In section 5 of the British Museum Act 1963 (disposal of objects), after subsection (4) insert—
(5)Nothing in this section may be interpreted as applying to an artefact that—
(a)has been determined to be part of the collection under section 1(1) of the Parthenon Sculptures (Return to Greece) Act 2016, or 
(b)is under active consideration by the Secretary of State for determination as to whether or not the artefact is part of that collection.”
(2)In section 9 of the British Museum Act 1963 (transfers to other institutions) after subsection (1) insert—
“(2)Nothing in this section may be interpreted as applying to an artefact that— 
(a)has been determined to be part of the collection under section 1(1) of the Parthenon Sculptures (Return to Greece) Act 2016, or 
(b)is under active consideration by the Secretary of State for determination as to whether or not the artefact is part of that collection.”
3 Other artefacts
Nothing in this Act shall be interpreted as applying to any artefact forming part of a collection within a national museum or gallery other than the artefacts mention in section 1.
Short title and commencement 
(1)This Act may be cited as the Parthenon Sculptures (Return to Greece) Act 2016.
(2)This Act comes into force on the day after the day on which it receives Royal Assent.


Μετάφραση στα Ελληνικά:

Νόμος περί Γλυπτών του Παρθενώνα (Επιστροφή στην Ελλάδα) 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα
2 Τροποποίηση του Νόμου περί Βρετανικού Μουσείου του 1963
3 Άλλα τεχνουργήματα
4 Συντομογραφία και έναρξη ισχύος 


ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙ

Πρόβλεψης για την μεταβίβαση της κυριότητας και επιστροφή στην Ελλάδα των τεχνουργημάτων που είναι γνωστά ως τα Γλυπτά του Παρθενώνα ή τα Ελγίνεια Μάρμαρα, αγορασθέντα από το Κοινοβούλιο το 1816, καθώς και για την τροποποίηση του νόμου περί Βρετανικού Μουσείου του 1963 και για άλλους συναφείς σκοπούς. 

ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ από την Αυτής Μεγαλειότητα, την Βασίλισσα και κατόπιν συμβουλής και συναίνεσης της Βουλής των Λόρδων και των Κοινοτήτων σε συνέλευση στο παρόν Κοινοβούλιο και με την εξουσία των εν ιδίων, τα εξής:

1 Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα 

(1)   Η κυριότητα της συλλογής τεχνουργημάτων γνωστών ως "τα Γλυπτά του Παρθενώνα" ή τα "Ελγίνεια Μάρμαρα" μεταβιβάζεται στην κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 4. 

(2)​Τα τεχνουργήματα που αποτελούν την συλλογή της παραγράφου 1 προσδιορίζονται με κανονιστική πράξη του Υπουργείου Εσωτερικών 

(3)​Πριν τον προσδιορισμό κατά την παρ. 2, το Υπουργείο Εσωτερικών θα διαβουλευθεί με - 
(α)τους Επιρόπους του Βρετανικού Μουσείου,
(β)τους εκπροσώπους της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας 
(γ)​κάθε άλλο πρόσωπο, οργανισμό ή θεσμό που κρίνει αναγκαίο το Υπουργείο Εσωτερικών. 

(4)​Η παράγραφος 1 τίθεται σε εφαρμογή μετά από συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας με όρους συμφωνίας σχετικά με 
(α)​τον διακανονισμό για την κατάλληλη μεταφορά της συλλογής που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2
(β)​την ευθύνη για τα έξοδα αυτής της μεταφοράς
(γ)​τον διακανονισμό και τους όρους για την διατήρηση και παρουσίαση της συλλογής και 
(δ)         πρόσβαση στην συλλογή από: 

(i)ειδικούς
(ii)φοιτητές και 
(ii)το κοινό. 
(5)       Η αρμοδιότητα για 

(α) την έκδοση κανονιστικής πράξης κατά την παράγραφο 2 και 
(β) την σύναψη της συμφωνίας κατά την παράγραφο 4

ασκείται με κανονιστικό κείμενο μετά την σύνταξη σχεδίου των ανωτέρω και εγκρίνεται με ψήφισμα από τις δύο Βουλές του Κοινοβουλίου. 

2 Τροποποίηση του Νόμου περί Βρετανικού Μουσείου του 1963 
(1)Στο άρθρο  5 του Νόμου περί Βρετανικού Μουσείου του 1963 (παρακατάθεση αντικειμένων), μετά την παρ. 4​προστίθενται: 


(5)​Τίποτε σε αυτό το κεφάλαιο δεν ερμηνεύεται ως εφαρμοζόμενο σε ένα τεχνούργημα που  

(α)​έχει προσδιοριστεί ως μέρος της συλλογής του άρθρου 1 παρ. 1 του Νόμου περί Γλυπτών του Παρθενώνα (Επιστροφή στην Ελλάδα) του 2016 ή 

(β)​εξετάζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών ως προς το εάν ανήκει ή όχι σε αυτή την συλλογή." 

(2)​Στο κεφάλαιο 9 του Νόμου περί Βρετανικού Μουσείου του 1963 (μεταφορά σε άλλους θεσμούς), μετά την παρ. 1 προστίθεται: 
“(2)​Τίποτε σε αυτό το κεφάλαιο δεν ερμηνεύεται ως εφαρμοζόμενο σε ένα τεχνούργημα που

(α)​έχει προσδιοριστεί ως μέρος της συλλογής του άρθρου 1 παρ. 1 του Νόμου περί Γλυπτών του Παρθενώνα (Επιστροφή στην Ελλάδα) του 2016 ή 

(β)​εξετάζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών ως προς το εάν ανήκει ή όχι σε αυτή την συλλογή. 

3 Άλλα τεχνουργήματα

Τίποτε σε αυτό τον Νόμο δεν ερμηνεύεται ως εφαρμοζόμενο σε κάθε τεχνούργημα που αποτελεί μέρος μιας συλλογής ενός εθνικού μουσείου ή μιας γκαλερί εκτός από τα τεχνουργήματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1. 

Συντομογραφία και έναρξη ισχύος
(1)Ο παρών νόμος παραπέμπεται ως ο Νόμος περί Γλυπτών του Παρθενώνα (Επιστροφή στην Ελλάδα) 2016. 

(2)​Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ μία ημέρα μετά την βασιλική έγκρισή του. 


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παράνομη η αντιγραφή φωτογραφιών από ελεύθερης πρόσβασης προφίλ στο facebook

Yπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι αν κάποιος έχει λογαριασμό ελεύθερης πρόσβασης ("ανοιχτό προφίλ") σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ό,τι έχει αναρτήσει σε αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Η παρανόηση αυτή επικρατεί κυρίως σε μέσα ενημέρωσης που νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα υλικό από προφίλ των χρηστών στο facebook, χωρίς να σέβονται ότι οι χρήστες δεν έχουν συγκατατεθεί στην εμπορική χρήση των δεδομένων τους από εφημερίδες ή την τηλεόραση. Μια πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών  (2016) στην οποία υπερασπίστηκα μια χρήστη του facebook επιβεβαίωσε ότι και από ελεύθερα προσβάσιμο λογαριασμό δεν επιτρέπεται χωρίς συγκατάθεση η αναπαραγωγή των προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών) και καταδίκασε την εφημερίδα να καταβάλει αποζημίωση στην θιγόμενη. Ανέφερε χαρακτηριστικά το Δικαστήριο:
“ Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι αυτές πραγματικά προέρχονταν από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η …

Χρήση φωτογραφιών από το facebook σε ΜΜΕ

Μια σημαντική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από το Εφετείο Αθηνών και αφορά την χρήση φωτογραφιών που είχε αναρτήσει ένα πρόσωπο στο facebook και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στον Τύπο και στην τηλεόραση. Με την απόφαση 5336/2015, το Εφετείο έκρινε ότι αυτό δεν επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου και επίσης αποφάνθηκε ότι το facebook αποτελεί "αρχείο προσωπικών δεδομένων" στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμοστεί επ' αυτού ο Ν.2472/1997 για την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Οι επί του θέματος των φωτογραφιών αιτιολογικές σκέψεις του δικαστηρίου έχουν ως εξής:
"Με την προβολή των φωτογραφιών της ενάγουσας στην τηλεόραση, χωρίς τη συναίνεση ή την εκ των υστέρων έγκρισή της, προσεβλήθη το δικαίωμά της επί της ιδίας εικόνας. Το γεγονός ότι στις προβληθείσες φωτογραφίες της ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της δεν αναιρεί την προσβολή, δεδομένου ότι, αφ' ενός μεν, εικόνα του ατόμου δεν είναι μόνο το πρόσωπό του, α…

Σκουρλέτης: αντίθετο σε δημόσια τάξη / χρηστά ήθη το επώνυμο τέκνου ζεύγους γυναικών

Κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών να καταχωρήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου που έλαβε το επώνυμο της συζύγου της μητέρας του (βλ. εδώ), απαντήσεις δόθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Εσωτερικών. 
Ο (πρώην) υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλος αντί να απαντήσει τί συγκεκριμένο πρόκειται να πράξει σε επίπεδο νομοθεσίας για την ανεπιφύλακτη αναγνώριση των γονέων του παιδιού, όπως επιβάλλει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (η επιλογή του ονόματος τέκνου ήδη δίνεται από τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης), αναφέρει στην απάντησή του -γενικά και αόριστα- ότι το υπουργείο του υλοποιεί δράσεις "Δικαιοσύνης φιλικές για τα παιδιά" και ότι αναμένεται η έναρξη εργασιών μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για θέματα οικογενειακού δικαίου. Περαιτέρω, για το γεγονός ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν εφαρμόζει το άρθρο 10 του νόμου…