Τρίτη, Ιουλίου 28, 2020

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστημικές τράπεζες, να έχεις κινητό τηλέφωνο, να έχεις κωδικούς taxis.

ΕΝΩ ο νόμος για την συναλλαγή με τις Δημόσιες υπηρεσίες απαιτεί ένα (1) μόνο και απλό πράγμα, ήτοι:

"Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύοπνται από το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή την σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάδιο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων".

(άρθρο 3 παρ. 4 Ν.2690/1999 - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). 

ΆΡΑ, α ρ κ ε ί η το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας!!!

Κι εφόσον αρκεί το συγκεκριμένο Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα, όποια δημόσια υπηρεσία απαιτεί ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ δεδομένα από όσα είναι αναγκαία για τον σκοπό της επεξεργασίας παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPRO), o οποίος στο άρθρο 5 ορίζει τα εξής:

"Άρθρο 5

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β)συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»),

γ)είναι κατάλληλα, συναφή και π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι στο α ν α γ κ α ί ο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ε λ α χ ι σ τ ο π ο ί η σ η τ ω ν δ ε δ ο μ έ ν. ω ν »)"

Επίσης παραβιάζει και το άρθρο 25 του Γενικού Κανονισμού Προστσίας Δεδομένων:

"Άρθρο 25

Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, όπως η ε λ α χ ι σ τ ο π ο ί η σ η τ ω ν δ ε δ ο μ έ ν ω ν , και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μ ό ν ο τ α δ ε δ ο μ έ να πρ οσ ω π ι κ ού χα ρ ακ τή ρ α π ου εί να ι α π α ρα ί τη τα γ ι α τ ο ν ε κ ά σ τ οτ ε σ κ οπ ό τ η ς ε π ε ξε ρ γα σ ία ς. Αυτή η υποχρεώση ισχύει για το εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τον βαθμό της επεξεργασίας τους, την περίοδο αποθήκευσης και την προσβασιμότητά τους. Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων."

Σε όλο τον κόσμο, η συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας έστω και σκαναρισμένης σε κάμερα που ανοίγει η δημόσια υπηρεσία και την επιδεικνύει ο πολίτης. Εδώ, τί σχέση έχουν όλα αυτά τα taxis, mexis, zeyxis και οι τράπεζες, μόνο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το ξέρει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προβολή ταινίας για τις ομοφοβικές διακρίσεις στην σχολική διαδικασία

  Δεν υπάρχει κανένας κανόνας, νομικός ή δεοντολογικός που να απαγορεύει να δει ένα παιδί την σκηνή ενός φιλιού σε ένα κινηματογραφικό έργο....