Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 18, 2020

Αποκατάσταση διευθυντή που υποβιβάστηκε παρανόμως σε τμηματάρχη από τον Δήμο Αθηναίων

 Σε υπόθεση του γραφείου μας, δικαιώθηκε διευθυντής του Δήμου Αθηναίων, τον οποίο ο δήμαρχος είχε τοποθετήσει σε θέση προϊσταμένου τμήματος κατά παράβαση του άρθρου 72 παρ. 4 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων.

Ο διευθυντής αμέσως μόλις υποβιβάστηκε σε τμηματάρχη, προσέφυγε με προσφυγή που κατέθεσε το γραφείο μας κατά της παράνομης τοποθέτησής του ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής, στον οποίο ζητήσαμε να ασκήσει έλεγχο νομιμότητας και να ακυρώσει την δημαρχιακή απόφαση κατά το μέρος που αφορούσε τον συγκεκριμένο υπάλληλο.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έκρινε δεκτή την προσφυγή του διευθυντή κρίνοντας ότι η τοποθέτησή του σε θέση τμηματάρχη ήταν αντίθετη στο εν λόγω άρθρο 72 παρ. 4 του Κώδικα και ακύρωσε την απόφαση του δημάρχου.
Στην συνέχεια, ο Δήμος Αθηναίων προσέφυγε κατά της απόφασης του Συντονιστή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του Συντονιστή και να απορριφθεί η προσφυγή του διευθυντή.
Με το Πρακτικό 3/2020 η Ειδική Επιτροπή έκρινε ότι αβασίμως επικαλέστηκε ο Δήμος Αθηναίων τον νόμο του 2016 για την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, αφού ο ίδιος αυτός νόμος ορίζει στο άρθρο 30 ότι μέχρι να κινηθούν οι διαδικασίες του, εξακολουθούν να υπηρετούν οι ίδιοι προϊστάμενοι.
Αντίστοιχα, η Ειδική Επιτροπή απέρριψε και τον ισχυρισμό του Δήμου περί ευρείας διακριτικής ευχέρειας του δημάρχου, διότι κι αυτό είναι αβάσιμο, αφού η διακριτική ευχέρεια δεν αναιρεί την υποχρέωση εφαρμογής του άρθρου 72 παρ. 4 που απαγορεύει την τοποθέτηση διευθυντή σε θέση προϊσταμένου κατώτερης οργανικής μονάδας, χωρίς να παίζει κανένα ρόλο νομικά, αν ο διευθυντής τοποθετήθηκε κατόπιν εισήγησης του υπηρεσιακού συμβουλίου ή με "ανάθεση". Στην Ειδική Επιτροπή μειοψήφισε ένα μέλος της (ένας δήμαρχος), ο οποίος υποστήριξε ότι είναι διακριτική ευχέρεια του δημάρχου να μετακινήσει τον υπάλληλο σε όποια θέση θέλει. Παρέλειψε, όμως, ο μειοψηφών δήμαρχος να παραθέσει με βάση ποια ακριβώς διάταξη νόμου θα παρέμενε ανεφάρμοστη, κατά την εκτίμησή του, η σαφέστατη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Μετά κι από την δεύτερη αυτή απόφαση, ο Δήμος Αθηναίων τοποθέτησε εκ νέου τον υπάλληλο σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...