Τετάρτη, Νοεμβρίου 06, 2013

Ανακρίβειες από Υπουργό για φωτογράφιση αστυνομικών

Σε κοινοβουλευτική ερώτηση που έθετε, μεταξύ άλλων, το ερώτημα περί του εάν υπάρχει απαγόρευση λήψης εικόνων από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια δημόσιας αστυνομικής επιχείρησης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη απάντησε, μεταξύ άλλων:

"η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται κατ' εξαίρεση και ύστερα από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτηρα όταν αυτή αφορά δεδομένα δημοσίων προσώπων, εφόσον αυτά συνδέονται με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος, πραγματοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση του δικαιώματος πληροφόρησης επί θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος και δεν παραβιάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (ν.2472/1997 άρθρο 7, παράγραφος 2 περ. ζ).

Επομένως, η απεικόνιση του αστυνομικού ως δημόσιου λειτουργού σε ώρα υπηρεσίας και σε δημόσιο χώρο και η αποτύπωσή του σε φωτογραφία επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των ως άνω ρυθμίσεων του ν.2472/1997"


Η απάντηση αυτή είναι νομικά ανακριβής: το άρθρο 7 του Ν.2472/1997 αφορά την ρύθμιση των "ευαίσθητων δεδομένων" κι όχι των απλών "δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα". Ως "ευαίσθητα δεδομένα" ορίζονται δεσμευτικά από το νόμο οι πληροφορίες που αφορούν:


 φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων

Όπως είναι αυτονόητο, η φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση της δημόσιας παρουσίας αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας, ουδεμία σχέση έχει με τις παραπάνω πληροφορίες. Η δημόσια παρουσία των εργαζομένων στην ΕΛ.ΑΣ. δεν εμπίπτει λοιπόν στις διατάξεις περί "ευαίσθητων δεδομένων" και ως εκ τούτου, η καταγραφή των εικόνων τους δεν προϋποθέτει άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στην περίπτωση της δημόσιας παρουσίας αστυνομικών σε ώρα υπηρεσίας δεν εφαρμόζεται λοιπόν το άρθρο 7 του ν.2472/1997, όπως αναφέρει η υπουργική απάντηση, αλλά τα άρθρα 4 και 5 του Ν.2472/1997 που δεν θέτουν ως προϋπόθεση εφαρμογής τους την ύπαρξη άδειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, καθόσον η επεξεργασία απλών "δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" δεν τελεί υπό την προϋπόθεση της διοικητικής αδειοδότησης. 

Για το εάν επιτρέπεται ή όχι και με ποιους όρους η λήψη φωτογραφιών αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας σε δημόσιες συναθροίσεις, βλ. εδώ.

Update: τελικώς, ο Υπουργός έδωσε την ορθή απάντηση:

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=89c5574a-75c9-4188-a874-5d334cd23aaa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...