Τετάρτη, Οκτωβρίου 01, 2014

Μεταβολή ονόματος για λόγους αυτοπροσδιορισμού

Οι κανόνες για την μεταβολή του επωνύμου είναι αυστηροί και περνούν από μια διοικητική διαδικασία που, αν γίνει δεκτή  η αίτηση από τον Δήμο, ολοκληρώνεται με μια απόφαση Δημάρχου. Οι κανόνες για την μεταβολή του κυρίου ονόματος όμως, διέρχονται από την δικαστική διαδικασία. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που δέχθηκαν αλλαγή "μικρού" ονόματος λόγω του ότι δημιουργεί πρόβλημα στο άτομο (υπόθεση "Γκόλφω"), αλλά και λόγω μεταβολής θρησκεύματος (από Χ.Ο. σε δωδεκαθεϊστή). Η απόφαση που ακολουθεί είναι η πρώτη που δέχεται την μεταβολή του κυρίου ονόματος, λόγω αποποίησης θρησκεύματος αλλά όχι λόγω μεταβολής αυτού σε κάποιο άλλο, όπως ανέφερε η μέχρι τώρα νομολογία. Έτσι, το δικαστήριο δέχθηκε το αίτημα με βάση το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 Σ.), χωρίς να χρειαστεί να αναφέρει το συνταγματικό δικαίωμα της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης (άρθρο 13 Σ.). Ακολουθεί απόσπασμα.

"ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  [...]
 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 


Ο αιτών, επικαλούμενος σπουδαίο λόγο, ζητεί από το Δικαστήριο να διορθωθεί το κύριο όνομα αυτού από "Αθανάσιος" σε "Ήλιος" προκειμένου να καταχωρηθεί η σχετική μεταβολή στη ληξιαρχική πράξης γεννήσεώς του. Η αίτηση αυτή αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου της περιφέρειας του Ληξιάρχου όπου έχει συνταχθεί η προς διόρθωση ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 782 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις του Ν.Δ. 344/1976 "περί ληξιαρχικών πράξεων" σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 782 παρ. 3-1 και σε αυτές των άρθρων 5 παρ. 1 του Συντάγματος, 57 και 58 ΑΚ (βλ. και ΑΠ 573/1981 ΝοΒ 29.901). Πρέπει επομένως να διερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσία, δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προδικασία που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 748 Κ.Πολ.Δ. (βλ. την υπ' αριθμ. *** έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών *** ***). 


Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα απόδειξης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, τα νομίμως επικαλούμενα και προσκομιζόμενα  έγγραφα και την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής: ο αιτών γεννήθηκε στην *** στις *** και συνετάγη η υπ' αρ. *** ληξιαρχική πράξη του γεννήσεως του ληξιάρχου του δήμου ***. Στις *** βαπτίσθηκε σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και έλαβε το κύριο όνομα Αθανάσιος. Επειδή όμως αυτός, κατόπιν σοβαρής, αβίαστης και ελεύθερης απόφασής του έχει αποποιηθεί την Χριστιανική Πίστη της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και δήλωσε ότι επιθυμεί να μην ανήκει σε κανένα θρήσκευμα, δεν επιθυμεί να φέρει πλέον το όνομα Αθανάσιος, για το λόγο ότι αυτό είναι Χριστιανικό, αλλά το όνομα "Ήλιος". Επομένως, η δήλωση του αιτούντος για μεταβολή του ονόματός του, ενόψει της ανωτέρω μεταβολής της θρησκευτικής του πίστης, κρίνεται δικαιολογημένη κι επιβαλλόμενη από σπουδαίο λόγο, που συνδέεται άρρηκτα με την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτησή του, ως και κατ' ουσία βάσιμη, και να  μεταβληθεί το όνομα αυτού, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό οριζόμενα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση. 
Διατάσσει την διόρθωση της καταχωρημένης στα βιβλία του Ληξιαρχείου του Δήμου *** με αριθμό *** ληξιαρχικής πράξης, έτσι ώστε να διαγραφεί το αναφερόμενο σ' αυτή κύριο όνομα "Αθανάσιος" και να αναγραφεί ως κύριο όνομα του αιτούντος το όνομα "Ήλιος". 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του ακροατηρίου του στην Αθήνα στις ***.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ"

Μια συνέντευξη με τον αιτούντα έχει δημοσιευθεί στο VICE.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...