Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μεταβολή ονόματος για λόγους αυτοπροσδιορισμού

Οι κανόνες για την μεταβολή του επωνύμου είναι αυστηροί και περνούν από μια διοικητική διαδικασία που, αν γίνει δεκτή  η αίτηση από τον Δήμο, ολοκληρώνεται με μια απόφαση Δημάρχου. Οι κανόνες για την μεταβολή του κυρίου ονόματος όμως, διέρχονται από την δικαστική διαδικασία. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που δέχθηκαν αλλαγή "μικρού" ονόματος λόγω του ότι δημιουργεί πρόβλημα στο άτομο (υπόθεση "Γκόλφω"), αλλά και λόγω μεταβολής θρησκεύματος (από Χ.Ο. σε δωδεκαθεϊστή). Η απόφαση που ακολουθεί είναι η πρώτη που δέχεται την μεταβολή του κυρίου ονόματος, λόγω αποποίησης θρησκεύματος αλλά όχι λόγω μεταβολής αυτού σε κάποιο άλλο, όπως ανέφερε η μέχρι τώρα νομολογία. Έτσι, το δικαστήριο δέχθηκε το αίτημα με βάση το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 Σ.), χωρίς να χρειαστεί να αναφέρει το συνταγματικό δικαίωμα της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης (άρθρο 13 Σ.). Ακολουθεί απόσπασμα.

"ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  [...]
 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 


Ο αιτών, επικαλούμενος σπουδαίο λόγο, ζητεί από το Δικαστήριο να διορθωθεί το κύριο όνομα αυτού από "Αθανάσιος" σε "Ήλιος" προκειμένου να καταχωρηθεί η σχετική μεταβολή στη ληξιαρχική πράξης γεννήσεώς του. Η αίτηση αυτή αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου της περιφέρειας του Ληξιάρχου όπου έχει συνταχθεί η προς διόρθωση ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 782 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις του Ν.Δ. 344/1976 "περί ληξιαρχικών πράξεων" σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 782 παρ. 3-1 και σε αυτές των άρθρων 5 παρ. 1 του Συντάγματος, 57 και 58 ΑΚ (βλ. και ΑΠ 573/1981 ΝοΒ 29.901). Πρέπει επομένως να διερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσία, δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προδικασία που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 748 Κ.Πολ.Δ. (βλ. την υπ' αριθμ. *** έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών *** ***). 


Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα απόδειξης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, τα νομίμως επικαλούμενα και προσκομιζόμενα  έγγραφα και την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής: ο αιτών γεννήθηκε στην *** στις *** και συνετάγη η υπ' αρ. *** ληξιαρχική πράξη του γεννήσεως του ληξιάρχου του δήμου ***. Στις *** βαπτίσθηκε σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και έλαβε το κύριο όνομα Αθανάσιος. Επειδή όμως αυτός, κατόπιν σοβαρής, αβίαστης και ελεύθερης απόφασής του έχει αποποιηθεί την Χριστιανική Πίστη της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και δήλωσε ότι επιθυμεί να μην ανήκει σε κανένα θρήσκευμα, δεν επιθυμεί να φέρει πλέον το όνομα Αθανάσιος, για το λόγο ότι αυτό είναι Χριστιανικό, αλλά το όνομα "Ήλιος". Επομένως, η δήλωση του αιτούντος για μεταβολή του ονόματός του, ενόψει της ανωτέρω μεταβολής της θρησκευτικής του πίστης, κρίνεται δικαιολογημένη κι επιβαλλόμενη από σπουδαίο λόγο, που συνδέεται άρρηκτα με την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτησή του, ως και κατ' ουσία βάσιμη, και να  μεταβληθεί το όνομα αυτού, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό οριζόμενα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση. 
Διατάσσει την διόρθωση της καταχωρημένης στα βιβλία του Ληξιαρχείου του Δήμου *** με αριθμό *** ληξιαρχικής πράξης, έτσι ώστε να διαγραφεί το αναφερόμενο σ' αυτή κύριο όνομα "Αθανάσιος" και να αναγραφεί ως κύριο όνομα του αιτούντος το όνομα "Ήλιος". 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του ακροατηρίου του στην Αθήνα στις ***.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ"

Μια συνέντευξη με τον αιτούντα έχει δημοσιευθεί στο VICE.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παράνομη η αντιγραφή φωτογραφιών από ελεύθερης πρόσβασης προφίλ στο facebook

Yπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι αν κάποιος έχει λογαριασμό ελεύθερης πρόσβασης ("ανοιχτό προφίλ") σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ό,τι έχει αναρτήσει σε αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Η παρανόηση αυτή επικρατεί κυρίως σε μέσα ενημέρωσης που νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα υλικό από προφίλ των χρηστών στο facebook, χωρίς να σέβονται ότι οι χρήστες δεν έχουν συγκατατεθεί στην εμπορική χρήση των δεδομένων τους από εφημερίδες ή την τηλεόραση. Μια πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών  (2016) στην οποία υπερασπίστηκα μια χρήστη του facebook επιβεβαίωσε ότι και από ελεύθερα προσβάσιμο λογαριασμό δεν επιτρέπεται χωρίς συγκατάθεση η αναπαραγωγή των προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών) και καταδίκασε την εφημερίδα να καταβάλει αποζημίωση στην θιγόμενη. Ανέφερε χαρακτηριστικά το Δικαστήριο:
“ Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι αυτές πραγματικά προέρχονταν από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η …

Χρήση φωτογραφιών από το facebook σε ΜΜΕ

Μια σημαντική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από το Εφετείο Αθηνών και αφορά την χρήση φωτογραφιών που είχε αναρτήσει ένα πρόσωπο στο facebook και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στον Τύπο και στην τηλεόραση. Με την απόφαση 5336/2015, το Εφετείο έκρινε ότι αυτό δεν επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου και επίσης αποφάνθηκε ότι το facebook αποτελεί "αρχείο προσωπικών δεδομένων" στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμοστεί επ' αυτού ο Ν.2472/1997 για την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Οι επί του θέματος των φωτογραφιών αιτιολογικές σκέψεις του δικαστηρίου έχουν ως εξής:
"Με την προβολή των φωτογραφιών της ενάγουσας στην τηλεόραση, χωρίς τη συναίνεση ή την εκ των υστέρων έγκρισή της, προσεβλήθη το δικαίωμά της επί της ιδίας εικόνας. Το γεγονός ότι στις προβληθείσες φωτογραφίες της ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της δεν αναιρεί την προσβολή, δεδομένου ότι, αφ' ενός μεν, εικόνα του ατόμου δεν είναι μόνο το πρόσωπό του, α…

Σκουρλέτης: αντίθετο σε δημόσια τάξη / χρηστά ήθη το επώνυμο τέκνου ζεύγους γυναικών

Κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών να καταχωρήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου που έλαβε το επώνυμο της συζύγου της μητέρας του (βλ. εδώ), απαντήσεις δόθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Εσωτερικών. 
Ο (πρώην) υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλος αντί να απαντήσει τί συγκεκριμένο πρόκειται να πράξει σε επίπεδο νομοθεσίας για την ανεπιφύλακτη αναγνώριση των γονέων του παιδιού, όπως επιβάλλει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (η επιλογή του ονόματος τέκνου ήδη δίνεται από τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης), αναφέρει στην απάντησή του -γενικά και αόριστα- ότι το υπουργείο του υλοποιεί δράσεις "Δικαιοσύνης φιλικές για τα παιδιά" και ότι αναμένεται η έναρξη εργασιών μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για θέματα οικογενειακού δικαίου. Περαιτέρω, για το γεγονός ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν εφαρμόζει το άρθρο 10 του νόμου…