Τρίτη, Ιουλίου 15, 2008

Aπάντηση ΟΠΙ: Δεν κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση του ερωτηματολογίου


Σε απάντηση που έλαβα σήμερα από τον ΟΠΙ, επί της χθεσινής επιστολής μου, αναφέρονται τα εξής:

Αξιότιμε κύριε,

 

Όπως σας αναφέραμε δια της συνημμένης απαντήσεως μας στην πρώτη επιστολή σας, λάβαμε υπόψη το αίτημα σας. Ωστόσο δεν κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση του ερωτηματολογίου της διαβούλευσης. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει προγραμματισθεί άμεσα κάποια συνάντηση για το ζήτημα της διαδικτυακής πειρατείας και το ρόλο των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών ώστε να τίθεται ζήτημα πρόσκλησης των χρηστών του διαδικτύου. Τέλος, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης βρίσκονται ήδη δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα μας.


[υπογράμμιση, link δικά μου]

Η απάντηση αποσιωπά, φυσικά, ότι απορρίφθηκε η αίτησή μου χωρίς προηγουμένως να έχω κληθεί σε ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος. 

Αυτό ισχύει και για τα άλλα πρόσωπα, τα οποία υπέβαλαν ενστάσεις επί της διαδικασίας της διαβούλευσης. Αναφέρομαι εδώ ιδίως στο εξαιρετικά εμπεριστατωμένο κείμενο της ομάδας digitalrights.gr , στο κείμενο του Αστέρη Μασούρα, αλλά και σε κείμενα άλλων συμμετεχόντων. Τα δημοσιευμένα "γενικά συμπεράσματα" που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ δεν αναφέρουν καν τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν επί της διαδικασίας και μπορεί κάποιος να τα ανακαλύψει μόνο ψάχνοντας ένα προς ένα τα εβδομήντα αρχεία .pdf των συμμετεχόντων. Αυτό είναι μόνο μία από τις παρατηρήσεις που μπορούν να διατυπωθούν ειδικά για το θέμα της μετάδοσης των ίδιων των αποτελεσμάτων, ως "γενικά συμπεράσματα". Επιφυλάσσομαι και για άλλες παρατηρήσεις ως προς το θέμα μετάδοσης.

Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος αναφέρει: Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του. Το γεγονός ότι "δεν κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση του ερωτηματολογίου της διαβούλευσης" το γνωρίζουμε βέβαια εδώ και πολλές μέρες, αφού ο ΟΠΙ αποφάσισε την παράταση του χρόνου διεξαγωγής, απορρίπτοντας σιωπηρά και χωρίς καμία ακρόαση ή αιτιολογία τις περί του αντιθέτου αιτήσεις-ενστάσεις. 


Η παραπάνω απάντηση δεν καλύπτει επίσης την υποχρέωση που έχει ο ΟΠΙ ως κρατικός φορέας, να απαντά αιτιολογημένα σε κάθε αναφορά που του υποβάλλεται, όπως επιβάλλει το άρθρο 10 του Συντάγματος.

Αυτή η απάντηση δεν είναι αιτιολογημένη, αφού δεν μας εξηγεί:

(α) Για ποιους λόγους "δεν κρίθηκε απαραίτητη" η τροποποίηση του ερωτηματολογίου;

(β) Ποια είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΙ ή έστω της Γενικής Διευθύντριάς του ΟΠΙ, βάσει της οποίας κρίθηκε ότι έπρεπε να παραταθεί η διαβούλευση με το υπάρχον ερωτηματολόγιο και  ποια η  "ειδικής, σαφής και επαρκής" θεμελίωση της απόφασης, βάσει της οποίας θα πρέπει να απορρίπτονται ειδικά και μία προς μία οι ενστάσεις  που υποβλήθηκαν από τους ανωτέρω πολίτες;

(γ) Αφού επρόκειτο να ληφθεί μια απόφαση (περί συνέχισης της διαβούλευσης με το υπάρχον ερωτηματολόγιο), η οποία ήταν προφανώς εις βάρος του δικαιώματός μου να συμμετάσχω σε μια διαβούλευση με αντικειμενικά διατυπωμένες ερωτήσεις  αλλά και εις βάρος των ανθρώπων που υποστήριξαν ότι το ερωτηματολόγιο δεν ήταν σωστό, γιατί δεν κληθήκαμε πριν ο ΟΠΙ αποφασίσει την απόρριψη των αιτήσεών μας;

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, διατυπώνονται εύλογα ερωτήματα για την τήρηση διατάξεων συνταγματικής περιωπής ως προς τη διαδικασία που ακολούθησε ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

Ερωτήματα, η απάντηση στα οποία θα κρίνει κατά πόσον είναι έγκυρη η συγκεκριμένη διεξαγωγή της διαβούλευσης, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής, όπως μεταδίδονται από την ιστοσελίδα του κρατικού οργανισμού.

Η  γνώμη μου είναι ότι οι σοβαρές διαδικαστικές υπερβάσεις, όσο και το ουσιαστικό πρόβλημα της μεθόδου που ακολουθήθηκε για την σύνταξη του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου συμπαρασύρουν σε ακυρότητα το σύνολο της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων, ως προϊόντα μιας στρέβλωσης της πραγματικότητας (λ.χ. σύγχυση πειρατείας με την ανταλλαγή αρχείων εν γένει), την οποία επισήμαναν ακόμα και οι μεγάλες εταιρίες που πήραν μέρος στη συγκεκριμένη συζήτηση (βλ. λ.χ. απάντηση ΟΤΕΝΕΤ). 

Αποτέλεσμα αυτής της στρέβλωσης, η οποία οφείλεται είτε σε έλλειψη ενημέρωσης του συντάκτη του ερωτηματολογίου είτε σε προσπάθεια εκμαίευσης απαντήσεων σε μονολιθικές ερωτήσεις επιπέδου "είναι η κλοπή παράνομη;" είναι η σύγχυση των καλοπίστως συμμετεχόντων. Η σύγχυση των συμμετεχόντων σημαίνει και  πεπλανημένες απαντήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους ακυρώνουν κάθε σοβαρότητα αποτελέσματος.


Ο ΟΠΙ οφείλει νομικά, πολιτικά και ηθικά:

(α)  να αναγνωρίσει έστω και αυτή τη στιγμή τα λάθη του, αποφεύγοντας αλυσιτελή νομικίστικα παραθυράκια τύπου "είμαστε ν.π.ι.δ." που θα συσκότιζαν την υπόθεση - ενώ το διακύβευμα είναι ακριβώς η διαφάνεια των προθέσεων, η αντικειμενικότητα και η συμμετοχή του πολίτη σε μία έντιμη και ανοικτή διαδικασία,

(β) να κηρύξει άκυρο το αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας, 

(γ) να καλέσει σε ακρόαση όσους έχουν διατυπώσει ενστάσεις για το ερωτηματολόγιο, 

(δ) να λάβει υπόψη τις εισηγήσεις τους και αν διαφωνεί να εξηγήσει με σαφήνεια και επάρκεια για ποιους συγκεκριμένους λόγους (μεθοδολογικούς, επιστημονικούς ή άλλους) διαφωνεί και 

(ε) να επαναπροκηρύξει την διαβούλευση με ορθά διατυπωμένο ερωτηματολόγιο.


Αν δεν πράξει τα παραπάνω, εξυπακούεται ότι η ακυρότητα της "διαβούλευσης" θα κηλιδώνει για πάντα τα αποτελέσματά της, τα οποία ουδείς νομιμοποιείται  να λάβει υπόψη, ιδίως αν αποτελέσουν τη βάση για νομοθετική πρόταση.

Ευελπιστώ ότι οι σημαντικές προσωπικότητες που στελεχώνουν τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τόσο στο διοικητικό του συμβούλιο όσο και στο επιστημονικό του προσωπικό, έχουν την ευφυία να προβούν οίκοθεν στις επιβαλλόμενες ενέργειες, χωρίς να χρειαστεί  η παρέμβαση άλλων θεσμικών φορέων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...