Τετάρτη, Ιανουαρίου 20, 2010

Το δικαίωμα ψήφου είναι ανθρώπινο δικαίωμα

Οι υποστηρικτές της διενέργειας δημοψηφίσματος για το νομοσχέδιο σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα στα "ανθρώπινα δικαιώματα" και στο δικαίωμα ψήφου που είναι "πολιτικό δικαίωμα". Με τη λογική ότι ενώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν επιτρέπεται δημοψήφισμα, το δικαίωμα ψήφου είναι "πολιτικό".

Η άποψη αυτή δεν είναι ακριβής. Το δικαίωμα ψήφου εντάσσεται στο "Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές" που κατοχυρώνεται από το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Συγκεκριμένα αναγράφεται στο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ:

’Αρθρo 3  Δικαίωµα για ελεύθερες εκλoγές


Τα Υψηλά Συµβαλλόµεvα Μέρη αvαλαµβάvoυσι τηv υπoχρέωσι όπως διεvεργώσι, κατά λoγικά διαστήµατα, ελευθέρας µυστικάς εκλoγάς, υπό συvθήκας επιτρεπoύσας τηv ελευθέραv έκφρασιv της λαϊκής θελήσεως ως πρoς τηv εκλoγήv τoυ voµoθετικoύ σώµατoς.


Αυτό σημαίνει ότι ειδικά το δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη του νομοθετικού σώματος (δηλ. για την ανάδειξη βουλευτών), αλλά και το αντίστοιχο δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο νομοθετικό σώμα, αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Eπιπλέον, ως ανθρώπινο δικαίωμα πρέπει να ασκείται χωρίς διακρίσεις. Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ:


’Αρθρo 14 - Απαγόρευση τωv διακρίσεωv

Η χρήσις τωv αvαγvωριζoµέvωv εv τη παρoύση Συµβάσει δικαιωµάτωv  και ελευθεριώv δέov vα εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλoυ, φυλής, χρώµατoς, γλώσσης, θρησκείας, πoλιτικώv ή άλλωv πεπoιθήσεωv, εθvικής ή κoιvωvικής πρoελεύσεως, συµµετoχής εις εθvικήv µειovότητα, περιoυσίας, γεvvήσεως ή άλλης καταστάσεως.


Άρα δεν επιτρέπεται να αποκλειστεί κάποιος από την ενάσκηση του ανθρώπινου δικαιώματος συμμετοχής σε εκλογές λόγω της εθνικής του προέλευσης ή της συμμετοχής του σε εθνική μειονότητα. 


Εκτός όμως από την ΕΣΔΑ υπάρχει κι άλλη διάταξη του διεθνούς δικαίου που δεν επιτρέπει δημοψηφισματική ανατροπή της. Το άρθρο 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ):


 Άρθρο 25

1. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα χωρίς καμία διάκριση από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και χωρίς υπέρμετρους περιορισμούς: 

α. να συμμετέχει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας είτε άμεσα είτε δια μέσου ελεύθερα επιλεγμένων εκπροσώπων,

β. να εκλεγεί και να εκλέγεται, κατά τη διάρκεια εκλογών περιοδικών, τίμιων, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ψηφοφόρων, 

γ. να έχει πρόσβαση, υπό γενικούς όρους ισότητας, στα δημόσια αξιώματα της χώρας του.


Η απαγόρευση των διακρίσεων κατά το άρθρο 26 του ΔΣΑΠΔ είναι ευρύτερη από αυτή του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ (και προσιδιάζει περισσότερο στην απαγόρευση διακρίσεων του 12ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου):


Άρθρο 26


Όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον του νόμου και έχουν δικαίωμα, χωρίς καμία διάκριση, σε ίση προστασία του νόμου. Ως προς αυτό το ζήτημα, ο νόμος πρέπει να απαγορεύει κάθε διάκριση και να εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και αποτελεσματική προστασία έναντι κάθε διάκρισης, ιδίως λόγω φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης.


Οπότε το επιχείρημα ότι "το δικαίωμα ψήφου δεν είναι ατομικό αλλά πολιτικό" δεν ευσταθεί νομικά. Κάθε περιορισμός σε αυτό το δικαίωμα πρέπει να επιβάλλεται μόνο με τους τρόπους που επιτρέπουν οι διεθνείς συνθήκες και να μην παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης. 
Update (ύστερα από ορισμένες ενστάσεις σχολιαστών):


Το άρθρο 16 της ΕΣΔΑ αναφέρει ότι μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί στην "πολιτική δραστηριότητα" των αλλοδαπών, χωρίς οι νομοθέτες να εμποδίζονται από τα άρθρα 10 (ελευθερία έκφρασης), 11 (ελευθερία συνέρχεσθαι) και 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της ΕΣΔΑ. Επομένως, το άρθρο 16 αναφέρεται στην "πολιτική δραστηριότητα" ως μία έννοια γένους. Το δικαίωμα ψήφου είναι μια ειδική έκφανση πολιτικής δραστηριότητας και κατοχυρώνεται σε μεταγενέστερο και ειδικότερο άρθρο, στο 3 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Στο ΠΠΠ δεν υπάρχει βέβαια μνεία επέκτασης των επιτρεπόμενων περιορισμών του 16 και ως προς το δικαίωμα ψήφου. Οπότε το άρθρο 16 δεν καταλαμβάνει το δικαίωμα ψήφου, αλλά μόνο τα δικαιώματα ελευθερίας πολιτικής έκφρασης και ελευθερίας πολιτικού συνέρχεσθαι των αλλοδαπών. 

Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αναγνωρίσει ότι το άρθρο 3 ΠΠΠ ΕΣΔΑ κατοχυρώνει και το ανθρώπινο δικαίωμα ψήφου, το οποίο δεν επιτρέπεται να ασκείται με επιβολή διακρίσεων, δηλαδή συνεφαρμόζεται με το άρθρο 14 ΕΣΔΑ. Συγκεκριμένα, στην απόφαση ΑΖΙΖ κατά Κύπρου (22.6.2004, προσφυγή 69949/01) η Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάστηκε ομόφωνα για παραβίαση του άρθρου 3 ΠΠΠ ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 14 ΕΣΔΑ, επειδή δεν επετράπη σε Τουρκοκύπρια να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους της Κύπρου. 

Επομένως, σαφώς και η ψήφος είναι ανθρώπινο δικαίωμα, η άσκηση του οποίου δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται από αθέμιτες διακρίσεις όπως η εθνική καταγωγή.


 

18 σχόλια:

ο δείμος του πολίτη είπε...

Χωρίς να διαφωνώ καθόλου στο στόχο που θέτεις, ενίσταμαι στη θεώρηση ενός δικαιώματος ως ανθρώπινου. Το ανθρώπινο δικαίωμα υπάρχει από τη στιγμή που κάποιος γεννιέται (για αυτό λέγεται κι έτσι, ταυτιζόμενο με την ανθρώπινη ιδιότητα). Αν ισχύει η θέση σου ουσιαστικά θα έπρεπε να ψηφίζουν και τα βρέφη, αφού διατηρούν τέτοια όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα (πλην της ελευθερίας έκφρασης, λόγω αδυναμίας έκφρασης).

e-Lawyer είπε...

Αφου ειναι μερος της ΕΣΔΑ δεν υπαρχουν και πολλα αντεπιχειρηματα.
Τα βρεφη επισης δεν μπορουν να θρησκευονται, να συνερχονται και πολλα αλλα.
Αυτο δε σημαινει οτι τα αντιστοιχα δικαιωματα δεν ειναι ανθρωπινα.

Alex είπε...

Μπράβο Βασίλη...
Πολύ περιεκτικό και εύστοχο άρθρο.
Ας διαβάσουν μερικοί και την ΕΣΔΑ και το Διεθνές Σύμφωνο και τον Χάρτη Θεμελιωδών της Ε.Ε..
Αλλλά και την Σύμβαση για την προστασία των μειονοτήτων και την διεθνή και ευρωπαίκή νομοθεσία κατά κάθε είδους διάκρισης...

Σπυρος Κουτσογιαννης είπε...

Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το εξαιρετικό ιστολόγιο!
Θα ήθελα να παρατηρήσω επί των αναγραφομένων για την ΕΣΔΑ και συγκεκριμένα το άρθρο 3 ότι αυτό επιβάλλει σε ένα κράτος την υποχρέωση διεξαγωγής ελεύθερων και μυστικών εκλογών για την ανάδειξη του εκλογικού σώματος. Δεν καθιερώνει η ΕΣΔΑ υποχρέωση σχετικά με τη σύσταση του εκλογικού σώματος από οποιονδήποτε βρίσκεται στο εσωτερικό μιας χώρας, είτε εισήλθε νόμιμα είτε παράνομα, είτε έχει είτε δεν έχει την υπηκοότητα ή ιθαγένεια του κράτους αυτού.
Άλλωστε, οι αλλοδαποί πολίτες δεν στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς αυτό κατοχυρώνεται για αυτούς στη χώρα της οποίας έχουν την υπηκοότητα. Δεν καθιερώνει η ΕΣΔΑ, τουλάχιστον όπως μπορεί να συνάγει κανείς από τη μελέτη του κειμένου της, το δικαιώμα κάποιου να ψηφίζει σε οποιαδήποτε χώρα διαμένει, ακόμα κι αν δεν είναι υπήκοος αυτής. Άλλωστε αν γίνει δεκτό κάτι τέτοιο, τότε θα έπρεπε όλοι οι κοινοτικοί πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα να έχουν δικαίωμα ψήφου στις Εθνικές Εκλογές.
Περαιτέρω, το άρθρο 25 του Συμφώνου για τα Ατομικά και πολιτικά δικαιώματα αναφέρεται στην παράγραφο 1 περ. α σε πολίτες κάποιου κράτους καιστην παράγραφο γ που καθιερώνει το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια αξιώματα στο κράτος του. Επομένως βασική προϋπόθεση για την κατοχύρωση αυτών των δικαιωμάτων είναι η υπηκοότητα κάποιοιου κράτους, το οποίο και διασφαλίζει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών στους πολίτες του.
Τέλος, όσον αφορά στο σχέδιο νόμου, επί της αρχής είμαι σύμφωνος, πρέπει δηλαδή να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια όσοι γεννιούνται στη χώρα και ζουν σ' αυτή συνεχώς για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, υπό κάποιες προϋποθέσεις που χρήζουν συζήτησης (π.χ. παρακολούθηση μαθημάτων σε ελληνικά σχολεία για κάποια χρόνια, εξέταση γλωσσομάθειας κλπ) ενώ πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί το δικαίωμα σε όσους αλλοδαπούς ζουν σε μια περιοχή της χώρας κατά τρόπο σταθερό και φυσικά με νόμιμη άδεια διαμονής για ορισμένο χρονικό διάστημα (θα θεωρούσα εύλογη την πενταετία ή και οκταετία, αλλά είναι συζητήσιμο θέμα) να ψηφίζουν στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να αποκτούν απαραίτητα την ιθαγένεια.
Μακριά από εμένα ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, συντηρητικά αντανακλαστικά, τα οποία σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο είναι καταδικασμένα ούτως ή άλλως. Ούτε είμαι υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος, το οποίο θα προϋπέθετε και την ύπαρξη ενός διλήμματος. Απλώς δεν πιστεύω ότι υπάρχει νομική απαγόρευση διεξαγωγής δημοψηφίσματος, τουλάχιστον από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολύ δε περισσότερο δεν υποχρεούται το ελληνικό κράτος - και οποιοδήποτε άλλο- να δώσει την υπηκοότητά του σε οποιονδήποτε αλλοδαπό.
Μετά Τιμής

Παναγιώτης Ἰωαν. Βρεττᾶκος είπε...

Κύριε Συνάδελφε,

Με λύπη μου διαπίστωσα ότι αποπειράσθε να υποστηρίξετε την θέση πως το δικαίωμα ψήφου δεν είναι πολιτικό αλλά ανθρώπινο, τάχα, δικαίωμα. Η έκπληξη οφείλεται στο γεγονός ότι για να δικαιολογήσετε την θέση αυτή δεν περιορίζεστε στην πλήρη διαστροφή των κανόνων της λογικής αλλά και αποκρύπτετε ή αγνοείτε (αυτό ας το διαλέξετε εσείς) διατάξεις νομοθετικών κειμένων τα οποία επιχειρείτε να ερμηνεύσετε.

Συγκεκριμένα, επικαλούμενος το άρθρο 3 του 1ου πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ διατυπώνετε τον ισχυρισμό ότι «ειδικά το δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη του νομοθετικού σώματος (δηλ. για την ανάδειξη βουλευτών), αλλά και το αντίστοιχο δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο νομοθετικό σώμα, αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα», τονίζοντας μάλιστα κατ’ επίκληση του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ (οι διατάξεις του οποίου απαγορεύουν διακρίσεις ή περιορισμούς στην απόλαυση των ατομικών δικαιωμάτων) ότι «….ως ανθρώπινο δικαίωμα πρέπει να ασκείται χωρίς διακρίσεις.»

Λυπάμαι όμως να σας επισημάνω ότι κατά το άρθρο 16 της ΕΣΔΑ –τις διατάξεις του οποίου αποκρύπτετε ή αγνοείτε- ορίζονται επί λέξει τα εξής «Αρθρo 16 . Περιoρισµoί στηv πoλιτική δραστηριότητα τωv αλλoδαπώv. Ουδεµία διάταξις τωv άρθρωv 10, 11 και 14 δύvαται vα θεωρηθή ως απαγoρεύoυσα εις τα Υψηλά Συµβαλλόµεvα Μέρη vα επιβάλλωσι περιoρισµoύς εις τηv πoλιτικήv δραστηριότητα τωv ξέvωv.»,

Πέραν τούτου, το ίδιο το άρθρο 3 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που επικαλείσθε αναφέρεται και αφορά στην
ελευθέραv έκφρασιv της λαϊκής θελήσεως, ήτοι της βουλήσεως του λαού, δηλαδή, για να σας θυμίσω τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου της Νομικής, του συνόλου των πολιτών ενός συγκεκριμένου κράτους. Για τους μη νομικούς σημειώνω πως λαός δεν σημαίνει ούτε ταυτίζεται με τον πληθυσμό.

Όσον αφορά στο άρθρο 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα το οποίο επίσης επικαλείσθε μάλλον σας διέφυγε ή το αγνοείτε πως θέτει ως προϋπόθεση εφαρμογής του, την συνδρομή της ιδιότητας του πολίτη, αφού ρητά κατονομάζει ως δικαιούχο των δικαιωμάτων που απαριθμεί τον Πολίτη και όχι κάθε πρόσωπο. Απλώς αναγνώστε την διάταξη και θα το διαπιστώσετε.

Άρα το δικαίωμα ψήφου προϋποθέτει αναγκαίως την ιδιότητα του Πολίτη. Ουδεμία όμως διάταξη είτε της ΕΣΔΑ και των Πρωτοκόλλων της είτε του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα επιβάλλει σε οποιοδήποτε κράτος να αναγνωρίζει ως πολίτη αυτού οιονδήποτε άλλον πλην εκείνου που οι νόμοι του συγκεκριμένου κράτους το επιτρέπουν.

Κατά τα λοιπά το τι ευσταθεί νομικά και τι όχι ας το κρίνουν οι αναγνώστες σας. Αν πάντως επιμένετε πως όσα υποστηρίζετε ευσταθούν νομικά σας προτείνω την απλούστερη μέθοδο εμπειρικής επαλήθευσης της ορθότητάς των. Πηγαίνετε στην Τουρκία ή στο Πακιστάν και ζητήστε να ψηφίσετε στις εθνικές τους εκλογές ή να εκλεγείτε σε οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα των χωρών αυτών.

Εγώ απλώς περιορίζομαι να σημειώσω ότι θεμελιώδης και μη δυνάμενη να τροποποιηθεί αρχή επί της οποίας έχει συνταχθεί η ελληνική πολιτεία είναι ο κανόνας πως όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους. (άρθρο 1 παρ. 3 Συντ.). Τα υπόλοιπα είναι απλώς πομφόλυγες.

Παναγιώτης Ι. Βρεττάκος
Δικηγόρος Οικονομολόγος

e-Lawyer είπε...

Το άρθρο 16 της ΕΣΔΑ αναφέρει ότι μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί στην "πολιτική δραστηριότητα" των αλλοδαπών, χωρίς οι νομοθέτες να εμποδίζονται από τα άρθρα 10 (ελευθερία έκφρασης), 11 (ελευθερία συνέρχεσθαι) και 14 (απαγόρευση διακρίσεων). Επομένως, το άρθρο 16 αναφέρεται στην "πολιτική δραστηριότητα" ως μία έννοια γένους. Το δικαίωμα ψήφου είναι μια ειδική έκφανση πολιτικής δραστηριότητας και κατοχυρώνεται σε μεταγενέστερο και ειδικότερο άρθρο, στο 3 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Στο ΠΠΠ δεν υπάρχει βέβαια μνεία επέκτασης των επιτρεπόμενων περιορισμών του 16 και ως προς το δικαίωμα ψήφου. Οπότε το άρθρο 16 δεν καταλαμβάνει το δικαίωμα ψήφου, αλλά μόνο τα δικαιώματα ελευθερίας πολιτικής έκφρασης και ελευθερίας πολιτικού συνέρχεσθαι των αλλοδαπών.

Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αναγνωρίσει ότι το άρθρο 3 ΠΠΠ ΕΣΔΑ κατοχυρώνει και το ανθρώπινο δικαίωμα ψήφου, το οποίο δεν επιτρέπεται να ασκείται με επιβολή διακρίσεων, δηλαδή συνεφαρμόζεται με το άρθρο 14 ΕΣΔΑ. Συγκεκριμένα, στην απόφαση ΑΖΙΖ κατά Κύπρου (22.6.2004, προσφυγή 69949/01) η Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάστηκε ομόφωνα για παραβίαση του άρθρου 3 ΠΠΠ ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 14 ΕΣΔΑ, επειδή δεν επετράπη σε Τουρκοκύπρια να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους της Κύπρου.

Επομένως, σαφώς και είναι ανθρώπινο δικαίωμα, η άσκηση του οποίου δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται από αθέμιτες διακρίσεις όπως η εθνική καταγωγή.

Παναγιώτης Ἰωαν. Βρεττᾶκος είπε...

Κύριε Συνάδελφε σας επισημαίνω ότι η εκ μέρους σας επίκληση της εν λόγω απόφασης του Ε.Δ.Δ.Α. είναι τόσο άστοχη όσο πρόδηλη και η σύγχυση επί της οποίας στηρίζετε τον ισχυρισμό σας πως το δικαίωμα ψήφου είναι, τάχα, ανθρώπινο δικαίωμα «..η άσκηση του οποίου δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται από αθέμιτες διακρίσεις όπως η εθνική καταγωγή….».

Άστοχη διότι, στην υπόθεση AZIZ v. CYPRUS ο αιτών στερήθηκε του δικαιώματος εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ ήτο ήδη πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, επομένως πράγματι η παρακώλυσή του στην άσκηση του δικαιώματος που κατοχυρώνει το άρθρο 3 του 1ου Π.Π.ΕΣΔΑ. δημιουργούσε ζήτημα παράβασης.
Τούτο άλλωστε έκρινε και το Ε.Δ.Δ.Α αφού θεμελίωσε την κρίση του ότι συνέτρεξε παράβαση του άρθρου 3 στην παραδοχή ακριβώς ότι ο αιτών ήτο πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας (βλ. σκέψη 29 όπου αναφέρεται ότι ο αιτών «..deprived of any opportunity to express his opinion in the choice of the members of the House of Representatives of the country of which he is a national and where he has always lived.»

Επομένως επιβεβαιώνεται πλήρως και απολύτως αυτό που επισήμανα στο προηγούμενο σχόλιο μου ότι το δικαίωμα αυτό προϋποθέτει την ιδιότητα του πολίτη.

Το υποστηριζόμενο δε εκ μέρους σας ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται από διακρίσεις όπως η εθνική καταγωγή, είναι μάλλον προϊόν ολοφάνερης σύγχυσης, μεταξύ δυο τελείως διακριτών περιπτώσεων, που τις χωρίζει διαφορά είδους. Συγκεκριμένα:
Είναι άλλο πράγμα κάποιος ενώ έχει την ιδιότητα του πολίτη είναι δηλαδή, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3 του 1ου Π.Π.ΕΣΔΑ, δικαιούχος του δικαιώματος ψήφου να κωλύεται στην άσκησή του ή να υφίσταται αδικαιολόγητους περιορισμούς ή διακρίσεις, πράγμα που δεν επιτρέπεται, όπως κρίθηκε στην υπόθεση που επικαλείσθε, από την
Εντελώς διαφορετική περίπτωση εκείνου ο οποίος δίχως να είναι πολίτης ενός κράτους, άρα δεν είναι δικαιούχος, να υποστηρίζει πως έχει δικαίωμα ψήφου και να διεκδικεί συμμετοχή στις εκλογές.


Με τον σεβασμό που επιβάλλει η κοινή ιδιότητά μας ως δικηγόρων, τέλος σας επισημαίνω πως η εμμονή σας σε μια ολοφάνερα αβάσιμη θέση (την οποία άλλωστε κατέλυσε ο Συνήγορος του Πολίτη, μόλις προχθές, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής) γεννά ερωτηματικά για την σκοπιμότητά της. Επιτέλους δεν χρειάζεται να έχει κανείς νομικές σπουδές για να αντιληφθεί το αυτονόητο που γνωρίζει μέχρι και ο αγράμματος ιδιοκτήτης διαμερίσματος μιας πολυκατοικίας: Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας δεν έχουν ούτε οι μισθωτές ούτε οι άλλως πως φιλοξενούμενοι στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Μονάχα οι ιδιοκτήτες δικαιούνται να μετέχουν.

Παναγιώτης Ι. Βρεττάκος
Δικηγόρος Οικονομολόγος

anopetra-eleos.blogspot.com είπε...

Ο γραφων το συγκεκριμμενο αρθρο παρελειψε να μας αναφερει τα αρθρα 15 και 16 της συγκεκριμενης συμβασης : ( ’Αρθρo 15 – Παρέκκλιση σε περίπτωση έκτακτης αvάγκης
1. Εv περιπτώσει πoλέµoυ ή ετέρoυ δηµoσίoυ κιvδύvoυ απειλoύvτoς τηv
ζωήv τoυ έθvoυς έκαστov Υψηλόv Συµβαλλόµεvov Μέρoς δύvαται vα
λάβη µέτρα κατά παράβασιv τωv υπό της παρoύσης Συµβάσεως
πρoβλεπoµέvωv υπoχρεώσεωv, εv τω απαιτoυµέvω υπό της
καταστάσεως απoλύτως αvαγκαίω oρίω και υπό τov όρov όπως τα
µέτρα ταύτα µη αvτιτίθεvται εις τας άλλας υπoχρεώσεις τας
απoρρεoύσας εκ τoυ διεθvoύς δικαίoυ.
2. Η πρoηγoυµέvη διάταξις oυδεµίαv επιτρέπει παράβασιv τoυ άρθρoυ 2,
ειµή δια τηv περίπτωσιv θαvάτoυ συvεπεία καvovικώv πoλεµικώv
πράξεωv, ή τωv άρθρωv 3, 4 (παρ. 1 και 7).
9
3. Τα ασκoύvτα τo δικαίωµα τoύτo της παραβάσεως Υψηλά Συµβαλλόµεvα
Μέρη τηρoύv τov Γεvικόv Γραµµατέα τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώπης
πλήρως εvήµερov τωv ληφθέvτωv µέτρωv ως και τωv αιτίωv τα oπoία τα
πρoεκάλεσαv. Οφείλoυv ωσαύτως vα πληρoφoρήσωσι τov Γεvικόv
Γραµµατέα τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώπης περί της ηµερoµηvίας κατά
τηv oπoίαv τα µέτρα ταύτα έπαυσαv ισχύovτα και αι διατάξεις της
Συµβάσεως ετέθησαv εκ vέoυ εv πλήρει ισχύϊ.)
Ετέρoυ δηµoσίoυ κιvδύvoυ : Εαν ισχυε το αρθρο 14 θα μπορουσαν και οι λαθρομεταναστες να ψηφιζουν . Μπορει λοιπον να επικαλεστει καποιο κρατος δημοσιο κινδυνο για να αποτρεψει αυτον τον κινδυνο .
( ’Αρθρo 16 – Περιoρισµoί στηv πoλιτική δραστηριότητα τωv
αλλoδαπώv
Ουδεµία διάταξις τωv άρθρωv 10, 11 και 14 δύvαται vα θεωρηθή ως
απαγoρεύoυσα εις τα Υψηλά Συµβαλλόµεvα Μέρη vα επιβάλλωσι
περιoρισµoύς εις τηv πoλιτικήv δραστηριότητα τωv ξέvωv.) Αυτο σημαινει οτι η συμβαση δεν εμποδιζει σε καμια περιπτωση το κρατος να μπλοκαρει το αρθρο 14 και να μην θεωρει εξ ορισμου τα πολιτικα δικαιωματα ως βασικα ανθρωπινα δικαιωματα.
Οσο για το Το άρθρο 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ) , αναφερεται καθαρα σε πολιτες μιας χωρας ,δηλαδη αυτους που καθοριζει η ιδια η χωρα οτι θα εχουν πολιτικα δικαιωματα ! Αν ηταν διαφορετικα τοτε θα ειχαν και οι λαθρομεταναστες πολιτικα δικαιωματα αφου διαμενοντας στην χωρα θα ηταν πολιτες ! Αρα αποφασιζει η χωρα ποιοι θα ειναι πολιτες της δηλαδη ποιοι θα εχουν πολιτικα δικαιωματα .Θα μπορουσαν ακομη και να εκλεξουν βουλευτη η δημαρχο λαθρομεταναστη !Μην τρελαθουμε τελειως παιδια ! Αλλο τα ανθρωπινα δικαιωματα που ειναι απολυτα σεβαστα , αλλο τα πολιτικα που ειναι δικαιωμα της πολιτειας και του λαου της που θα τα δωσει .

Meropi είπε...

Το δικαίωμα ψήφου θα έλεγα ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα μόνο όμως όσον αφορά τους πολίτες ενός Κράτους, ανάμεσα στους οποίους δεν επιτρέπονται διακρίσεις. Δεν είναι όμως ανθρώπινο, αλλά κοινωνικό δικαίωμα ως προς τους αλλοδαπούς κατοίκους ενός κράτους. Δεν είναι δηλαδή υποχρέωση του κράτους να παραχωρήσει ένα τέτοιο δικαίωμα στους μη ημεδαπούς πολίτες. Γι' αυτό είμαι της γνώμης ότι όσον αφορά τους μετανάστες, θεωρητικά τουλάχιστον, μπορεί να διεξαχθεί δημοψήφισμα. Άλλο αν έχω την εξής άποψη ως προς αυτό το θέμα "Η Κυβέρνηση διαθέτει νωπή λαϊκή εντολή. Στο εκλογικό της πρόγραμμά περιλαμβάνεται αφενός μεν η παροχή δικαιώματος ψήφου στις δημοτικές εκλογές στους ΝΟΜΙΜΟΥΣ (να μη το ξεχνάμε αυτό) μετανάστες, καθώς και η παροχή ελληνικής ιθαγένειας, υπό προϋποθέσεις, στη δεύτερη γενιά των μεταναστών. Ας προχωρήσει λοιπόν, χωρίς δημοψηφίσματα που το μόνο που μπορεί να πετύχουν είναι ο διχασμός των πολιτών. Η πολιτική ηγεσία, οφείλει, σε αρκετά θέματα να είναι μπροστά από το λαό, όχι πίσω του" (βλέπε εδώ

e-Lawyer είπε...

Δεν είπα ότι "δεν είναι πολιτικό δικαίωμα" η ψήφος. Είπα ότι η ΕΣΔΑ την αναγάγει και σε ανθρώπινο δικαίωμα και μέχρι στιγμής δεν έχω διαβάσει κάποια αντικρουση που να εξαιρεί το δικαίωμα ψήφου από το άρθρο 3 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ.

Αντιθέτως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι πρόκειται περί ανθρώπινου δικαιώματος. Οπότε η συζήτηση αυτή έχει τελειώσει.

Meropi είπε...

Παρόλο που δήλωσες ότι η συζήτηση αυτή έχει τελειώσει, εντούτοις θέλω να προσθέσω το εξής: Στην απόφαση ΑΖΙΖ κατά Κύπρου η Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάστηκε για παραβίαση του άρθρου 3 ΠΠΠ ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 14 ΕΣΔΑ, επειδή δεν επετράπη σε Τουρκοκύπρια να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους της Κύπρου, για τον απλούστατο λόγο ότι η Τουρκοκύπρια είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως προς αυτήν είναι πράγματι ανθρώπινο δικαίωμα. Επαναλαμβάνω ότι για τους αλλοδαπούς δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι απλώς κοινωνικό δικαίωμα που εξαρτάται από την κάθε Πολιτεία αν θα το παραχωρήσει ή όχι.

e-Lawyer είπε...

Κοινωνικά δικαιώματα είναι όσα περιλαμβάνει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (εργασία, στέγαση, παιδεία, υγεία, οικογένεια κλπ).

anopetra-eleos.blogspot.com είπε...

’Αρθρo 16 – Περιoρισµoί στηv πoλιτική δραστηριότητα τωv
αλλoδαπώv
Ουδεµία διάταξις τωv άρθρωv 10, 11 και 14 δύvαται vα θεωρηθή ως
απαγoρεύoυσα εις τα Υψηλά Συµβαλλόµεvα Μέρη vα επιβάλλωσι
περιoρισµoύς εις τηv πoλιτικήv δραστηριότητα τωv ξέvωv.

Ας δουμε ποια ειναι τα αρθρα που εχουν το δικαιωμα τα κρατη να μην εφαρμοζουν
οσον αφορα τα δικαιωματα των αλλοδαπων :
’Αρθρo 10 – Ελευθερία έκφρασης
1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωµα εις τηv ελευθερίαv εκφράσεως. Τo
δικαίωµα τoύτo περιλαµβάvει τηv ελευθερίαv γvώµης ως και τηv
ελευθερίαv λήψεως ή µεταδόσεως πληρoφoριώv ή ιδεώv, άvευ
επεµβάσεως δηµoσίωv αρχώv και ασχέτως συvόρωv. Τo παρόv άρθρov
δεv κωλύει τα Κράτη από τoυ vα υπoβάλωσι τας επιχειρήσεις
ραδιoφωvίας, κιvηµατoγράφoυ ή τηλεoράσεως εις καvovισµoύς
εκδόσεως αδειώv λειτoυργίας.
2. Η άσκησις τωv ελευθεριώv τoύτωv, συvεπαγoµέvωv καθήκovτα και
ευθύvας δύvαται vα υπαχθή εις ωρισµέvας διατυπώσεις, όρoυς,
περιoρισµoύς ή κυρώσεις, πρoβλεπoµέvoυς υπό τoυ vόµoυ και
απoτελoύvτας αvαγκαία µέτρα εv δηµoκρατική κoιvωvία δια τηv εθvικήv
ασφάλειαv, τηv εδαφικήv ακεραιότηταv ή δηµoσίαv ασφάλειαv, τηv
πρoάσπισιv της τάξεως και πρόληψιv τoυ εγκλήµατoς, τηv πρoστασίαv
της υπoλήψεως ή τωv δικαιωµάτωv τωv τρίτωv, τηv παρεµπόδισιv της
κoιvoλoγήσεως εµπιστευτικώv πληρonoριώv ή τηv διασφάλσισιv τoυ
κύρoυς και αµερoληψίας της δικαστικής εξoυσίας.

’Αρθρo 11 – Ελευθερία τoυ συvέρχεσθαι και συvεταιρίζεσθαι
1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωµα εις τηv ελευθερίαv τoυ συvέρχεσθαι
ειρηvικώς και εις τηv ελευθερίαv συvεταιρισµoύ συµπεριλαµβαvoµέvoυ
τoυ δικαιώµατoς ιδρύσεως µετ’ άλλωv συvδικάτωv και πρoσχωρήσεως
εις συvδικάτα επί σκoπώ πρoασπίσεως τωv συµφερόvτωv τoυ.
Η άσκησις τωv δικαιωµάτωv τoύτωv δεv επιτρέπεται vα υπαχθή εις
ετέρoυς περιoρισµoύς πέραv τωv υπό τoυ vόµoυ πρoβλεπoµέvωv και
απoτελoύvτωv αvαγκαία µέτρα εv δηµoκρατική κoιvωvία, και τηv εθvικήv
ασφάλειαv, τηv δηµόσιαv ασφάλειαv τηv πρoάσπισιv της τάξεως και
πρόληψιv τoυ εγκλήµατoς, τηv πρoστασίαv της υγείας και της ηθικής, ή
τηv πρoστασίαv τωv δικαιωµάτωv και ελευθεριώv τωv τρίτωv. Τo παρόv
άρθρov δεv απαγoρεύει τηv επιβoλήv voµίµωv περιoρισµώv εις τηv
άσκησιv τωv δικαιωµάτωv τoύτωv υπό µελώv τωv εvόπλωv δυvάµεωv
της αστυvoµίας ή τωv διoικητικώv υπηρεσιώv τoυ Κράτoυς

’Αρθρo 14 – Απαγόρευση τωv διακρίσεωv
Η χρήσις τωv αvαγvωριζoµέvωv εv τη παρoύση Συµβάσει δικαιωµάτωv
και ελευθεριώv δέov vα εξασnαλισθή ασχέτως διακρίσεως nύλλoυ,
nυλής, χρώµατoς, γλώσσης, θρησκείας, πoλιτικώv ή άλλωv
πεπoιθήσεωv, εθvικής ή κoιvωvικής πρoελεύσεως, συµµετoχής εις
εθvικήv µειovότητα, περιoυσίας, γεvvήσεως ή άλλης καταστάσεως

Συνεπως η Σύµβαση για την Προστασiα των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου καi των
Θεµελιωδών Ελευθεριών δινει το δικαιωμα στα κρατη να επιβαλλουν περιορισμους στους αλλοδαπους οσον αφορα την πολιτικη τους δραστηριοτητα . κανενα απο τα τρια παραπανω αρθρα
δεν κανει λογο για τα θεμελιωδη ανθρωπινα δικαιωματα , που για αυτα ετσι κι αλλιως εγινε η
συμβαση , δηλαδη : ’Αρθρo 2 – Τo δικαίωµα στη ζωή ,’Αρθρo 3 – Απαγόρευση τωv βασαvιστηρίωv,’Αρθρo 4 – Απαγόρευση της δoυλείας και τωv καταvαγκαστικώv
έργωv , ’Αρθρo 5 – Τo δικαίωµα στηv πρoσωπική ελευθερία και ασφάλεια , ’Αρθρo 6 – Δικαίωµα στη χρηστή απovoµή δικαιoσύvης , ’Αρθρo 7 – Μη επιβoλή πoιvής άvευ vόµoυ , ’Αρθρo 8 – Δικαίωµα σεβασµoύ της ιδιωτικής και oικoγεvειακής
ζωής , ’Αρθρo 9 – Ελευθερία σκέψης, συvείδησης και θρησκείας , ’Αρθρo 13 – Δικαίωµα πραγµατικής πρoσφυγής . Αυτα ειναι τα ανθρωπινα δικαιωματα για τα οποια δεν υπαρχουν εξαιρεσεις.Και πως να υπαρξουν αφου δεν θα επροκειτο τοτε για θεμελιωδη ανθρωπινα δικαιωματα .
Εξαιρεσεις υπαρχουν για τα πολιτικα δικαιωματα οπως ειναι λογικο . Σε αλλη περιπτωση θα μπορουν να ψηφιζουν και οι τουριστες σε μια χωρα !

30fyllos είπε...

Ενα μεγαλο μερος του προβληματος νομιζω οτι εγκειται κ στη συγχυση μεταξυ υπηκοοτητας κ ιθαγενειας..Το πρωτο που θα επρεπε να αλλαξει ειναι ιθαγενεια (nationality/nationalite) η να αντικατασταθει η να προστεθει διπλα σ αυτη η εννοια της ιδιοτητας του πολιτη/υπηκοοτητας (πιο αναχρονιστικα)(citizenship/citoyennete)..μια απλη διαπιστωση στα διαβατηρια θα αποδειξει του λογου το αληθες..Επισης πρεπει καποια στιγμη να επελθει επιτελους μια ρωγμη στο δικαιο του αιματος κ καμια αρχη του δικαιου του εδαφους δεν βλαπτει..σχετικα με την ερμηνεια της εσδα υπαρχει κ ενα επιχειρημα a fortiori που αντικρουει την γνωμη του e-lawyer..δηλαδη η πολιτκη δραστηριοτητα ειναι εννοια γενους κ περιλαμβανει μονο τα 10,11,14 κ δεν περιλαμβανει το δικαιωμα ψηφου,δηλαδη επιτρεπει στα κρατη τον περιορισμο της ελευθεριας της εκφρασης (μειζον του δικαιωματος ψηφου απο πλευρα του αλλοδαπου) κ εξαιρειται ο περιορισμος του δκμ ψηφου?Επιπλεον υπαγεται στην πολιτικη δραστηριοτητα το10,11,14 που ειναι ησσονος σημασιας για την μερια του κρατους κ δεν υπαγεται το δκμ ψηφου που γιατο κρατος ειναι το νουμερο ενα δικαιωμα που θα επιδιωξει να κρατησει εκτος συμβασεων?Δηλαδη το πετυχε για τα αλλα κ δεν το πετυχε για αυτο?(βεβαια θα μου πεις ο,τι δεν απαγορευεται ρητα επιτρεπεται..)
Επισης απο το αρθρο 3(ως αυτοτελες) που αναφερεις δεν προκυπτει πουθενα κατι για την ιδιοτητα του πολιτη κ πως αυτη αποδιδεται. αν θες να συνδυασεις κ τα αρθρ 14 πρεπει να λαβεις υποψιν κ τους περιορισμους του (το 16).το αρθρο 25 που ανφερεις παιρνει ως δεδομενο την ιδιοτητα του πολιτη κ ειναι προφανης ο σκοπος του για περιπτωσεις οπως αυτης της κυπρου που επικαλεισαι.οσο για το 26 αφορα την αρχη της ισοτητας καμια σχεση δεν εχει με την αποδοση του δκμ ψηφου. αλλωστε ολες αυτες οι διεθνεις συμβασεις εχουν μια ''συνταγματικη'' διατυπωση επομενως οι ερμηνειες τους εξαρτωνται κ απο το ισχυον κοινωνικο πλαισιο (''Τα πράγματα όμως άλλαξαν: στην αρχή με τη δημοτική ραδιοφωνία και στη συνέχεια με την ιδιωτική τηλεόραση, σταδιακά οι νομικοί άρχισαν να ξαναδιαβάζουν το άρθρο 15 του Συντάγματος και να βγάζουν άλλα συμπεράσματα. "Άμεσος έλεγχος του Κράτους" δεν σημαίνει κατ' ανάγκη και κρατική ιδιοκτησία των τηλεοπτικών σταθμών. Δεν είναι όπως τα πανεπιστήμια και το άρθρο 16 που επιβάλλει την λειτουργία τους ως Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (έχω υποστηρίξει αλλού ότι ακόμη κι αυτή η διατύπωση επίσης δεν είναι αποκλειστική αλλά προγραμματική - διοικητική). Τι συνέβη λοιπόν και ενώ πριν το 1989 ερμηνεύαμε το άρθρο 15 "κλειστά", μετά το 1989 το ερμηνεύουμε πιο ανοικτα; Μα η ίδια η μετάβαση σε μία άλλη εποχή. Το Σύνταγμα δεν απαγόρευε την δημιουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, επέβαλε απλώς στο Κράτος την υποχρέωση να ασκεί επ' αυτών άμεσο έλεγχο. Έτσι, χωρίς να αναθεωρηθεί το άρθρο 15 του Συντάγματος, ο άμεσος έλεγχος του κράτους ανατέθηκε σε μια ανεξάρτητη αρχή από τον κοινό νομοθέτη, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Στη θεωρία, αυτή η ουσιαστική "αναθεώρηση" του Συντάγματος χωρίς την τήρηση διαδικασίας κατηγοριοποιείται ως "μεταβολή του νοήματος" των συνταγματικών διατάξεων. Το Σύνταγμα, ως ένας ζωντανός οργανισμός, δεν μπορεί να ερμηνεύεται στενά στο ιστορικό πλαίσιο της ψήφισής του, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ισορροπία των σχέσεων στην τρέχουσα καθημερινότητα.'').καταληκτικα πιστευω οτι με το δεδομενο παγκοσμιο-εθνικο πλαισιο το δκμ αποδοσης ψηφου δεν μπορει να θεωρηθει οτι ρυθμιζεται σε διεθνεις συμβασεις με οσο φιλελευθερο πνευμα διαβαζει κανεις τις συνθηκες.
ΥΓ. μολις χτες εμαθα απο ενα ελληνοαγγλο φιλο με αγγλικη υπηκοοτητα (γεννηθηκε στο λονδινο)οτι του αρνθηκαν την εγγραφη σε ακαδημια(πιανιστας ειναιτο παιδι)επειδη δεν ειναι κ οι δυο γονεις τους αγγλοι ..για να μη μιλησω για το hetton-school..
ευχαριστω για την φιλοξενια

e-Lawyer είπε...

Σε ολα τα συγχρονα εγχειριδια ερμηνειας της ΕΣΔΑ υποστηριζεται η αποψη οτι το δικαιωμα ψηφου κατοχυρωνεται απο το αρθρο 3.
Μερικοι διαβαζετε την συμβαση λες και ειναι λιστα του σουπερ μαρκετ: στον πρωτο οροφο θα παρω γαλα, στον δευτερο οροφο προφυλακτικα κλπ.
Δεν ειναι ετσι: οι διαταξεις της συμβασης εχουν συγκεκριμενο πεδιο εφαρμογης.
Το αρθρο 16 επιτρεπει περιορισμους στην πολιτικη δραστηριοτητα των αλλοδαπων οσον αφορα την ελευθερια εκφρασης και την ελευθερια συναθροισης και συμφωνα με την παγια νομολογια μονο προβλεπομενοι περιορισμοι ειναι επιτρεπτοι.
Σε ποια γλωσσα αλλωστε ο ορος "πολιτικη δραστηριοτητα" περιλαμβανει το ... δικαιωμα ψηφου; Σιγουρα οχι στην αγγλικη και τη γαλλικη που ειναι οι επισημες γλωσσες της συμβασης.
Αλλωστε αν ηθελαν να περιορισουν το δικαιωμα ψηφου θα επεκτειναν και σε αυτο το πεδιο εφαρμογης του αρθρου 16.

Οσο για το αρθρο του ΔΣΑΠΔ το μονο που ειπα ειναι οτι δεν ανατρεπεται με ... δημοψηφισμα.

Αυτη ειναι η ερμηνεια της ΕΣΔΑ με καθαρους ορους αναλυσης του ευρωπαικου δικαστηριου.
Καμια σκοπιμοτητα: τα νομικα μου ειναι κρυσταλλινα και θεμελιωμενα στο επισημο συστημα ερμηνειας της συμβασης και οχι σε εξωνομικες συμπαραδηλωσεις.
Ειναι αναμενομενο βεβαια να εξανισταται η "κοινη λογικη", αφου αποδεχεται ως λογικη μονο εαυτην.
Ομως τα νομικα δεν ειναι "κοινη" λογικη, αλλα επιστημη με συγκεκριμενα μεθοδολογικα εργαλεια που μπορει να μην εξυπηρετουν παντοτε το συμφερον μιας συλλογικοτητας, αλλα αυτο δεν σημαινει οτι θα κανουμε και σκοντο στους κανονες ερμηνειας του διεθνους δικαιου.

Dexi Extrem είπε...

Αν κατάλαβα καλά η σύμβαση επιτρέπει στα Κράτη να επιβάλλουν περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης των αλλοδαπών (άρθρο 16) αλλά επιβάλλει να ψηφίζουν αυτοί των οποίων η έκφραση περιορίζεται νομίμως (Άρθρο 3)!!!!

Ή η σύμβαση είναι στραβή και πρέπει να την αλλάξουμε ή η ερμηνεία της δεν στέκει και δεν πρέπει να την παίρνουμε στα σοβαρά...

Και τελικά με τα βρέφη τι γίνεται; Αν συντονιστούν θα διεκδικήσουν το δικαίωμα ψήφου και προφανώς πρέπει να τους το δώσουμε...

Dexi Extrem είπε...

Sorsy πάλι εγώ :)
Ξέχασα να ρωτήσω επίσης το σημαντικότερο:

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ή ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ή ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ;

e-Lawyer είπε...

Η συγκεκριμένη σύμβαση (ΕΣΔΑ) αφορά κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ταυτότητα φύλου

Μία διεμφυλική (trans) γυναίκα εκπροσωπεί το γραφείο μας, στην προσφυγή που καταθέσαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου...