Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2008

Πνευματική ιδιοκτησία: περιεχόμενο συμβάσεων εκμετάλλευσης έργων

Άρθρο 15: Έκταση της μεταβίβασης και των συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης1. Η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος και οι συμβάσεις εκμετάλλευσης ή άδειας εκμετάλλευσης του δικαιώματος αυτού μπορούν να είναι περιορισμένες από την άποψη των εξουσιών, του σκοπού, της διάρκειας, της τοπικής ισχύος και της έκτασης ή των μέσων εκμετάλλευσης.2. Αν δεν καθορίζεται η διάρκεια της μεταβίβασης ή των συμβάσεων ή της άδειας εκμετάλλευσης και αν κάτι διάφορο δεν προκύπτει από τα συναλλακτικά ήθη, η διάρκεια αυτή θεωρείται ότι περιορίζεται σε πέντε χρόνια.3. Αν δεν καθορίζεται η τοπική ισχύς της μεταβίβασης ή των συμβάσεων ή της άδειας εκμετάλλευσης, θεωρείται ότι αυτές ισχύουν στη χώρα όπου καταρτίσθηκαν.4. Αν δεν καθορίζεται η έκταση και τα μέσα εκμετάλλευσης για τα οποία γίνεται η μεταβίβαση ή συμφωνείται η εκμετάλλευση ή η άδεια εκμετάλλευσης, θεωρείται ότι αυτές αφορούν την έκταση και τα μέσα, που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης ή της άδειας.5. Σε κάθε περίπτωση μ…

Πνευματική ιδιοκτησία: άκυρες οι άγραφες συμβάσεις

Άρθρο 14: Τύπος των δικαιοπραξιώνΔικαιοπραξίες που αφορούν τη μεταβίβαση εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα, την ανάθεση ή την άδεια εκμετάλλευσης και την άσκηση του ηθικού δικαιώματος είναι άκυρες αν δεν καταρτισθούν εγγράφως. Την ακυρότητα μπορεί να επικαλεσθεί μόνο ο πνευματικός δημιουργός.__________Μονομερώς αναγκαστικό δίκαιοΠερισσότερο για λόγους προστασίας του δημιουργού παρά για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, η διάταξη καθιερώνει τον έγγραφο τύπο για τις συμβάσεις μεταβίβασης περιουσιακων δικαιωμάτων. Ωστόσο, αν μια σύμβαση καταρτισθεί προφορικά και ο δημιουργός δεν επικαλεστεί ποτέ ακυρότητα, είναι σαφέστατα έγκυρη.Αν επικαλεστεί την ακυρότητα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και για άλλους λόγους, ενδεχομένως να μην μπορεί να σπάσει τη σύμβαση, καθώς μια  τέτοια επίκληση θα ελέγχεται ως καταχρηστική. 

Σήμερα στην Αθήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας

30 Οκτ. - 2 Νοεμβρίου στο Ζάππειο γίνεται το Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας, το οποίο έχει χρηματοδοτήσει και η Ελληνική Κυβέρνηση.

Εδώ βρίσκεται η λίστα των ομιλητών.
Κι εδώ το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Αμφισβητήσιμη απόφαση Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο

Το ΙΚΑ υπέβαλε ερώτημα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την πρόσβαση ορισμένων βουλευτών στα αρχεία του, κατά το πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σημειωτέον ότι η πρόσβαση αφορούσε προσωπικά δεδομένα 330 πολιτών. 
 Σύμφωνα με την απόφαση 48/2008 , η Αρχή "αποφαίνεται ότι το ΙΚΑ δεν κωλύεται από το Ν. 2472/1997 να χορηγήσει στους ασκούντες τον κοινοβουλευτικό έλεγχο βουλευτές,αφού προηγουμένως ενημερώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και με ανακοίνωση στον τύπο, τα υποκείμενα των δεδομένων, τις 330 ατομικές αποφάσεις του Διοικητή του Ιδρύματος με αντικείμενο τη σύναψη της σύμβασης έργου με το ΙΚΑ, στις οποίες περιέχονται τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις κατοικίας των 330 φυσικών προσώπων που επελέγησαν, καθώς και το σύνολο των αιτήσεων που υπεβλήθησαν για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Ίδρυμα, μαζί με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν." 
Με "κάθε πρόσφορο τρόπο";
"Ακόμα και με ανακοίνωση στον τύπο";
Σύμφωνα με το άρθρο 2…

Συνήγορος του Παιδίου vs netcafe

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ως Συνήγορος του Παιδιού, διοργανώνει την Πέμπτη 30.10.2008 σύσκεψη φορέων με θέμα: «Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στα ίντερνετ καφέ».
Ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι το νομικό πλαίσιο που καλύπτει την λειτουργία των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου είναι ανεπαρκές, ως προς την προστασία των ανηλίκων χρηστών τους από κινδύνους που επαπειλούν τη σωματική και ψυχική τους υγεία. 
Είναι πια αναγκαία μια παρέμβαση της Πολιτείας με στόχο την προστασία των παιδιών, δεδομένου ότι η χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν τα συγκεκριμένα καταστήματα από ανηλίκους, συχνά  μάλιστα πολύ μικρής ηλικίας, έχει πολλαπλασιαστεί κατά τα τελευταία  χρόνια στη χώρα μας και είναι εν πολλοίς ανεξέλεγκτη.
Ο Συνήγορος του Παιδιού υποστηρίζει ότι είναι αναγκαία η συνεργασία μεταξύ των φορέων προκειμένου να αναπτυχθούν συντονισμένες δράσεις με σκοπό:
- τη λήψη μέτρων προστασίας των ανηλίκων, ιδίως μικρότερης ηλικίας, από την  παρατεταμένη και σε…
Άρθρο 13: Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης1. Ο δημιουργός του έργου μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις, με τις οποίες αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκήσει εξουσίες, που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα (συμβάσεις εκμετάλλευσης).2. Ο δημιουργός του έργου μπορεί να επιτρέπει σε κάποιον άλλον την άσκηση εξουσιών, που απορρέουν από το περιουσιακό του δικαίωμα (άδειες εκμετάλλευσης).3. Οι συμβάσεις και οι άδειες εκμετάλλευσης μπορεί να είναι αποκλειστικές ή μη αποκλειστικές. Οι αποκλειστικές συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης παρέχουν στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να ασκεί τις εξουσίες στις οποίες αναφέρεται η σύμβαση ή η άδεια κατ' αποκλεισμό οποιουδήποτε τρίτου. Οι μη αποκλειστικές συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης παρέχουν στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να ασκεί τις εξουσίες, στις οποίες αναφέρεται η σύμβαση ή η άδεια παράλληλα προς το δημιουργό και άλλους αντισυμβαλλομένους. Όταν υπάρχει σύμβαση ή άδεια εκμετάλλευσης ο αντισυμβαλλ…

Πνευματική ιδιοκτησία: μεταβίβαση των δικαιωμάτων

Κεφάλαιο 3ο 
Μεταβίβαση, Εκμετάλλευση, ΆσκησηΆρθρο 12: Μεταβίβαση1. Το περιουσιακό δικαίωμα μπορεί να μεταβιβασθεί μεταξύ ζώντων ή αιτία θανάτου.2. Το ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο μεταξύ ζώντων. Μετά το θάνατο του δημιουργού, το ηθικό δικαίωμα περιέρχεται στους κληρονόμους του, που οφείλουν να το ασκούν σύμφωνα με τη θέληση του δημιουργού, εφόσον τέτοια θέληση έχει ρητά εκφρασθεί.________Μεταβίβαση περιουσιακού, αμεταβίβαστο ηθικού δικιαιώματοςΠάνω σε αυτή τη διάταξη βασίζεται το οικοδόμημα της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας: την δυνατότητα μεταβίβασης των περιουσιακών δικαιωμάτων από τον δημιουργό σε παραγωγό/εκδότη/εταιρία. Οι εταιρίες δεν είναι πρωτογενείς φορείς των δικαιωμάτων αυτών.Ωστόσο, ο νόμος γίνεται μάλλον πατερναλιστικός απαγορεύοντας τη μεταβίβαση του ηθικού δικαιώματος. Γιατί δηλαδή να μην αποφασίζει η εταιρία και όχι ο δημιουργός τον χρόνο διάθεσης του έργου στο κοινό; Στην πράξη φυσικά αυτά καταστρατηγούνται σε καθημερινή βάση και αυτό α…

Πως να αμυνθεί ένας πολίτης που θίγεται από διαδικτυακό δημοσίευμα

Όσοι παρακολουθούν το e-lawyer γνωρίζουν τη γνώμη μου ότι το έρεισμα της κρατικής  καταστολής στην ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο θα τεθεί στη συνταγματική βάσης της ανωνυμίας. Το Σύνταγμα αναφέρει στο άρθρο 19 ότι η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών επιτρέπεται μόνο για “ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα” (και για λόγους εθνικής ασφάλειας). Ο νόμος του 1994 για την άρση του απορρήτου εξειδικεύει ποια είναι τα “ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα”, δίνοντας μια λίστα από βαρύτατα κακουργήματα. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα εγκλήματα κατά της τιμής (εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση, απλή δυσφήμηση), τα οποία είναι πλημμελήματα. Ο νομοθέτης του 1994 έκρινε ότι τα αδικήματα αυτά δεν είναι τόσο “ιδιαιτέρως σοβαρά” ώστε να επιτρέπουν την άρση του απορρήτου για να διωχθεί ο δράστης. 
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο νομοθέτης του 1994 αποποινικοποίησε τα εγκλήματα κατά της τιμής. Δεν υπάρχει μόνο η άρση του απορρήτου για να διευκρινιστεί ποιος μπορεί να είναι ο δράστης μιας συκοφαντικής δυσφήμησης, αλλά…