Τετάρτη, Μαΐου 27, 2009

Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ: απορρίπτεται η αίτηση αναστολής κατά της υπ. απόφασης χρόνου προβολής κομμάτων

Η δικαστική ενέργεια του κ. Μάνου και του κόμματος "Δράση" για προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης της υπουργικής απόφασης για το χρόνο τηλεοπτικής προβολής των κομμάτων δεν ήταν μια πρωτότυπη κίνηση. Το 1990, ο Κωστής Στεφανόπουλος με την ιδιότητα του προέδρου της "Δημοκρατικής Ανανέωσης" (ΔΗ.ΑΝΑ.) προσέβαλλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον Κανονισμό για την τηλεοπτική προβολή των κομμάτων του, τότε νεοσύστατου, Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε την ιστορική απόφαση υπ' αρ. 930/1990, η οποία έκρινε ότι το ζήτημα του διαμοιρασμού του τηλεοπτικού χρόνου στα κόμματα δεν νοείται να αποτελεί αντικείμενο της κανονιστικής αρμοδιότητας μιας ανεξάρτητης αρχής, αλλά θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο "κανονιστικού προεδρικού διατάγματος με πρόταση του αρμόδιου υπουργού", κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως. Ακύρωσε λοιπόν τον Κανονισμό του ΕΣΡ όχι επί της ουσίας, αλλά λόγω του ότι έκρινε πως κανένα "ανεξάρτητο όργανο" δεν θα μπορούσε κατά το Σύνταγμα να έχει τέτοια αρμοδιότητα. Η απόφαση τότε επικρίθηκε πολύ από σημαντικούς συνταγματολόγους (Δαγτόγλου, Αλιβιζάτος), γιατί, μεταξύ άλλων, φαινόταν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είχε πλήρη αντίληψη του ίδιου του θεσμού των ανεξάρτητων αρχών. Εξάλλου, το ΕΣΡ ήταν και η ιστορικά πρώτη ανεξάρτητη αρχή στην Ελλάδα.
Τι μεσολάβησε από το 1990; Ένας νόμος του ΠΑΣΟΚ που έδινε την παραπάνω αρμοδιότητα στον Υπουργό Εσωτερικών και περιόριζε το ΕΣΡ σε "απλή γνώμη". Πρόκειται για το άρθρο 10 του Ν.3023/2002.

1. α. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, κάθε μορφής, υποχρεούνται να μεταδίδουν μηνύματα κομμάτων και συνασπισμών σε διάρκεια που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και γνώμη της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση, ο κατά τα ανωτέρω οριζόμενος χρόνος κατανέμεται μεταξύ των κομμάτων και των συνασπισμών με βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας και την εξασφάλιση της μετάδοσης των θέσεων και του προγράμματος των κομμάτων και των συνασπισμών.
β. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.
2. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1, κατά την αυτή διαδικασία και με κριτήριο την αναλογική ισότητα, καθορίζεται ο χρόνος που διατίθεται στα δελτία ειδήσεων των κρατικών και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κομμάτων και των συνασπισμών των κομμάτων.
3. Κανένα μήνυμα δεν επιτρέπεται να μεταδίδεται την προηγούμενη, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών
.
Δηλαδή το Κράτος επεμβαίνει για να υποχρεώσει ιδιώτες να μεταδώσουν ΔΩΡΕΑΝ τα μηνύματα των κομμάτων, αλλά μόνο στην έκταση που το επιτρέπει ο Υπουργός Εσωτερικών!
Κατά το άρθρο 11 του ίδιου νόμου, απαγορεύεται κάθε άλλη τηλεοπτική μετάδοση μηνυμάτων των κομμάτων, δηλαδή ο Νόμος απαγορεύει στα κόμματα να πληρώσουν για τη μετάδοση των διαφημίσεών τους:

1. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων:
α. Η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, εκτός των χώρων της παραγράφου 3 του άρθρου 9.
β. Η μετάδοση από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'), τα οποία προβάλλουν, με οποιονδήποτε τρόπο, πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, με εξαίρεση τη μετάδοση τέτοιων διαφημιστικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας και η κλίμακα έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχημάτων των κομμάτων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Τις ώρες της κοινής ησυχίας απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω εγκαταστάσεων. Επίσης απαγορεύεται η χρήση τους, εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα και σχολεία.
Πρόκειται δηλαδή για μια ιδιότυπη "επίταξη" υπηρεσιών: τα κανάλια είναι υποχρεωμένα να μεταδίδουν δωρεάν τα μηνύματα των κομμάτων, όχι όμως πέραν του χρόνου που καθορίζει ο υπουργός και χωρίς να δικαιούνται αντιτίμου!
Ο υπουργός εξέδωσε δύο σχετικές αποφάσεις με το ραδιοτηλεοπτικό χρόνο: μία που αφορά τα κόμματα που εκπροσωπούνται στην Ευρωβουλή και μία για τα κόμματα που δεν εκπροσωπούνται στην Ευρωβουλή. Είναι και οι δύο αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ.
Στην πρώτη απόφαση διαβάζουμε τις εξής διατάξεις:

1. Η «Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση Α.Ε.» (ΕΡΤ−A.E) έχει την υποχρέωση να μεταδώσει σε εθνικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό δίκτυο μια συνέντευξη διάρκειας εξήντα (60΄) πρώτων λεπτών της ώρας, του αρχηγού κάθε πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων. Η ΕΡΤ − A.E. υποχρεούται να επιτρέπει την απευθείας αναμετάδοση των συνεντεύξεων και να διαθέτει δωρεάν το περιεχόμενο των σχετικών μαγνητοσκοπήσεων ή
μαγνητοφωνήσεων σε οποιονδήποτε ιδιωτικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα.
2. Η ΕΡΤ−A.E. έχει επίσης την υποχρέωση να μεταδώσει σε εθνικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο κατά τη μεσημβρινή ζώνη, μια συνέντευξη Τύπου, με καθένα από τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων, διάρκειας εξήντα (60’) πρώτων λεπτών της ώρας. Τις συνεντεύξεις αυτές έχουν την υποχρέωση να μεταδώσουν την ίδια ημέρα είτε απευθείας, είτε μαγνητοσκοπημένες ή μαγνητοφωνημένες και οι νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Σε περίπτωση μαγνητοσκοπημένης ή μαγνητοφωνημένης μετάδοσης, η έναρξη και η λήξη μετάδοσης πρέπει να λάβει χώρα μεταξύ 12:00−01:00. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 της παρούσας έχει εφαρμογή και για τις συνεντεύξεις
της παρούσας παραγράφου.
3. Η ΕΡΤ−A.E καθώς και οι νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας έχουν την υποχρέωση να οργανώσουν τέσσερις, τουλάχιστον, αυτοτελείς συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων της παρούσας απόφασης. Ως ώρα μετάδοσης των συζητήσεων αυτών ορίζεται το διάστημα από 18:00−01:30.
4. Η ΕΡΤ−A.E έχει την υποχρέωση να καλύψει μια προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, την οποία θα επιλέξουν τα ίδια. Επίσης, η ΕΡΤ−A.E έχει την υποχρέωση να καλύψει μέσω του τηλεοπτικού σταθμού «Ελληνική Τηλεόραση−3» μια προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόμματα ή
συνασπισμούς κομμάτων, η οποία θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη πόλη της Βόρειας Ελλάδας και είναι δυνατόν να καλυφθεί μέσω των διαθέσιμων τεχνικών μέσων του τηλεοπτικού σταθμού ΕΤ−3. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 της παρούσας εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή
5. Η ΕΡΤ A.E. και οι νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής έχουν υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα δεκάλεπτο την εβδομάδα σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους ή όποια άλλη πολιτική δραστηριότητα επιλεγεί από τα αντίστοιχα κόμματα. Δεν επιτρέπεται μετακύλιση, ούτε συσσώρευση των δεκαλέπτων. Κατ’ εξαίρεση, και σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή από τα πολιτικά κόμματα ή τους συνασπισμούς κομμάτων η χρήση του δωρεάν δεκαλέπτου κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως, η μετακύλιση και μόνον του δεκαλέπτου
της πρώτης εβδομάδας αποκλειστικώς στη δεύτερη. Κατά τη διάρκεια των δεκάλεπτων αυτών επιτρέπεται στα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων να μεταδίδουν διαφημιστικά μηνύματα τα οποία δεν μπορούν να υπερβούν το ένα τρίτο (1/3) του εκάστοτε διατιθέμενουδεκάλεπτου χρόνου.
6. Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων στους ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας καθώς και στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ημερήσιου χρόνου μετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ο καταμερισμός του χρόνου αυτού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα λεπτά της ώρας (4΄) ανά ώρα, μη συνυπολογιζόμενου του επιτρεπόμενου ανά ώρα ορίου των δώδεκα λεπτών (12΄) του χρόνου μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων. Ο συνολικός χρόνος για τη μετάδοση μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ, Κ.Κ.Ε., ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ΛΑ.Ο.Σ., στους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, θα αντιστοιχεί στο ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000 €) και στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου θα αντιστοιχεί στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €), με βάση τους θεωρημένους από την οικεία Δ.Ο.Υ. τιμοκαταλόγους, έως την 4ης Μαΐου 2009, ημερομηνία έναρξης της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η αναλογία κατανομής του χρόνου έχει ως εξής: Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) θα διατίθεται ισομερώς στα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων.
Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) θα διατίθεται στα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων ανάλογα με την εκπροσώπησή τους στην παρούσα σύνθεση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η κατανομή του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων στους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς αντιστοιχεί στα εξής ποσά:
MEGA CHANNEL 1.678.480.ευρώ,
ANTENNA T.V 1.038.933 ευρώ,
ALPHA TV 854.160 ευρώ,
STAR 878.111 ευρώ,
ALTER 550.845 ευρώ,
ΣΚΑΪ 360.000 ευρώ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ T.V. 8.272 ευρώ, 902
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 31.198 ευρώ,
ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΡΤ3 600.000ευρώ
και στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω
δορυφόρου 250.000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν επιτρέπεται η μετάδοση μηνυμάτων φορέων εκτός των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να χαρακτηρισθεί, άμεσα ή έμμεσα, ως πολιτικό.
7. Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων στους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας καθώς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθορίζεται σε οκτώ (8΄) λεπτά της ώρας ημερησίως. Ως ώρα μετάδοσης των μηνυμάτων αυτών ορίζεται το διάστημα από 7:00 έως 22.00. Η κατανομή του χρόνου είναι ανάλογη με αυτή της προηγούμενης παραγράφου.
8. Ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων στην ΕΡΑ καθορίζεται σε δέκα (10΄) λεπτά της ώρας ημερησίως. Η κατανομή του χρόνου αυτού είναι ανάλογη με αυτή της παραγράφου 6.

9. Η ΕΡΤ−A.E και οι νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας και ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, υποχρεούνται να διαθέτουν το ένα τρίτο (1/3) του χρόνου των δελτίων ειδήσεων για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κομμάτων και των συνασπισμών των κομμάτων. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα δελτία ειδήσεων κάτω των πέντε (5΄) λεπτών.
10. Οι δημόσιοι και οι νομίμως λειτουργούντες ενημερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας και ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, οφείλουν να μεριμνούν, ώστε η προβολή, κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων, εκπομπών πολιτικού διαλόγου ή άλλων ενημερωτικών εκπομπών, συνεντεύξεων σχετικά με τις θέσεις και τη δραστηριότητα των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων να μην παραβιάζει την αρχή της αναλογικής ισότητας. Η τήρηση της αρχής της αναλογικής ισότητας πρέπει να διέπει εν γένει τα δελτία ειδήσεων και τα προγράμματά τους, ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για τις θέσεις και τις δραστηριότητες των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων και εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
11. Απαγορεύεται η καταβολή στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου είδους ανταλλάγματος για τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων ή υποψήφιων βουλευτών σε δελτία ειδήσεων ή άλλες εκπομπές.

12. Οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών υποχρεούνται να μη μεταδίδουν ή αναμεταδίδουν οποιαδήποτε δημοσκόπη ση ή αποτέλεσμα δημοσκόπησης, πανελλήνιου ή τοπικού χαρακτήρα, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν διενεργείται αυτή ή σχολιασμό αυτής, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα ζητήματα που συνδέονται με το αντικείμενο των εκλογών της παρούσας απόφασης μετά την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009 και έως την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009, ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια και αναμετάδοση των δημοσκοπήσεων και εν γένει των ερευνών γνώμης στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ισχύουν οι διατάξεις του ν.3603/2007 όπως ισχύει.
13. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, καθώς και κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και μέχρι τις 19:00 δεν επιτρέπεται η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και συγκεντρώσεων ή άλλων πολιτικών εκδηλώσεων των κομμάτων, καθώς και η μετάδοση εκπομπών προεκλογικού διαλόγου ή εκτιμήσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα με εξαίρεση τις δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.
14. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση και μπορεί να ζητά, για τον έλεγχο αυτόν, οποιοδήποτε στοιχείο. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, κατά την έννοια των άρθρων 4 και 8 του ν. 2328/1995 και 12 και 15 παρ.3 του
ν. 2644/1998, όπως αυτά ισχύουν. Ειδικώς η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 12 της παρούσης επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 3603/2007. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) μπορεί, στο πλαίσιο των σχετικών ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, να ζητά από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς την υποβολή, εντός ευλόγου χρόνου, συγκεκριμένων στοιχείων.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Όσον αφορά τα μη εκπροσωπούμενα στην Ευρωβουλή κόμματα, η επίμαχη κι επίδικη απόφαση αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1
Για τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων που έχουν λάβει στις αμέσως προηγούμενες ευρωεκλογές τουλάχιστον ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και δεν εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ισχύουν οι ακόλουθοι όροι προβολής τους:
α) Η «Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση Α.Ε.» (ΕΡΤ − Α.Ε.) και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί ενημερωτικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα εικοσάλεπτο ή δύο δεκάλεπτα σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους. Τα εικοσάλεπτα ή τα δεκάλεπτα αυτά που θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ−A.E επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τα κόμματα αυτά ή συνασπισμούς κομμάτων για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων μέγιστης συνολικής διάρκειας τριών (3) λεπτών για κάθε δεκάλεπτο.
β) Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί ενημερωτικοί σταθμοί μπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου με τη διοργάνωση εκπομπών, στις οποίες συμμετέχουν ή παρουσιάζουν τις απόψεις τους με εκπρόσωπό τους, περισσότερα ή όλα τα παραπάνω πολιτικά κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων.

Άρθρο 2
Για τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων που έχουν λάβει στις αμέσως προηγούμενες ευρωεκλογές ποσοστό κατώτερο του 0,50 τοις εκατό (0,50%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων καθώς και για τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων που δεν συμμετείχαν στις αμέσως προηγούμενες ευρωεκλογές και των οποίων οι συνδυασμοί έχουν ανακηρυχθεί για τις παρούσες ισχύουν οι ακόλουθοι όροι προβολής τους:

α) Η ΕΡΤ−A.E και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί ενημερωτικοί σταθμοί εθνικής περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα πεντάλεπτο σε καθένα από τα πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων για την παρουσίαση των προγραμμάτων τους. Το πεντάλεπτο
που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ−A.E επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από τα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων για τη μετάδοση
διαφημιστικών μηνυμάτων συνολικής
διάρκειας δύο (2’) λεπτών.
β) Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί ενημερωτικοί σταθμοί μπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου με τη διοργάνωση εκπομπών, στις οποίες συμμετέχουν ή παρουσιάζουν τις απόψεις τους με εκπρόσωπό τους, περισσότερα
ή όλα τα παραπάνω πολιτικά κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων.
Οι δημόσιοι και οι νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί ενημερωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να μεριμνούν, ώστε η προβολή, κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων, εκπομπών πολιτικού διαλόγου ή άλλων ενημερωτικών εκπομπών, συνεντεύξεων σχετικά με τις θέσεις και τη δραστηριότητα των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων να μην παραβιάζει την αρχή της αναλογικής ισότητας. Η τήρηση της αρχής της αναλογικής ισότητας πρέπει να διέπει εν γένει τα δελτία ειδήσεων και τα προγράμματά τους, ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για τις θέσεις και τις δραστηριότητες των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων και εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία.
Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι 11, 12, 13 και 14 της υπ’ αριθμ. 12217/13.5.2009 (Φ.Ε.Κ. 899 B΄) Υπουργικής απόφασης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως
Αθήνα, 15 Μαΐου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δηλαδή ένα κόμμα που μετέχει για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές, όχι μόνο δεν επιτρέπεται να πληρώσει για να προβάλλει τα διαφημιστικά του μηνύματα, αλλά είναι υποχρεωμένο να περιοριστεί σε ένα πεντάλεπτο, το οποίο στην ΕΡΤ γίνεται ένα διαφημιστικό δίλεπτο.
Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μολονότι η εισήγηση ήταν θετική για την αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω υπουργικής απόφασης, απέρριψε την αίτηση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Επειδή έχει ήδη ξεκινήσει η εκτέλεση της απόφασης και η αναστολή της θα συνεπαγόταν αρνητικές επιπτώσεις στην διευθέτηση του τηλεοπτικού χρόνου.
Το ΣτΕ δεν μπορεί να υποκαταστήσει μεν τον Υπουργό, αλλά και η συγκεκριμένη λύση δεν είναι δίκαιη.
Ο Ν.3023/2002 είναι ξεκάθαρα αντισυνταγματικός, αφού επιβάλλει υποχρεώσεις σε ιδιώτες για χάρη ενός άγνωστου έννομου αγαθού: να μην πληρώνουν τα κόμματα για τη διαφημιστική τους προβολή, άρα να χάνουν λεφτά οι ιδιωτικοί σταθμοί επειδή φοβόμαστε μήπως προβληθεί περισσότερος αυτός που έχει περισσότερα χρήματα. Αντί δηλαδή για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων, εφαρμογή του παλιού, κλασικού και πολυδοκιμασμένου: πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι.

6 σχόλια:

ADTsiouras είπε...

Να προσθέσω μόνο, προς ενημέρωση των αναγνωστών σας, τα εξής:

Η απόφαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως που ασκήσαμε παραπέμπει τη συζήτηση στην Ολομέλεια (ο Πρόεδρος του ΣτΕ μας ενημέρωσε, κατ' αρχήν, ότι η υπόθεση στη Ολομέλεια θα συζητηθεί τη δικάσιμο της 9 Οκτωβρίου 2009). Εκτός από ζητήματα συμβατότητας με το Σύνταγμα, έχουν τεθεί ζητήματα συμβατότητας με το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ (ελευθερία έκφρασης - εν όψει, μάλιστα, και αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παρόμοιες περιπτώσεις) σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (ελεύθερες εκλογές), καθώς και με το κοινοτικό δίκαιο, με πρόταση μάλιστα του εισηγητή για προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΚ (Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πλήττονται γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, όπως η αρχή της ισότητας (το ΔΕΚ έχει ήδη κρίνει, σε άλλες περιπτώσεις, εαυτό αρμόδιο να δικάσει για θέματα που αφορούν τις ευρωεκλογές). Παράλληλα, έχουμε ήδη υποβάλει καταγγελία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ετοιμαζόμαστε και για το Στρασβούργο.

e-Lawyer είπε...

Ευχαριστώ πολύ κ. Τσιούρα.

Νομίζω ότι στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν θα έχει καμία τύχη, δεδομένου ότι η υπουργική απόφαση αφορά τις συγκεκριμένες ευρωεκλογές και η ΟλΣτΕ μπορεί να πει ότι η δίκη θα έχει καταστεί τότε άνευ αντικειμένου. Εκτός αν θέλει να επιλύσει μόνο το θέμα της αντισυνταγματικότητας.

Το Στρασβούργο ακούγεται πολύ πιο ευοίωνο, αν βέβαια υπάρχει ακόμα η Δράση μετά από 4 χρόνια που θα δικαστεί η υπόθεση.

ADTsiouras είπε...

Κι εγώ τον ίδιο φόβο έχω για την Ολομέλεια. Ίσως, εν τω μεταξύ, να έχουν προκηρυχθεί και νέες εκλογές (εθνικές), οπότε να έχουμε και άλλες αποφάσεις, των οποίων την ακύρωση να ζητήσουμε. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την πολύ λεπτομερή προβολή του θέματος.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ είπε...

«Ο Ν.3023/2002 είναι ξεκάθαρα αντισυνταγματικός, αφού επιβάλλει υποχρεώσεις σε ιδιώτες για χάρη ενός άγνωστου έννομου αγαθού»

Γιατί δεν κάνουν την καταγγελία τα ίδια τα ΜΜΕ; Ως τώρα είχαν το αντιστάθμισμα του 2%. Τώρα;

e-Lawyer είπε...

Προφανώς δεν τους συμφέρει να έχουν τα κόμματα ως "πελάτες".

e-Lawyer είπε...

" Να συνέλθει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι τις 29 Μαΐου για να συζητήσει προηγούμενη αίτηση ακύρωσης των αποφάσεων του υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με την κατανομή του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου στα κόμματα. ζητά με αίτησή της προς τον πρόεδρο του ΣτΕ η «Δράση»."

Τώρα περνάμε στη σφαίρα της υστερίας αλλά και της παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Η τηλεοπτική προβολή της Δράσης δεν είναι το μόνο θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί επιτακτικά η Δικαιοσύνη. Προηγούνται αιτήσεις ακυρώσεων πολιτών που θίγονται τα ατομικά τους δικαιώματα και περιμένουν χρόνια να δικαστούν.

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...