Σάββατο, Μαΐου 02, 2009

Αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τα domain names

Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας λειτουργεί ένα Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στο οποίο προσφεύγουν όσοι θεωρούν ότι εμποδίζονται από το να λάβουν το domain name που αντιστοιχεί στην επωνυμία τους.

Το Κέντρο ακολουθεί ως εφαρμοστέο δίκαιο την Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου (ΕΠΕΔΟΧ) της ICANN. 

Στα 10 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου, έχει ήδη διαμορφωθεί μια "νομολογία", την οποία έχει συγκεντρώσει ο Π.Ο.Δ.Ι. ως "περίληψη" των αποφάσεων, με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Το κείμενο που ακολουθεί βασίζεται ιδίως σε αυτήν την περίληψη και περιέχει τις βασικές αποφάσεις - απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν όσους ασχολούνται με την επίλυση διαφορών ονομάτων χώρου. 


1.1 Ο δικαιούχος ενός κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος με το οποίο ομοιάζει μέχρι συγχύσεως το Όνομα Χώρου πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 4(a)(i) της Ενιαίας Πολιτικής Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου;

Πάγια νομολογία: Αν ο καταγγέλλων κατέχει ένα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα τότε πληροί την προϋπόθεση της κατοχής δικαιωμάτων εμπορικού σήματος. Η περιοχή στην οποια έχει κατοχυρωθεί το εμπορικό σήμα και τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες για τις οποίες έχει κατοχυρωθεί είναι άσχετα για την κρίση περί του αν υπάρχουν δικαιώματα επί του σήματος. 

Σχετικές αποφάσεις: 


Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services D2000-0503, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου 

 
Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree D2002-0358, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου

 
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano v. La casa del Latte di Bibulic Adriano D2003-0661, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου.


Όμως: Σε συγκεκριμένες – ιδιαίτερα περιορισμένες- περιστάσεις, το Τμήμα μπορεί να εξετάσει τις περιστάσεις της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος για να αποφασίσει εάν η κατοχύρωση πληροί τις προϋποθέσεις της Ενιαίας Πολιτικής Επίλυσης Διαφορών. Οι κατοχυρώσεις των εμπορικών σημάτων που γίνονται αυτοματοποιημένα ή χωρίς εξέταση (όπως οι κατοχυρώσεις σε ορισμενες ΗΠΑ που διαφοροποιούνται από τις ομοσπονδιακές κατοχυρώσεις στις ΗΠΑ) δεν έχουν πάντα την ίδια βαρύτητα με τις ελεγχθείσες κατοχυρώσεις. 

Σχετικές αποφάσεις:

 
Lion Country Supply, Inc. v. J. Katz D2003-0106, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου

PC Mall, Inc. v. Pygmy Computer Systems, Inc. D2004-0437, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου


Παρόμοια ζητήματα εφαρμόζονται στο πλαίσιο του δεύτερου στοιχείου της Ενιαίας Πολιτικής Επίλυσης Διαφορών, ως προς τα εμπορικά σήματα που έχουν κατοχυρώσει οι καταγγελλόμενοι: 

Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com" D2000-0847, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου

1.2 Το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας είναι σχετικό με την κρίση της “ομοιότητας σε βαθμό συγχύσεως”;

Πάγια νομολογία: Το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας (είτε είναι όμοια είτε διαφορετική από την επιχείρηση του δικαιούχου του εμπορικού σήματος) είναι αδιάφοροο κατά την κρίση περί “ομοιότητας σε βαθμό συγχύσεως”. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κάτοχοι εμπορικών σημάτων συνήθως διακατέχονται από “σύγχυση αρχικού ενδιαφέροντος”, ενώ ο εν δυνάμει επισκέπτης συνήθως δεν βρίσκει άμεσα την ιστοσελίδα τους πληκτρολογώντας ένα πανομοιότυπο όνομα χώρου, οπότε εισέρχεται σε προσβλητικό ή εμπορικό περιεχόμενο. Ο έλεγχος της “ομοιότητας σε βαθμό συγχύσεως” θα πρέπει να αφορά την σύγκριση ανάμεσα σε εμπορικό σήμα και στο όνομα χώρου προκειμένου να αποφασιστεί η πιθανότητα της σύγχυσης. 

Σχετικές αποφάσεις:


Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic D2000-1698, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου 

 
Ansell Healthcare Products Inc. v. Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd. D2001-0110, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου  


Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah D2001-0843, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου 


AT&T Corp. v. Amjad Kausar D2003-0327
, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου 


1.3 Ένα όνομα χώρου που αποτελείται από εμπορικό σήμα και έναν απαξιωτικό όρο  είναι “όμοιο σε βαθμό συγχύσεως” με το εμπορικό σήμα του καταγγέλλοντος; (“sucks cases”)


Πλειοψηφούσα άποψη:  Ένα Όνομα Χώρου που αποτελείται από ένα εμπορικό σήμα κι έναν απαξιωτικό όρο είναι “όμοιο σε βαθμό συγχύσεως” με το σήμα του καταγγέλλοντος. Η ομοιότητα σε βαθμό συγχύσεως θεμελιώνεται στο ότι το όνομα χώρου περιέχει ένα εμπορικό σήμα και μία λέξη του λεξικού ή στο ότι το επίμαχο όνομα χώρου μοιάζει πολύ με το εμπορικό σήμα ή επειδή το όνομα χώρου μπορεί να μην αναγνωρίζεται ως απαξιωτικό ή επειδή το όνομα χώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους που δεν κατέχουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν τις αρνητικές συνδηλώσεις της λέξης που έχει συνδεθεί με το εμπορικό σήμα. 

Σχετικές αποφάσεις:

 
Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale D2000-0662, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου 

A & F Trademark, Inc. and Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Justin Jorgensen D2001-0900, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου  


Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu D2003-0465, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου

Wachovia Corporation v. Alton Flanders D2003-0596 among others, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου 


Μειοψηφούσα άποψη: Ένα όνομα χώρου που αποτελείται από ένα εμπορικό σήμα κι έναν απαξιωτικό όρο δεν ομοιάζει σε βαθμό συγχύσεως, επειδή οι χρήστες του Διαδικτύου συνήθως δεν συνδέουν τον κάτοχο ενός εμπορικού σήματος με ένα Όνομα Χώρου το οποίο αποτελείται από το εμπορικό σήμα κι από έναν αρνητικό όρο. 

Σχετικές αποφάσεις: 


Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi D2000-1015, Απόρριψη καταγγελίας

McLane Company, Inc. v. Fred Craig D2000-1455, Απόρριψη καταγγελίας 

America Online, Inc. v. Johuathan Investments, Inc., and Aollnews.com D2001-0918, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου, Εν μέρει απόρριψη καταγγελίας. 


1.4 Ο καταγγέλλων έχει δικαιώματα σε ένα σήμα το οποίο ήταν κατοχυρωμένο ή στο οποίο απέκτησε δικαιώματα χωρίς κατοχύρωση, μετά την κατοχύρωση του επίμαχου ονόματος χώρου;

Πάγια νομολογία: Η κατοχύρωση ενός Ονόματος Χώρου πριν ο καταγγέλλων αποκτήσει δικαιώματα σε ένα όνομα δεν αποκλείει την κρίση της ταυτότητας ή ομοιότητας σε βαθμό συγχύσεως. Η Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών δεν περιέχει ειδική μνεία στην ημερομηνία στην οποία ο κάτοχος του εμπορικού σήματος ή σήματος υπηρεσίας απέκτησε τα δικαιώματα. Πάντως μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθει ότι ένα όνομα χώρου κατοχυρώθηκε κακόπιστα καθώς είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι το όνομα χώρου κατοχυρώθηκε ενόψει ενός μελλοντικού εμπορικού σήματος. 

Σχετικές αποφάσεις:

 
Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems D2001-0827
, Denied
B Svenska Spel v. Andrey Zacharov D2003-0527, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου

Iogen Corporation v. Iogen D2003-0544, Απόρριψη καταγγελίας 


Madrid 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites D2003-0598 μεταξύ άλλων, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου


1.5 Μπορεί ο καταγγέλλων να θεμελιώσει δικαιώματα σε έναν γεωγραφικό ή προσδιοριστικό όρο 


Πάγια νομολογία: Η έκθεση της Δεύτερης Επεξεργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τα Ονόματα Χώρου αρνήθηκε την ειδική επέκταση της προστασίας σε γεωγραφικούς όρους. Ωστόσο, μερικοί γεωγραφικοί όροι μπορεί να προστατεύονται απο την Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών, εάν ο καταγγέλλων αποδείξει ότι έχει δικαιώματα στον όρο κια ότι ο όρος χρησιμοποιείται ως εμπορικό σήμα. Κανονικά αυτό απαιτεί κατοχύρωση του γεωγραφικού όρους ως εμπορικού σήματος. 

Σχετικές αποφάσεις:

 
Kur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StMoritz.com D2000-0617
, Denied
kipton Building Society –v. Peter Colman D2000-1217, Transfer
C Bayern München AG v. Peoples Net Services Ltd. D2003-0464, Transfer
AA plc, Aberdeen Airport Limited v. Mr. H. Hashimi D2004-0717, Transfer

Πάντως: Είναι δύσκολο για τις δηυμόσιες αρχές μιας περιοχής να αποδείξουν μη κατοχυρωμένα δικαιώματα σήματος σε έναν γεωγραφικό όρο, όταν πρόκειται για την δευτερεύουσα έννοιά του. 

Σχετικές αποφάσεις:

 
City of Hamina v. Paragon International Projects Ltd D2001-0001, Απόρριψη καταγγελίας  


Brisbane City Council v. Joyce Russ Advertising Pty Limited D2001-0069, Απόρριψη καταγγελίας

Land Sachsen-Anhalt v. Skander Bouhaouala D2002-0273, Απόρριψη καταγγελίας 


1.6 Μπορεί ένας καταγγέλλων να αποδείξει δικαιώματα σε ένα όνομα προσώπου;

Πάγια νομολογία: 

Ενώ η Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου δεν προστατεύει ειδικά τα ονόματα προσώπων, σε περιπτώσεις στις οποίες ένα μη κατοχυρωμένο όνομα προσώπου χρησιμοποιείται για εμπορικούς λόγους, ο καταγγέλλων μπορεί να επικαλεστεί δικαιώματα common law σήματος στο όνομα. Πρέπει να γίνει αναφορά στην εξέταση που απαιτεί η common law ενέργεια passing off.Oνόματα προσώπων που έχουν κατοχυρωθεί προστατεύονται από την Ενιαία Πολιτική.  


Σχετικές αποφάσεις:

 
Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd D2000-0210, Μεταβίβαση ονόματος χώρου 


Jeanette Winterson v. Mark Hogarth D2000-0235
μεταξύ άλλων, Μεταβίβαση ονόματος χώρου


Dr. Michael Crichton v. In Stealth Mode D2002-0874, Transfer


Πάντως: Το επίμαχο όνομα θα πρέπει να χρησιμοποιείται πράγματι για εμπορικούς λόγους προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα στο σήμα. Το να έχει κάποιος ένα διάσημο όνομα (όπως ενός επιχειρηματία ή ενός θρησκευτικού ηγέτη) δεν είναι κατ' ανάγκη επαρκές για να αποδειχθούν δικαιώματα σε μη κατοχυρωμένο σήμα. 

Σχετικές αποφάσεις:

 
Israel Harold Asper v. Communication X Inc. D2001-0540 μεταξύ άλλων, Απόρριψη καταγγελίας 


Chinmoy Kumar Ghose v. ICDSoft.com και Maria Sliwa D2003-0248, Μεταβίβαση ονόματος χώρου


1.7 Τι χρειάζεται για να αποδείξει ο καταγγέλλων τα common law δικαιώματά του ή τα δικαιώματά του σε μη κατοχυρωμένο  σήμα;

Πάγια νομολογία: Ο καταγγέλλων πρέπει να αποδείξει ότι το όνομα κατέστη διακριτικό γνώρισμα που συνδέεται με τον ίδιο ή με τα αγαθά και τις υπηρεσίες του. Σχετικές ενδείξεις μιας τέτοιας “δευτερεύουσας σημασίας” είναι ο κύκλος εργασιών του στην αγορά, η φύση και η έκταση της διαφήμησης, οι απόψεις των καταναλωτών και η αναγνώριση από τα μέσα ενημέρωσης. Το γεγονός ότι η “δευτερεύουσα σημασία” μπορεί να υπάρχει μόνο σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή δεν περιορίζει τα δικαιώματα του καταγγέλλοντος σε ένα σήμα του common law. Τα μη κατοχυρωμένα δικαιώματα εγείρονται και όταν ο καταγγέλλων επικαλείται δικαιοδοσία αστικού δικαίου. 

Σχετικές αποφάσεις:

 
Uitgeverij Crux v. W. Frederic Isler D2000-0575, Μεταφορά ονόματος χώρου 


Skattedirektoratet v. Eivind Nag D2000-1314
, Μεταφορά ονόματος χώρου

Amsec Enterprises, L.C. v. Sharon McCall D2001-0083, Απόρριψη καταγγελίας

Australian Trade Commission v. Matthew Reader D2002-0786, Μεταβίβαση ονόματος χώρου 


Imperial College v. Christophe Dessimoz D2004-0322
among others, Μεταβίβαση ονόματος χώρου
 

1.8 Ένας αδειούχος του σήματος ή μια εταιρία που σχετίζεται με τον κάτοχο του σήματος έχουν δικαιώματα σύμφωνα με την Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών;


Άποψη της πλειοψηφίας:  Στις περισσότερες περιπτώσεις ο αδειούχος του σήματος ή μια σχετική εταιρία όπως μία θυγατρική ή μητρική του δικαιούχου θεωρούνται ότι έχουν δικαιώματα σήματος κατά την Ενιαία Πολιτική. 

Σχετικές αποφάσεις:

Telcel, C.A. v. jerm και Jhonattan Ramírez D2002-0309, Μεταβίβαση ονόματος χώρου

Toyota Motor Sales U.S.A. Inc. v. J. Alexis Productions D2003-0624, Απόρριψη καταγγελίας

Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v. Party Night Inc., a/k/a Peter Carrington D2003-0796, Μεταβίβαση ονόματος χώρου 


Spherion Corporation v. Peter Carrington, d/b/a Party Night Inc. D2003-1027 <shperion.com>, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου

Μειοψηφούσα άποψη: Ο καταγγέλλων που έχει μη αποκλειστική άδεια σήματος δεν έχει δικαιώματα σε ένα σήμα κατά την Ενιαία Πολιτική.

Σχετικές αποφάσεις:
BA Properties, Inc. v. Adirondack Software Corporation D2000-1211, Απόρριψη καταγγελίας

 


2.1 Απαιτείται ο καταγγέλλων να αποδείξει ότι ο καταγγελλόμενος δεν έχει δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα στο όνομα χώρου;

Πάγια νομολογία: Αν και το γενικό βάρος της απόδειξης φέρει ο καταγγέλλων, τα τμήματα έχουν αναγνωρίσει ότι θα μπορούσε να είναι συχνά αδύνατο να αποδειχθεί κάτι αρνητικό, το οποίο απαιτεί πληροφορίες οι οποίες αρχικά εμπίπτουν στην γνώση του καταγγελλόμενου. Γι' αυτό ο καταγγέλλων πρέπει να αποδείξει ότι εκ πρώτης όψεως ο καταγγελλόμενος δεν έχει δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα. Όταν υπάρχει τέτοια εκ πρώτης όψεως απόδειξη, ο καταγγελλόμενος φέρει το βάρος να αποδείξει δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα επί του ονόματος χώρου. Εάν ο καταγγελλόμενος αποτύχει, τότε ο καταγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου  4(a)(ii) της Ενιαίας Πολιτικής.

Σχετικές αποφάσεις:

 
Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd. D2003-0455, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου

 
Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o. D2004-0110
, Mεταβίβαση ονόματος χώρου
 

2.2 Ο καταγγελλόμενος έχει αυτοδικαίως έννομο συμφέρον σε ένα όνομα χώρου που αποτελείται από γενικούς (λεξικογραφημένους) όρους;

Πάγια νομολογία:

Αν ο καταγγέλλων αποδείξει ότι εκ πρώτης όψεως ο καταγγελλόμενος δεν έχει δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα και αν ο καταγγελλόμενος δεν αποδείξει μία από τις τρεις προϋποθέσεις σύμφωνα με την Παράγραφο 4 (c) της Πολιτικής, τότε ο καταγγελόμενος δεν έχει έννομο συμφέρον σε ένα όνομα χώρου, ακόμη κι αν αυτό αποτελείται από γενικούς όρους. Οι παράγοντες τους οποίους ένα τμήμα πρέπει να δει όταν κρίνει την νόμιμη χρήση ενός ονόματος χώρου περιλαμβάνουν την κατάσταση και την φήμη της επωνυμίας, εάν ο καταγγελλόμενος έχει καταχωρήσει κι άλλα γενικά ονόματα και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται το Όνομα Χώρου (ο καταγγελλόμενος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το Όνομα Χώρου “apple” αν χρησιμοποιεί μια ιστοσελίδα για μήλα, αλλά όχι εάν η ιστοσελίδα σχετίζεται με την πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή με την πορνογραφία.)

Σχετικές αποφάσεις:

 
402 Shoes, Inc. dba Trashy Lingerie v. Jack Weinstock and Whispers Lingerie D2000-1223, Μεταβίβαση ονόματος χώρου

 
Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, individually and dba RaveClub Berlin D2002-0635, Μεταβίβαση ονόματος χώρου

Emmanuel Vincent Seal trading as Complete Sports Betting v. Ron Basset D2002-1058, Μεταβίβαση ονόματος χώρου 


Owens Corning Fiberglas Technology, Inc v. Hammerstone D2003-0903, Μεταβίβαση ονόματος χώρου

Όμως: Εάν ο καταγγελλόμενος χρησιμοποιεί έναν γενικό όρο για να περιγράψει το προϊόν ή την επιχείρησή του ή για να κερδίσει από την γενική αξία της λέξης, χωρίς να έχει σκοπό να επωφεληθεί από τα δικαιώματα του καταγγέλλοντος, τότε υπάρχει έννομο συμφέρον. 


Σχετικές αποφάσεις:

 
Allocation Network GmbH v. Steve Gregory D2000-0016, Απόρριψη καταγγελίας

Porto Chico Stores, Inc. v. Otavio Zambon D2000-0270, Απόρριψη καταγγελίας

Asphalt Research Technology, Inc. v. National Press & Publishing, Inc. D2000-1005, Denied

Gorstew Limited v Worldwidewebsales.com D2002-0744 μεταξύ άλλων, Απόρριψη καταγγελίας


2.3 Μπορεί ένας μεταπωλητής να έχει δικαίωμα ή έννομο συμφέρον σε ένα διεκδικούμενο όνομα χώρου;

Άποψη πλειοψηφίας: Ένας μεταπωλητής μπορεί καλόπιστα να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες κι έτσι να έχει έννομο συμφέρον επί του Ονόματος Χώρου εάν η χρήση παρουσίαζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την πραγματική παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, την χρήση της ιστοσελίδας μόνο για την πώληση αγαθών με εμπορικό σήμα και την έγκυρη παρουσίαση των σχέσεων του καταχωρητή με τον ιδιοκτήτη του σήματος. Ο καταγγελλόμενος δεν θα πρέπει επίσης να προσπαθήσει να ελέγξει την αγορά με ονόματα χώρου τα οποία αντιστοιχούν στο εμπορικό σήμα.


Σχετικές αποφάσεις: 


Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc. D2001-0903, Απόρριψη καταγγελίας

Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc. D2002-0095 μεταξύ άλλων, Μεταβίβαση ονόματος χώρου

Άποψη μειοψηφίας: Χωρίς την ρητή άδεια του δικαιούχου του εμπορικού σήματος, το δικαίωμα της μεταπώλησης των προϊόντων του κατόχου δεν παρέχει δικαιώματα χρήσης του εμπορικού σήματος ως βάση για ένα Όνομα Χώρου.

Relevant decisions:
otorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc. D2000-0079, Μεταβίβαση ονόματος χώρου με μειοψηφούσα άποψη 

Για υποθέσεις που αφορούν μη συμβατικές σχέσεις βλ.:

 
DaimlerChrysler A.G. v. Donald Drummonds D2001-0160
, Απόρριψη καταγγελίας (με μειοψηφούσα άποψη) 


Philip Morris Incorporated v. Alex Tsypkin D2002-0946, Μεταβίβαση ονόματος χώρου 


Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent D2004-0481, Απόρριψη καταγγελίας


2.4 Ο καταγγελλόμενος που χρησιμοποιεί το Όνομα Χώρου σε μία επικριτική ιστοσελίδα αποκτά δικαιώματα και έννομα συμφέροντα;

Αυτό το κεφάλαιο αφορά ιστοσελίδες από τις οποίες ασκείται γνήσια, μη εμπορική, κριτική. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει της Ενιαίας Πολιτική, στις οποίες ο καταγγελλόμενος θεωρεί ότι το Όνομα Χώρου χρησιμοποιείται για σκοπούς ελευθερίας του λόγου, αλλά το τμήμα έκρινε ότι, στην πραγματικότητα, το Όνομα Χώρου χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. 

Βλ. Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico D2000-0477 μεταξύ άλλων, Μεταβίβαση Ονόματος Χώρου

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα όνομα χώρου που ομοιάζει σε βαθμό σύγχυσης με ένα εμπορικό σήμα χρησιμοποιείται από μία ιστοσελίδα αμιγώς μη εμπορικού ελεύθερου λόγου, υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις. Υπάρχει επίσης διχογνωμία στις διαδικασίες που αφορούν ενδιαφερόμενους από τις ΗΠΑ και ενδιαφερόμενους εκτός ΗΠΑ, καθώς οι περισσότεροι εκτός ΗΠΑ κριτές υιοθετούν την αιτιολογία της Άποψης 2. 

Άποψη 1: Το δικαίωμα στην επίκριση δεν περιλαμβάνει την κατοχύρωση ενός ονόματος χώρου το οποίο είναι ταυτόσημο ή όμοιο σε βαθμό συγχύσεως με το κατοχυρωμένο σήμα ή υποννοεί μια σύνδεση με το σήμα. 

Σχετικές αποφάσεις:

 
Skattedirektoratet v. Eivind Nag D2000-1314, Transfer 


Myer Stores Limited v. Mr. David John Singh D2001-0763, Transfer

Triodos Bank NV v. Ashley Dobbs D2002-0776, Transfer

The Royal Bank of Scotland Group plc, National Westminster Bank plc A/K/A NatWest Bank v. Personal and Pedro Lopez D2003-0166, Transfer

Kirkland & Ellis LLP v. DefaultData.com, American Distribution Systems, Inc. D2004-0136, Transfer

Άποψη 2: Ανεξάρτητα από το αν το Όνομα Χώρου το ίδιο εμπεριέχει επίκριση, ο καταγγελλόμενος έχει έννομο συμφέρον να χρησιμοποιήσει ένα σήμα ως μέρος ενός ονόματος χώρου για μια ιστοσελίδα επίκρισης, εάν η χρήση του είναι θεμιτή και μη εμπορική.

Σχετικές αποφάσεις:

 
Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridgestone Corporation v. Jack Myers D2000-0190, Απόρριψη καταγγελίας

TMP Worldwide Inc. v. Jennifer L. Potter D2000-0536, Απόρριψη καταγγελίας 

Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley D2004-0014, Απόρριψη καταγγελίας

Για περαιτέρω όρους ως προς το Όνομα Χώρου και την χρήση του: 

 
Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign D2004-0206, Απόρριψη καταγγελίας 

2.5 Μια ιστοσελίδα φίλων (fan site) συνεπάγεται δικαιώματα ή έννομο συμφέρον στο διεκδικούμενο Όνομα Χώρου;


Αυτό το κεφάλαιο αφορά ιστοσελίδες φίλων που είναι σαφώς ενεργείς και μη κερδοσκοπικές. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις βάσει της Ενιαίας Πολιτικής στις οποίες οι καταγγελλόμενοι ισχυρίζονται ότι έχουν μία μη κερδοσκοπική ιστοσελίδα φίλων, αλλά τα τμήματα αποφασίζουν διαφορετικά. 

Βλ. Helen Fielding v. Anthony Corbert aka Anthony Corbett D2000-1000, Μεταβίβαση ονόματος χώρου

Άποψη 1: Μία ενεργής και σαφώς μη κερδοσκοπική ιστοσελίδα φίλων μπορεί να έχει δικαιώματα και έννομα συμφέροντα στο όνομα χώρου που περιλαμβάνει το εμπορικό σήμα του καταγγέλλοντος. Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπική και να είναι άμεσα διακρινόμενη από κάθε επίσημη ιστοσελίδα. 

Σχετικές αποφάσεις:

 
Estate of Gary Jennings and Joyce O. Servis v. Submachine and Joe Ross D2001-1042, Απόρριψη καταγγελίας

2001 White Castle Way, Inc. v. Glyn O. Jacobs D2004-0001, Απόρριψη καταγγελίας

Άποψη 2:  Ο καταγγελλόμενος δεν έχει δικαιώματα να εκφράζει τις απόψεις του, ακόμη κι αν είναι θετικές, για ένα άτομο ή μια οντότητα, χρησιμοποιώντας ένα Όνομα Χώρου που ομοιάζει σε βαθμό σύγχυσης, ώστε ο καταγγελλόμενος να εκλαμβάνεται ο ίδιος ως το άτομο αυτό ή η οντότητα. Ιδιαίτερα όταν το Όνομα Χώρου είναι ταυτόσημο με εμπορικό σήμα, ο καταγγελλόμενος, με τις ενέργειές του, εμποδίζει τον δικαιούχο του σήματος από την ενάσκηση των διαιωμάτων σε αυτό και την διαχείριση της παρουσίας του στο Διαδίκτυο. 

Σχετικές αποφάσεις: 


David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno Cenicolla D2000-1459, Μεταβίβαση ονόματος χώρου 


Galatasaray Spor Kulubu Dernegi, Galatasaray Pazarlama A.S. and Galatasaray Sportif Sinai Ve Ticari Yatirimlar A.S. v. Maksimum Iletisim A.S. D2002-0726, Μεταβίβαση ονόματος χώρου

 

3.1 Εάν το διεκδικούμενο Όνομα Χώρου έχει κατοχυρωθεί πριν από το εμπορικό σήμα ή πριν την απόκτηση δικαιωμάτων εμπορικού σήματος, υπάρχει κακή πίστη;

Πάγια νομολογία: Σε κανονικές περιπτώσεις, όταν ένα Όνομα Χώρου κατοχυρώνεται πριν την θεμελίωση δικαιωμάτων εμπορικού σήματος, η κατοχύρωση του Ονόματος Χώρου δεν είναι κακόπιστη γιατί ο καταχωρητής δεν θα μπορούσσε να έχει λάβει υπόψη του το μη κατοχυρωμένο δικαίωμα του καταγγέλλοντος. 

Σχετικές υποθέσεις:

 
John Ode dba ODE and ODE - Optimum Digital Enterprises v. Intership Limited D2001-0074, Απόρριψη καταγγελίας 

 
Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems D2001-0827
, Denied
rintForBusiness B.V v. LBS Horticulture D2001-1182, Απόρριψη καταγγελίας 

Πάντως: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν ο καταγγελλόμενος γνωρίζει σαφώς τον καταγγέλλοντα και είναι σαφές ότι ο σκοπός της καταχώρησης είναι να επωφεληθεί από την σύγχυση ανάμεσα στο όνομα χώρου και σε κάθε πιθανό δικαίωμα του καταγγέλλοντος,  υπάρχει κακή πίστη. Αυτό συνήθως προκύπτει ύστερα από συγχώνευση δύο εταιριών, πριν την απόκτηση νέων δικαιωμάτων επί των σημάτων ή όταν ο  καταγγελλόμενος είναι εν γνώσει των δυνητικών δικαιωμάτων του καταγγέλλοντος και κατοχυρώνει το όνομα χώρου για να αποκτήσει κάθε δικαίωμα που μπορεί να προκύψει από τις επιχειρήσεις του καταγγέλλοντος. 

Σχετικές αποφάσεις:

 
ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc. D2002-0669, Απόρριψη

Kangwon Land, Inc. v. Bong Woo Chun (K.W.L. Inc) D2003-0320, Απόρριψη 


Madrid 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites D2003-0598 μεταξύ άλλων, Μεταβίβαση ονόματος χώρου

General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Center Online D2003-0845, Μεταβίβαση ονόματος χώρου

3.2 Υπάρχει κακόπιστη χρήση όταν ένα Όνομα Χώρου δεν χρησιμοποιείται και ο κάτοχος του Ονόματος Χώρου δεν έχει λάβει δράση για να πουλήσει το Όνομα Χώρου ή για να επικοινωνήσει με τον δικαιούχο του σήματος; (Παθητική διακράτηση)

Πάγια νομολογία: Η έλλειψη ενεργούς χρήσης του Ονόματος Χώρου δεν αποκλείει ως τέτοια την κακοπιστία. Το τμήμα θα πρέπει να εξετάσει όλες τις περιστάσεις τις υπόθεσης προκειμένου να καθορίσει έαν ο καταγγελλόμενος ενεργεί υπό κακή πίστη. Παραδείγματα περιπτώσεων που αποτελούν ενδείξεις κακής πίστης αποτελούν το να είναι ευρέως γνωστο το σήμα του καταγγέλλοντος,να μην υπάρχει απάντηση στην καταγγελία, απόκρυψη της ταυτότητας και της πιθανότητας, η αδυναμία να στοιχειοθετηθεί καλόπιστη χρήση του Ονόματος Χώρου. Οι κριτές μπορεί εξάγουν συμπεράσματα για το αν ένα Όνομα Χώρου χρησιμοποιείται καλόπιστα, ανάλογα με τις περιστάσεις που αφορούν την κατοχύρωση και το αντίθετο. 

Σχετικές αποφάσεις:

 
Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows D2000-0003, Μεταβίβαση ονόματος χώρου 

Jupiters Limited v. Aaron Hall D2000-0574,Μεταβίβαση ονόματος χώρου 

Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC D2002-0131 μεταξύ άλλων, Μεταβίβαση ονόματος χώρου 

Για την ερμηνεία της παραγράφου 4(b)(iv) της Ενιαίας Πολιτικής:

 
Global Media Resources SA v. Sexplanets aka SexPlanets Free Hosting D2001-1391, Απόρριψη καταγγελίας

3.3 Τι συνιστά κατ' εξακολούθηση παρεμπόδιση ενός δικαιούχου σήματος από το να αποκτήσει το αντίστοιχο όνομα Χώρου;


Πάγια νομολογία: Κατ' εξακολούθηση παρεμπόδιση μπορεί να αφορά  υποθέσεις ή μία υπόθεση στην οποία ο καταγγελλόμενος έχει καταχωρήσει πολλαπλά ονόματα χώρου τα οποία είναι όμοια με γνωστά εμπορικά σήματα, αν και η καταχώρηση δύο ονομάτων χώρου στην ίδια υπόθεση δεν είναι γενικά επαρκής για να θεμελιωθεί η εξακολούθηση.

Σχετικές αποφάσεις:

 
Home Interiors & Gifts, Inc. v. Home Interiors D2000-0010
μεταξύ άλλων, Μεταβίβαση ονόματος χώρου 

Telstra Corporation Limited v. Ozurls D2001-0046 μεταξύ άλλων, Μεταβίβαση ονόματος χώρου

3.4 H γενική κοινοποίηση αποτελεί βάση για να κριθεί η κακοπιστία της κατοχύρωσης ή χρήσης; 


Τα περισσότερα Τήματα έχουν αρνηθεί την χρήση της έννοιας της γενικής κοινοποίησης στο πλαίσιο της Ενιαίας Πολιτικής. Πάντως, όταν ένας καταγγέλλων έχει κατοχυρώσει ένα εμπορικό σήμα στις ΗΠΑ και ο καταγγελλόμενος εβρίσκετο στις ΗΠΑ,η έννοια αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σε μερικές υποθέσεις για την υποστήριξη της κακοπιστίας της καταχώρησης  ή χρήσης. Σε αυτές τις υποθέσεις, στις οποίες η καταχώρηση του σήματος του καταγγέλλοντος έχει προηγηθεί της καταχώρησης του Ονόματος Χώρου του καταγγελλόμενου, ο καταγγελλόμενος θεωρείται ότι γνωρίζει το σήμα.

Σχετικές αποφάσεις:

 
Toronto Star Newspaper Ltd. v. Elad Cohen DTV2000-0006, Απόρριψη καταγγελίας

Kate Spade, LLC v. Darmstadter Designs D2001-1384, Μεταβίβαση


Alberto-Culver Company v. Pritpal Singh Channa D2002-0757, Απόρριψη καταγγελίας 
terling Inc. v. Sterling Jewelers, Inc and Domain Traffic D2002-0772, Μεταβίβαση

The Sportsman’s Guide, Inc. v. Modern Limited, Cayman Islands D2003-0305, Μεταβίβαση


3.5 Τι ρόλο παίζει μια διευκρίνιση στην ιστοσελίδα του διεκδικούμενου ονόματος χώρου;

Πάγια νομολογία:

H ύπαρξη μιας περιοριστικής δήλωσης δεν  αίρει την κακοπιστία, όταν η κακή πίστη έχει αποδειχθεί με βάση άλλους παράγοντες. Μία περιοριστική δήλωση μπορεί επίσης να αποδεικνύει ότι ο καταγγελλόμενος έχει προηγούμενη γνώση του σήματος του καταγγέλλοντος. Πάντως, μια περιοριστική δήλωση μερικές φορές κρίθηκε υποστηρικτική άλλων παραγόντων που αποδεικνύουν την καλή πίστη ή το έννομο συμφέρον. 

Σχετικές αποφάσεις: 


Estée Lauder Inc. v. estelauder.com, estelauder.net and Jeff Hanna D2000-0869, Μεταβίβαση

Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic D2000-1698, Μεταβίβαση 


Besiktas Jimnastik Kulubu Dernegi v. Mehmet Tolga Avcioglu D2003-0035, Απόρριψη

Pliva, Inc. v. Eric Kaiser D2003-0316, Μεταβίβαση


3.6 Δηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για διακανονισμό είναι σχετικές με την απόδειξη κακής πίστης;

Πάγια νομολογία: 

Αποδείξεις προσφορών για πώληση του ονόματος χώρου στο πλαίσιο συζητήσεων διακανονισμού είναι παραδεκτές στο πλαίσιο της Ενιαίας Πολιτικής και συχνά χρησιμοποιούνται για να αποδειχθεί η κακή πίστη. Αυτό συντρέχει επειδή αρκετοί κυβερνοσφετεριστές συχνά περιμένουν μέχρι ο ιδιοκτήτης ενός εμπορικού σήματος να υποβάλλει μια καταγγελία πριν ζητήσουν χρήματα και επειδή τα Τμήματα είναι αρμόδια να αποφασίσουν εάν μια συζήτηση για διακανονισμό αντιστοιχεί σε μια καλόπιστη προσπάθεια συμβιβασμού ή σε μία κακόπιστη προσπάθεια εκβίασης. Επίσης, τα νομικά κριτήρια για την απόδειξη της κακής πίστης άμεσα προσδιορίζουν ότι μια προσφορά για πώληση μπορεί να αποτελεί ένδειξη κακής πίστης 

Σχετικές αποφάσεις:

 
CBS Broadcasting, Inc. v. Gaddoor Saidi D2000-0243

Transfer
agnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr. D2000-1525 among others, Μεταφορά


McMullan Bros., Limited, Maxol Limited, Maxol Direct Limited Maxol Lubricants Limited, Maxol Oil Limited Maxol Direct (NI) Limited v. Web Names Ltd D2004-0078, Μεταφορά


3.7 Η ανανέωση της κατοχύρωσης ενός ονόματος χώρου σημαίνει κατοχύρωση που μπορεί να γίνεται με κακή πίστη;

Πάγια νομολογία: Ενώ η μεταβίβαση ενός ονόματος χώρου σε ένα τρίτο μέρος σημαίνει νέα κατοχύρωση, η ίδια η ανανέωση ενός ονόματος χώρου δεν σημαίνει κατοχύρωση που μπορεί να ισοδυναμεί με κακή πίστη. Η κακόπιστη κατοχύρωση πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο που ο τρέχων φορέας έλαβε το όνομα χώρου. 

Σχετικές αποφάσεις:

 
Substance Abuse Management, Inc. v. Screen Actors Modesl [sic] International, Inc. (SAMI)
D2001-0782, Απόρριψη καταγγελίας

PAA Laboratories GmbH v. Printing Arts America D2004-0338, Απόρριψη καταγγελίας

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ταυτότητα φύλου

Μία διεμφυλική (trans) γυναίκα εκπροσωπεί το γραφείο μας, στην προσφυγή που καταθέσαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου...