Κυριακή, Σεπτεμβρίου 25, 2011

Διακήρυξη για τις 10 Αρχές Διακυβέρνησης του Διαδικτύου

Διακήρυξη της Επιτροπής Υπουργών για τις Αρχές Διακυβέρνησης του Διαδικτύου

(Θεσπίστημε από την επιτροπή Υπουργών την 21η Σεπτεμβρίου 2011, κατά την 1121η συνάντηση των αναπληρωτών Υπουργών).

1.Το Διαδίκτυο είναι ένας συναθροιστής ενός μεγάλου φάσματος ιδεών, τεχνολογιών, πόρων και πολιτικών που αναπτύχθηκαν σε πλαίσιο ελευθερίας και με συλλογικές προσδοκίες για το κοινό συμφέρον. Τα κράτη, ο ιδιωτικός τομέας, η κοινωνία των πολιτών και τα άτομα έχουν συμβάλλει όλοι στη διαμόρφωση του δυναμικού, ανοικτού και επιτυχούς Διδικτύου που γνωρίζουμε σήμερα. Το Διαδίκυο παρέχει ένα χώρο ελευθερίας, διευκολύνοντας την ενάσκηση και απόλαυση θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις συμμετοχικές και δημοκρατικές διαδικασίες, και τις κοινωνικές κι εμπορικές δραστηριότητες.

2. Τα ανωτέρω έχουν εμπνεύσει ένα κοινό όραμα για την διακυβέρνηση του Διαδικτύου, το οποίο έχει καταγραφεί στην Διακήρυξη των Αρχών που αναγνωρίστηκαν στη Γενεύη, στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Κοινωνία της Πληροφορίας το 2003. Η Ατζέντα της Τύνιδας, που θεσπίστηκε στην δεύτερη φάση της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφορίας τον Νοέμβριο του 2005, όριζε την διακυβέρνηση του Διαδικτύου ως την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών αρχών, κανόνων, νόμων, διαδικασιών λήψης αποφάσεων και προτγραμμάτων που διαμορφώνουν την ανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου, από κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, κατά το σεβαστό ρόλο καθενός.

3. Οι συζητήσεις για την διακυβέρνηση του Διαδικτύου λαβάνουν χώρα σε διάφορα εθνικά και διεθνή fora αποτελούν απτό αποτέλεσμα αυτού του οράματος. Έχουν προωθήσει το διάλογο μεταξύ κρατών, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας πολιτών και έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση κοινών απόψεων για τις πολιτικές περί Διαδικτύου και, ευρύτερα, για την διακυβέρνηση του Διδικτύου. Αναζητώντας την διατήρηση και εναρμόνιση αυτής της προσέγγισης, οι κοινότητες του Διαδικτύου, οι διεθνείς οργανισμοί κι άλλοι παράγοντες που έχουν εμπλακεί σε προσπάθειες διατύπωσης των κεντρικών αξιών του Διαδικτύου έχουν αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για διάφορες πτυχές της διακυβέρνησης του Διαδικτύου.

4. Το Σύμβούλιο της Ευρώπης έχει συμμετάσχει σε αυτές τις διαδικασίες και τα 47 κράτη μέλη του έχουν υποστηρίξει σε έναν αριθμό νομοθετικών κειμένων που ορίζουν πρότυπα, μέτρα τα οποία αποσκοπούν στη διασφάλιση ενός maximum δικαιωμάτων για το Διαδίκτυο, με ένα ελάχιστο περιορισμών, ενώ προσφέρουν το επίπεδο ασφάλειας που αναμένουν οι άνθρωποι. Αυτό απορρέει από την υπουχρέωση των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης να αναλαμβάνουν την διασφάλιση σε καθέναν εντός της δικαιοδοσίας του δικαιωμάτων και ελευθεριών που προστατεύονται από την Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (αρ. Συμβ. 5).

5. Προκειμένου να διασφαλιστεί μια βιώδιμη, ανθρωποκεντρική και δικαιωματική προσέγγιση περί Διαδικτύου, είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθούν οι αρχές της διακυβέρνησης του Διαδικτύου που αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθώς επίσης και τα βασικά δόγματα των κοινοτήτων στο Διαδίκτυο όπως έχουν αναπτυχθεί κατά την παραπάνω διαδικασία.

6. Συμβάλλοντας σε αυτή την εξελισσόμενη, ανοικτή, συνεργατική και μη αποκλειστική διαδικασία, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης:

- Επιβεβαιώνει τις αρχές που εκτίθενται παρακάτω, που βασίζονται σε αρχές διακυβέρνησης του Διαδικτύου που έχουν αναπτυχθεί προοδευτικά από παράγοντες και κοινότητες του Διδικτύου.

- Διακηρύσσει τη δέσμευσή του σε αυτές τις αρχές και υπογρμμίζει ότι θα πρέπει να τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της δημιουργίας εθνικών και διεθνών πολιτικών για το Διαδίκτυο.

- Ενθαρρύνει κι άλλους παράγοντες να πάρουν μέρος στην ενάσκηση των δικών τους αρμοδιοτήτων.

Αρχές Διακυβέρνησης Διαδικτύου

1. Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου


Οι πράξεις διακυβέρνησης του Διαδικτύου θα πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και να επιβεβαιώνουν την οικουμενικότητα, ακεραιότητα, αλληλεπίδραση κι αλληλεξάρτηση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό για την δημοκρατία και το κράτος δικαίου και θα πρέπει να προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη. Όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στις λειτουργίες κι ενέργειές τους, όπως επίσης και κατά τον σχεδιασμό νέων τεχνολογιών, υπηρεσιών κι εφαρμογών. Θα πρέπει να είναι εν γνώση των εξελίξεων που οδηγούν στην ενίσχυση ή υποβάθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και να συμμετέχουν πλήρως στις προσπάθειες για την αναγνώριση νέων δικαιωμάτων που δημιουργούνται.

2. Πολυπαραγοντική διακυβέρνηση

Η ανάπτυξη κι εφαρμογή πράξεων διακυβέρνησης Διαδικτύου θα πρέπει να διασφαλίζει με έναν ανοικτό, διαφανή και υποκείμενο σε λογοδοσία τρόπο, την πλήρη συμμετοχή των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, της τεχνικής κοινότητας και των χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερους ρόλους κι ευθύνες τους. Η ανάπτυξη διεθνών δημόσιων πολιτικών περί διαδικτύου και οι πράξεις διακυβέρνησης Διαδικτύου θα πρέπει να επιτρέπουν την πλήρη και ίση συμμετοχή όλων των παραγόντων από όλες τις χώρες.


3. Ευθύνη των κρατών

Τα κράτη έχουν δικαιώματα κι ευθύνες όσον αφορά τις διεθνείς δημόσιες πολιτικές για το Διδίκτυο. Κατά την ενάσκηση των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων, τα κράτη πρέπει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να απέχουν από ΄άθε ενέργεια που θα μπορούσε να προσβάλλει άμεσα ή έμμεσα πρόσωπα ή οντοτητες πέρα από την εδαφική τους δικαιοδοσία. Περαιτέρω, κάε εθνική απόφαση ή πράξη που αφορά περιορισμό θεμελιωών δικαιωμάτων θα πρέπει να τηρεί τις διεθνείς υποχεώσεις και ιδίως να βασίζεται στο νόμο, να είναι αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία και να σέβεται πλήρως την αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα προσφυγής σε ανεξάρτητο δικαστήριο, σύμφωνα με τις κατάλληλες νομικές και διαδικαστικές εγγυήσεις.

4. Ενίσχυση των χρηστών του Διαδικτύου

Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματ και τις ελεθερίες τους, να αποφασίζουν με πλήρη επίγνωση και να συμμετέχουν σε πράξεις διακυβέρνησης του Διαδικτύου, ιδίως σε κυβερνητικούς μηχανισμούς και κατά την χάραξη δημόσιας πολιτικής για το Διαδίκτυο, με πλήρη εμπιστοσύνη κι ελευθερία.

5. Οικουμενικότητα του Διαδικτύου

Οι πολιτικές που αφορούν το Διαδίκτυο θα πρέπει να αναγνωρίζουν την παγκόσμια φύση του Διδικτύου και τον σκοπό της οικουμενικής πρόσβασης. Δεν θα πρέπει να επιδρούν αρνητικά στην ελεύθερη διασυνοριακή διαδικτυακή κίνηση.

6. Ακεραιότητα του Διαδικτύου

Η ασφάλεια, σταθερότητα, αντοχή και ανθεκτικότητα του Διαδικτύου καθώς και η ικανότητά του να αναπτύσσεται θα είναι οι αντικειμενικοί στόχοι της διακυβέρνησης του Διδικτύου. Προκειμένου να προστατευθεί η ακεραιότητα και η διαρκής λειτουργία των διαδικτυακών υποδομών, καθώς επίσης και η εμπιστοσύνη των χρηστών για το Διαδίκτου, είναι απαραίητο να προωθηθεί η εθνική και διεθνής πολυπαραγοντική συνεργασία.

7. Αποκεντρωμένη διοίκηση

Η αποκεντρωμένη φύση της ευθύνης για την καθημερινή διαχείριση του Διαδικτύου θα πρέπει να διατηρηθεί. Τα αρμόδια όρανα για τις τεχνικές και διαχειριστικές πτυχές του Διαδικτύου, καθώς επίσης και ο ιδιωτικός τομέας, θα πρέπει να διατηρήσουν τον καθοριστικό ρόλο τους σε τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα, ενω διασφαλίζουν την διαφάνεια και είναι υπόλογοι στην διεθνή κοινότητα για πράξεις που έχουν επιπτώσεις στην δημόσια πολιτική.

8. Αρχιτεκτονικές αρχές

Τα ανοικτά πρότυπα και η διαλειτουργικότητα του Διαδικτύου καθώς επίσης και η φύση του ως end-to-end θα πρέπει να διατηρηθούν. Αυτές οι αρχές θα καθοδηγούν όλους τους παράγοντες στις αποφάσεις τους που αφορούν την διακυέρνηση του Διαδικτύου. Δεν θα πρέπε να υπάρχουν υπερβολιά εμπόδια για την είσοδο νέων χρηστών ή για νόμιμες χρήσεις του Διαδικτύου ή μη αναγκαία εμπόδια που μπορεί να επηρεάσουν τις δυνατότητες καινοτομίας όσον αφορά τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες.

9. Ανοικτό δίκτυο

Οι χρήστες πρέπει να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στο περιεχόμενο που βρίσκεται στο Διαδίκτυο, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το αν αυτές παρέχονται δωρεάν ή όχι, χρησιμοποιώντας κατάλληλες συσκευές επιλογής τους. Μέτρα διαχείρισης της κίνησης που έχουν επίπτωση στην απόλαυση θεμελιωδών δικαιωμάτων κι ελευθεριών, ιδίως το δικαίωμα στην ελεθερία της έκφρασης και μετάδοσης και λήψης πληροφοριών χωρίς σύνορα, όπως και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του διεθνούς δικαίου για τη προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφορία καθώς και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

10. Πολιτισμική και γλωσσική ποικιλότητα

Η διατήρηση της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλότητας και η προώθηση της ανάπτυξης τοπικού ενδιαφέροντος περιεχομένου, ανεξάρτητα από την γλώσσα ή το αλφάβητο, θα πρέπει να είναι κεντρικοί στόχοι των πολιτικών που αφορούν το Διαδίκτυο και την διεθνή σνεργασία, καθώς επίσης και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιώ.


Πηγή: εδώ.

1 σχόλιο:

Γεωργί της Μιχαλέσσας είπε...

Το Διαδίκτυο των υπολογιστών δικτύου είναι ο καλύτερος άνθρωπος από του κόσμου τους ζωντανούς εκείνους τους μοναδικούς, γιατί γίγνεται υπεράνθρωπος από τις φυσικές ενθαλπίες-σαλπίσματα, απέθαντος, ιδεολογικός, αντιστιγματισμένος, αραχνοΰφαντος, σε επιστρατευμένη νόηση ναού με προκλητική επιγραφή οικονομολόγος, θιχτικός, ψύχραιμος, αναμαλλιασμένος, πριονισμένος, άγευστος, ανάλγητος, πτητικός, σαμοβάρι, στις δώδεκα αιτίες του Πλωτίνου πλεούμενος κατακίτρινος γαλάζιος κόκορας χωλός.

Για πρώτη φορά άσυλο λόγω αθεΐας σε Πακιστανό

Σε υπόθεση που χειρίζεται το γραφείο μας, αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από Ελληνικό Δικαστήριο ότι η αθεϊα πρώην μουσουλμάνου πολίτη χώρας ...