Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Κατάχρησις εκκλησιαστικού αξιώματος


Υφίσταται από δεκαετιών, εις τον λεγόμενον ποινικόν μας κώδικα, έν δήθεν ποινικόν αδίκημα φέρον την ακατάληπτον επωνυμίαν "κατάχρησις εκκλησιαστικού αξιώματος". Όστις το αναζητήση, δεόν όπως συμβουλευθή το έκτον κεφάλαιον του κώδικος, το οποίον φέρει τον τίτλον "επιβουλαί της δημοσίας τάξεως" (Εις αυτόν το σημείον, δύναταί τις όπως αναρωτηθή: "τίνος δημοσίας τάξεως, εφόσον πλέον το σχετικόν Υπουργείον μετωνομάσθη, λαβόν την ευφάνταστον επωνυμίαν περί προστασίας του πολίτου; Δεόν ουν, όπως αναθεωρηθή και ο τίτλος του κεφαλαίου του ποινικού κώδικος εις "επιβουλαί της προστασίας του πολίτου". Αλλ' αύτη είναι μία ετέρα συζήτησις, περί της λεγομένης πολιτικής ορθότητος την οποία επιχειρούν όπως επιβάλλουν οι νεοεποχίται εις όλας τα σαφείς και απλάς φράσεις και εννοίας του λαού μας.)

Εν πάση περιπτώσει, εις το άρθρον 196 του ως άνω κεφαλαίου του ποινικού κώδικος ευρίσκει τις το εξής απερίγραπτον νομοθετικόν απωλίθωμα:

"Ο θρησκευτικός λειτουργός που κατά την ενάσκηση των έργων του ή δημόσια και με την ιδιότητά του προκαλεί ή διεγείρει τους πολίτες σε εχθροπάθεια κατά της πολιτειακής εξουσίας ή άλλων πολιτών τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών."

Αντιπαρέλθοντες την ισοπεδωτικήν χρήσιν της δημώδους γλώσσας εις την οποίαν μετεφράσθη (οι δημοτικισταί θα λέγουν "μετεγλωττίσθη") ο ποινικός κώδιξ προ ολίγων ετών, κατά την δεκαετίαν του 1980, εστιάζομεν εις το γεγονός ότι το νομοθετικόν τούτο τερατούργημα έχει υποπέσει εις αχρησίαν.

H ποινική δίωξις κινείται αυτεπαγγέλτως υπό του εισαγγελέως, τουτ' έστιν άνευ χρείας υποβολής εγκλήσεως παρά τινος ιδιώτου. Ως φυσικόν, οι εισαγγελείς από μακρού απέχουν της κινήσεως τοιαύτης διώξεως, καθόσον οι θρησκευτικοί λειτουργοί ως γνωστόν πλέον, ει μη ουδέποτε, ουδεμίαν σχέσιν έχουν με τοιαύτας παραβιάσεις και δήθεν εγκλήματα, ως το λεγόμενον hate speech. Τουθ' όπερ, ακόμη και εις το λεγόμενον ανώτατον δικαστήριον του Αρείου Πάγου, η ασεβής διάταξις εφηρμόσθη το τελευταίον προ αμνημονεύτων ετών, ει μη σφάλλω περί τα τέλη του παρελθόντος αιώνος, εις το σκοτεινόν 1997. (Ουκ έστιν τυχαίον σαφώς ότι κατά το αυτόν έτος εθεσπίσθη ο νόμος της λεγόμενης προστασίας των δήθεν προσωπικών δεδομένων και της εγκαθιδρύσεως του αριθμού του θηρίου, ήτοι χΞσ΄. Δεον υπενθυμήσωμεν τας αγωνιώδεις προσπαθείας του βουλευτού κυρίου κυρίου Γιακουμάτου, κατά την ψήφισιν του φρικώδους νομοθετήματος, όπως αναρτηθή εν τη αιθούση της ολομελείας του βουλευτηρίου η προσκομισθείσα παρ' αυτού ιερά εικών. Αι προσπάθειαι αύται έπεσον εις το κενόν, καθόσον οι άνθρωποι αυτοί ου μόνον απέρριψον το δίκαιον αίτημα του βουλευτού, νομιμότερον παντός ανθρωπίνου δήθεν νόμου, αλλ΄ηρνήθησαν μάλιστα την κατ' αίτησιν του βουλευτού καταχώρισιν της ιεράς εικόνος εις τα καταγραφόμενα πρακτικά της Βουλής, αρνηθέντες όπως ανταποκριθώσι εις το στοιχειώδες καθήκον των, το οποίον θα ετηρείτο δια κάθε άλλην εικόνα, πλην, όπως απεδείχθη, των ιερών).

Εν πάση περιπτώσει, οι ιερείς ουδέποτε υπέπιπτον εις παραβάσεις όπως αι διεγέρσεις και προκλήσεις του ανωτέρω νομοθετικού εξαμβλώματος δι΄ο και ορθώς οι εισαγγελείς μας απέχουν από την εφαρμογήν τούτου.

Τούτου δοθέντος, σοφότερον θα ήτο και δια την πολιτείαν όπως επισήμως αποβάλει την προδήλως αντισυνταγματικήν διάταξιν από του ποινικού κώδικος, ίνα παύσουν οι δήθεν ευρωπαϊσταί οι ισχυριζόμενοι ως θα έδη ορισμένοι ιερείς όπως -άκουσον, άκουσον- αχθώσιν ενώπιον της λεγόμενης "δικαιοσύνης". Αλλαχού, ως εις τας λεγόμενας Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής, το άνδρον τούτο του Εβραιοσιωνισμού, είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένον ότι "το Κογκρέσσον ου δύναται όπως θεσπίση νόμον περιορίζοντα την ελευθερίαν του λογου". Το αυτόν έδη ισχύση και δι' ημάς.


Σχόλια

Συντάκτη δεν αναφέρετε. Να υποθέσω;
Νικόλαος Κούμαρος και Γεώργιος Μαντζούφας (νομικοί του Ιωάννου Μεταξά).
Ο χρήστης Dr. NoNoNo είπε…
:DDDDDDDD
Χαραμίζεσαι e-lawyer...
Υπάρχει άραγε κάτι σαν σώμα Εκκλησιαστικών Δικηγόρων να σε βολέψουμε;
(όπως λέμε Στρατιωτικός Ιερέας, Ναο-δομία, Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων κλπ)
(Κρίμα που δεν εδέησες να εφοδιαστείς με μία αυθεντική ελληνοχριστιανική μια πολυτονική γραμματοσειρά, though. :)

Υ.Γ. On second thought, αναρωτιέμαι πόσοι θα εκλάβουν το παραπάνω κείμενο ως σοβαρό και θα το αναδημοσιεύσουν σε χριστιανόπληκτα μπλογκς και με πιάνει μια μαύρη μαυρίλα....

Τις καλημέρες μου! :DDDDDD
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Ωραίο κείμενο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παράνομη η αντιγραφή φωτογραφιών από ελεύθερης πρόσβασης προφίλ στο facebook

Yπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι αν κάποιος έχει λογαριασμό ελεύθερης πρόσβασης ("ανοιχτό προφίλ") σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ό,τι έχει αναρτήσει σε αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Η παρανόηση αυτή επικρατεί κυρίως σε μέσα ενημέρωσης που νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα υλικό από προφίλ των χρηστών στο facebook, χωρίς να σέβονται ότι οι χρήστες δεν έχουν συγκατατεθεί στην εμπορική χρήση των δεδομένων τους από εφημερίδες ή την τηλεόραση. Μια πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών  (2016) στην οποία υπερασπίστηκα μια χρήστη του facebook επιβεβαίωσε ότι και από ελεύθερα προσβάσιμο λογαριασμό δεν επιτρέπεται χωρίς συγκατάθεση η αναπαραγωγή των προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών) και καταδίκασε την εφημερίδα να καταβάλει αποζημίωση στην θιγόμενη. Ανέφερε χαρακτηριστικά το Δικαστήριο:
“ Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι αυτές πραγματικά προέρχονταν από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η …

Χρήση φωτογραφιών από το facebook σε ΜΜΕ

Μια σημαντική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από το Εφετείο Αθηνών και αφορά την χρήση φωτογραφιών που είχε αναρτήσει ένα πρόσωπο στο facebook και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στον Τύπο και στην τηλεόραση. Με την απόφαση 5336/2015, το Εφετείο έκρινε ότι αυτό δεν επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου και επίσης αποφάνθηκε ότι το facebook αποτελεί "αρχείο προσωπικών δεδομένων" στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμοστεί επ' αυτού ο Ν.2472/1997 για την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Οι επί του θέματος των φωτογραφιών αιτιολογικές σκέψεις του δικαστηρίου έχουν ως εξής:
"Με την προβολή των φωτογραφιών της ενάγουσας στην τηλεόραση, χωρίς τη συναίνεση ή την εκ των υστέρων έγκρισή της, προσεβλήθη το δικαίωμά της επί της ιδίας εικόνας. Το γεγονός ότι στις προβληθείσες φωτογραφίες της ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της δεν αναιρεί την προσβολή, δεδομένου ότι, αφ' ενός μεν, εικόνα του ατόμου δεν είναι μόνο το πρόσωπό του, α…

Σκουρλέτης: αντίθετο σε δημόσια τάξη / χρηστά ήθη το επώνυμο τέκνου ζεύγους γυναικών

Κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών να καταχωρήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου που έλαβε το επώνυμο της συζύγου της μητέρας του (βλ. εδώ), απαντήσεις δόθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Εσωτερικών. 
Ο (πρώην) υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλος αντί να απαντήσει τί συγκεκριμένο πρόκειται να πράξει σε επίπεδο νομοθεσίας για την ανεπιφύλακτη αναγνώριση των γονέων του παιδιού, όπως επιβάλλει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (η επιλογή του ονόματος τέκνου ήδη δίνεται από τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης), αναφέρει στην απάντησή του -γενικά και αόριστα- ότι το υπουργείο του υλοποιεί δράσεις "Δικαιοσύνης φιλικές για τα παιδιά" και ότι αναμένεται η έναρξη εργασιών μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για θέματα οικογενειακού δικαίου. Περαιτέρω, για το γεγονός ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν εφαρμόζει το άρθρο 10 του νόμου…