Σάββατο, Σεπτεμβρίου 10, 2005

Διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων

Οι ανακρίβειες με τις οποίες μεταδίδονται οι ειδήσεις από τα μέσα ενημέρωσης για το θέμα της διατήρησης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων είναι κάτι το απίστευτο! Διαβάζω ότι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έγινε σύσκεψη για την εφαρμογή μέτρων "που επιβλήθηκαν από την ΕΕ" (www.in.gr), ενώ τίποτα δεν έχει επιβληθεί ακόμα, ούτε καν έχει διατυπωθεί κείμενο-πρόταση!
Οι συσκέψεις προφανώς θα τροφοδοτήσουν εκείνους που ετοιμάζουν τις προτάσεις και διενεργούνται ύστερα από διαβούλευση των αρμόδιων φορέων των κρατών μελών. Δεν γίνονται για να αποφασίσουν "την επιβολή" όπως ανακριβώς μεταδίδουν ορισμένα μέσα...

Επίσης διαβάζω πολλές ανακρίβειες για το καθεστώς διάχυσης των προσωπικών δεδομένων για αστυνομικούς σκοπούς. Λοιπόν, για να μην μπλέκουμε άσχετα πράγματα υπάρχουν τα εξής συστήματα πληροφοριών:

-Σύστημα Schengen, αποκεντρωμένος έλεγχος αντί για τοπικούς ελέγχους στα σύνορα.
-Σύστημα Europol, ανταλλαγή πληροφοριών για το οργανωμένο έγκλημα.
-Σύστημα Eurojust, ανταλλαγή πλήροφοριών για την δικαστική συνεργασία.
-Σύστημα Eurodac, βάση για τα δακτυλικά αποτυπώματα των ζητούντων άσυλο.

Τα τρία πρώτα ανεξάρτητα συστήματα εντάσσονται στον τρίτο πυλώνα της ΕΕ ("Ελευθερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη), δηλαδή εκτός του πλαισίου του Κοινοτικού Δικαίου. Για αυτό η προστασία προσωπικών δεδομένων δεν διέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει στην Κοινότητα (Οδηγία 95/46/ΕΚ, Κανονισμός 45/2001, άρθρο 286 ΣυνθΕΚ). Κάθε ένα από αυτά τα συστήματα πληροφοριών έχει δικούς του κανόνες διαχείρισης των προσωπικών του δεδομένων. Αντίστοιχα, για καθένα από αυτά τα συστήματα υπάρχει και μία Κοινή Ανεξάρτητη Αρχή που ελέγχει κατά πόσον οι επεξεργασίες δεδομένων διενεργούνται σύμφωνα με το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο. Οι Αρχές αυτές (Κοινή Αρχή Schengen, Κοινή Αρχή Europol, Κοινή Αρχή Εurojust) αποτελούνται από έναν εκπρόσωπο από κάθε εθνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στο επίπεδο του κοινοτικού δικαίου (και για την Eurodac) αρμόδιος είναι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Υπενθυμίζω ότι η διαφορά Κοινότητας (πρώτος πυλώνας) από την Ένωση (πρώτος, δεύτερος και τρίτος πυλώνας) είναι ότι τις αποφάσεις για τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα λαμβάνει σχεδόν αποκλειστικά το Συμβούλιο. Ενώ στον πρώτο υπάρχει και η εμπλόκή του Ευρωκοινοβουλίου που παρέχει έτσι μείζονα δημοκρατική νομιμοποίηση στις αποφάσεις. Με το Ευρωσύνταγμα οι πυλώνες καταργούνται και καθολικοποιείται η κοινοτική μέθοδος, εντάσσοντας στην αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου και τις αρμοδιότητες που πριν ανήκαν αποκλειστικά στο Συμβούλιο. Εξού και η δημοκρατική υπεροχή του συστήματος που ευαγγελίζεται το Ευρωσύνταγμα σε σχέση με την παρούσα Συνθήκη της Νίκαιας. (Δεν είναι μόνο αυτο το θεμέλιο της δημοκρατικότητας του Συντάγματος, αλλά ειναι η πιο χαρακτηριστική μεταβολή).

Όλα αυτά τα αντίβαρα που αναπτύσσονται δεν μπορούν βεβαίως να παρεκκλίνουν από το νομικό πλαίσιο που θα υιοθετηθεί τελικά σε επίπεδο. Με την εξαίρεση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος έχει και γνωμοδοτική αρμοδιότητα για κάθε σχετική ρύθμιση ΠΡΙΝ η Επιτροπή την υποβάλλει για έγκριση. Ο Επόπτης υποβάλλει τις προτάσεις και του τρίτου πυλώνα σε έλεγχο συνταγματικότητας και νομιμότητας, με κριτήρια βέβαια από το κοινοτικό δίκαιο. Φυσικά οι γνωμοδοτήσεις του δεν είναι δεσμευτικές, αλλά κρίνοντας από το έως τώρα έργο του σε αυτόν τον τομέα, αναμένεται δυναμική παρέμβαση για τις σχετικές αποφάσεις στο επίπεδο της διατήρησης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...