Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 16, 2005

Ένας θεσμός ΕΕ στην Κρήτη!


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) που ιδρύθηκε τον Μάρτη του 2004, εδρεύει από 1/9/2004 στο Ηράκλειο της Κρήτης. (Πρόκειται για τον τρίτο ευρωπαϊκό θεσμό με έδρα στην Ελλάδα, μετά τον Οργανισμό για την επαγγελματική εκπαίδευση και τον Οργανισμο για την ανοικοδόμηση των Βαλκανίων, με έδρα στην Μακεδονία).

Ο ENISA που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό 460/2004/ΕΚ, έχει ως αποστολή να παρέχει καθοδήγηση, συμβουλές και συνδρομή στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στην επιχειρηματική κοινότητα σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα γνωμοδοτικό όργανο για θέματα δικτύων πληροφορικής (www.enisa.eu.int)
Όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο προσέφυγε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αίτημα να ακυρωθεί ο Κανονισμός βάσει του οποίου ιδρύθηκε ο ENISA. Κι αυτό, όχι γιατί διαφωνεί με την ίδρυση του Οργανισμού, αλλά γιατί η νομική βάση της ίδρυσής του, κατά το Η.Β. δεν μπορεί να είναι το άρθρο 95 ΣυνθΕΚ. Η νομοθετική εξουσία που απονέμεται από το άρθρο 95 αποτελεί εξουσία εναρμονίσεως των νομοθεσιών και όχι εξουσία για σύσταση κοινοτικών οργάνων ή αναθέσεως καθηκόντων στα όργανα αυτά. Τα θέματα αυτά δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εθνικής νομοθεσίας και η κοινοτική νομοθεσία που ιδρύει τέτοια όργανα ή αναθέτει έργα σε αυτά δεν μπορεί να εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία υπό την έννοια του άρθρου 95. "Καμία από τις διατάξεις του Κανονισμού δεν προσεγγίζει έστω εμμέσως διάταξη της εθνικής νομοθεσίας", υποστηρίζει το Η.Β. Αντιθέτως, απαγορεύεται ρητά η παρέμβαση του Οργανισμού στις αρμοδιότητες των εθνικών οργάνων. Επομένως, ο Οργανισμός ιδρύεται βάσει του Κανονισμού καθ' υπέρβαση της εξουσιοδότητησης που δίνει το άρθρο 95 στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η μόνη κατάλληλη βάση θα μπορούσε να αντληθεί από το άρθρο 308.

(πηγή: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/el/oj/2004/c_201/c_20120040807el00080008.pdf )

Επομένως, το ΔΕΚ καλείται να αποφασίσει αν νομίμως ιδρύθηκε ο Οργανισμός ή όχι.

Ένα άλλο πρόβλημα που δεν έχει επισημανθεί από το Η.Β. είναι η σύγχυση αρμοδιοτήτων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων που μπορεί να παρουσιαστεί στην πράξη (ο Επόπτης είνα αρμόδιος για την ασφάλεια των δικτύων μέσω των οποίων διακινούνται προσωπικά δεδομένα). Βέβαια ο Οργανισμός είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο, ενώ ο Επόπτης μια ανεξάρτητη αρχή με αρμοδιότητες όχι μόνο γνωμοδοτικές. Ωστόσο η ίδρυση δύο οργάνων με παρεμφερείς αρμοδιότητες θυμίζει το πρόβλημα σύγχυσης αρμοδιοτήτων που έχει παρατηρηθεί στο ελληνικό δικαιο, με την ίδρυση δύο ανεξάρτητων αρχών που έχουν παρόμοιες αρμοδιότητες: την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Συνταγματικά κατοχυρωμένες και οι δύο! (Για να μην αναφέρω και την "τρίτη" σχετική αρχή, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που έχει όμως αρμοδιότητες περισσότερο για την ρύθμιση ζητημάτων της ελεύθερης αγοράς).

2 σχόλια:

Beta Blank είπε...

Μμμ. Καλό αυτό με το Αρθρο 95... Και για πες μου τώρα, βάσει ποιού άρθρο θα έπρεπε να στήσουν το ΕΝΙΣΑ; Αυτό το επιχείρημα λογικά πρέπει να ισχύει για όλα τα Agencies της ΕΕ, έτσι; Μου φαίνεται θα αρχίσω να κοιτάω τα καταστατικά πάλι...

Το θέμα της διπλής αρμοδιότητας (δηλαδή δύο όργανα/θεσμοί για το ίδιο ζήτημα) παρατηρήθηκε και σε εργασιακά θέματα, με τη δημιουργία του EUROFOUND και του EU-OSHA (ξέρεις που να ψάξεις). Τις απορίες για τις ακριβείς αρμοδιότητες τις έχουν συνήθως οι Ευρωβουλευτές και σίγουρα όχι οι υπάλληλοι της Επιτροπής...

e-Lawyer είπε...

Όπως έγραψα και στο post, το Η.Β. έχει προτείνει ως βάση για ίδρυση του ENISA το άρθρο 308 ΣυνθΕΚ.
Το Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής και μετά από διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο μπορεί να θεσπίσει διατάξεις για αναγκαία δράση της Κοινότητας που ΔΕΝ έχει προβλεφθεί από την ΣυνθΕΚ. Δεν ισχύει για όλα τα agencies, αλλά για εκείνα που εξυπηρετούν σκοπούς μη ρητά κατοχυρωμένους στην Συνθήκη (γιατί υπάρχουν και agencies που προβλέπει η ίδια η Συνθήκη).

Το να ιδρύεις δύο ή περισσότερα όργανα με αρμοδιότητες που συγχέονται μπορεί να μην δημιουργεί προβλήματα στους υπαλλήλους, αλλά εκτός από τους ευρωβουλευτές σίγουρα θα φέρνει σύγχυση και στους πολίτες που δεν θα ξέρουν σε ποια υπηρεσία να απευθυνθούν αν έχουν κάποιο πρόβλημα/παράπονο/αίτηση. Συνδέεται με την αρχή της καλής διακυβέρνησης το θέμα και είναι πολύ σοβαρό. Άσε που συνδέεται και με τα δημοσιονομικά της Ένωσης, αν χρηματοδοτούνται περισσότεροι οργανισμοί ενώ με έναν (πιο ενισχυμένο) θα γινόταν η δουλειά.

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...