Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αποστολή προεκλογικού υλικού και προστασία προσωπικών δεδομένων

Η αποστολή προεκλογικού υλικού απ' ευθείας στους ψηφοφόρους, είτε με παραδοσιακούς τρόπους (όπως το τηλέφωνο και  η αποστολή φυλλαδίων στην διεύθυνση κατοικίας), είτε με σύγχρονα  μέσα επικοινωνίας (fax, e-mail, sms, facebook msg κλπ), προϋποθέτει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.


Η διεύθυνση κατοικίας ή η επαγγελματική διεύθυνση φυσικών προσώπων,  ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός fax, το e-mail αποτελούν “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” κι αυτό σημαίνει ότι η τήρηση σχετικών αρχείων από τους υποψηφίους βουλευτές κι από τις εταιρίες παροχής σχετικών υπηρεσιών πρέπει να σέβεται την ιδιωτικότητα των πολιτών. 


Για να είναι νόμιμη η χρήση των στοιχεί

ων αυτών, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:


α) Γνωστοποίηση αρχείου προσωπικών δεδομένων ή έναρξης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Πριν ξεκινήσει η αποστολή προεκλογικού υλικού, οι υποψήφιοι (ή οι εταιρίες που τους υποβοηθούν) θα πρέπει να έχουν γνωστοποιήσει την τήρηση αρχείου στην ΑΠΔΠΧ, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το σχετικο Έντυπο Γνωστοποίησης (άρθρο 6 Ν.2472/1997)


Τέτοια υποχρέωση δεν έχουν τα ίδια τα πολιτικά κόμματα, όσον αφορά τα μέλη τους, αλλά μόνον εφόσον τα μέλη έχουν δώσει τα δεδομένα με τη συγκατάθεσή τους (άρθρο 7Α παρ. 1 (γ) Ν.2472/1997).


Εφόσον δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση γνωστοποίησης αρχείου ή έναρξης επεξεργασίας, ο υπεύθυνος τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 3 ετών και πρόστιμο 3.000 – 15.000 ευρώ (άρθρο 22 παρ. 1 Ν.2472/1997).


Η συλλογή των δεδομένων πρέπει να γίνεται από δημόσια προσβάσιμες πηγές και η διάθεση του αρχείου σε τρίτους απαγορεύεται (Απόφαση 11/2001 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωνβ) Υποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών πριν την χρήση των προσωπικών δεδομένων τους


Κατά το στάδιο που ο υποψήφιος ή η εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα πολιτών, οφείλει να τους ενημερώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο για την πηγή της συλλογής, την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, τον σκοπό της χρήσης και το δικαίωμα πρόσβασης. Εάν ο υποψήφιος συλλέγει τα δεδομένα με την συνδρομή του ίδιου του πολίτη, οφείλει να τον ενημερώνει για τα παραπάνω γραπτώς (άρθρο 11 Ν.2472/1997).


γ) Συγκατάθεση των πολιτών 


1. Εάν πρόκειται για την ταχυδρομική αποστολή προεκλογικού υλικού, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει αποφανθεί ότι δεν απαιτείται συγκατάθεση, επειδή υπερέχει προφανώς το έννομο συμφέρον των υποψηφίων για την πολιτική επικοινωνία με τους ψηφοφόρους (άρθρο 5 παρ. 2 (ε) Ν.2472/1997, απόφαση 11/2001 Αρχής Προστσίας Προσωπικών Δεδομένων).


2. Όμως, η χρήση προσωπικών δεδομένων για ηλεκτρονική απευθείας αποστολή προεκλογικού υλικού, επιτρέπεται μόνον εφόσον υπάρχει εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεση του πολίτη (Άρθρο 11 παρ. 1 Ν.3471/2006).


3.  Πάντως, ειδικά για την χρήση e-mail, δεν απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του πολίτη, εφόσον το e-mail αποκτήθηκε απο τον υποψήφιο στο πλαίσιο προηγούμενης επικοινωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι παρεσχέθη στον πολίτη, κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο, η δυνατότητα να αντιταχθεί με εύκολο και δωρεάν τρόπο στην χρήση των ηλεκτρονικών του στοιχείων και αυτό σε κάθε μήνυμα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει με αυτή τη χρήση. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση υπηρεσιών προεκλογικής διαφήμησης, όταν δεν αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, καθώς επίσης και η έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας (Άρθρο 11 παρ. 3 και 4  Ν.3471/2006). 


 4. Σημειώνεται ότι ως “συγκατάθεση” του υποκειμένου των δεδομένων νοείται μόνο “κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και εν πλήρη επίγνωση, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.” (άρθρο 2 ια Ν.2472/1997). 


Για την παραβίαση του Ν.2472/1997 προβλέπεται, σε περίπτωση πρόκλησης ηθικής βλάβης, χρηματική ικανοποίηση η οποία ορίζεται κατ' ελάχιστον στο ποσό των 5.869 ευρώ (άρθρο 23 Ν.2472/1997), ενώ για την παραβίαση του Ν.3471/2006 προβλέπεται, σε περίπτωση πρόκλησης ηθικής βλάβης, χρηματική ικανοποίηση η οποία ορίζεται κατ' ελάχιστον στο ποσό των 10.000 ευρώ (άρθρο 14 παρ. 2 Ν.3471/2006).  


Οι νομικές υπηρεσιες κοινωνίας της πληροφορίας Data&Protection δραστηριοποιούνται στους τομείς της πνευματικής ιδιοκτησίας, της προστασίας προσωπικών δεδομένων, της πρόσβασης σε έγγραφα και της ελευθερίας της έκφρασης


Σχόλια

Ο χρήστης dyosmaraki είπε…
Πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δίνεις αφού κατά καιρούς βομβαρδιζόμαστε από υλικό για το οποίο δεν έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας (όπως διεύθυνση κατοικίας κλπ)
Ο χρήστης e-Lawyer είπε…
Για τη διεύθυνση κατοικίας δεν απαιτείται συγκατάθεση, αλλά θα πρέπει να σας έχει γίνει προηγούμενη ενημέρωση και οι πολιτικοί θα πρέπει προηγουμένως να έχουν γνωστοποιήσει την τήρηση αρχείου στην Αρχη.
Ο χρήστης Mihalis είπε…
Πιστεύω ότι είναι αρκετά χρήσιμα όλα αυτά, αλλά στην περίπτωση που σου έχει στείλει ένα μήνυμα ένας αρκετά γνωστός πολιτικός στο κινητό σου, πιστεύω ότι έχει χαμένο το παιχνίδι.
Δεν πρόκειται να βρεις το δίκιο σου.
(Παρόλο που δεν έχω καμία σχέση με την περιφέρεια που είναι ο κύριος )
Ο χρήστης e-Lawyer είπε…
Δεν συμφωνώ: τα δικαστήρια έχουν καταδικάσει ακόμα και πολύ γνωστούς πολιτικούς όταν έχουν παρανομήσει. Αυτή η συζήτηση δεν έχει κανένα νόημα αν οι πολίτες διστάζουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται απέναντι. Ή θα ασκήσουμε τα δικαιώματα ή θα παραιτηθούμε άνευ όρων.
Ο χρήστης πανος είπε…
Καλησπερα.Εχω δεχτει τις τελευταιες μερες αναριθμητα μηνυματα προεκλογικου χαρακτηρα απο διαφορους πολιτικους στο κινητο μου κ θα θελα να ρωτησω ποια διαδικασια πρεπει να ακολουθησω για να διεκδικησω οικονομικη αποζημιωση!Ευχαριστω!
Ο χρήστης e-Lawyer είπε…
Πρέπει να απευθυνθείτε στο δικηγόρο σας για να υποβάλλει τις προβλεπόμενες αγωγές.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παράνομη η αντιγραφή φωτογραφιών από ελεύθερης πρόσβασης προφίλ στο facebook

Yπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι αν κάποιος έχει λογαριασμό ελεύθερης πρόσβασης ("ανοιχτό προφίλ") σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ό,τι έχει αναρτήσει σε αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Η παρανόηση αυτή επικρατεί κυρίως σε μέσα ενημέρωσης που νομίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα υλικό από προφίλ των χρηστών στο facebook, χωρίς να σέβονται ότι οι χρήστες δεν έχουν συγκατατεθεί στην εμπορική χρήση των δεδομένων τους από εφημερίδες ή την τηλεόραση. Μια πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών  (2016) στην οποία υπερασπίστηκα μια χρήστη του facebook επιβεβαίωσε ότι και από ελεύθερα προσβάσιμο λογαριασμό δεν επιτρέπεται χωρίς συγκατάθεση η αναπαραγωγή των προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών) και καταδίκασε την εφημερίδα να καταβάλει αποζημίωση στην θιγόμενη. Ανέφερε χαρακτηριστικά το Δικαστήριο:
“ Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι αυτές πραγματικά προέρχονταν από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η …

Χρήση φωτογραφιών από το facebook σε ΜΜΕ

Μια σημαντική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από το Εφετείο Αθηνών και αφορά την χρήση φωτογραφιών που είχε αναρτήσει ένα πρόσωπο στο facebook και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στον Τύπο και στην τηλεόραση. Με την απόφαση 5336/2015, το Εφετείο έκρινε ότι αυτό δεν επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου και επίσης αποφάνθηκε ότι το facebook αποτελεί "αρχείο προσωπικών δεδομένων" στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για να εφαρμοστεί επ' αυτού ο Ν.2472/1997 για την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Οι επί του θέματος των φωτογραφιών αιτιολογικές σκέψεις του δικαστηρίου έχουν ως εξής:
"Με την προβολή των φωτογραφιών της ενάγουσας στην τηλεόραση, χωρίς τη συναίνεση ή την εκ των υστέρων έγκρισή της, προσεβλήθη το δικαίωμά της επί της ιδίας εικόνας. Το γεγονός ότι στις προβληθείσες φωτογραφίες της ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της δεν αναιρεί την προσβολή, δεδομένου ότι, αφ' ενός μεν, εικόνα του ατόμου δεν είναι μόνο το πρόσωπό του, α…

Σκουρλέτης: αντίθετο σε δημόσια τάξη / χρηστά ήθη το επώνυμο τέκνου ζεύγους γυναικών

Κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης 12 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών να καταχωρήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου που έλαβε το επώνυμο της συζύγου της μητέρας του (βλ. εδώ), απαντήσεις δόθηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Εσωτερικών. 
Ο (πρώην) υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλος αντί να απαντήσει τί συγκεκριμένο πρόκειται να πράξει σε επίπεδο νομοθεσίας για την ανεπιφύλακτη αναγνώριση των γονέων του παιδιού, όπως επιβάλλει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (η επιλογή του ονόματος τέκνου ήδη δίνεται από τον νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης), αναφέρει στην απάντησή του -γενικά και αόριστα- ότι το υπουργείο του υλοποιεί δράσεις "Δικαιοσύνης φιλικές για τα παιδιά" και ότι αναμένεται η έναρξη εργασιών μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για θέματα οικογενειακού δικαίου. Περαιτέρω, για το γεγονός ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν εφαρμόζει το άρθρο 10 του νόμου…