Δευτέρα, Φεβρουαρίου 09, 2009

Aρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής: την ίδρυσαν και την άφησαν στην τύχη της

Διαβάζω τρομερά πράγματα στην Έκθεση Πεπραγμένων 2007 της Εθνικης Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία των κέντρων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής), η οποία δημοσιοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 2008:

"1. Παντελής αδυναμία εκταμίευσης πιστώσεων 


 Όπως αναφέρεται στον πρόλογο της Προέδρου, δεν κατέστη δυνατόν να εκταμιευθούν πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών της Αρχής εντός του 2007, λόγω αμφισβήτησης της διαδικασίας εκκαθάρισης εκ μέρους της Υ.Δ.Ε., παρά το γεγονός ότι με την ίδια διαδικασία και με μέριμνα των ίδιων των μελών είχαν εκκαθαρισθεί οι δαπάνες αρχικού εξοπλισμού των γραφείων της έδρας στο τέλος του 2006. Κατά συνέπεια, δεν έχει εξοφληθεί κανένας λογαριασμός (τηλεφώνου, ηλεκτρικού ρεύματος, κοινοχρήστων κ.λπ.) από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, ενώ εν κατέστη δυνατόν να καταβληθούν ούτε οι δαπάνες εκτύπωσης και παρουσίασης σε συνέντευξη τύπου της Έκθεσης Πεπραγμένων του 2006, ούτε άλλες δαπάνες που εκκρεμούν από το 2006. 


2. Παντελής έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης 


 Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Αρχής  προς τους αρμοδίους του Υ.Υ.Κ.Α., και δη προς τον ίδιο τον Υπουργό, κ. Δ. Αβραμόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα κ. Α. Καλογερόπουλο, για την απόσπαση ή τη μετάταξη σε αυτήν τουλάχιστον δύο προσώπων με προσόντα γραμματέως ή πληροφορικού, η Αρχή λειτουργεί ακόμη χωρίς προσωπικό. Σε αυτό έχει συντελέσει και η καθυστέρηση στη διαδικασία έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος για την οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής (άρθρο 25 §2 του ν.3305/2005). Η μοναδική διοικητική υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α., η οποία έχει λάβει εντολή να συνδράμει την Αρχή γραμματειακά υπό καθεστώς παράλληλης απασχόλησης, δεν επαρκεί παρά μόνον για τις στοιχειώδεις λειτουργίες τήρησης του πρωτοκόλλου εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας και τη διεκπεραίωση της αποστολής εγγράφων. Δεν υπάρχει καν τρόπος το κοινό να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Αρχή, διότι η εν λόγω υπάλληλος δεν βρίσκεται στα γραφεία της Αρχής,αλλά στους χώρους του Υ.Υ.Κ.Α.. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών της έλλειψης προσωπικού αποτελεί το γεγονός ότι η τήρηση και η δακτυλογράφηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και της αλληλογραφίας της Αρχής εξακολουθεί να γίνεται με μέριμνα της ίδιας της Προέδρου, επιβαρύνοντάς την με ανάρμοστο διοικητικό έργο. 


3. Μη καταβολή των νομίμων αποδοχών – αποζημιώσεων 


 Ουδέποτε κατεβλήθησαν οι αποδοχές της Προέδρου και των μελών (άρθρο 24 παρ. 2 του 

ν.3305/2005), οι οποίοι, από της ιδρύσεως της Αρχής παρέχουν ανελλιπώς και ανιδιοτελώς επί διετία τις υπηρεσίες τους για την κατά το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία της και τη διατήρηση του κύρους της απέναντι στην κοινή γνώμη. 


4. Προβλήματα στην καταβολή των δαπανών μετακίνησης 


Δαπάνες μετακίνησης προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του ν.3305/2005, για τα μέλη εκείνα 

της Αρχής τα οποία έρχονται στις συνεδριάσεις από άλλες πόλεις. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ορθή λειτουργία της Αρχής και υπάρχει από την έναρξη της λειτουργίας της. Οι σημαντικές δυσχέρειες καταβολής των παραπάνω δαπανών αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των προαναφερθέντων μελών στις συνεδριάσεις, υπονομεύοντας έτσι το έργο της Αρχής. 5. Προβλήματα χώρου και αδυναμία συνεδρίασης στην έδρα 


 Η Αρχή έχει την έδρα της σε διαμέρισμα 100 m2 που της έχει παραχωρηθεί για 5 έτη με α- 

πόφαση του Υ.Υ.Κ.Α., επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 19, στην Αθήνα. Εντούτοις, λόγω της αδυναμίας εκταμίευσης πόρων (ανεξόφλητοι λογαριασμοί ηλεκτρικού, τηλεφώνου, ύδρευσης) η λειτουργία των χώρων δεν είναι δυνατή και, συνεπώς, η Αρχή είναι πρακτικά άστεγη. Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε διάφορες αίθουσες του Υ.Υ.Κ.Α.. Η κατάσταση αυτή δεν επιτρέπει τη στοιχειώδη διασφάλιση της εχεμύθειας, πόσο μάλλον του απορρήτου των συνεδριάσεων. Το πρωτόκολλο, στο οποίο περιλαμβάνονται απόρρητα, ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα, φυλάσσεται ακόμη σε ένα απλό κλειδωμένο ερμάριο ενός γραφείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, χωρίς περαιτέρω προστασία. 


6. Προβλήματα επικοινωνίας 


 Η τηλεφωνική επικοινωνία με την Αρχή εξακολουθεί να είναι δυσχερέστατη εφόσον η Αρχή 

δεν λειτουργεί στην έδρα της. Για τον ίδιο λόγο, η έγγραφη επικοινωνία με την Αρχή εξασφαλίζεται μέσω ταχυδρομικής θυρίδας, η δαπάνη της οποίας βαρύνει τα ίδια τα μέλη, λόγω της προαναφερθείσας αδυναμίας εκταμίευσης. 

 Η παρουσία της Αρχής στο διαδίκτυο έχει εξασφαλισθεί με την κατοχύρωση του ιστοχώρου 

www.iya.gr. Λόγω της αδυναμίας εκταμίευσης, η δαπάνη κατοχύρωσης του ιστοχώρου έχει κα λυφθεί με ιδιωτικούς πόρους μελών της Αρχής. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας iya@iya.gr λειτουργεί με προώθηση των μηνυμάτων σε προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου, δηλαδή σε συνθήκες υπό τις οποίες είναι αδύνατον να τηρηθεί πρωτόκολλο. 

 Για τους παραπάνω λόγους, η πρόσβαση του κοινού στις υπηρεσίες της Αρχής εξακολουθεί 

να είναι πρακτικώς σχεδόν αδύνατη. 

Τέλος, εκκρεμεί ακόμη, λόγω της παντελούς έλλειψης προσωπικού και της αδυναμίας ε- 

κταμίευσης, η μελέτη και κατασκευή του ειδικού λογισμικού επικοινωνίας με τις Μ.Ι.Υ.Α. και 

Τράπεζες Κρυοσυντήρησης, καθώς και των συστημάτων διασφάλισης του απορρήτου των μη- 

τρώων και των αρχείων της Αρχής. 


7. Αδυναμία ελέγχου και αντιμετώπισης καταγγελιών 


 Από όλα τα προαναφερθέντα απορρέει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η Αρχή αδυνατεί 

να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους Μ.Ι.Υ.Α. ή Τραπεζών Κρυοσυντήρησης και δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν ή καταγγελία. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί, δεν υπάρχει διοικητικός μηχανισμός ούτε καν για την καταγραφή της καταγγελίας, πόσο μάλλον για την άμεση μετάβαση κλιμακίου μελών στον τόπο του συμβάντος, τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου και την αρμόδια διοικητική προώθησή του.


8. Αδυναμία άσκησης αρμοδιοτήτων ελέγχου και καταγραφής 


 Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Αρχή αδυνατεί να υλοποιήσει την εθνική καταγραφή των 

αποτελεσμάτων της εφαρμογής των μεθόδων ΙΥΑ και την επιθεώρηση των Μ.Ι.Υ.Α. και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. 

 Ας σημειωθεί ότι στις κοινοτικές οδηγίες 2004/23/ΕΚ, 2006/17/ΕΚ και 2006/86/ΕΚ, προβλέπεται αρμόδιος φορέας για την εποπτεία του χώρου της ΙΥΑ σε κάθε κράτος μέλος. Ενόψει της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των παραπάνω Οδηγιών, η Αρχή έχει ήδη δηλωθεί ως ο εν λόγω αρμόδιος φορέας για την Ελλάδα, γεγονός από το οποίο απορρέουν περαιτέρω διεθνείς υποχρεώσεις που είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να τηρηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες. 

 

 Συμπέρασμα: με δεδομένα τα παραπάνω πραγματικά λειτουργικά προβλήματα για δεύ- 

τερο συνεχές έτος, η Αρχή αδυνατεί να επιτελέσει το σημαντικότατο έργο το οποίο της έχει ανατεθεί, γεγονός που αποδυναμώνει εμπράκτως τον νόμο και καθηλώνει την εφαρμογή της ΙΥΑ στο παλαιό καθεστώς ανομίας. "Δηλαδή ο τομέας της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έχει αφεθεί από την Κυβέρνηση χωρίς καμία πραγματική εποπτεία! Παρ' όλο που από το 2005 έχει ιδρυθεί στα χαρτιά ανεξάρτητη αρχή.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...