Τετάρτη, Φεβρουαρίου 11, 2009

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι έστειλε επιστολή στην Ελλάδα για τη συμφωνία με τη Microsoft

Σε απάντηση του σε έλληνες ευρωβουλευτές για το κατά πόσον πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή στην Ελληνική Δημοκρατία για το θέμα της Συμφωνίας Συνεργασίας με την Microsoft, ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Mc Creevy αναφέρει:

E-6582/08EL

Απάντηση του κ. McCreevy

εξ ονόματος της Επιτροπής

(10.02.2009) 
 
 

1. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες της απέστειλαν επιστολή στις αρμόδιες ελληνικές αρχές κατόπιν της υποβολής καταγγελίας από τις ΜΚΟ1 που αναφέρουν τα Αξιότιμα Μέλη του Κοινοβουλίου στη ερώτησή τους.  

2. Η εν λόγω καταγγελία περιείχε νέα στοιχεία και ισχυρισμούς σε σχέση με εκείνα που περιλαμβάνονταν στις γραπτές ερωτήσεις τις οποίες υπέβαλαν τα Αξιότιμα Μέλη. Η καταγγελία παρείχε συγκεκριμένες πληροφορίες για τη σχετική αγορά και προέβαλε τον ισχυρισμό ότι η εν λόγω συμφωνία ήταν πράγματι νομικώς δεσμευτική και παρήγαγε έννομες συνέπειες. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως ανέφερε στις προηγούμενες απαντήσεις της, οι υπηρεσίες της απηύθυναν την εν λόγω επιστολή η οποία καλύπτει όλα τα σχετικά θέματα, ώστε να μπορεί να εξακριβωθεί εάν πράγματι υπάρχει ή όχι παραβίαση του κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία. 

3 και 4.Αναμένεται ακόμη η απάντηση των ελληνικών αρχών. Εάν από την εν λόγω απάντηση – σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που ελήφθησαν στην καταγγελία – προκύψουν στοιχεία που να μεταβάλλουν την αξιολόγηση της συγκεκριμένης συμφωνίας από την Επιτροπή, η τελευταία θα ενημερώσει τα Αξιότιμα Μέλη για τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει ώστε να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων.


Kι όμως, πριν από λίγες μέρες η Κυβέρνηση αναφερόταν σε "υποθετική επιστολή", για την οποία γνωρίζει μόνο από δελτία τύπου


Eπίσης, όταν η εν λογω Συμφωνία ψηφιζόταν στην Βουλή, οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν διαβεβαιώσει ότι υπήρχε έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Συνεδρίαση της 22 Ιουνίου 2007

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, υπάρχει μία εκκρεμότητα, αφορά τη «MICROSOFT».

(..) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ (Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Θα έρθει να κυρωθεί από τη Βουλή. Πριν την φέρουμε για κύρωση στη Βουλή, την έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να είμαστε βέβαιοι ότι είναι απόλυτα συμβατή με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι είναι απόλυτα συμβατή και γι’ αυτό το λόγο θα έρθει για κύρωση στη Βουλή και θα τη συζητήσουμε τότε με κάθε λεπτομέρεια
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Συνεδρίαση της 24 Ιανουαρίου 2008 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ:Το δεύτερο ερώτημά μου είναι, εάν έχει απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια ήταν η απάντησή της, για την έγκριση που είχε ζητήσει η ελληνική Κυβέρνηση και την οποία ανέφερε στις 22 Ιουλίου 2007 ο κ. Αλογοσκούφης. (...) Μας είπατε, επίσης, ότι υπάρχει συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κείμενο αυτής της συμφωνίας. Είμαι απολύτως βέβαιος, κύριε Υπουργέ –και είμαι αναγκασμένος εδώ να σας προκαλέσω- ότι δεν μπορείτε να μας επιδείξετε αυτήν τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν την έχετε, να μας την επιδείξετε, να μας ενημερώσετε για το τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Αν δεν το κάνετε σήμερα, σημαίνει ότι δεν έχετε τέτοια συμφωνία. (...)

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Ελέχθη ότι η συμφωνία είχε σταλεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητήσαμε στην επιτροπή να δούμε αυτήν την αλληλογραφία και να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα, καθώς και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εάν αυτή η Συμφωνία πληροί την ευρωπαϊκή νόμιμη τάξη. (...)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ:O κύριος Υπουργός μας είχε πει ότι στάλθηκε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το κείμενο για να εγκριθεί και να δούμε κατά πόσο θα υπάρχει καταστρατήγηση του ανταγωνισμού ή όχι. Απάντηση πήραμε; Δεν καταλαβαίνω, γιατί ο Υπουργός δεν θέλει να απαντήσει σε αυτό το απλό ερώτημα. Θα το ξαναθέσουμε και πάλι. Θα το ξαναθέσουν και οι υπόλοιποι ομιλητές. Ποια ήταν η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (...)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε απάντηση στο κείμενο; 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί με το κείμενο. Εάν υπήρχε αντίρρηση… 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πού είναι το έγγραφο που συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση; 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Συμφωνεί με το κείμενο και ως εκ τούτου δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.


Για να διαψευσθούν στην συνέχεια από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

« Η Επιτροπή δεν γνωρίζει την ύπαρξη σχετικού αιτήματος εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με τη «συμφωνία» με τη Microsoft και ως εκ τούτου δεν έχει διατυπώσει οιανδήποτε γνώμη επ’ αυτής. Ωστόσο, επισημαίνεται εν προκειμένω ότι τα κράτη μέλη δεν οφείλουν να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τέτοιου είδους συμφωνίες και να ζητούν την έγκρισή της πριν από τη σύναψη. 

2. Η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί το επίμαχο έγγραφο ως μη δεσμευτικό Μνημόνιο Συμφωνίας (ΜΣ) και όχι ως δεσμευτική σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών2 («η οδηγία»).  

Η Επιτροπή παραπέμπει στην προηγούμενη απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-0715/083 των αξιότιμων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του ιδίου θέματος. Στην απάντησή της αυτή, η Επιτροπή τονίζει ότι στο άρθρο 8 παράγραφος 10 του εν λόγω εγγράφου καθορίζεται η νομική του φύση. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται σαφώς ότι οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο έγγραφο καθίστανται δεσμευτικές με τη σύναψη μιάς ή περισσοτέρων αντιστοίχων δεσμευτικών συμβάσεων. Κατά συνέπεια, η ρητή αναφορά στο ΜΣ της προμήθειας ορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών πρέπει να εκληφθεί στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή ότι η προμήθειά τους θα υλοποιηθεί μέσω ειδικών δεσμευτικών συμβάσεων. Η σύναψη των εν λόγω συμβάσεων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και η ανάθεσή τους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία αυτή. 

Βάσει των πληροφοριών που διαβίβασαν οι ελληνικές αρχές, το ΜΣ δεν έχει παραγάγει μέχρι σήμερα αποτελέσματα, δηλαδή δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση προμήθειας (όπως οι αναφερόμενες από τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) ή οιαδήποτε άλλη σύμβαση. 

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή επιθυμεί να επαναλάβει εκ νέου ότι όλες οι ειδικές συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που προβλέπονται στο ΜΣ και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να πρέπει να συνάπτονται τηρουμένων των διατάξεων της οδηγίας, δηλαδή μέσω των διαδικασιών περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών τις οποίες προβλέπει η οδηγία. 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη απάντηση της Επιτροπής, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι θα συμμορφωθούν με την κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων για οποιαδήποτε σύμβαση υπογραφεί στο πλαίσιο του ΜΣ και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις. Η πρόθεση αυτή των ελληνικών αρχών προκύπτει επίσης από ερμηνευτική επιστολή του ΜΣ που συμφωνήθηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Microsoft στις 10 Σεπτεμβρίου 2007.»  
 


Ωστόσο, σε επιστολή της τον Οκτώβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από την καταγγελία του HELLUG και του FFII:

- το ότι επικυρώθηκε με νόμο, άρα απέκτησε νομική δεσμευτικότητα,

-το ότι δεν έγινε δημόσιος διαγωνισμός, αλλά υπογράφηκε απευθείας ανάμεσα σε Ελλάδα και Microsoft.

-το ότι μπορεί να μην είναι "σύμβαση", αλλά και ως "συμφωνία-πλαίσιο" εμπίπτει στο κοινοτικό δίκαιο που επιβάλλει και γι' αυτές τις περιπτώσεις την δημοσίευση διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμού.


Αυτά πρέπει να αξιολογήσει τώρα η Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει αν η Ελλάδα σέβεται το κοινοτικό δίκαιο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Συμφωνίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...