Τρίτη, Ιουλίου 28, 2020

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστημικές τράπεζες, να έχεις κινητό τηλέφωνο, να έχεις κωδικούς taxis.

ΕΝΩ ο νόμος για την συναλλαγή με τις Δημόσιες υπηρεσίες απαιτεί ένα (1) μόνο και απλό πράγμα, ήτοι:

"Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύοπνται από το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή την σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάδιο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων".

(άρθρο 3 παρ. 4 Ν.2690/1999 - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). 

ΆΡΑ, α ρ κ ε ί η το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας!!!

Κι εφόσον αρκεί το συγκεκριμένο Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα, όποια δημόσια υπηρεσία απαιτεί ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ δεδομένα από όσα είναι αναγκαία για τον σκοπό της επεξεργασίας παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPRO), o οποίος στο άρθρο 5 ορίζει τα εξής:

"Άρθρο 5

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β)συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»),

γ)είναι κατάλληλα, συναφή και π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι στο α ν α γ κ α ί ο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ε λ α χ ι σ τ ο π ο ί η σ η τ ω ν δ ε δ ο μ έ ν. ω ν »)"

Επίσης παραβιάζει και το άρθρο 25 του Γενικού Κανονισμού Προστσίας Δεδομένων:

"Άρθρο 25

Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, όπως η ε λ α χ ι σ τ ο π ο ί η σ η τ ω ν δ ε δ ο μ έ ν ω ν , και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μ ό ν ο τ α δ ε δ ο μ έ να πρ οσ ω π ι κ ού χα ρ ακ τή ρ α π ου εί να ι α π α ρα ί τη τα γ ι α τ ο ν ε κ ά σ τ οτ ε σ κ οπ ό τ η ς ε π ε ξε ρ γα σ ία ς. Αυτή η υποχρεώση ισχύει για το εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τον βαθμό της επεξεργασίας τους, την περίοδο αποθήκευσης και την προσβασιμότητά τους. Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων."

Σε όλο τον κόσμο, η συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας έστω και σκαναρισμένης σε κάμερα που ανοίγει η δημόσια υπηρεσία και την επιδεικνύει ο πολίτης. Εδώ, τί σχέση έχουν όλα αυτά τα taxis, mexis, zeyxis και οι τράπεζες, μόνο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το ξέρει.

Κυριακή, Ιουλίου 26, 2020

Άδεια παρένθετης μητρότητας εν μέσω πανδημίας

Σε χρόνο - ρεκόρ εξέδωσε την απόφαση με την οποία παρέχει την άδεια παρένθετης μητρότητας το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας. Συγκεκριμένα η συνεδρίαση του Δικαστηρίου έγινε την 1η Ιουνίου 2020 και η απόφαση εκδόθηκε στις 6 Ιουλίου 2020. Το αίτημα είχε υποβληθεί κατά την διάρκεια της καραντίνας για την αποτροπή της COVID-19.

Για την δικαστική αδειοδότηση απαιτείται η διενέργεια συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, η ιατρική διαπίστωση της φυσικής αδυναμίας της αιτούσας για κυοφορία, συμβολαιογραφική πράξεων συναινέσεων όλων των πλευρών, έγγραφη ενημέρωση όλων των πλευρών για την διαδικασία, τις εναλλακτικές λύσεις, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και τις κοινωνικές, ηθικές, νομικές και οικονομικές συνέπειες της εφαρμογής της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας. Απαιτείται τέλος και η προηγούμενη κοινοποίηση του δικογράφου της αιτήσεως στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Μέχρι πρόσφατα, στην νομολογία του Δικαστηρίου της Αθήνας είχε καταγραφεί η εντός διμήνου έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων για άδεια παρένθετης μητρότητας.

Πέμπτη, Ιουλίου 02, 2020

Σωρηδόν ακύρωση Δημοτικών Συμβουλίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εντατικοποιήσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας ακυρώνοντας σωρηδόν αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων που προσπάθησαν να εφαρμόσουν ευνοϊκές για τους πολίτες διατάξεις των μέτρων.

Έφτασε να ακυρώσει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων - Αρτέμιδος με την οποία ο Δήμος αυτός ενέκρινε την απαλλαγή γονέων από τα τροφεία Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών, ακριβώς όπως έλεγε η ΠΝΠ για τα μέτρα, επειδή "το έλεγε η ΠΝΠ και δεν χρειαζόταν να το πει το Δημοτικό Συμβούλιο"!

Μιλάμε δηλαδη τώρα για μια ακραία περίπτωση τυπολατρείας, χωρίς κανένα απολύτως πρακτικό αποτέλεσμα: αφού το ειπε η ΠΝΠ, τί κακό προκάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο που το επιβεβαίωσε με την πράξη του;
Η απάντηση ειναι πολύ απλή: μα δεν σας απάλλαξε αγαπητοί γονείς ο Δήμος, αλλά η φιλεύσπλαχνη Κυβέρνηση.

Είναι γνωστό ότι με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ασκείται ο κατά το Σύνταγμα έλεγχος νομιμότητας του Κράτους στους ΟΤΑ.

Αν κάνετε το λάθος και υποβάλετε μια προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση όμως, όπως έχετε το δικαίωμα ως θιγόμενοι, το αίτημά σας θα μεταφερθεί στις καλένδες. Προέχουν οι προτεραιότητες του Κράτους, όχι οι δικές σας.

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...