Δευτέρα, Αυγούστου 31, 2009

Oι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές

Στη σημερινή του Γνώμη, ο Επίτροπος Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Thomas Hammarberg υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρούνται οι δικαστικές αποφάσεις.
Η Γνώμη είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου. Ακολουθεί μετάφραση e-lawyer.

H πλημμελής εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην Κρατική δικαιοσύνη

[31/08/09] Οι αποφάσεις τις δικαιοσύνης σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες συνήθως εφαρμόζονται μόνο εν μέρει και με μεγάλη καθυστέρηση - ή μερικές φορές και καθόλου. Αυτό είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που εντοπίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (το Δικαστήριο του Στρασβούργου). Η πλημμελής εκτέλεση των τελικών δικαστικών αποφάσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως άρνηση αποδοχής του Κράτους Δικαίου και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. 

Η μη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων μπορεί να έχει επιπτώσεις σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες και ιδίως στις ευπαθείς ομάδες. Όταν οι κρατικές Αρχές αγνοούν τις δικαστικές αποφάσεις περί καταβολής κοινωνικών παροχών - όπως οι συντάξεις ή τα επιδόματα τέκνων - αυτό θα μπορούσε να έχει απρόσμενες συνέπειες για όλες τις οικογένειες που αφορά.

Άλλα παραδείγματα αφορούν τις αποζημιώσεις για βλάβες που επήλθαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας ή κατόπιν εσφαλμένης ποινικής δίωξης. Ένας μεγάλος αριθμός μη εκτελεσθεισών αποφάσεων που έχουν αχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Στρασβούργου αφορά την επιστροφή της ιδιοκτησίας που έχει κρατικοποιηθεί από τις πρώην κομμουνιστικές κυβερνήσεις. 

Ένας μεγάλος αριθμός άλλων υποθέσεων για μη εκτέλεση εσωτερικών δικαστικών αποφάσεων έχει εγερθεί επίσης με προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο - το οποίο έχει κρίνει ότι υπάρχουν πολλές παραβιάσεις σε αυτόν τον τομέα. Ανάμεσα στις χώρες με τέτοιες υποθέσεις είναι η Αλβανία, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, η Μολδαβία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Σερβία και η Ουκρανία. 

Πράγματι, η πλημμελής ανταπόκριση σε εσωτερικές δικαστικές αποφάσεις σε διάφορες χώρες μπορεί να θεωρηθεί ως δομικό πρόβλημα το οποίο απαιτεί να λάβουν μέτρα κατά προτεραιότητα οι εθνικές αρχές. 

Είναι βασική αρχή να εκτελείται κάθε δικαστική απόφαση, ακόμη κι αυτές που έχουν εκδοθεί εις βάρος των κυβερνητικών υπηρεσιών. Έτσι, είναι εξόχως ανησυχητικό ότι ακόμη και τα πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων, σε υψηλό επίπεδο, ορισμένες φορές τείνουν να αναζητούν κάθε μέσο καταστρατήγησης των δικαστικών αποφάσεων και κάνουν δημόσιες δηλώσεις ελλείψεως σεβασμού προς την Δικαιοσύνη. 

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τις αρχές συνιστά παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, το οποίο προβλέπεται από το Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στην απόφασή του επί της υποθέσεως  Hornsby κατά Ελλάδας, το Δικαστήριο του Στρασβούργου επιβεβαίωσε ότι "το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο [...] θα απέβαινε απατηλό εάν το εσωτερικό δικαστικό σύστηματου Συμβαλλόμενου Κράτους επέτρεπε να μένει ανεκτέλεστη μια τελική δικαστική απόφαση εις βάρος του ενός διαδίκου.”

Το Δικαστήριο παρατήρησε επίσης ότι τα Κράτη κυρώνοντας την Σύμβαση έχουν αναλάβει την υποχρέωση να σέβονται την αρχή του Κράτος Δικαίου. Η παράλειψη εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων είναι ασύμβατη με αυτήν την αρχή. Όταν οι διοικητικές αρχές δεν συμμορφώνονται ή ακόμη και όταν καθυστερούν, οι εγγυήσεις του άρθου 6 παραμένουν ανεφάρμοστες.

Η πολυπλοκότητα της εσωτερικής διαδικασίας εκτέλεσης ή το σύστημα του δημόσιου λογιστικού δεν απαλάσσουν το Κράτος από την υποχρέωσή του να εγγυηθεί σε καθέναν το δικαίωμα για εκτέλεση μιας δεσμευτικής δικαστικής απόφασης σε εύλογο χρόνο, είπε το Δικαστήριο. Ούτε έχει την ευχέρεια το Κράτος να επικαλεσθεί την έλλειψη κεφαλαίων ή άλλων πόρων ως δικαιολογία για την μη πληρωμή δικαστικής οφειλής.

Διάφορα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν εστιάσει σε αυτά τα δομικά  προβλήματα. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί από την Κοινοβουλευτική ΔΙάσκεψη ή από εξειδικευμένα όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματική Δικαιοσύνη (CEPEJ) και προτεραιότητα έχει δοθεί από την Επιτροπή Υπουργών στο πλαίσιο της εκτέλεσης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.


Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ένα ειδικό Τμήμα το οποίο επιβοηθεί την Επιτροπή Υπουργών στην επίβλεψη της εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό το Τμήμα έχει οργανώσει επίσης συζητήσεις για να τεθεί το πρόβλημα της καθυστέρησης ή μη τήρησης αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων. 


Τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί υπογραμμίζουν την ανάγκη για ένα νομικό και κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίσει την εκτέλεση των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων: 

 

• Πρέπει να υπάρχουν σαφείς διαδικασίες προσαρμοσμένες στο εθνικό πλαίσιο προϋπολογισμού που να είναι συμβατές με την ανάγκη άμεσης και προσήκουσας εκτέλεσης των αποφάσεων, 
• Χρειάζεται να ιδρυθεί μια αποτελεσματική και ανεξάρτητη υπηρεσία δικαστικών επιμελητών, 
• Η ευθύνη των αρμόδιων υπαλλήλων θα πρέπει να είναι αυξημένη όσον αφορά την διαδικασία εκτέλεσης των εθνικών αποφάσεων, τόσο με την επαύξηση της προσωπικής τους ευθύνης, όσο και με τον αυστηρότερο έλεγχο επί των πράξεών τους, 
• Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή εσωτερικά μέσα για να επιταχυνθεί η εκτέλεση των διαδικασιών και της καταβολής αποζημιώσεων σε περιπτώσης που δεν εκτελέσθηκε απόφαση. 


Αυτή η τελευταία προϋπόθεση είναι ουσιώδης. Σε μια πρόσφατη πιλοτική απόφαση το Στρασβούργο εξειδίκευσε περαιτέρω τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τις προσπάθειες που θα πρέπει να πιστοποιούν την αποτλελεσματικότητα των αποζημιωτικών μέσων που θα επιτρέπουν την επαρκή και ουσιώδη αποζημίωση σε εθνικό επίπεδο. 

Πράγματι,  έχει ληφθεί μια σειρά μέτρων από διάφορες χώρες προς αυτήν την κατεύθυνση. Η πρόοδος θα σημειωθεί μέσω σχεδίων δράσεις ή εθνικών στρατηγικών, μεταρρυθμίσεων του συστήματος δικαστικών επιμελιτών, νέων νόμων που θεσπίζουν ένδικα μέσα, μηχανισμούς εκτέλεσης που θεσπίζονται για παράδειγμα σε συνεργαία με τα Ανώτατα Δικαστήρια και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. 


Είναι σαφές, πάντως, ότι για να είναι αποτελεσματικές όλες αυτές οι προσπάθειες, υπάρχει ανάγκη επαρκούς γνώσης των εμπλεκομένων. Η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στις εμπλεκόμενες χώρες, συζητήσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης και νομικές συμβουλές είναι ουσιώδη όσον αφορά το θέμα. 

Αυτές οι προσπάθειες απαιτούν περισσότερη ευαισθητοποίηση και δράση από κεντρικούς εθνικούς παράγοντες. Οι βουλευτές μπορούν να ασκήσουν πίεση για την άμεση θέσπιση των απαραίτητων νομικών μεταρρυθμίσεων. Οι ανεξάρτητες κρατικές αρχές όπως οι Συνήγοροι του Πολίτη παίζουν ένα κεντρικό ρόλο μέσω της αρμοδιότητάς τους να ελέγχουν την Διοίκηση. Αυτοί  οι θεσμοί μπορούν να ενημερώνουν τους πολίτες για τους νέους νόμους που προβλέπουν εθνικά ένδικα μέσα σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης και επίσης να πιέζουν την διοίκηση να τηρεί το νόμο. 

Η αξιοπιστία του δικαστικού συστήματος βρίσκεται σε κίνδυνο. Δεν αρκεί η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας, η αύξηση των πόρων για τα δικαστήρια ή η ενθάρρυνση του κοινού να προσφεύγει στα δικαστήρια. Οι πολίτες που έχουν εμπιστευθεί το δικαστικό σύστημα πρέπει να ικανοποιούνται, όχι μόνο στα χαρτιά αλλά και στην πράξη. H  διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων  συνιστά το επιστέγασμα μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Thomas Hammarberg

 

Συστάσεις του ΟΗΕ για τον Ρατσισμό στην Ελλάδα

Στις 10 - 11 Αυγούστου 2009, στη Γενεύη η Επιτροπή Εξάλειψης των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) του ΟΗΕ εξέτασε τις τελευταίες εκθέσεις της Ελλάδας (16η - 19η) και, λαμβάνοντας υπόψη πρόσθετες πληροφορίες, όπως την έκθεση των  ΕΠΣΕ και ΕΟΔΜ (βλ. εδώ κι εδώ), υπέβαλε γραπτές ερωτήσεις στην Κυβέρνηση, η οποία εκπροσωπήθηκε από αντιπροσωπεία που απάντησε σχετικά.

Σήμερα δίνεται στη δημοσιότητα το πόρισμα των Καταληκτικών Παρατηρήσεων και Συστάσεων της Επιτροπής προς την Ελλάδα (σε μετάφραση ΕΠΣΕ στα Ελληνικά, από το σχετικό δελτίο τύπου που περιέχει και σχολιασμό των δύο ΜΚΟ για το πόρισμα).


Περίληψη 

(από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, αναρτημένη στα αγγελικά εδώ)

Έχοντας εξετάσει τη συνδυασμένη δέκατη έκτη έως δέκατη ένατη περιοδική έκθεση της Ελλάδας, η Επιτροπή καλοδέχθηκε τη θέσπιση νόμου για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» το 2005. Καλοδέχθηκε επίσης την τροπολογία στον Ποινικό Κώδικα το 2008, η οποία προβλέπει ότι η τέλεση ενός αδικήματος με κίνητρο το εθνοτικό, φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος αποτελεί επιβαρυντική περίσταση. Περαιτέρω, καλοδέχθηκε το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Ρομά και το νόμο του 2005 για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών που κατοικούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, και αναγνώρισε τη σημασία των ειδικών μέτρων και των άλλων θετικών βημάτων που έχουν ήδη ληφθεί.

 

Η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες, πάντως, επειδή το Κράτος μέλος δεν εφάρμοσε αποτελεσματικά τις νομικές διατάξεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και ιδίως όσων σχετίζονται με την ποινική δίωξη και τιμωρία των εγκλημάτων που τελούνται με ρατσιστικό κίνητρο. Η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες επίσης για τις αναφερόμενες υποθέσεις κακομεταχείρισης αιτούντων άσυλο και παράνομων μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων ανηλίκων, και σημείωσε με ανησυχία πληροφορίες για υποθέσεις κακομεταχείρισης και υπερβολικής χρήσης βίας από την Ελληνική Αστυνομία σε βάρος προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ιδίως τους Ρομά. Ενώ αναγνώρισε τη σημασία των ειδικών μέτρων που έχουν ήδη παρθεί για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ρομά όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία, στη στέγαση, στην ιατρική περίθαλψη και στην εκπαίδευση.

 

Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης ανησυχίες από αναφορές για τη διάδοση ρατσιστικών στερεοτύπων  και μισαλλόδοξων σχολίων από  συγκεκριμένες οργανώσεις και ΜΜΕ  κατά προσώπων που ανήκουν σε διαφορετικές εθνοτικές και φυλετικές ομάδες και απηύθυνε σύσταση στο Κράτος μέλος να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την τιμωρία των οργανώσεων και ΜΜΕ που είναι ένοχα τέτοιων πράξεων. Περαιτέρω απηύθυνε σύσταση στο Κράτος μέλος να απαγορεύσει συγκεκριμένα νεοναζιστικές ομάδες από την επικράτειά του και να λάβει πιο αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσει την ανεκτικότητα απέναντι σε πρόσωπα με διαφορετική εθνοτική καταγωγή. Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης ανησυχίες για τη φερόμενη περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική μειονοτική εκπαίδευση για την Τουρκόφωνη μειονότητα της Δυτικής Θράκης και απηύθυνε σύσταση στο Κράτος μέλος να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης για τις ευάλωτες εθνοτικές ομάδες και για τη Μουσουλμανική μειονότητα, μεταξύ άλλων και με την επιμόρφωση δασκάλων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, να διασφαλίσει την ύπαρξη επαρκούς αριθμού σχολείων μέσης εκπαίδευσης και την ίδρυση νηπιαγωγείων που θα διδάσκουν στη μητρική γλώσσα των μαθητών τους. Τέλος, καθώς ο Συνήγορος του Πολίτη είναι το μόνο ανεξάρτητο όργανο, η Επιτροπή απευθύνει σύσταση στο Κράτος μέλος να εξετάσει την ανάθεση σε αυτόν του συνόλου των αρμοδιοτήτων λήψης καταγγελιών για φυλετικές διακρίσεις, και παράλληλα να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα όργανα στο πλαίσιο της εξέτασής τους.

Πλήρες κείμενο Καταληκτικών Παρατηρήσεων και Συστάσεων


ΗΝΩΜΕΝΑ

ΕΘΝΗ

 CERD
Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας. 
 
Διεθνής Σύμβαση γα την  Εξάλειψη όλων των  μορφών Φυλετικών  Διακρίσεων
Διανομή

ΓΕΝΙΚΗ

 

CERD/C/GRC/CO/

19 Αυγούστου 2009 

Πρωτότυπο: ΑΓΓΛΙΚΑ

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ  ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Εβδομηκοστή πέμπτη σύνοδος

3-28 Αυγούστου  2009

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  ΑΡΘΡΟ 9 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Καταληκτικές  παρατηρήσεις της  Επιτροπής 

για την Εξάλειψη των  Φυλετικών Διακρίσεων

 

ΕΛΛΑΔΑ

[μετάφραση  του ΕΠΣΕ στα  ελληνικά από το  αγγλικό πρωτότυπο]

 
 1. Η Επιτροπή εξέτασε τη συνδυασμένη δέκατη έκτη έως δέκατη ένατη περιοδική έκθεση της Ελλάδας, η οποία υποβλήθηκε ως ενιαίο κείμενο, κατά την 1944η και 1945η συνεδριάσεις της (CERD/C/SR.1944 and 1945), στις 10 και 11 Αυγούστου 2009. Κατά την 1963η συνεδρίασή της (CERD/C/SR.1963), στις 24 Αυγούστου 2009, η Επιτροπή υιοθέτησε τις ακόλουθες καταληκτικές παρατηρήσεις.

Α. Εισαγωγή 

 1. Η Επιτροπή καλοδέχεται την υποβολή της  έκθεσης από το Κράτος μέλος, τις  απαντήσεις στον κατάλογο θεμάτων, καθώς  και τις συμπληρωματικές πληροφορίες  που δόθηκαν προφορικά από την αντιπροσωπεία. Η Επιτροπή έκρινε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία απάντησε με ειλικρινή και εποικοδομητικό τρόπο στις ερωτήσεις και τα σχόλια που τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής. Η Επιτροπή καλοδέχεται την υψηλή ποιότητα της έκθεσης του Κράτους μέλους, η οποία ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής.

B. Θετικές πλευρές 

 1. Η Επιτροπή καλοδέχεται τη θέσπιση του Νόμου 3304/2005 για την «Εφαρμογή της  αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως  φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής  θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» το 2005.  
 2. Η Επιτροπή καλοδέχεται την τροπολογία με την προσθήκη της παραγράφου 3 στο Άρθρο 79 του Ποινικού Κώδικα το 2008, η οποία προβλέπει ότι η τέλεση ενός αδικήματος με κίνητρο το εθνοτικό, φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος αποτελεί επιβαρυντική περίσταση.
 
 1. Η Επιτροπή καλοδέχεται τη δημιουργία της Επιτροπής  Ίσης Μεταχείρισης και τις νέες αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στο Συνήγορο του  Πολίτη για την προώθηση της αρχής  της ίσης μεταχείρισης.
 
 1. Η Επιτροπή καλοδέχεται το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Ρομά» και το νόμο του 2005 για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών που κατοικούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, και αναγνωρίζει τη σημασία των ειδικών μέτρων και των άλλων θετικών βημάτων που έχουν ήδη ληφθεί.
 
 1. Η Επιτροπή καλοδέχεται την πρόσφατη κύρωση από το Κράτος μέλος του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών, καθώς επίσης και την κύρωση των δύο προαιρετικών πρωτοκόλλων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Γ. Ανησυχίες και  συστάσεις 

 1. Η Επιτροπή σημειώνει την εξήγηση που δόθηκε από το Κράτος μέλος για το λόγο για τον οποίο μόνο οι Έλληνες πολίτες που ανήκουν στη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, όπως προβλέπεται από την Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, εμπίπτουν στην έννοια του όρου “μειονότητα” και αναγνωρίζονται ως τέτοια.
 

  Η Επιτροπή, αναφερόμενη  στη δική της Γενική Σύσταση Αρ. 8 (1990) όσο αφορά την  ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 1, παράγραφοι 1 και 4 της Σύμβασης και υπενθυμίζοντας τη δική της Γενική Σύσταση Αρ. 20 (1996) για το άρθρο 5 της Σύμβασης, καλεί το Κράτος μέλος να διασφαλίσει τη χωρίς διακρίσεις εφαρμογή κάθε δικαιώματος και ελευθερίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Σύμβασης για όλες τις ομάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης. Η Επιτροπή απευθύνει σύσταση στο Κράτος μέλος να διεξάγει έρευνα προκειμένου να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί με αποτελεσματικό τρόπο η εμφάνιση φυλετικών διακρίσεων στη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις διακρίσεις με βάση την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, και να λάβει στοχευμένα μέτρα για την εξάλειψη αυτών των διακρίσεων.

 
 1. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Μουσουλμανική  μειονότητα της Δυτικής Θράκης αποτελείται  από Τουρκική, Πομακική και Ρομά εθνοτικές ομάδες και ότι η  Κυβέρνηση επιθυμεί να διασφαλίσει  το δικαίωμά τους στη χρήση των  δικών τους γλωσσών.
 

  Η Επιτροπή ζητά από  το Κράτος μέλος να περιλάβει στην επόμενη  έκθεσή του πληροφορίες  για τα μέτρα που  έλαβε για να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ομάδων και το δικαίωμα στην ταυτότητά τους.

 
 1. Η Επιτροπή ανησυχεί για το ότι το Κράτος μέλος  δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά τις νομικές διατάξεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και ιδίως αυτές που σχετίζονται με την ποινική δίωξη και την τιμωρία των εγκλημάτων με ρατσιστικό κίνητρο.
 

  Η Επιτροπή καλεί το Κράτος μέλος να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των νομικών διατάξεων που αποσκοπούν στην εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων καθώς και το ότι τα εγκλήματα με ρατσιστικό κίνητρο θα διώκονται ποινικά και θα τιμωρούνται με αποτελεσματικό τρόπο. Η Επιτροπή περαιτέρω ζητά από το Κράτος μέλος να παράσχει στην επόμενη έκθεσή του επικαιροποιημένες πληροφορίες όσον αφορά την εκ μέρους των δικαστηρίων εφαρμογή των ποινικών διατάξεων που τιμωρούν πράξεις φυλετικών διακρίσεων, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο Νόμο 927/1979. Τέτοιες πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό και τη φύση των υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης, τις καταδίκες που αποφασίστηκαν και τις ποινές που επιβλήθηκαν, όπως και κάθε αποζημίωση ή άλλης μορφής αποκατάσταση που παρασχέθηκε στα θύματα αυτών των πράξεων.

 
 1. Η Επιτροπή ανησυχεί από αναφορές για τη διάδοση  ρατσιστικών στερεοτύπων και  μισαλλόδοξων σχολίων από συγκεκριμένες  οργανώσεις και ΜΜΕ κατά προσώπων που ανήκουν σε διαφορετικές εθνοτικές  και φυλετικές ομάδες.
 

  Η Επιτροπή απευθύνει  σύσταση στο Κράτος μέλος να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την τιμωρία των οργανώσεων και ΜΜΕ που είναι ένοχα τέτοιων πράξεων. Περαιτέρω απευθύνει σύσταση στο Κράτος μέλος να απαγορεύσει συγκεκριμένα νεο-ναζιστικές ομάδες από την επικράτειά του και να λάβει πιο αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσει την ανεκτικότητα απέναντι σε πρόσωπα με διαφορετική εθνοτική καταγωγή.

 
 1. Η Επιτροπή ανησυχεί για τις αναφερόμενες υποθέσεις  κακομεταχείρισης αιτούντων άσυλο  και παράνομων μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων  των ασυνόδευτων ανηλίκων.
 

  Η Επιτροπή απευθύνει  σύσταση στο Κράτος μέλος να λάβει  πιο αποτελεσματικά μέτρα που είναι  αναγκαία για να αντιμετωπίζονται ανθρώπινα οι αιτούντες  άσυλο και να ελαττωθεί  όσο περισσότερο  είναι δυνατό η  περίοδος κράτησης των  αιτούντων άσυλο, και ιδιαιτέρα των παιδιών.

 
 1. Η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία πληροφορίες  για υποθέσεις κακομεταχείρισης και υπερβολικής χρήσης βίας από  την Ελληνική Αστυνομία σε βάρος  προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ιδίως τους Ρομά.
 

  Αναφερόμενη στη Γενική Σύσταση  Αρ. 31 (2005) για την αποτροπή των φυλετικών διακρίσεων στην απονομή και λειτουργία του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, η Επιτροπή ενθαρρύνει το Κράτος μέλος να λάβει περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση της κατάχρησης εξουσίας και την αποτροπή της κακομεταχείρισης από την αστυνομία ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές φυλετικές και εθνοτικές ομάδες, για τη διασφάλιση ότι αυτές οι πράξεις διώκονται ποινικά και τιμωρούνται από τις δικαστικές αρχές με αποτελεσματικό τρόπο, και να εντάξει περισσότερα μέλη της κοινότητας των Ρομά στην αστυνομία.

 
 1. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαπλοκή (intersectionality) ανάμεσα σε εθνοτική ταυτότητα και θρήσκευμα, η Επιτροπή ανησυχεί για τις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Μουσουλμάνοι που ανήκουν σε διαφορετικές εθνοτικές ομάδες ως προς τη λατρεία της θρησκείας τους.
 

  Η Επιτροπή υπενθυμίζει  την υποχρέωση  του Κράτους μέλους να διασφαλίσει ότι  όλα τα πρόσωπα  απολαμβάνουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία  της σκέψης, της  συνείδησης και της  θρησκείας χωρίς  διακρίσεις που βασίζονται στη φυλή, το χρώμα, την προέλευση ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Σύμβασης.

 
 1. Η Επιτροπή ανησυχεί για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ορισμένες εθνοτικές ομάδες ως προς την άσκηση της ελευθερίας του  συνεταιρίζεσθαι και σχετικά με αυτό το θέμα σημειώνει τις πληροφορίες για την αναγκαστική διάλυση και άρνηση εγγραφής μερικών συλλόγων που περιλαμβάνουν στον τίτλο τους λέξεις όπως «μειονότητα», «τουρκικός/ή» ή «μακεδονικός/ή», καθώς και την εξήγηση μιας τέτοιας απόρριψης.
 

  Η Επιτροπή απευθύνει  σύσταση στο Κράτος μέλος να θεσπίσει μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής  απόλαυσης από  πρόσωπα που ανήκουν  σε κάθε κοινότητα  ή ομάδα, του δικαιώματος  στην ελευθερία του  συνεταιρίζεσθαι  καθώς και στα  πολιτισμικά τους δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος χρήσης των μητρικών γλωσσών.

 
 1. Ενώ αναγνωρίζει  τα σημαντικά ειδικά μέτρα που  έχουν ήδη θεσπιστεί για την  κοινωνική ένταξη των Ρομά, η Επιτροπή ανησυχεί για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ρομά όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία, στη στέγαση, στην ιατρική περίθαλψη και στην εκπαίδευση.
 

  Η Επιτροπή απευθύνει  σύσταση στο Κράτος μέλος να προχωρήσει σε αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων του  «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Ρομά» σε διαβούλευση με τις εμπλεκόμενες κοινότητες και να πάρει επαρκή μέτρα για την αποτελεσματική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Σύμβασης και τη Γενική Σύσταση Αρ. 27 (2000) για τις διακρίσεις εις βάρος των Ρομά.

 
 1. Η Επιτροπή ανησυχεί για τη φερόμενη περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική μειονοτική εκπαίδευση για την Τουρκόφωνη μειονότητα της Δυτικής Θράκης.
 

  Η Επιτροπή απευθύνει  σύσταση στο Κράτος μέλος να βελτιώσει  την ποιότητα της  εκπαίδευσης για  τις ευάλωτες εθνοτικές ομάδες και για τη μουσουλμανική μειονότητα, μεταξύ άλλων και με την επιμόρφωση δασκάλων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, να διασφαλίσει την ύπαρξη επαρκούς αριθμού σχολείων μέσης εκπαίδευσης και την ίδρυση νηπιαγωγείων που θα διδάσκουν στη μητρική γλώσσα των μαθητών τους.

 
 1. Η Επιτροπή σημειώνει την κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Συνήγορο του Πολίτη, την Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και  την Επιθεώρηση Εργασίας (παρ. 253 της  έκθεσης του Κράτους μέλους).
 

  Καθώς ο Συνήγορος του  Πολίτη είναι το μόνο ανεξάρτητο όργανο, η Επιτροπή απευθύνει σύσταση στο Κράτος μέλος να εξετάσει την ανάθεση σε αυτόν του συνόλου των αρμοδιοτήτων λήψης καταγγελιών για φυλετικές διακρίσεις, και παράλληλα να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα όργανα στο πλαίσιο της εξέτασής τους.

 
 1. Λαμβάνοντας υπόψη το αδιαίρετο όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η Επιτροπή ενθαρρύνει το Κράτος μέλος να εξετάσει την κύρωση εκείνων των διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δεν έχει ακόμη κυρώσει, και ιδιαίτερα τις συνθήκες που περιέχουν διατάξεις με άμεση επίπτωση στο θέμα των φυλετικών διακρίσεων, όπως η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Εργαζόμενων Μεταναστών και των Μελών των Οικογενειών τους (1990).
 
 1. Η Επιτροπή απευθύνει σύσταση στο Κράτος μέλος να λάβει υπόψη, κατά την  εφαρμογή της Σύμβασης στην εσωτερική έννομη τάξη, τη Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης που υιοθετήθηκαν στο Durban [Ν. Αφρικής] το Σεπτέμβριο 2001 από το Παγκόσμιο Συνέδριο κατά του Ρατσισμού, των Φυλετικών Διακρίσεων, της Ξενοφοβίας και της σχετικής Μισαλλοδοξίας, καθώς και του Εγγράφου Συμπερασμάτων του Συνεδρίου Αξιολόγησης της Διαδικασίας Durban, που έγινε στη Γενεύη τον Απρίλιο 2009. Η Επιτροπή ζητά από το Κράτος μέλος να συμπεριλάβει στην επόμενη περιοδική έκθεσή του πληροφορίες για σχέδια δράσης και άλλα μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης Durban σε εθνικό επίπεδο.
 
 1. Η Επιτροπή απευθύνει σύσταση στο Κράτος μέλος να συνεχίσει να διαβουλεύεται  και να διευρύνει το διάλογό του  με τις οργανώσεις της κοινωνίας  των πολιτών που εργάζονται στο πεδίο των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των φυλετικών διακρίσεων, σε σχέση και με την προετοιμασία της επόμενης περιοδικής έκθεσης.
 
 1. Η Επιτροπή ενθαρρύνει το Κράτος μέλος να εξετάσει του να προβεί στην προαιρετική δήλωση που προβλέπεται από το άρθρο 14 της Σύμβασης.
 
 1. Η Επιτροπή απευθύνει σύσταση στο Κράτος μέλος να κυρώσει τις τροπολογίες  στο άρθρο 8, παράγραφος 6 της Σύμβασης, όπως αποφασίστηκαν στις 15 Ιανουαρίου 1992 κατά τη δέκατη τέταρτη σύνοδο των  Κρατών μελών της Σύμβασης και υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση στο ψήφισμα 47/111 της 16 Δεκεμβρίου 1992. Σε σχέση με αυτό, η Επιτροπή παραπέμπει στο ψήφισμα 61/148 της Γενικής Συνέλευσης, με το οποίο καλούνται εντόνως τα Κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες εσωτερικής κύρωσης όσον αφορά την τροπολογία και την ταχεία γραπτή κοινοποίηση στο Γενικό Γραμματέα της αποδοχής από αυτά της τροπολογίας.
 
 1. Η Επιτροπή απευθύνει σύσταση στο Κράτος μέλος να κάνει άμεσα προσβάσιμες  και διαθέσιμες στο κοινό τις  εκθέσεις του κατά το χρόνο υποβολής τους, και να δημοσιοποιεί ανάλογα τις παρατηρήσεις της Επιτροπής για τις εκθέσεις αυτές στην επίσημη και σε άλλες κοινής χρήσης γλώσσες, με βάση την αναγκαιότητα.
 
 1. Παρατηρώντας  ότι το Κράτος μέλος υπέβαλε τη Βασική Έκθεση του [Core Document] το 2002, η Επιτροπή ενθαρρύνει το Κράτος μέλος να υποβάλλει επικαιροποιημένη έκδοση σύμφωνα με τις εναρμονισμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τις εκθέσεις επί διεθνών συνθηκών δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως αυτές περί της κοινής Βασικής Έκθεσης, όπως αποφασίστηκε κατά την 5η Δι-Επιτροπική σύνοδο των οργάνων για τις συνθήκες ανθρώπινων δικαιωμάτων που έγινε τον Ιούνιο 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).
 
 1.  Σύμφωνα  με το άρθρο 9, παράγραφος 1, της  Σύμβασης και τον κανόνα 65 του  τροποποιημένου κανονισμού λειτουργίας, μέσα σε ένα χρόνο από τις παρούσες καταληκτικές παρατηρήσεις, το Κράτος μέλος παρακαλείται να παράσχει πληροφορίες για τις ενέργειες που έκανε σε εφαρμογή των συστάσεων που περιλαμβάνονται παραπάνω στις παραγράφους 12 και 13.
 
 1. Η Επιτροπή επίσης επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του Κράτους μέλους στην ιδιαίτερη σημασία των συστάσεων 10, 11 και 18 και παρακαλεί το Κράτος μέλος να παράσχει αναλυτικές πληροφορίες στην επόμενη περιοδική έκθεση για συγκεκριμένα μέτρα που θα έχουν ληφθεί για την εφαρμογή αυτών των συστάσεων.
 
 1. Η Επιτροπή απευθύνει σύσταση στο Κράτος να αποστείλει τη συνδυασμένη εικοστή και εικοστή πρώτη εκθέσεις σε ενιαίο κείμενο, μέχρι τις 18 Ιουλίου 2013, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή κατά την 71η σύνοδό της και να αναφέρονται στην έκθεσή αυτή όλα τα θέματα που έχουν τεθεί με τις παρούσες καταληκτικές παρατηρήσεις.
 

 

 

Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής  για την Εξάλειψη των Φυλετικών  Διακρίσεων: Ελλάδα. 22/03/2001. (CERD/C/58/Misc.24/Rev.3.)

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Πεντηκοστή όγδοη  σύνοδος

6-23 Μαρτίου 2001

 

Καταληκτικές  Παρατηρήσεις της  Επιτροπής για  την Εξάλειψη των  Φυλετικών Διακρίσεων

 

Ελλάδα

 
 1. Η Επιτροπή εξέτασε τη δωδέκατη, τη δέκατη τρίτη, τη δέκατη τέταρτη και τη δέκατη πέμπτη περιοδικές εκθέσεις της Ελλάδας, που υποβλήθηκαν ως ενιαίο κείμενο (CERD/C/363/Add.4), στη 1455η και τη 1456η συνεδριάσεις της (CERD/C/SR/1455 και CERD/C/SR/1456), που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Μαρτίου και τις 19 Μαρτίου 2001 αντίστοιχα. Στη 1462η συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2001, υιοθέτησε τις ακόλουθες καταληκτικές παρατηρήσεις.
 

Α. Εισαγωγή

 
 1. Η Επιτροπή υποδέχεται θετικά την έκθεση που  υπέβαλε το συμβαλλόμενο κράτος, και  εκφράζει την εκτίμησή της για  την πρόσθετη γραπτή πληροφόρηση που παρασχέθηκε το Φεβρουάριο 2001 και για την προφορική πληροφόρηση που παρασχέθηκε από την αντιπροσωπεία. Εκτιμά ιδιαίτερα την ευκαιρία να επαναλάβει θετικό και εποικοδομητικό διάλογο με το συμβαλλόμενο κράτος.
 
 1. Η Επιτροπή επισημαίνει την πολύτιμη πληροφόρηση που περιέχεται στην έκθεση, η οποία προετοιμάστηκε κατά τρόπο σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη μορφή και το περιεχόμενο των περιοδικών εκθέσεων, και υποδέχεται θετικά το γεγονός ότι η έκθεση καλύπτει έναν αριθμό από τους προβληματισμούς και τις συστάσεις των καταληκτικών παρατηρήσεων της Επιτροπής κατά την όγδοη, την ένατη, τη δέκατη και την ενδέκατη περιοδικές εκθέσεις.
 

Β. Θετικές πλευρές

 
 1. Την Επιτροπή ενθαρρύνει η αυτοκριτική προσέγγιση της έκθεσης του συμβαλλόμενου κράτους, καθώς και η προσήλωση του συμβαλλόμενου κράτους στη Σύμβαση για την Κατάργηση Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων.
 
 1. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, μετά την υποβολή  της τελευταίας του έκθεσης, το συμβαλλόμενο κράτος έχει επικυρώσει μια σειρά διεθνών κειμένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι έχει υπογράψει –αν και δεν έχει επικυρώσει ακόμα– τη Σύμβαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων.
 
 1. Η Επιτροπή υποδέχεται θετικά την πληροφόρηση  που παρασχέθηκε στην έκθεση και από την αντιπροσωπεία αναφορικά με την έκταση στην οποία τα δικαστήρια και άλλες δικαστικές και διοικητικές αρχές εφαρμόζουν στις αποφάσεις τους απευθείας τις διατάξεις διεθνών κειμένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και αναφορικά με την προσοχή που δίνουν τα δικαστήρια στη νομολογία διεθνών δικαστικών ή οιονεί δικαστικών οργάνων όταν ερμηνεύουν διεθνή κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 
 1. Η Επιτροπή υποδέχεται θετικά την εδραίωση εθνικών  μηχανισμών με ευθύνη επίβλεψης της  υλοποίησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και επισημαίνει ιδίως την πολύμορφη και πλουραλιστική δομή της εθνικής επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου που ιδρύθηκε με τον Νόμο 2667/1998. Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης το βαρύνοντα ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας για Ενημερωτικά και Άλλα Δημοσιογραφικά και Πολιτικά Προγράμματα, στην πρόληψη των φυλετικών διακρίσεων και της ρατσιστικής και ξενόφοβης συμπεριφοράς και δημιουργίας αντίστοιχων στερεοτύπων στα ΜΜΕ.
 
 1. Η Επιτροπή υποδέχεται θετικά τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα το συμβαλλόμενο κράτος με στόχο την προώθηση της  αποτελεσματικής ισότητας μεταξύ των  ατόμων, με ιδιαίτερη προσοχή στους  Ρομά, τους μετανάστες εργαζόμενους, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, καθώς και στους μειονοτικούς πληθυσμούς της Δυτικής Θράκης.
 
 1. Η Επιτροπή επισημαίνει την πληροφόρηση  που πρόσφερε το συμβαλλόμενο κράτος, σύμφωνα με την οποία, μέλη μειονοτικών  ομάδων συμμετέχουν στην πολιτική ζωή  της χώρας σε εθνικό και δημοτικό επίπεδο.
 
 1. Σύμφωνα και με την εκφρασμένη επιθυμία του  συμβαλλόμενου κράτους να εντάξει  –και όχι να αφομοιώσει– τις  μειονοτικές ομάδες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή  της χώρας, με τρόπο που να στοχεύει στη διατήρηση των πολύμορφων πολιτισμών και ταυτοτήτων τους, η Επιτροπή υποδέχεται θετικά την πληροφόρηση που πρόσφερε το συμβαλλόμενο κράτος αναφορικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με διαφορετική μητρική γλώσσα και την κατάρτιση δασκάλων στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
 
 1. Η Επιτροπή υποδέχεται θετικά την πληροφόρηση  που πρόσφερε το συμβαλλόμενο κράτος για την έκταση στην οποία έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής τη Γενική Σύσταση ΙΓ’ (42), αναφορικά με την κατάρτιση των αξιωματούχων, που είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή του νόμου, στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
 

Γ. Προβληματισμοί και συστάσεις

 
 1. Επισημαίνοντας  ότι η έκθεση του συμβαλλόμενου  κράτους αναφέρεται στη «Μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης» και, εντός αυτής, σε Τουρκική, Πομακική και Ρομά ομάδες, και όχι σε άλλες εθνοτικές ομάδες στη χώρα, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή του συμβαλλόμενου κράτους στις Γενικές της Συστάσεις Η’ (38) για το δικαίωμα του κάθε ατόμου στον αυτοπροσδιορισμό και ΚΔ’ (55) που αφορά το άρθρο 1 της Σύμβασης από αυτήν την άποψη.
 
 1. Η Επιτροπή ενθαρρύνει το συμβαλλόμενο κράτος να αξιοποιήσει τα εκπαιδευτικά του  προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες προκειμένου να καταπολεμήσει τα αρνητικά στερεότυπα και να προάγει τους αντικειμενικούς σκοπούς της Σύμβασης. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να λάβει υπ’ όψη του τη Γενική Σύσταση ΚΖ’ (57) της Επιτροπής, που αφορά τους Ρομά, στις περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες και τη διαμόρφωση των πολιτικών του.
 
 1. Η Επιτροπή ενθαρρύνει το συμβαλλόμενο κράτος να προωθήσει περαιτέρω τους διαλόγους  του με εκπροσώπους των Ρομά, των  Πομάκων, των Αλβανών και άλλων  μειονοτικών πληθυσμών, με την προοπτική  να επεκτείνει ανάλογα με τις ανάγκες  το διαθέσιμο φάσμα πολύγλωσσων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτικών.
 
 1. Υπενθυμίζοντας  την κατάργηση, το 1998, του Άρθρου 19 του Κώδικα Ιθαγένειας, και έχοντας  υπ’ όψη τη σαφή ασυμβατότητα αυτού  του καταργημένου νόμου με τη Σύμβαση, η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να διερευνήσει και να υλοποιήσει κατάλληλα μέτρα επανόρθωσης, περιλαμβανομένης της πιθανότητας επανάκτησης της ιθαγένειας, προς όφελος των προσώπων που στερήθηκαν στο παρελθόν την ιθαγένειά τους βάσει του Άρθρου 19.
 
 1. Η Επιτροπή συνιστά η επόμενη περιοδική έκθεση να παράσχει πληροφόρηση για τη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού.
 
 1. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να συμπεριλάβει στην επόμενη περιοδική  του έκθεση στατιστικά στοιχεία για  τη νομολογία υποθέσεων στις οποίες έχουν βρει εφαρμογή οι συναφείς διατάξεις του Αστικού και του Ποινικού Κώδικα.
 
 1. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να λάβει περαιτέρω μέτρα για  να αυξήσει την επίγνωση των αρχών  της Σύμβασης εκ μέρους των αξιωματούχων που είναι επιφορτισμένοι με την  επιβολή του νόμου.
 
 1. Η Επιτροπή συνιστά η Σύμβαση, η έκθεση του  συμβαλλόμενου κράτους και αυτές  οι καταληκτικές παρατηρήσεις να διαδοθούν  ευρέως από το συμβαλλόμενο κράτος, μεταξύ άλλων ανάμεσα στους μειονοτικούς πληθυσμούς.
 
 1. Η Επιτροπή υποδέχεται θετικά τη δηλωμένη πρόθεση  του συμβαλλόμενου κράτους να προβεί το συντομότερο δυνατό σε δήλωση βάσει του Άρθρου 14 της Σύμβασης, και το ενθαρρύνει να προχωρήσει σε ενέργειες από αυτήν την άποψη.
 
 1. Η Επιτροπή συνιστά ότι το συμβαλλόμενο κράτος θα πρέπει να επικυρώσει τις τροποποιήσεις  του άρθρου 8, παράγραφος 6, της Σύμβασης, που υιοθετήθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 1992, στην 14η συνάντηση των Κρατών-μελών της Σύμβασης.
 
 1. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να υποβάλει τη δέκατη έκτη περιοδική  του έκθεση από κοινού με τη δέκατη έβδομη περιοδική του έκθεση που οφείλει να υποβληθεί μέχρι τις 18 Ιουλίου 2003, καθώς και να αναφερθεί στα σημεία που θίγονται στις παρούσες παρατηρήσεις.


Σάββατο, Αυγούστου 29, 2009

Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Περιβάλλοντος


Στη φωτογραφία βλέπουμε την έδρα του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, ενός ελληνικού κρατικού οργανισμού που ιδρύθηκε το 2000:

"Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στοχεύει να αποτελέσει τον στρατηγικό σύμβουλο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω της παροχής διαρκούς, αξιόπιστης και αντικειμενικής πληροφόρησης, γνώσης και τεκμηριωμένων απόψεων, εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων, υποστηρίζει την κατάρτιση και εφαρμογή ορθών και αποτελεσματικών πολιτικών στους παραπάνω τομείς. Συνεισφέρει, ως τεχνογνωστικός μηχανισμός, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές και στην επίτευξη, μέσω αυτής, ενός οριζόντιου συντονισμού των δημοσίων πολιτικών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη διαχείριση του χώρου και του περιβάλλοντος."

Η είδηση της ανάθεσης στον -διορισμένο από την Κυβέρνηση- αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που προβάλλεται ως "μέτρο" αντιμετώπισης των γνωστών προβλημάτων αφορά κάτι αδιάφορο και εξίσου "επικοινωνιακό" με την τυχόν δημιουργία χωριστού Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι το κεντρικό κράτος δεν είναι σε θέση να αναλάβει τις εξαιρετικά αντιδημοφιλείς στην πραγματικότητα αποφάσεις που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχει μια πανίσχυρη ανεξάρτητη αρχή, η γνωστή EPA (Εnvironmental Protection Agency) αρμόδια για αυτές τις αντιδημοφιλής αποφάσεις που δύσκολα θα λάμβανε ο Πρόεδρος ή το Κογκρέσσο. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός το απο τη ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, μια ανεξάρτητη υπηρεσία με κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Στην Ολλανδια υπάρχει η ανεξάρτητη υπηρεσία περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (Netherlands Environmental Assessment Agency), η οποία μάλιστα σχεδιάζει την εθνική στρατηγική στον τομέα αυτόν.

Στην Σουηδία, η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency), και στην Ιρλανδια (EPA) κατά τα πρότυπα της αμερικανικής ανεξάρτητης αρχής. 

Στην Ελλάδα, εκτός από τις εκθέσεις ιδεών του Συνηγόρου του Πολίτη, υπάρχει όπως είπαμε και  το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Εκτός από το εντυπωσιακό palazzo που το στεγάζει, το ΕΚΠΑΑ δεν είναι κάτι περισσότερο από ένα κρατικό think tank. Παρά το 10 μελές διοικητικό του συμβούλιο που διορίστηκε το 2008, η ιστοσελίδα αναφέρει ότι το ΕΚΠΑΑ δεν έχει ακόμη στελεχωθεί με προσωπικό, επειδή εκκρεμούν οι διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Η πιο πρόσφατη Ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος είναι αυτή της 5ης Ιουνίου 2009 (βλ. εδώ) , με την οποία ο κρατικός οργανισμός καλεί ενδιαφερόμενους για να τους αναθέσει το έργο της φύλαξης του υπερπολυτελέστατου κτιρίου στο οποίο στεγάζεται. Την ανακοίνωση υπογράφει ο Διευθυντής του Κέντρου, κ. Παραπανήσιος και πρόκειται για "Ορθή Επανάληψη", δηλαδή η ανακοίνωση αρχικά είχε κάποιο λάθος και χρειάστηκε να επανεκδοθεί. Ουδείς μπορεί να αρνηθεί ότι η Έπαυλη Καζούλη πρέπει όντως να προστατευθεί, αλλά θα περιμέναμε και κάτι πιο καίριο από ένα Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος, μετά την οικολογική καταστροφή των τελευταίων ημερών. 

Γι' αυτό πέρα από τα think tanks και τις επαύλεις τους, χρειαζόμαστε μια δυναμική Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Περιβάλλοντος, στελεχωμένης από εξειδικευμένους επιστήμονες που είναι σε θέση να συγκρουστούν με συμφέροντα και να δώσουν τον τόνο εκεί που οι πολιτικοί κάθε μέρα ομολογούν την αποτυχία τους. 


Παρασκευή, Αυγούστου 28, 2009

Απάντηση Δημάρχου Ασπροπύργου στην Παγκόσμια Οργάνωση κατά των Βασανιστηρίων

Πριν μερικές ημέρες γνωστοποιήθηκε ότι ο Δήμαρχος Ασπροπύργου υπέβαλε μήνυση για φερόμενες πράξεις που τέλεσαν τρεις εκπρόσωποι των Ρομά, κατά την συνάντησή τους με τον Δήμαρχο για την προώθηση ανθρώπινων δικαιωμάτων των Ρομά.

Η μήνυση χαρακτηρίσθηκε "δικαστική παρενόχληση υπερασπιστών ανθρώπινων δικαιωμάτων", από την Παγκόσμια Οργάνωση κατά των Βασανιστηρίων, η οποία εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου (βλ. εδώ).  H Παγκόσμια Οργάνωση επικαλείται στην ανακοίνωσή της Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, η οποία θεσπίστηκε στις 9.12.1998. Σε αυτήν την Διακήρυξη του ΟΗΕ αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: "το Κράτος λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για να διασφαλιστεί η προστασία από τις αρμόδιες αρχές κάθε υπερασπιστή που δρα ατομικά ή μαζί με άλλους, από κάθε μορφή βίας, απειλών, αντιποίνων, de facto ή de jure αντίστροφης διάκρισης, πίεσης ή κάθε άλλης αθέμιτης πράξης ως συνέπειας της νόμιμης ενάσκησης των δικαιωμάτων του που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη”. 

Στην ανακοίνωση της Παγκόσμιας Οργάνωσης κατά των Βασανιστηρίων απάντησε χθες με Δελτίο Τύπου  το Γραφείο Τύπου του Δήμαρχου Ασπροπύργου. Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, εξ αφορμής επιστολής της «Παγκόσμιας Οργάνωσης κατά των Βασανιστηρίων», που αναφέρεται στην ελληνική Δικαιοσύνη, και στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε μια μήνυση, που ο ίδιος υπέβαλε, το 2007, για εξύβριση και σε βάρος του απειλή, και διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας, από μέλη του Δ.Σ. και απλά μέλη του Πολιτιστικού και Οικιστικού Συλλόγου Ελλήνων Τσιγγάνων, ¨Άγιος Ιωάννης¨ Ψάρι-Ασπρόπυργος», έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Για μια ακόμη φορά, ένας συνασπισμός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, γιατί αυτό και μόνο είναι η «Παγκόσμια Οργάνωση κατά των Βασανιστηρίων», επιχειρεί μια ανοίκεια παρέμβαση, στο έργο της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Ο σκοπός, της ονομαζόμενης «Διεθνούς Γραμματείας», της Παγκόσμιας Οργάνωσης…», που εξέδωσε ήδη «δικαστική απόφαση», είναι να ασκήσει πίεση στα μέλη του Δικαστηρίου, το οποίο -στις 9 Οκτωβρίου- θα εκδικάσει την υπόθεση που αφορά στη μήνυση που κατέθεσα.

Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη, και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει δίκαιη κρίση, σύννομη κρίση, ορθή κρίση. Οι ανοίκειες, ωμές παρεμβάσεις, που συστηματικά επιχειρεί, ένα σύστημα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που –πίσω από βαρύγδουπους τίτλους- προωθεί άλλους στόχους, θα πέσουν στο κενό.

Η Ελλάδα είναι μια κυρίαρχη, δημοκρατική Χώρα, που διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου μιας ευνομούμενης Πολιτείας. Γι αυτό, καλά θα κάνουν, οι συνασπισμοί Μ.Κ.Ο., με τις επιλεκτικές ευαισθησίες, να πάψουν τις προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων, σε βάρος της Χώρας μας και των θεσμών της».                         

____________________


Ένας κρατικός λειτουργός κατηγορεί λοιπόν μια παγκόσμια ΜΚΟ για "παρέμβαση" στο έργο της Δικαιοσύνης, μόνο και μόνο επειδή εξέδωσε την παραπάνω ανακοίνωση, η οποία βασίζεται στην Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Το ερώτημα είναι κατά πόσον πρόκειται όντως για "παρέμβαση" στο έργο της Δικαιοσύνης, την στιγμή που δεν προέρχεται από έναν φορέα εξουσίας, όπως λ.χ. θα ήταν ο υπουργός Δικαιοσύνης ή κάποιος άλλος κυριαρχικός παράγοντας, ώστε η παρέμβασή του όντως να ερχόταν σε σύγκρουση με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και να ποδηγετούσε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Οι ΜΚΟ δεν είναι φορείς ενάσκησης εξουσίας ώστε οι παρεμβάσεις τους στους εξουσιαστικούς θεσμούς, όπως η Δικαιοσύνη, να είναι αθέμιτες ή ανοίκειες ή να θέτουν σε αμφιβολία την εθνική κυριαρχία. Οι ΜΚΟ αποτελούν φορείς ενάσκησης του ανθρώπινου δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι (δικαίωμα στην ένωση, άρθρο 11 Συντάγματος, άρθρο 11 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). Οι παρεμβάσεις τους είναι λοιπόν επικοινωνιακού ή πολιτικού χαρακτήρα, δηλαδή έκφρασης σε συλλογικό επίπεδο για την επιδοκιμασία ή την αποδοκιμασία πράξεων που προέρχονται από τις εξουσίες. 

Εξάλλου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ελεγχόμενη από την ΜΚΟ εξουσία δεν είναι στην πραγματικότητα η Δικαιοσύνη - η οποία πάντως δεν εξέτασε στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης του μάρτυρες των Ρομά, αλλά μόνο του Δημάρχου- αλλά η εξουσία της Δημοτικής Αρχής, η οποία έλαβε τη μορφή της δικαστικής προσφυγής. Το κατά πόσον η προσφυγή αυτή είναι νόμω και ουσία βάσιμη ή όχι, θα κριθεί από το Δικαστήριο - επ' αυτού δεν έλαβε καν θέση η Παγκόσμια Οργάνωση κατά των Βασανιστηρίων, αν και από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η μήνυση θα έπρεπε να είχε αρχειοθετηθεί. Η Οργάνωση σχολιάζει την επιλογή του Δημάρχου να προσφύγει στην Δικαιοσύνη εναντίον τριών Υπερασπιστών Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, χωρίς φυσικά να αμφισβητείται το δικαίωμά του: έχει το δικαίωμα, το θέμα είναι πώς και εναντίον τίνων το ασκεί. 

Γι' αυτό είναι νομικά ανακριβής η θέση του Δημάρχου ότι η Οργάνωση "εξέδωσε απόφαση": η κριτική που άσκησε στον Δήμαρχο δεν σχετίζεται με το κατά πόσον οι Υπερασπιστές τέλεσαν ή όχι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Αν είχε λάβει θέση, όντως θα μπορούσε να υποστηριχθεί -μεταφορικά- ότι  η Οργάνωση "εξέδωσε απόφαση". Η Οργάνωση αναφέρεται σε δικαστική παρενόχληση Υπερασπιστών Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, δηλαδή παραβίαση όχι κάποιου νόμου, αλλά της Διακήρυξης του ΟΗΕ. Στο μέτρο που η Διακήρυξη του ΟΗΕ δεν αποτελεί ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο, αλλά ένα κείμενο με την πολιτική βαρύτητα της θέσπισής του από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η κριτική που ασκήθηκε στον Δήμαρχο δεν είναι -φυσικά- νομική, αλλά αμιγώς πολιτική. 'Αρα δεν μπορεί να συνιστά "παρέμβαση" στο Δικαστήριο, αφού το Δικαστήριο κρίνει με βάση νομικά δεσμευτικά κείμενα κι όχι με βάση πολιτικές διακηρύξεις. 

Ένα μεγάλο ερωτηματικό που εγείρεται όμως από την ανακοίνωση του Δημάρχου αφορά τους "άλλους στόχους" που "προωθεί" η Οργάνωση. Ποιοι είναι άραγε αυτοί οι άλλοι στόχοι και γιατί ο Δήμαρχος δεν τους αναφέρει ξεκάθαρα στην ανακοίνωσή του;  Επίσης, ποιες είναι άραγε αυτές οι "επιλεκτικές ευαισθησίες" που επικαλείται ο  Δήμαρχος; Καταγγέλθηκε κάποια μορφή παρενόχλησης στην Οργάνωση εκ μέρους του και η Οργάνωση την παρέβλεψε; Διότι αυτό είναι "επιλεκτικές ευαισθησίες".  Το Δελτίο Τύπου παραπέμπει σε όλη την παραφιλολογία και συνομωσιολογία που εκφυσείται εις βάρος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των διεθνών οργανισμών, όταν πια τελειώνουν τα πολιτικά και τα λογικά επιχειρήματα. "Εξυπηρετούν άλλους στόχους", δηλαδή ξύπνησε ένα πρωί η Παγκόσμια Οργάνωση κατά των Βασανιστηρίων στη Γενεύη και αποφάσισε να ρίξει τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, διασύροντας διεθνώς την Ελλάδα που κατά τ' άλλα, τόσο πολύ σέβεται τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τους Ρομά, ώστε επιδιώκει τον διάλογο μαζί τους σε δικαστικές αίθουσες. 


Προκύπτει ξεκάθαρα από το Δελτίο Τύπου ότι δεν ελήφθη υπόψη η Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Διότι εκεί είναι όλη η ουσία: γίνεται ή όχι σεβαστός ο ρόλος των κατηγορουμένων ως Υπερασπιστών Ανθρώπινων Δικαιωμάτων; Γίνεται ή όχι σεβαστή από τον Δήμαρχο Ασπροπύργου η Διακήρυξη του ΟΗΕ; Θα είχε ενδιαφέρον μια σχετική τοποθέτηση εκ μέρους του Δήμου Ασπροπύργου ως προς το αν εξακολουθεί να αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί κράτος - μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διότι πολύ πρόσφατα είχαμε κι από άλλο αιρετό αξιωματούχο της Ελληνικής Δημοκρατίας εκφράσεις απαξίωσης του Οργανισμού, σε βαθμό πλέον να δημιουργούνται ερωτηματικά για το κατά πόσον οι πολιτικοί μας αναγνωρίζουν όντως την δέσμευση της Χώρας στις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι οποίες προωθούνται με τη συμμετοχή μας σε παγκόσμιους οργανισμούς. Αν οι Έλληνες πολιτικοί θεωρούν ότι η Ελλάδα μπορεί να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων με πιο αποτελεσματικό τρόπο χωρίς τα "βαρίδια" του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλό θα ήταν να ενημερώσουν τους ψηφοφόρους τους σχετικά. 
 

Πέμπτη, Αυγούστου 27, 2009

Δηλώσεις βουλευτή για την Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των Φυλετικών Διακρίσεων

Ενώ αναμένεται αύριο η έκδοση του Πορίσματος της επιτροπής CERD του ΟΗΕ για την κατάσταση των φυλετικών διακρίσεων στην Ελλάδα, ένας Έλληνας βουλευτής έκανε προχθες τις εξής δηλώσεις σε τηλεοπτική εκπομπή:

"Ξέχασα να σας πω το πιο σημαντικό. Χτες το βράδυ ήμουνα στο κρεβάτι μου και είχα μια φαγούρα σε όλο μου το κορμί. Έκανα έτσι, έκανα έτσι, έκανα έτσι, δυνατή φαγούρα. Δεν λέω για άλλα σημεία. Είχα γενικώς φαγούρα. Και μαθαίνω ότι το Συμβούλιο κατά του ρατσισμού του ΟΗΕ, εκατεδίκασε [sic] λέει την Ελλάδα για τις συλλήψεις της λέει στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Εφετείο Αθηνών και την αθώωση του Κώστα Πλεύρη για το βιβλίο "Εβραίοι όλη η αλήθεια"! Μα είναι φοβερό! Πώς κάνουμε ακόμα διακοπές; Πως δεν έχουν φύγει όλοι από τις παραλίες; Που είναι η κυβέρνηση τι κάνει ο αρχιεπίσκοπος, οι ένοπλες δυνάμεις; [...] Εγώ θα πληρώσω. Θα βρω δέκα φίλους μας εφοπλιστάς πατριώτες, θα τους βάλουμε όλους τους μετανάστες πάνω στα πλοία και θα τους πάμε στη Σουηδία. Στη Δανία. Στη Νέα Υόρκη που είναι η έδρα του ΟΗΕ, θα τους πάμε όλους εκεί! Αφού είναι τόσο μάγκες και θέλουν όλοι τους μετανάστες, να τους πάμε όλους στην έδρα του ΟΗΕ. Αυτό θα έκανα. Θα έλεγα "έχετε δίκιο", αφού στην Ελλάδα κακοπερνούνε, τους στέλνουμε όλους εκεί, να τους ταϊζετε, να τους δίνετε να πίνουνε, να περνάνε καλά, να τους κάνουνε και αέρα, να τους κάνετε ό,τι καλύτερο θέλετε".

Οι δηλώσεις μεταδόθηκαν και από την ραδιοφωνική εκπομπή Ελληνοφρένεια χτες και μπορείτε να τις ακούσετε εδώ, στα σημεία 9.30'' και 10.20'' περίπου.

Η μετάφραση των δηλώσεων στα αγγλικά θα αποσταλεί στον ΟΗΕ προκειμένου να συνεκτιμηθούν στην αξιολόγηση της ποιότητας του δημόσιου λόγου πολιτικών προσώπων του συγκεκριμένου κοινοβουλευτικού κόμματος, σε σχέση με την καλλιέργεια ρατσισμού και ξενοφοβίας στην Ελλάδα.

Διαβάστε σχετικά:
Τετάρτη, Αυγούστου 26, 2009

Παγκόσμια Οργάνωση κατά Βασανιστηρίων: Δικαστική παρενόχληση εκπροσώπων Ρομά από Δήμο Ασπροπύργου

Αναδημοσιεύω δελτίο τύπου της Παγκόσμιας Οργάνωσης κατά των Βασανιστηρίων και του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι για την μήνυση που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου εις βάρος τριών εκπροσώπων οργανώσεων Ρομά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κινητοποίηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης οφείλεται στην ιδιότητα των μηνυομένων ως υπερασπιστών ανθρώπινων δικαιωμάτων (human rights defenders) για φερόμενες πράξεις τους κατά την ενάσκηση υπερασπιστικών δράσεων.


Το δελτίο τύπου της Παγκόσμιας Οργάνωσης κατά των Βασανιστηρίων βρίσκεται αναρτημένο εδώ .

Το δελτίο τύπου του ΕΠΣΕ, που περιλαμβάνει μετάφραση του παραπάνω, ακολουθεί εδώ.WORLD ORGANISATION AGAINST TORTURE

(Παγκόσμια Οργάνωση Κατά των Βασανιστηρίων - OMCT)
P.O. Box 21- 8, rue du Vieux Billard
CH 1211 Geneva 8, Switzerland
Tel.: 0041/22 809 49 39 / Fax: 0041/22 809 49 29
E-mail: omct@omct.org / Website: www.omct.org

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ)

Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760

email: office@greekhelsinki.gr ιστοσελίδα: http://cm.greekhelsinki.gr/

Ελλάδα: Δικαστική παρενόχληση σε βάρος των Βασίλη Σαμπάνη, Θανάση Σαμπάνη και Λευτέρη Σαμπάνη εκπροσώπων των Ρομά στο Ψάρι Ασπροπύργου
(μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο
http://omct.org/index.php?id=OBS&lang=eng&actualPageNumber=1&articleSet=Appeal&articleId=8752)

ΥΠΟΘΕΣΗ GRE 190809

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Δικαστική παρενόχληση

Γενεύη και Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009

Η Διεθνής Γραμματεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Κατά των Βασανιστηρίων (OMCT) ζητά την κατεπείγουσα παρέμβασή σας για την ακόλουθη κατάσταση στην Ελλάδα.

Περιγραφή της κατάστασης:

Η Διεθνής Γραμματεία του OMCT ενημερώθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) μέλος του Δικτύου SOS-Βασανιστήρια της OMCT, για τη δικαστική παρενόχληση εναντίον του Βασίλη Σαμπάνη, Προέδρου του «Πολιτιστικού και Οικιστικός Συλλόγου Ελλήνων Τσιγγάνων “Άγιος Ιωάννης” Ψάρι – Ασπρόπυργος», του Θανάση Σαμπάνη και του Λευτέρη Σαμπάνη, μελών του συλλόγου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν, την 1η Ιουλίου 2009, οι Βασίλης Σαμπάνης, Θανάσης Σαμπάνης και Λευτέρης Σαμπάνης ενημερώθηκαν ότι κλήθηκαν από τον Εισαγγελέα να εμφανιστούν ενώπιον δικαστηρίου στις 9 Οκτωβρίου 2009, για μία μήνυση που ασκήθηκε από το Δήμαρχο Ασπροπύργου Νικόλαο Μελετίου, με τις κατηγορίες της “απειλής” (Άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα), με απειλούμενη ποινή φυλάκισης έως ενός έτους, “διατάραξης δημοσίας υπηρεσίας” (Άρθρο 334 παρ. 3 του Ποινικού Κώδικα), με απειλούμενη ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως πέντε χρόνια, και “εξύβρισης” (Άρθρο 361 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα) με απειλούμενη ποινή φυλάκισης έως ενός έτους ή με πρόστιμο.

Αυτές οι κατηγορίες ανάγονται σε περιστατικά του 2007. Πράγματι, στις 4 Ιουλίου 2007, το πρωί, περί τους 70 κατοίκους του καταυλισμού Ρομά στο Ψάρι του Ασπροπύργου συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Δημαρχείο Ασπροπύργου για να απαιτήσουν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στον καταυλισμό. Ενώ συνεχίζονταν οι διαδηλώσεις μπροστά από το Δημαρχείο, οι Βασίλης Σαμπάνης, Θανάσης Σαμπάνης και Λευτέρης Σαμπάνης και ο Βασίλης Παϊτέρης, γνωστός Ρομ μουσικός και πολιτικός και τότε Σύμβουλος της Κυβέρνησης σε ζητήματα Ρομά, είχαν μια δίωρη συνάντηση με το Δήμαρχο, αριθμό κατοίκων μη-Ρομά, δημοσιογράφους και αστυνομικούς.

Ακολούθως, οι Βασίλης Σαμπάνης, Θανάσης Σαμπάνης και Λευτέρης Σαμπάνης οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, ύστερα από ισχυρισμούς του Δημάρχου για ενέργειες και συμπεριφορά τους κατά την προηγηθείσα της συνάντησης παρουσία τους στο γραφείο του. Αφέθηκαν ελεύθεροι στη συνέχεια μετά από μερικές ώρες κατά το απόγευμα. Μολονότι ο δήμαρχος δεν ζήτησε τότε τη δίωξή τους, επιφυλάχθηκε να το πράξει σε επόμενο στάδιο. Στις 20 Αυγούστου 2007, ύστερα από μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Ασπροπύργου, ο κ. Νικόλαος Μελετίου άσκησε μήνυση εναντίον των τριών μελών του «Πολιτιστικού και Οικιστικός Συλλόγου Ελλήνων Τσιγγάνων “Άγιος Ιωάννης” Ψάρι – Ασπρόπυργος».

Επίσης, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «Θριάσιο», η οποία κάλυψε την διαδήλωση με άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου 2007 [επισυνάπτεται], ο Βασίλης Παϊτέρης αναφέρθηκε στη ρατσιστική συμπεριφορά του Δήμου έναντι της κοινότητας των Ρομά. Στο άρθρο δεν υπήρχε καμιά αναφορά σε προσβολές ή απειλές εκ μέρους των Βασίλη Σαμπάνη, Θανάση Σαμπάνη και Λευτέρη Σαμάνη. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης, ο δήμαρχος και οι προταθέντες από αυτόν αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν αντίθετα από τους μάρτυρες των κατηγορουμένων, στους οποίους δεν δόθηκε η δυνατότητα να καταθέσουν.

Η Διεθνής Γραμματεία του OMCT εκφράζει την σοβαρή της ανησυχία για τη δικαστική παρενόχληση σε βάρος των Βασίλη Σαμπάνη, Θανάση Σαμπάνη και Λευτέρη Σαμπάνη και πιστεύει ότι αυτές οι πράξεις παρενόχλησης στην πραγματικότητα αποσκοπούν στο να τους τιμωρήσουν για τις δραστηριότητές τους υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Απαιτούμενες ενέργειες:

Παρακαλούμε να γράψετε στις Ελληνικές αρχές καλώντας τες να:

i. Εγγυηθούν τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα των Βασίλη Σαμπάνη, Θανάση Σαμπάνη και Λευτέρη Σαμπάνη.

ii. Δώσουν τέλος σε όλες τις πράξεις παρενόχλησης – συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών – εναντίον τους καθώς και εναντίον κάθε άλλου υπερασπιστή των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

iii. Συμμορφωθούν με τις διατάξεις της Διακήρυξης για τους Υπερασπιστές των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, η οποία υιοθετήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1998 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως το άρθρο 1 αυτής, στο οποία αναφέρεται ότι “καθένας έχει το δικαίωμα, ατομικά ή μαζί με άλλους, να προωθεί την προστασία και την εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο” και το άρθρο 12.2 το οποίο προβλέπει ότι “το Κράτος λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για να διασφαλιστεί η προστασία από τις αρμόδιες αρχές κάθε υπερασπιστή που δρα ατομικά ή μαζί με άλλους, από κάθε μορφή βίας, απειλών, αντιποίνων, de facto ή de jure αντίστροφης διάκρισης, πίεσης ή κάθε άλλης αθέμιτης πράξης ως συνέπειας της νόμιμης ενάσκησης των δικαιωμάτων του που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη”.

iv. Διασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρώπινων δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται σε συνθήκες που έχει κυρώσει η Ελλάδα.

Διευθύνσεις:

· Κύριο Κώστα Καραμανλή, Πρωθυπουργό, Γραφείο Πρωθυπουργού στη Βουλή των Ελλήνων, Κτίριο Βουλής των Ελλήνων, Πλατεία Συντάγματος, Ελλάδα. Fax: + 30 210 3238129, Email: pressoffice@primeminister.gr

· Κυρία Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Σταδίου αρ. 29 , 10110 Αθήνα, Ελλάδα. Fax: + 30 210 321 3688

· Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, Υπουργό Εξωτερικών, Αθήνα, Ελλάδα , Fax: + 30 210 36 81 433, Email: minister@mfa.gr

· Κύριο Νίκο Δένδια, Υπουργό Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα, Ελλάδα, Fax: +30 2107755835

· Κύριο Γιώργο Καμίνη, Συνήγορο του Πολίτη, Fax: +30 210 7289643

· Εξοχότατο κ. Φραγκίσκο Βέρρο, Πρέσβυ, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, Rue du Léman 4, 1201 Geneva Switzerland, Email: missionofgreece@bluewin.ch, Fax: +41 22 7322150

· Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 25 rue Montoyer, 1000 Brussels, Belgium, Fax: +32 2 512 79 12 / + 32 2 551 56 51. Email: mea.bruxelles@rp-greece.be

Παρακαλούμε επίσης γράψτε στους διπλωματικούς ακολούθους στην Ελλάδα που βρίσκονται στις χώρες σας

***

Γενεύη , 19 Αυγούστου 2009

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για κάθε ενέργεια που γίνεται, με επισήμανση του κώδικα αυτής της αίτησης στην απάντησή σας.


ΘΡΙΑΣΙΟ

HΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 851 (Β.Ν.Π) Πέμπτη 5 Ιουλίου 2007 Έτος 13ο e-mail:info@thriassio.gr

ΣΠΙΤΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Και συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο για να τα διεκδικήσουν

Μεγάλος αριθμός τσιγγάνων συγκεντρώθηκε χθες το πρωί έξω από το δημαρχείο Ασπροπύργου, διαμαρτυρόμενοι για τη ρατσιστική, όπως ανέφερε ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης συμπεριφορά, που διαπιστώνεται σε βάρος τους από την πλευρά του δήμου.

Μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον ίδιο, συναντήθηκε με το δήμαρχο κ. Νίκο Μελετίου, απ' τον οποίο ζήτησε να βρεθεί μία λύση για το θέμα των καταυλισμών των τσιγγάνων και να δοθούν χρήματα, ώστε να αποκτήσουν οι τσιγγάνοι δικά τους σπίτια. Τέτοιου είδους επιχορήγηση, απάντησε ο κ. Μελετίου, δεν είναι αρμοδιότητα του δήμου, ενώ κάποιοι μη τσιγγάνοι απ' αυτούς, που παρακολουθούσαν τη συνομιλία αντέδρασαν, λέγοντας ότι αν αυτό μπορεί να γίνει για τους τσιγγάνους, γιατί να μην επωφελούνται αναλόγως και οι υπόλοιποι δημότες.

Η συγκέντρωση κράτησε περισσότερο από δύο ώρες και έληξε αφήνοντας το μεγάλο ζήτημα των τσιγγάνων άλυτο, αφού η διευθέτησή του απαιτεί σοβαρές και συστηματικές προσπάθειες από την πλευρά της πολιτείας. Προσφάτως είχαμε άλλωστε αναφερθεί στο ζήτημα με αφορμή την πυρκαγιά, που έκαψε το σχολείο των τσιγγάνων το Πάσχα, παρουσιάζοντας διάφορες απόψεις για το θέμα, και εστιάζοντας κυρίως στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την υγιεινή διαβίωση των τσιγγάνων, κατεύθυνση προς την οποία ελπίζουμε να κινηθεί τόσο ο δήμος Ασπροπύργου όσο και όσοι άλλοι δήμοι αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα.

Γ. Κρυστάλλη

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...