Τρίτη, Φεβρουαρίου 28, 2017

Επικοινωνία πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες μέσω fax και e-mail

Έχουν συμπληρωθεί 19 χρόνια από την θέση σε ισχύ του Ν.2462/1998 που προβλέπει το δικαίωμα των πολιτών να υποβάλουν ερωτήσεις και αιτήσεις μέσω fax και e-mail στις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. Αυτό δεν φαίνεται να έχει γίνει ακόμη πλήρης συνείδηση σε όλον τον δημόσιο τομέα, παρόλο που μεσολάβησαν κι άλλοι, πιο αναβαθμισμένοι, νόμοι για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Παραθέτω την διάταξη του άρθρου 14 που ορίζει πώς γίνεται η εν λόγω ηλεκτρονική επικοινωνία, όπως ισχύει σήμερα.

Αρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)


1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή μεταξύ αυτών και των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων με τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ορίζονται :
α. Ως τηλεομοιοτυπία, η πιστή αναπαραγωγή από απόσταση εγγράφων με τη βοήθεια κατάλληλων τερματικών συσκευών.


β. Ως τηλεομοιότυπο, το λαμβανόμενο αντίγραφο στην τερματική συσκευή λήψης.
γ. Ως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το σύστημα αποστολής και λήψης μηνυμάτων μέσω δικτύου, από και προς την ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών.
δ. Ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η πληροφορία, το κείμενο ή αρχείο δεδομένων ή άλλο έγγραφο, που μεταδίδεται με σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ε. Ως ψηφιακή υπογραφή, η ψηφιακής μορφής υπογραφή σε δεδομένα ή συνημμένη σε δεδομένα ή λογικά συσχετιζόμενη με αυτά, που χρησιμοποιείται από τον υπογράφοντα ως ένδειξη αποδοχής του περιεχομένου των δεδομένων αυτών, εφόσον η εν λόγω υπογραφή :
αα) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα,
ββ) ταυτοποιεί τον υπογράφοντα,
γγ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει
υπό τον έλεγχό του και
δδ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να αποκαλυφθεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων.3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αφορούν τη διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία εφαρμόζονται στα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα των υπηρεσιών της παραγράφου 1 ή από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις προσώπων και ιδίως στις αποφάσεις, στις γνωμοδοτήσεις, στα πιστοποιητικά, στις βεβαιώσεις, στα ερωτήματα, στις αιτήσεις, στις εγκυκλίους, στις οδηγίες, στις εκθέσεις, στις μελέτες, στα πρακτικά, στα στατιστικά στοιχεία, στα υπηρεσιακά σημειώματα, στις έγγραφες εισηγήσεις, καθώς και στις απαντήσειςΤα έγγραφα που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο. Τ .Α. α` και β` βαθμίδας επιτρέπεται να επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται και να έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

4. Μεταξύ των υπηρεσιών της παραγράφου 1, διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μηνύματα που έχουν ως περιεχόμενο γνωμοδοτήσεις, ερωτήματα, αιτήσεις, απαντήσεις, εγκυκλίους, οδηγίες, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακά σημειώματα και έγγραφες εισηγήσεις. Κατά τον παραπάνω τρόπο διακινούνται μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και των φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μηνύματα που έχουν ως περιεχόμενο αιτήσεις παροχής πληροφοριών και σχετικές απαντήσεις.


5. Για τη διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία ή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις φυσικών προσώπων απαιτείται η συγκαταθέσή τους. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μπορούν, με την υποβαλλόμενη αίτησή τους ή το διακινούμενο μήνυμα, να δηλώνουν την προτίμησή τους ως προς το μέσο της απάντησης. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται η συγκατάθεσή τους για τη διακίνηση της απάντησης με το ίδιο μέσο.

6. Από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 εξαιρούνται :

α. Τα απόρρητα έγγραφα και εν γένει εκείνα των οποίων κωλύεται η χορήγηση αντιγράφων από τι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

β. Τα έγγραφα τα οποία περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία ατόμων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. [Σημειωτέον: ως "ευαίσθητα δεδομένα" ορίζονται από το άρθρο 2 (β) N.2472/1997 όσα αφορούν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, υγεία, κοινωνική πρόνοια, ερωτική ζωή, σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων]. 

γ. Οι αιτήσεις, προσφορές και δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση, στους διαγωνισμούς ή διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων έργων, μελετών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς, οι οποίοι πραγματοποιούνται βάσει προκήρυξης, εξαιρούνται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 μόνο στην περίπτωση που ορίζεται από ειδικές διατάξεις, ή την οικεία προκήρυξη ή πρόσκληση συμμετοχής με βάση ειδική αιτιολογία.

δ. Τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η υποβολή τους σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, καθώς και έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για την εξόφληση τίτλων πληρωμής.


ε. Τα πάσης φύσεως αποδεικτικά είσπραξης.στ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύνανται να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες εγγράφων,
εφόσον ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την εξαίρεση αυτή.

[Έχουν εκδοθεί οι εξής υπουργικές αποφάσεις που αφορούν εξαιρέσεις πρόσθετων εγγράφων:
α) Απόφαση 1031022/472/0006Δ, ΦΕΚ Β' 486/28.4.1999, "Εξαίρεση εγγράφων και μηνυμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών από την κατά τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 διακίνησής τους με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αντίστοιχα)
β) Απόφαση 2/30049/0004. ΦΕΚ Β' 462/28.4.1999 για έγγραφα αρμοδιότητας του Γ.Λ.Κ.
γ) Απόφαση Φ.5/Β3/2427, ΦΕΚ Β' 462/28.4.1999 για έγγραφα αναγνώρισης τίτλων σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ
δ) Απόφαση Δ15/Α/Φ5/7199, ΦΕΚ Β' 484/28.4.1999 για έγγραφα αναζήτησης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (εμπορίας πετρελαιοειδών κ.τ.λ.)
κι ένα π.δ. 342/2002 που καταργήθηκε]

8. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία δεν χαρτοσημαίνονται. Αν για τη χορήγηση πιστοποιητικού ή άλλου είδους βεβαίωσης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, τέλους ή άλλου ποσού υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, τα σχετικά παραστατικά πρέπει να προσκομίζονται κατά την παραλαβή του. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η αποστολή του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης με τηλεομοιοτυπία.9. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το μηχανικό μέσο (τηλεομοιτυπική συσκευή), με το οποίο μεταβιβάζεται το έγγραφο, πρέπει να αφήνει ευκρινές αποτύπωμα, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση της συσκευής αποστολής. Το αποτύπωμα αυτό περιλαμβάνει τον αριθμό κλήσης της τηλεομοιοτυπικής συσκευής του αποστολέα και του παραλήπτη, την
ημερομηνία και την ώρα αποστολής, καθώς και τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.


10. Τα έγγραφα που αποστέλλονται από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 και τους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τηλεομοιοτυπική συσκευή,  πρέπει, απαραιτήτως, να συνοδεύονται από φύλλο αποστολής. 


11. Προκειμένου για έγγραφα που αποστέλλονται από τις παραπάνω υπηρεσίες, το φύλλο αποστολής πρέπει να περιέχει :
α. τον πλήρη τίτλο και τη διεύθυνση της αποστέλλουσας υπηρεσίας, 


β. τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του αποστελλόμενου εγγράφου, όπως τον πλήρη τίτλο της εκδούσας υπηρεσίας, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έκδοσης,
γ. τον αριθμό σελίδων του αποστελλόμενου εγγράφου και

δ. το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικής συσκευής, καθώς και την υπογραφή του χειριστή.

12. Προκειμένου για έγγραφα που αποστέλλονται από ιδιώτη, το φύλλο αποστολής πρέπει να περιέχει :

α. το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και, εφόσον υπάρχει, της τηλεομοιοτυπικής συσκευής του φυσικού ή νομικού προσώπου που υπογράφει το έγγραφο και την ημερομηνία έκδοσης,
β. τον αριθμό των σελίδων του αποστελλόμενου εγγράφου και

γ. την υπογραφή του αποστολέα.


Αν το έγγραφο αποστέλλεται από νομικό πρόσωπο, το φύλλο αποστολής πρέπει να περιέχει και τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση δ` της προηγούμενης παραγράφου.


13. Τα εισερχόμενα με τηλεομοιοτυπία στις υπηρεσίες της παραγράφου 1 έγγραφα πρωτοκολλούνται με την ημερομηνία και κατά τη σειρά λήψης τουςΜε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης ενιαίου πρωτοκόλλου για τα έγγραφα που περιέχονται στην υπηρεσία, είτε κατατίθενται σε αυτήν είτε αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία.

14. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 10 ως και 12 στοιχεία και το περιεχόμενο του μεταβιβαζόμενου με τηλεομοιοτυπία εγγράφου θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί πλήρως και ευκρινώς, εκτός αν ο παραλήπτης ζητήσει εκ νέου αποστολή του σε εύλογο χρόνο.


15. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος πρέπει να περιέχουν, τουλάχιστον, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείόυ αποστολέα και λήπτη, τον πλήρη τίτλο της αποστέλλουσας υπηρεσίας, τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του αποστελλόμενου μηνύματος, το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και τον αριθμό τηλεφώνου και χειριστή. Αν στο μήνυμα προσαρτώνται αρχεία δεδομένων, αναγράφεται ο χαρακτήρας και τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας των δεδομένων αυτών.

[Οι παράγραφοι 7,16,17,18,19,20,22,23 και 24 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με την παράγραφο 4 άρθρου 48 Ν.3979/2011,ΦΕΚ Α 138/16.6.2011.]

21. Το τηλεομοιότυπο έχει την ισχύ του μεταβιβαζόμενου εγγράφου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

25. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Σάββατο, Φεβρουαρίου 25, 2017

H Kυψέλη ανέκτησε την ιστορική Δημοτική Αγορά της!Με μια τεκμηριωμένη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακυρώθηκε ως παράνομη η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία είχε παραδοθεί  η διαχείριση του νεοτερου μνημείου "Δημοτική Αγορά Κυψέλης" σε μια ΜΚΟ. Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη, διότι δεν ζητήθηκε η γνωμοδοτηση του Συμβουλίου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται και η Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Σύμφωνα με την απόφαση (βλ. Διαύγεια), το δημοτικό συμβούλιο έλαβε την απόφασή του κατά παράβαση του άρθρου 83 του "Καλλικράτη" που ορίζει ότι το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμη για την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας.  Η εν λόγω "γνώμη" πρέπει να ζητηθεί από το όργανο που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή εδώ έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο πριν αποφασίσει για το θέμα, να ζητήσει την γνώμη του Συμβουλίου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας. Εάν μάλιστα η γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι αρνητική, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αιτιολογήσει ειδικώς την τυχόν θετική απόφασή του για παραχώρηση. Δηλαδή, να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ως Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνεί με το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας. Και η εξήγηση αυτή πρέπει να είναι σαφής, ειδικής και επαρκής γιατί αλλιώς και πάλι η απόφαση είναι ακυρώσιμη

Αυτή η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έχει τεράστια βαρύτητα για την θέση των τοπικών κοινωνιών και ειδικότερα των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων ή και των Τοπικών Κοινοτήτων.  Υποχρεώνει τον Δήμο Αθηναίων (όπως και κάθε δήμος) να μην αποφασίζει με μονομερή πράξη του κεντρικού δημοτικού συμβουλίου του, αλλά να αναζητά πιο πριν την γνώμη των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων που κι αυτά αποτελούνται από αιρετούς κοινοτικού συμβούλους που τους έχουν ψηφίσει οι κάτοικοι της κάθε περιοχής! Ελλείψει τέτοιας αίτησης για γνώμη, αλλά και ελλείψει τυχόν ειδικής αιτιολογίας σε περίπτωση που το κεντρικό δημοτικό συμβούλιο διαφωνεί, οι αποφάσεις θα είναι παράνομες και θα ακυρώνονται.

Έπειτα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με αυτή την απόφαση αναγνωρίζει ότι με βάση την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας που μειοψηφούν σε μια απόφαση έχουν "έννομο συμφέρον" να προσβάλλουν για λόγους νομιμότητας τις σχετικές αποφάσεις. Αυτό μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται απλό, δεν είναι όμως! Στα νομικά το έννομο συμφέρον πρέπει να αφορά προσοβλή των ατομικών δικαιωμάτων ενός προσώπου, το οποίο λόγω της συγκεκριμένης προσβολής επιτρέπεται να διεκδικήσει τον έλεγχο νομιμότητας της βλαπτικής πράξης. Με βάση αυτόν τον ορισμό δεν είναι προφανές ότι οι δημοτικοί / κοινοτικοί σύμβουλοι που μειοψηφούν θα είχαν άμεσο έννομο συμφέρον, αλλά εδώ το ΣτΕ και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τους αναγνωρίζουν αυτό το δικαίωμα. Τεράστιας σημασίας αναβάθμιση του ρόλου των δημοτικών / κοινοτικών συμβούλων!

Και πάμε τώρα στην ουσία του θέματος. Η πολύπαθη Δημοτική Αγορά Κυψέλης που χτίστηκε το 1935 και κηρύχθηκε νεότερο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού πάλι κατόπιν κινητοποίησης των πολιτών της Κυψέλης το 2004 όταν ακουγόταν ότι ο Δήμος ήθελε να χτίσει στην θέση της πολυόροφο κτίριο με γραφεία κ.τ.λ. ξαναγυρίζει στον έλεγχο της 6ης Δημοτικής Κοινότητας, δηλαδή της Κυψέλης και των αιρετών της. Ο Δήμος Αθηναίων από το 2012 που κάλεσε τα ΜΑΤ για να κλείσει την κατάληψη που υπήρχε στον χώρο εξήγγειλε τουλάχιστον τέσσερις διαβουλεύσεις με εξωκαλλικρατικές διαδικασίες, έδωσε έναν ιστορικό κι εμπορικό χώρο στην δημιουργία ΚΕΠ και σημείου εξυπηρέτησης δημότη κατ' απόκλιση της πρακτικής ότι τα Σ.Ε.Δ. λειτουργούν εντός του καταστήματος της δημοτικής κοινότητας (με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται δυσανάλογα και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι υπάλληλοι που έπρεπε να τρέχουν από το κατάστημα της 6ης Κοινότητας στο Σ.Ε.Δ. για να λέει ο δήμος ότι αξιοποιεί την Δημοτική Αγορά). Και τελικά το παρέδωσε σε έναν ιδιώτη για να διαχειριστεί το ακίνητο με μια άκυρη διαδικασία που παρέκαμπτε όπως αποδείχθηκε πλέον την τοπική κοινωνία. Τώρα ο Δήμος θα πρέπει να ξανακινήσει την διαδικασία, να υποβάλει το ερώτημα στην 6η Δημοτική Κοινότητα και εάν δεν συμφωνεί με την γνώμη της να αιτιολογήσει ειδικώς την αποφασή του (μπορεί βέβαια να εξακολουθήσει να ισχυρίζεται ότι δεν χρειάζεται την γνώμη της Κυψέλης και να προσβάλει την απόφαση στην "Επιτροπή του άρθρου 152").  Μια νίκη της τοπικής κοινωνίας και μια νίκη του "Καλλικράτη" απέναντι σε αυτούς που υποτίθεται ότι έχουν εκλεγεί με σφραγίδα την τήρηση της νομιμότητας.

Επειδή διαβάζουμε όμως και κάτι ανυπόστατα, όπως ότι η απόφαση αυτή είναι νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κανένας από την αριστερά του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η νίκη είναι της κυρίας Δήμητρας - Ινές Λυκούδη - Αγγελή, κοινοτικής συμβούλου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας που έχει εκλεγεί με την παράταξη "Αθήνα, πόλη της ζωής μας" με επικεφαλής τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος έδειξε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να επιστήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών την προσοχή στην συγκεκριμένη καταγγελία της κοινοτικής συμβούλου. Η νίκη λοιπόν της τοπικής κοινωνίας ανήκει εξ ολοκλήρου στην κ. Λυκούδη - Αγγελή και πιστώνεται στην δική της παράταξη και όχι σε άλλους που μπορεί να μειοψηφισαν, αλλά περιορίστηκαν στο να μειοψηφίσουν. 

Κι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ τολμάει και διεκδικεί συμμετοχή στην συγκεκριμένη νίκη (δεν αναφέρομαι στην παράταξη "Ανοιχτή Πόλη" που στελεχώνεται από σοβαρότατους ανθρώπους με σειρά προσφοράς στα δημοτικά πράγματα της πόλης, αλλά στο κόμμα), ας μας εξηγήσει με ποια λογική ακριβώς, μετά από αυτή την νίκη της 6ης Δημοτικής Κοινότητας θα προτείνει μεθαύριο, όπως έχει διαρρεύσει, την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων! Σε μια εποχή που ο ρόλος των Δημοτικών Κοινοτήτων θωρακίζεται απο την νομολογία και από τους θεσμούς της αποκέντρωσης, της αυτοδιοίκησης και της Δικαιοσύνης, κάποιοι Συριζαίοι του υπουργείου Εσωτερικών (στην πράξη μια ισχνή μειοψηφία) θα εισηγηθούν την κατάργηση του δικαιώματος των πολιτών να εκπροσωπούναι και σε τοπικό επίπεδο, μεταβιβάζοντας όλη την εξουσία στο κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ακριβώς συμπεριφέρθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Αθηναίων παρακάμπτωτας την Κυψέλη και τους κοινοτικούς αιρετούς της. Λέει βέβαια η εισήγηση της "επιτροπής" ότι θα αναγνωριστεί δεσμευτικότητα σε αποφάσεις των "τοπικών συνελεύσεων", όπου θα μπορεί να μπαίνει δηλαδή το κάθε τάγμα εφόδου και με "αμεσοδημοκρατικές" διαδικασίες θα εκδίδει ... δεσμευτικές αποφάσεις, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΕΙ βέβαια σε κανένα εκλογικό σώμα και σε κανέναν απολύτως ελεγκτικό μηχανισμό, άρα χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτός είναι ο "Συριζα" που έρχεται να οικειοποιηθεί σήμερα την νίκη της κ. Αγγελή - Λυκούδη με την βαρύτητα που αυτή έχει για την τοπική δημοκρατία στην χώρα μας. 

Αυτή η ιστορία θα πρέπει να αποτελέσει ένα σοβαρό μάθημα, καθώς συγκεφαλαιώνει ένα αυτοδιοικητικό κεκτημένο που ξεκίνησε από το 1982, όταν ο αείμνηστος δήμαρχος Δημήτρης Μπέης εισήγαγε το θεσμό των δημοτικών διαμερισμάτων ενισχύοντας το λόγο των τοπικών κοινωνιών και βαθαίνοντας την δημοκρατία στις γειτονιές της Αθήνας. 

Δευτέρα, Φεβρουαρίου 20, 2017

Διαγραφή αποτελεσμάτων από την Google λόγω προσωπικών δεδομένων

Μια νέα δυνατότητα για την διαγραφή αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στην μηχανή αναζήτησης "Google" δίνεται τώρα με την σχετική αρμοδιότητα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Αρχή έχει ήδη δημοσιεύσει αποφάσεις με τις οποίες εξετάζει προσφυγές για διαγραφή εναντίον της Google, δηλαδή για κατάργηση συνδέσμων που οδηγούν σε τρίτες ιστοσελίδες και εμφανίζονται ως αποτέλεσμα στην μηχανή αναζήτησης με κριτήριο το όνομα του ενδιαφερομένου (το όνομα αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα). Από τις υποθέσεις πάντως που χειρίστηκε η Αρχή προκύπτει ότι η Google είχε ισχυρή νομική εκπροσώπηση στην σχετική διαδικασία και ότι αντιμετώπισε με σοβαρές ενστάσεις τις προσφυγές των αιτούντων, πετυχαίνοντας την απόρριψη ορισμένων αιτημάτων
Στην πρώτη περίπτωση η εταιρεία Google έκανε εν μέρει δεκτό το αίτημα διαγραφής, ενώ απέρριψε το αίτημα για κατάργηση συγκεκριμένων συνδέσμων που σχετίζονται με τη θέση του προσφεύγοντος, θεωρώντας ότι οι επίμαχες πληροφορίες ενδιαφέρουν το κοινό, συνδέονται με την επαγγελματική του ζωή και με την ιδιότητά του ως προσώπου που έχει σημαντικό ρόλο στο δημόσιο βίο, και ότι δεν κρίθηκε αρμοδίως ότι είναι ανακριβείς ούτε είναι χρονικά ξεπερασμένες σε σχέση με το χρόνο δημοσιεύσεώς τους. Η Αρχή έκρινε ότι η απάντηση της Google Inc, κατά το μέρος που απορρίπτει το σχετικό αίτημα διαγραφής, είναι νόμιμα αιτιολογημένη με βάση τα νόμιμα κριτήρια αξιολόγησης. Δείτε την απόφαση 82/2016. Στη δεύτερη περίπτωση η εταιρεία Google Inc απέρριψε το αίτημα του προσφεύγοντος για κατάργηση του συγκεκριμένου συνδέσμου, θεωρώντας ότι η επίμαχη πληροφορία ενδιαφέρει το κοινό, συνδέεται με την επαγγελματική ζωή και με την ιδιότητα του προσφεύγοντος ως ιατρού, και ότι δεν είναι ανακριβής ή ξεπερασμένη, δεδομένου ότι καταδικάστηκε πρόσφατα και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Η Αρχή έκρινε ότι η απάντηση της εταιρείας Google στο αίτημα του προσφεύγοντος δεν είναι νόμιμα αιτιολογημένη με βάση τα νόμιμα κριτήρια αξιολόγησης και ότι οφείλει άμεσα να προβεί σε κατάργηση του συγκεκριμένου συνδέσμου. Δείτε την απόφαση 83/2016.
Στην τελευταία περίπτωση αιτήματος διαγραφής, η Google απάντησε ότι οι επίμαχες αναρτήσεις αφορούν σε διαφορετικό πρόσωπο και όχι στην προσφεύγουσα και ότι συνεπώς δεν προκύπτει παραβίαση των δικαιωμάτων της. Η Αρχή ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης. Κατόπιν τούτου, η Google έστειλε απάντηση στην Αρχή, με την οποία αναθεώρησε τη θέση της και ικανοποίησε το αίτημα της προσφεύγουσας για διαγραφή των συγκεκριμένων συνδέσμων. Στην απόφαση 84/2016 της Αρχής επισημαίνεται περαιτέρω ότι στην περίπτωση που μελλοντικά εμφανιστούν παρόμοιες αναρτήσεις πρέπει απαραιτήτως να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία, δηλαδή αίτηση στην εταιρεία με αναφορά στους προς διαγραφή συνδέσμους και ανάλογη ειδική αιτιολόγηση του αιτήματος. Η προσφυγή στην Αρχή χωρίς την προηγούμενη τήρηση της παραπάνω διαδικασίας θεωρείται πρόωρη και ως εκ τούτου απαράδεκτη. 

Σάββατο, Φεβρουαρίου 18, 2017

Εμφυτεύματα στήθους και ευθύνη της εταιρίας πιστοποίησης


Το 2008, η Elisabeth Schmitt υποβλήθηκε στη Γερμανία σε επέμβαση τοποθετήσεως εμφυτευμάτων στήθους τα οποία είχαν κατασκευαστεί στη Γαλλία. Το 2010, οι γαλλικές αρχές διαπίστωσαν ότι ο γάλλος κατασκευαστής είχε παρασκευάσει τα εμφυτεύματα στήθους από βιομηχανική σιλικόνη που δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ποιότητας και, συνεπεία τούτου, η Ε. Schmitt υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαιρέσεως των εμφυτευμάτων της. Ο κατασκευαστής εν τω μεταξύ πτώχευσε.

Ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων, η Ε. Schmitt ζητεί από την TÜV Rheinland, τον οργανισμό στον οποίον ο κατασκευαστής ανέθεσε την αξιολόγηση του συστήματός του ποιότητας στο πλαίσιο της πιστοποίησης ΕΚ, αποζημίωση ύψους 40 000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη. Ζητεί, επίσης, να αναγνωριστεί η υποχρέωση της TÜV για αποκατάσταση τυχόν μελλοντικών υλικών ζημιών. Κατά την άποψή της, αν η TÜV είχε ελέγξει τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια, θα ήταν σε θέση να διαπιστώσει ότι ο κατασκευαστής δεν είχε χρησιμοποιήσει εγκεκριμένη σιλικόνη.

Κατά το Bundesgerichtshof (Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, Γερμανία), προκειμένου να θεμελιωθεί ευθύνη της TÜV, ο εν λόγω οργανισμός πρέπει να έχει παραβεί είτε έναν παρέχοντα προστασία κανόνα, είτε μια συμβατική υποχρέωση. Προκειμένου να είναι σε θέση να αποδείξει την ύπαρξη τέτοιας παραβάσεως, το Bundesgerichtshof ζητεί από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει προηγουμένως τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή την οδηγία 93/42 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1. Η οδηγία αυτή εναρμονίζει τις απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως τα εμφυτεύματα στήθους, προκειμένου να είναι δυνατή η διάθεσή τους στην αγορά. Ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία σχετικά με τη δήλωση πιστότητας ΕΚ, καθώς και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών που παρεμβαίνουν στο πλαίσιο του συστήματος αυτού για τη διασφάλιση της ποιότητας.

Με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το Δικαστήριο απαντά ότι, κατά την οδηγία αυτή, ένας κοινοποιημένος οργανισμός ο οποίος, όπως η TÜV, παρεμβαίνει στο πλαίσιο της διαδικασίας σχετικά με τη δήλωση πιστότητας ΕΚ, δεν οφείλει γενικώς να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, να ελέγχει τα προϊόντα και/ή να εξετάζει τα επιχειρησιακά έγγραφα του κατασκευαστή. Εντούτοις, οσάκις υφίστανται ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν ενδέχεται να μη συνάδει προς τις απαιτήσεις που απορρέουναπό την οδηγία, ο οργανισμός αυτός οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προς εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την οδηγία υποχρεώσεών του 2.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει, επίσης, ότι η παρέμβαση του κοινοποιημένου οργανισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας σχετικά με τη δήλωση πιστότητας ΕΚ αποβλέπει στην προστασία των τελικών αποδεκτών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Εντούτοις, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εκ μέρους του οργανισμού αυτού υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την οδηγία στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαδικασίας μπορεί ενδεχομένως να θεμελιώσει την ευθύνη του έναντι των αποδεκτών, διέπονται από το εθνικό δίκαιο, υπό την επιφύλαξη των αρχών της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας. 
___

1 Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ 1993, L 169, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 (ΕΕ 2003, L 284, σ. 1). Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 (ΕΕ 2007, L 247, σ. 21). Εντούτοις, οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν διατάξεις εφαρμοστέες από την 21η Μαρτίου 2010 οι οποίες, κατά συνέπεια, δεν ασκούν επιρροή στο πλαίσιο της προκειμένης διαφοράς. 


2 Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα και η διαπίστωση, ενδεχομένως, ότι μπορεί να διατηρηθεί η πιστοποίηση ΕΚ

Το κείμενο αναπαράγει το Δελτίο Τύπου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τρίτη, Φεβρουαρίου 07, 2017

Πρόστιμο στο μετρό για άρνηση χορήγησης δεδομένων

Πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε από την Αρχή, επειδή το μετρό δεν χορήγησε αντίγραφο του βίντεο που εικονίζει περιστατικό με αστυνομικό που κατήγγειλε ο Μανώλης Τρίκας (βλ. εδώ). Η Αρχή με την απόφαση 16/2017 διατάσσει την ΣΤΑΣΥ ΑΕ να ικανοποιήσει αμελλητί το δικαίωμα πρόσβασης του ατόμου στα προσωπικά δεδομένα του και "να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας σε κάθε άσκηση δικαιώματος πρόσβασης από υποκείμενα των δεδομένων". Η Αρχή ασχολήθηκε κατόπιν προσφυγής που υποβάλαμε τον Σεπτέμβριο. Το πρόστιμο εισπράττεται από το κράτος.

Το μέτρο είχε ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να δώσει το βίντεο γιατί δεν διαθέτει εξοπλισμό θόλωσης των προσώπων των άλλων ατόμων που εικονίζονται σε αυτό.

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...