Σάββατο, Ιουνίου 12, 2021

Από πότε η Ελλάδα δεν θέλει τρανς Πλοιάρχους;

 Η καταγγελία που δημοσίευσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είναι ότι το Μητρώο Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αρνήθηκε να διορθώσει τα στοιχεία ατόμου που ολοκλήρωσε την διαδικασία της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου, ζητώντας  "πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας". Δηλαδή το άτομο ήταν ήδη καταγεγραμμένο στο Υπουργείο ως Πλοίαρχος, εμφανίστηκε με την νέα του ταυτότητα και το Υπουργείο αρνείται να διορθώσει τα στοιχεία στο Μητρώο Ναυτικής Εργασίας!

Εφόσον η είδηση ευσταθεί - δεν έχουμε καμία διάψευση μέχρι στιγμής παρόλο που η υπόθεση έχει δημοσιοποιηθεί σε πλήθος μέσων ενημέρωσης - τότε έχουμε παραβίαση τριών νόμων.

1. Ο νόμος για την Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου στο άρθρο 5 είναι σαφέστατος: "Από την καταχώρισή της στο Ληξιαρχείο η διόρθωση του φύλου του προσώπου ισχύει έναντι όλων. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και κάθε είδους ευθύνη του προσώπου, που δημιουργήθηκαν πριν από τη διόρθωση του φύλου, εξακολουθούν να υφίστανται. Διατηρούνται επίσης οι αριθμοί φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)." Επομένως, το μόνο που χρειάζεται να έχει το άτομο για την ταυτοποίησή του είναι η αστυνομική του ταυτότητα. Όλα τα άλλα παραμένουν ίδια! Την ίδια την δικαστική απόφαση ΝΑΤΦ δεν έχει υποχρέωση να την περιφέρει ένα άτομο από υπηρεσία σε υπηρεσία. Περί αυτού ορίζει το άρθρο 6 του Ν.4491/2017: "Στη δικαστική απόφαση (...), στην αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου, καθώς και σε κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο το οποίο τηρείται στο οικείο ληξιαρχείο ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, από το οποίο προκύπτει η διόρθωση φύλου που μεσολάβησε, έχει πρόσβαση μόνο το ίδιο το πρόσωπο, καθώς και όσοι έχουν ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτό. Πρόσβαση τρίτου στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτός αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον μη δυνάμενο να ικανοποιηθεί διαφορετικά και κατόπιν άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) για πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα."

2. Εάν λοιπόν μια δημόσια υπηρεσία αρνείται να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας του πολίτη, τότε έχει παραβιάσει την υποχρέωση που επιβάλλει η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία ως "υπεύθυνος επεξεργασίας" έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε επικαιροποίηση των ανεπίκαιρων δεδομένων που τηρεί και να διορθώνει ανακριβή δεδομένα, εφόσον της επισημαίνεται ότι υπάρχει απόσταση από την πραγματικότητα. Το άρθρο 5 παρ. 1 δ του GDPR ορίζει: "πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»)".

3. Η άρνηση επικαιροποίησης στοιχείων ατόμου που έχει προχωρήσει σε Ν.Α.Τ.Φ. σε υπηρεσία που καθορίζει το δικαίωμά του στην εργασία αποτελεί μια ακραία περίπτωση παραβίασης του Ν.4443/2016, για την ίση μεταχείριση στον εργασιακό τομέα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 ("Έννοια των διακρίσεων"), «άμεση διάκριση» νοείται όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση. «Παρενόχληση» νοείται ως διάκριση εφόσον σημειώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνδέεται με ένα από τους λόγους του άρθρου 1 με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το άρθρο 3, η ίση μεταχείριση χωρίς διάκριση λόγω ταυτότητας φύλου, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αφορά τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης. 

Από πολλές αφορμές εμείς που ασχολούμαστε νομικά με τέτοιες υποθέσεις έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες που τόσα χρόνια δεν έχουν ενημερωθεί για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου.  Η Πολιτεία δεν αρκεί να νομοθετεί, οφείλει και να εκπαιδεύει τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα να εφαρμόζουν την νομοθεσία.

Τρίτη, Ιουνίου 01, 2021

Νέες παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων στην Υπουργική απόφαση απαλλαγής από τα θρησκευτικά

 

Σήμερα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα υπουργική απόφαση για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών και - σε συμμόρφωση με απόφαση του ΣτΕ - για την απαλλαγή από την υποχρεωτική προσευχή και τον σχολικό εκκλησιασμό.

Για μια ακόμη χρόνια το Υπουργείο Παιδείας περιφρονεί την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κι επιβάλλει σε γονείς να δηλώνουν ότι ζητούν την απαλλαγή των μαθητών για λόγους «θρησκευτικής συνείδησης», ενώ η Αρχή έχει επιβάλλει οι δηλώσεις να αναφέρουν μόνο για λόγους συνείδησης.
Το υπουργείο παραβιάζει συνειδητά την απόφαση 32/2020 της Αρχής, καθώς εάν διαφωνούσε με νομικά επιχειρήματα είχε το δικαίωμα να την προσβάλλει στο ΣτΕ με ενδοστρεφή δίκη κατά τον ν.3051/2002. Δεν το έπραξε.
Το επιχείρημα ότι δήθεν της το επιτρέπει το ΣτΕ έχει ανατραπεί από το ίδιο το ΣτΕ το οποίο έκρινε στο πλαίσιο της διαδικασίας μη συμμόρφωσης προς την απόφαση του ότι οι αιτιολογικές σκέψεις για το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν ανήκουν στο εκτελεστό μέρος της απόφασης.
Εξάλλου η Ολομέλεια του ΣτΕ δίκασε αυτό το θέμα τον Ιανουάριο του 2021, όπου είχα την τιμή να εκπροσωπήσω μαθητές και γονείς που κατήγγειλαν παραβίαση του GDPR από το υπουργείο Παιδείας στην διαδικασία της απαλλαγής. Η απόφαση του ΣτΕ εξακολουθεί να αναμένεται.
 
Νέο εμπόδιο που προσθέτει η υπουργική απόφαση στα ήδη υπάρχοντα: πρέπει, λέει, η υπεύθυνη δήλωση των γονέων να φέρει βεβαιωμένο και το γνήσιο της υπογραφής!!!
ΑΝΤΙ δηλαδή η υπεύθυνη δήλωση, όπως κάθε ΑΛΛΗ υπεύθυνη δήλωση της Ελληνικής Δημοκρατίας να μπορεί να συμπληρωθεί διαδικτυακά από την μεγάλη αυτή ψηφιακή πρωτοπορία του GOV.GR και να βεβαιωθεί εκεί το γνήσιο της υπογραφής ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, το Υπουργείο Παιδείας ΕΜΜΕΝΕΙ στην παράνομη διάδοση ευαίσθητων δεδομένων και υποχρεώνει τους γονείς να ενημερώσουν ΚΑΙ το ΚΕΠ ή το Αστυνομικό Τμήμα της γειτονιάς τους, περιφέροντας και εκεί (ενώ μέχρι τώρα αυτό δεν προβλεπόταν!!!) για το... γνήσιο της υπογραφής.
 
Με το ζόρι, δηλαδή, να πρέπει να μάθει όοολη η γειτονιά ότι το παιδί θα πάρει απαλλαγή από τα θρησκευτικά, ενώ ήδη από το 2019 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι το θέμα αφορά την ιδιωτικότητα και ότι πρέπει η Ελλάδα να προσέξει πάρα πολύ πώς διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα γονέων και μαθητών σε αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα.
 
Λοιπόν, ΚΑΙ αυτή η νέα Υπουργική Απόφαση θα λάβει την οδό της νομικής και δικαστικής κρίσης και θα προσβληθεί στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα. Θα είναι η τρίτη (3) φορά που το Ελληνικό Δημόσιο θα καταδικαστεί, θα πληρώσει την δικαστική δαπάνη στους προσφεύγοντες, θα διαπιστωθεί ότι παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό της Ε.Ε. για την Προστασίας Δεδομένων (GDPR), μόνο και μόνο επειδή αρνείται να εφαρμόσει διατάξεις που εφαρμόζουν σε όλο τον κόσμο.
 
Εμας, των δικηγόρων, χαρά μας.

Από πότε η Ελλάδα δεν θέλει τρανς Πλοιάρχους;

 Η καταγγελία που δημοσίευσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είναι ότι το Μητρώο Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αρνήθηκε να ...