Τετάρτη, Δεκεμβρίου 11, 2019

Τρεις αναφορές κατά δικαστών για υπέρβαση 8μήνου έκδοσης δικαστικής απόφασης

Με ιδιαίτερη λύπη καταθέτω τρεις αναφορές - αιτήσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 307 Κ.Πολ.Δ. και 194 Κ.Δ.Δ. για ισάριθμες λειτουργούς της Δικαιοσύνης που έχουν υπερβεί τον νόμιμο χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων.
Ενώ ο νόμος ορίζει ότι οι δικαστές ελέγχονται αν παρέλθουν 8 μήνες από την ημερομηνία της δικασίμου, στις συγκεκριμένες τρεις υποθέσεις στις οποίες είμαι ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγόντων - προσφευγόντων και εκκαλούντων, δυστυχώς οι δικαστικοί λειτουργοί απέτυχαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Η καθυστέρηση για το Πρωτοδικείο Αθηνών συμπληρώνει αύριο τους 12 μήνες απραξίας μετά την συζήτηση της υπόθεσης, ενώ για το Εφετείο Αθηνών έχει υπερβεί τους 9 και για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς τους 8 μήνες. Με την αναφορά μου ζητώ εκτός από την άσκηση της αρμοδιότητας αφαίρεσης της υπόθεσης και ανάθεσή της σε άλλους δικαστές να ελεγχθούν και πειθαρχικά όσοι ευθύνονται. 
Εφόσον όντως οι πρόεδροι της διοίκησης και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας αντίστοιχα αφαιρέσουν με πράξη τους τις υποθέσεις από τις τρεις δικαστές, θα σημαίνει ότι η ίδια η Δικαιοσύνη έχει εγκρίνει την αναφορά μου για αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 
Σε αυτή την περίπτωση, κατά την οποία όντως κριθεί αδικαιολόγητη η καθυστέρηση θα προβώ σε ανακοίνωση των ονοματεπωνύμων των τριών δικαστών μέ κάθε πρόσφορο μέσο, ύστερα βέβαια από προηγούμενη προσωπική ενημέρωσή τους κατά το άρθρο 14 του GDPR προκειμένου να ενημερωθεί το δικηγορικό σώμα, αλλά και το σύνολο της Ελληνικής Κοινωνίας για την αδυναμία τους να αντεπεξέλθουν στις στοιχειώδεις δικαστικές τους υποχρεώσεις και να επικαλούνται το δημοσίευμά μου ως λόγο εξαίρεσής τους εκ των προτέρων ή και εκ των υστέρων όταν διαπιστώνουν ότι έχουν την ατυχία να ανατεθούν οι υποθέσεις τους στις συγκεκριμένες δικαστές. 
Παράλληλα, όταν εκδοθούν οι αποφάσεις εξυπακούεται ότι θα προσφύγουμε εναντίον του Ελληνικού Δημοσμίου για την δίκαιη ικανοποισή μας για την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης (Ν.4239/2014) και εάν δεν είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα, θα προσφύγουμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Καθημερινά παρακολουθούμε μέσω του συστήματος solon.gov.gr την εξέλιξη σε υποθέσεις μας που εκκρεμούν και θα ακολουθήσουμε ακριβώς αυτόν τον τρόπο νόμιμης προστασίας μας από δικαστές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους.

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...