Παρασκευή, Μαΐου 04, 2012

Καταγγελία 8 ανθρωπιστικών οργανώσεων στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δελτίο Τύπου των "Πλειάδων"-Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:


Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - “Πλειάδες” καταγγέλλει την καθιέρωση μιας καθημερινής πρακτικής παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων οροθετικών ατόμων που συλλαμβάνονται ως εκδιδόμενα και διαπομπεύονται μέσα από κρατικές ιστοσελίδες και με αναπαραγωγή των στοιχείων τους από μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η εισαγγελική αρμοδιότητα για δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς “προστασίας του κοινωνικού συνόλου”, αφορά αποκλειστικά και μόνον τα ευαίσθητα δεδομένα των ποινικών διώξεων που τους ασκούνται, όπως ευχερώς προκύπτει από την ανάγνωση και τον σκοπό του άρθρου 2 (β) εδ. β' και γ' του Ν.2472/1997 (“Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”). Κανένα άλλο ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο (υγείας, εθνικής προέλευσης) επιτρέπεται να δημοσιευθεί για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας, χωρίς άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ξεκάθαρα ορίζει το άρθρο 7 παρ. 2 περ. ε) υποπερ. γγ΄ του Ν.2472/1997. Ο νομοθέτης επιβάλλει την θεσμική εγγύηση της πρόσθετης κρίσης από την ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου αυτή κι όχι ο εισαγγελέας να σταθμίσει κατά πόσον επιβάλλεται δημοσιοποίηση τέτοιων δεδομένων για τους σκοπούς της δημόσιας υγείας.

Προσχηματικά λοιπόν γίνεται η επίκληση της καθολικής εξαίρεσης της εφαρμογής του Ν.2472/1997 σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. (β) αυτού, εξαίρεση που αφορά αποκλειστικά και μόνον την “απονομή της δικαιοσύνης” και την “βεβαίωση των εγκλημάτων”, όχι όμως και το δημόσιο έννομο αγαθό της προστασίας της “δημόσιας υγείας”, για την οποία ο ίδιος νόμος επιφυλάσσει ειδική πρόβλεψη στο άρθρο 7 και σαφώς υπάγει στην αρμοδιότητα της Αρχής Προτασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εξάλλου, εάν σε αυτή την υπόθεση δεν είχε καθόλου εφαρμογή ο Ν.2472/1997 (όπως αναφέρει το άρθρο 3), τότε ούτε ο εισαγγελέας θα είχε αρμοδιότητα να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα με διάταξή του (όπως αναφέρει το άρθρο 2).

Η ίδια η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Γνωμοδότηση 2/2009 με τη οποία οριοθέτησε την αρμοδιότητά της στο πλαίσιο της παροχής εισαγγελικής παραγγελίας για χορήγηση αντιγράφων από δημόσιες υπηρεσίες, ρητώς αναφέρει ότι “η εισαγγελική παραγγελία δεν πρέπει να εκτείνεται σε ευαίσθητα δεδομένα (λ.χ. δεδομένα υγείας). Όταν ο Εισαγγελέας εξετάζει αίτημα πολίτη για χορήγηση και ευαίσθητων δεδομένων, θα πρέπει να διαβιβάζει την σχετική αίτηση προς τη Διοίκηση με τη σημείωση ότι οφείλει να ζητήσει την άδεια της Αρχής.”

Τέλος, η δημοσιοποίηση αυτών των δεδομένων από την Αστυνομία ουδόλως επιτρέπει την αναπαραγωγή των στοιχείων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση της 16.12.2008 (υπόθεση C-73/07) έκρινε ότι η αναδημοσίευση ήδη δημοσιευμένων προσωπικών δεδομένων δεν απαλάσσει τον αναπαράγοντα από την ευθύνη του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων αυτών.

Oι “Πλειάδες” έχουν ήδη προσφύγει για το θέμα αυτό, με καταγγελία τους, ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καλώντας την να ασκησει τις αυτεπάγγελτες αρμοδιότητές της.

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...