Κυριακή, Μαρτίου 11, 2007

Ο Συνήγορος του Πολίτη ιδρύει δίκτυο συνεργασίας με τις ΜΚΟ

Το ζήτημα της συνεργασίας κράτους - κοινωνίας πολιτών είναι ένα από τα πιο σύγχρονα εν εξελίξει θέματα και αφορά την ανοικοδόμηση μιας δημοκρατίας με περισσότερες συμμετοχικές δυνατότητες. Εξάλλου πρόκειται για βασική ratio του αιτήματος για συνταγματική κατοχύρωση του σεβασμού της δράσης των ΜΚΟ εκ μέρους του Κράτους.

O Συνήγορος του Πολίτη, ανεξάρτητη αρχή με αποστολή την καθιέρωση της ορθής διοικητικής συμπεριφοράς από τα κρατικά όργανα, καλεί σήμερα τις ΜΚΟ να συνεργαστούν μαζί του στα θέματα των προσφύγων και των Ρομά.

Με το σχετικό δελτίο τύπου, ο Συνήγορος απευθύνει δημόσια πρόσκληση ώστε να αναπτυχθεί ένα δίκτυο αμοιβαίας ενημέρωσης - πληροφόρησης με οργανώσεις, φορείς, ενώσεις και συλλογικές πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών εν γένει, που δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτειας, υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων και της κοινωνικής στήριξης των προσώπων που ζητούν ή έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο και των Ρομά (Τσιγγάνων) που διαμένουν στη χώρα.

Στόχοι του δικτύου είναι η βελτίωση της επαφής των ομάδων αυτών με το Συνήγορο του Πολίτη, η αμοιβαία πληροφόρηση και η παροχή εξειδικευμένης ενημέρωσης για την πρόσβαση των προσώπων στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την δημόσια πρόσκληση του Συνηγόρου:

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων:
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα παρέχουν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, στον Συνήγορο του Πολίτη αξιόπιστες, νομίμως διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με:
(1) υποθέσεις που ήδη ερευνά ο Συνήγορος του Πολίτη,
(2) πιθανές σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων που έχουν περιέλθει σε άμεση γνώση τους.

Ο Σ.τ.Π. θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς:
(1) τακτική ενημέρωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις πρωτοβουλίες του, τις ενέργειές του ή γενικότερης σημασίας πορίσματα και υποδείξεις του στο πεδίο ενδιαφέροντός τους,
(2) εξειδικευμένη νομική ή άλλη τεχνική πληροφορία, που τυχόν είναι διαθέσιμη, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο μέτρο του δυνατού, σχετικά με ενέργειες που είναι αναγκαίες
(α) για την επαφή των ενδιαφερομένων με τη Διοίκηση,
(β) για την υποβολή αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ο Σ.τ.Π. και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις με σκοπό την επιμόρφωση – κατάρτιση, καθώς και την ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα συνεργασίας τους.

"Για την καλή οργάνωση της συνεργασίας θα τηρείται κατάλογος φορέων που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα προστασίας των αιτούντων άσυλο και των Ρομά ή Τσιγγάνων, στον οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία των φορέων και η έγγραφη ενημέρωση που παρείχαν ή οι αναφορές που υπέβαλαν στον Συνήγορο του Πολίτη. Η τήρηση των στοιχείων αυτών από τον Συνήγορο του Πολίτη υπόκειται στους όρους και περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας από την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο κατάλογος συνεργαζομένων φορέων είναι δημόσιος, παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να τηρηθεί εμπιστευτική η συνεργασία τους με τον Συνήγορο του Πολίτη. "
Βασικοί όροι για την ανάπτυξη καλόπιστης συνεργασίας είναι:
(1) η μη επέμβαση του Σ.τ.Π. στη λειτουργία των φορέων,
(2) η μη επίκληση από τους φορείς της συνεργασίας τους με τον Σ.τ.Π. ενώπιον αρχών ή τρίτων προσώπων για την ικανοποίηση αιτήματός τους.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στον ΣτΠ τη σχετική φόρμα δικτύωσης.

Ως πρώτη παρατήρηση σημειώνουμε ότι ίσως δεν είναι τυχαίο ότι οι θεσμικές μεταβολές που επέρχονται στη σχέση κράτους-κοινωνίας πολιτών εκκινούν από τις ανεξάρτητες αρχές. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτήν την περίπτωση η πρωτοβουλία επήλθε από την ίδια την ανεξάρτητη αρχή, χωρίς παρέμβαση του νομοθέτη, όπως είχαμε αναφέρει πριν λίγες μέρες για το θέμα της Πλατφόρμας ΜΚΟ που λειτουργεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στην περίπτωση του ΣτΠ, δηλαδή, η ανεξάρτητη αρχή ανέπτυξε πρωτοβουλία που μέχρι χτες ίσως να ανήκε αποκλειστικά στον νομοθέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...