Τετάρτη, Αυγούστου 12, 2015

Αίτημα πρότασης μομφής μέσω facebook;

Διαβάζουμε εδώ και μέρες για συμπολίτες μας οι οποίοι υποστηρίζουν ένα αίτημα για υποβολή πρότασης μομφής κατά της ΠτΒ, υπολογίζοντας τον αριθμό της συμμετοχής με βάση τα προφίλ χρηστών του facebook που παίρνουν μέρος στην σχετική "ομάδα". Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ενάσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, φορέας της οποίας είναι κάθε πολίτης και αποτελεί απαράγραπτο συνταγματικό δικαίωμα. Είναι όμως άραγε το αίτημα αυτό αντικείμενο ενός ατομικού δικαιώματος ή θα έπρεπε να είχε περιβληθεί τον θεσμικό μανδύα μιας προβλεπόμενης κοινοβουλευτικής διαδικασίας;
Υπάρχουν πράγματι πιο εξειδικευμένα θεσμικά εργαλεία, ίσως όχι τόσο "τρέντι" όσο το fb, αλλά σίγουρα πιο στοχευμένα από μια διαδικτυακή διαδηλωση που, κακά τα ψέματα, ο όγκος της δεν είναι μετρήσιμος με κοινοβουλευτικούς όρους. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής: "Kαθένας ή πoλλoί μαζί έχoυν τo δικαίωμα να απευθύνoυν στη Boυλή γραπτές αναφoρές, πoυ περιέχoυν αιτήματα ή παράπoνα. Oι αναφoρές παρoυσιάζoνται από Boυλευτή ή παραδίδoνται στoν Πρόεδρo." Τα προβλήματα όμως αρχίζουν στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου: "οι αναφoρές πρέπει να περιέχoυν τo oνoματεπώνυμo, την ιδιότητα και τη διεύθυνση εκείνων πoυ τις υπoγράφoυν." Αυτή η προϋπόθεση δεν καλύπτεται φυσικά με την συμμετοχή προφίλ που ουδείς γνωρίζει αν ταυτοποιούν όντως πολίτες, σε μια ομάδα στο fb, ακόμη κι αν εκτυπωθεί και αποσταλεί σε όλους τους βουλευτές. Έπειτα, κατά την παρ. 3, "οι Boυλευτές πoυ επιθυμoύν να υιoθετήσoυν αναφoρά την πρoσυπoγράφoυν κατά την κατάθεσή της ή τo δηλώνoυν κατά την ανακoίνωσή της στη Boυλή." Η παρ. 4 αναφέρει ότι "οι αναφoρές καταχωρίζoνται σε ειδικό βιβλίo κατά τη σειρά κατάθεσής τoυς, αν εκπληρoύν τις πρoϋπoθέσεις της παραγράφoυ 2· διαφoρετικά, αρχειoθετoύνται."
Αυτή είναι λοιπόν η θεσμοθετημένη διαδικασία με την οποία στο κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα οι πολίτες απευθύνουν ένα αίτημα στην Βουλή των Ελλήνων. Όποιος πράγματι επιθυμεί να υπερασπιστεί το κύρος και την λειτουργία του κεντρικού θεσμού της Δημοκρατίας μας, καλό είναι να λάβει υπόψη και τους ειδικούς κανόνες του και να τους ενεργοποιήσει. Καλή είναι και η εκτόνωση, αλλά είναι εντελώς διαφορετικός ο σκοπός μιας ατομικής ελευθερίας, από την αποστολή των ενεργών πολιτών για την περιφρούρηση του κύρους των θεσμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΔΔΑ για ομοφοβικά Αμβρόσιου

  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε σήμερα την προσφυγή του π. Μητροπολίτη Αμβρόσιου - Αθανάσιου Λενή εναντίον τ...