Παρασκευή, Αυγούστου 24, 2007

Κατατέθηκε αίτηση δημοσιοποίησης του Πορίσματος Ζορμπά

Σήμερα το πρωί, το e-lawyer κατέθεσε αίτηση για την χορήγηση αντιγράφου του Πορίσματος Ζορμπά με σκοπό την ανάρτησή του στο Διαδίκτυο.
Η αίτηση έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 197/24.8.2007 και υποβλήθηκε στην Εθνική Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία εδρεύει στην οδό Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 (τηλ. 210 6981890, φαξ 210 3426892), 6ος όροφος (κτίριο υπηρεσίας ειδικών ελέγχων). Από ό,τι μας ενημέρωσε ο υπάλληλος που πρωτοκόλλησε την αίτηση, δεν έχει υποβληθεί αίτημα λήψης αντιγράφου από άλλο μέσο ενημέρωσης.

Το περιεχόμενο της αίτησης που πρέπει να απαντηθεί εντός 20 ημερών έχει ως εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

Του ..............................., κατοίκου ...................., οδός ................... αρ. ....


Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο υπογράφων είμαι διαχειριστής του ιστολογίου (weblog) E-LAWYER, το οποίο λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.elawyer.blogspot.com/ .
Οι στόχοι αυτού του ιστολογίου δηλώνονται στην κεντρική του σελίδα και συνοψίζονται στον «Σχολιασμό της Νομικής Επικαιρότητας, Κριτική Επί Αποφάσεων των Δικαστηρίων και των Ανεξάρτητων Αρχών – Ενημέρωση για Δικαιώματα και Διαδικασίες».
Στο πλαίσιο αυτών των σκοπών, έχουν αναρτηθεί και σχολιαστεί κατά καιρούς κείμενα αποφάσεων και πορισμάτων ανεξάρτητων αρχών, ήδη από το 2005, οπότε άρχισε και η λειτουργία της ιστοσελίδας.
Με την παρούσα αίτηση, ζητώ να μου χορηγηθεί αντίγραφο του Πορίσματος – Έκθεσης που συντάχθηκε από την Αρχή Σας, κατόπιν της έρευνας που διεξήγαγε, όσον αφορά ομόλογο 280 εκ. ευρώ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και απασχολεί τους τελευταίους έξι περίπου μήνες τη δημόσια ζωή της Χώρας.

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του Συντάγματος, η αρμόδια αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων. Κατά το άρθρο 5Α§1, καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999), κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. Το δικαίωμα ασκείται με χορήγηση αντιγράφου, ενώ η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψή της είναι είκοσι (20) ημέρες.
Επίσης, σύμφωνα με το 2 του Ν.3448/2006 για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα (Οδηγία 2003/98/ΕΚ), οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν ώστε τα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή τους, να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή μη σκοπούς. Ένα παράδειγμα «μη εμπορικού σκοπού» είναι η ενημέρωση από μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς που δεν δραστηριοποιούνται με κερδοσκοπικές βλέψεις (Β.Σωτηρόπουλος, Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 34).
Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα έγγραφα διατίθενται και με ηλεκτρονικά μέσα. Η προθεσμία για την χορήγηση και βάσει του Ν.3448/2006 είναι εικοσαήμερη, ενώ κατά της τυχόν αρνητική απόφασης του δημόσιου φορέα προβλέπεται διοικητική προσφυγή ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος κρίνει σε δεύτερο βαθμό κατά νόμο και κατ’ ουσία (άρθρο 5).

ΙΙΙ. ΕΥΛΟΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Δεδομένης του ιδιαίτερου status του Tύπου, συμβατικού και ηλεκτρονικού ως public watchdog (=φρουρού της δημόσιας ζωής), κατά την έκφραση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. απόφαση ΕΔΔΑ, υπόθεση Ρίζος και Ντάσκας κατά Ελλάδας, 27.5.2004, παραγρ. 41, Prager & Oberschlink κατά Αυστρίας, 26.4.95, παραγ. 34, επί τη βάσει του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), ο διαχειριστής ενός ιστολογίου έχει ιδιαίτερα αυξημένο «εύλογο ενδιαφέρον» για την λήψη αντιγράφου και δημοσιοποίηση ενός Πορίσματος, το οποίο αποτελεί την αξιολόγηση από αρμόδια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή των πραγματικών και νομικών δεδομένων μιας υπόθεσης που αναφέρεται στην έκδοση και την πορεία ενός ομολόγου ύψους 280 εκ. ευρώ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, με περαιτέρω προεκτάσεις για την αξιολόγηση της διαχείρισης ασφαλιστικού ταμείου, όπως έχει αναφερθεί εκτενώς στον Τύπο κατά τους τελευταίους μήνες.
Σημειωτέον ότι το Πόρισμα αυτό, αποτέλεσμα διαδικασίας ενώπιον μιας Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, αποτελεί κείμενο με πληροφοριακή αυταξία και καρπό διοικητικής έρευνας, η οποία είναι πλήρως διακριτή από την -παράλληλα διεξαγόμενη- ανεξάρτητη εισαγγελική έρευνα και την όποια τυχόν δικαστική πορεία της ίδιας υπόθεσης του εν λόγω ομολόγου. Ως εκ τούτου, υπάρχει δικαίωμα δημοσίευσης του Πορίσματος της διοικητικής διαδικασίας, ανεξάρτητα από το αν αυτό, δευτερευόντως, αποτέλεσε, αποτελεί ή πρόκειται να αποτελέσει κείμενο που πρόκειται να αξιολογηθεί από την Δικαιοσύνη.
Επιπρόσθετα, το εύλογο ενδιαφέρον του κοινού για γνώση του περιεχομένου του Πορίσματος συνδέεται με το γεγονός ότι σε αυτό αναμένεται ότι περιέχονται αξιολογήσεις πραγματικών περιστατικών που σχετίζονται με την πολιτική του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, δεδομένα που έχουν συνταγματικό δικαίωμα (άρθρο 5Α) να λάβουν υπόψη τους οι εκλογείς πριν ασκήσουν το επίσης συνταγματικό τους εκλογικό δικαίωμα στις εθνικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007.

ΙV. YΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω νομικές διατάξεις, η χορήγηση αντιγράφου του ζητούμενου διοικητικού εγγράφου αποτελεί συνταγματική και νομοθετική υποχρέωση της Ανεξάρτητης Αρχής Σας.
Ωστόσο, στο μέτρο που τυχόν κριθεί ότι υπάρχουν τμήματα του εγγράφου τα οποία περιέχουν πληροφορίες που τυγχάνουν ειδικής νομικής προστασίας (λ.χ. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα), η Αρχή έχει επίσης την υποχρέωση να χορηγήσει μέρος του κειμένου, προβαίνοντας στις σχετικές σταθμίσεις (βλ. Σπ. Β. Βλαχόπουλου, Διαφάνεια της κρατικής δράσης & προστασία προσωπικών δεδομένων – τα όρια μεταξύ αποκάλυψης και απόκρυψης στην εκτελεστική εξουσία).
Τα φερόμενα αποσπάσματα του Πορίσματος που δημοσιοποιήθηκαν στον ημερήσιο Τύπο περιλαμβάνουν ωστόσο και πληροφορίες για τις οποίες το συνταγματικό δικαίωμα πληροφόρησης της κοινής γνώμης βαρύνει και επί των οποίων δεν μπορεί να αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο (λ.χ. η πληροφορία ότι χρηματικές προμήθειες από την πώληση του ομολόγου κατέληξαν σε πολιτικό κόμμα).
Η υποχρεωτική μερική χορήγηση εγγράφου αποτελεί κανόνα που νομολογείται παγίως από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τυγχάνει εφαρμογής και στο εσωτερικό ελληνικό δίκαιο, καθώς συνιστά εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, ως κανόνα εξισορρόπησης των αντίρροπων κανονιστικών συνόλων υπέρ της διαφάνειας αφενός και υπέρ της προστασίας πληροφοριών αφετέρου. (Αποφάσεις ΠΕΚ Τ-14/98, 19.7.1999, αρ. 87 και ΔΕΚ C-353/99 P, 6.12.2001 αρ. 29, κατά τις οποίες η αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα στην πληροφόρηση επιβάλλουν στο Συμβούλιο ΕΕ να εξετάζει εάν θα έπρεπε να δοθεί μερική πρόσβαση όσον αφορά τις πληροφορίες που δεν καλύπτονται από εξαιρέσεις. Η άρνηση μερικής πρόσβασης θα συνιστούσε μέτρο προδήλως δυσανάλογο για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριακών στοιχείων που καλύπτονται από κάποια εξαίρεση.)

V. ΑΙΤΗΜΑ


Για όλους τους παραπάνω λόγους και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου,

ΖΗΤΩ

να μου αποσταλεί εντός των παραπάνω προθεσμιών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (vsotiropoulos@gmail.com) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, αντίγραφο του ως άνω Πορίσματος που συντάχθηκε από την Αρχή σας, προκειμένου να προβώ σε περαιτέρω μη εμπορική χρήση αυτού, δημοσιεύοντάς το στο παραπάνω ιστολόγιο E-LAWYER.

Η παρούσα αίτηση θα δημοσιοποιηθεί αυθημερόν στο παραπάνω ιστολόγιο, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει από την Αρχή Σας.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2007
Με εκτίμηση,
.................

7 σχόλια:

Lorelei Am Rhein είπε...

Επί τέλους! Μια καλή κίνηση!
Ακόμα κι αν δεν έχει θετικά αποτελέσματα,είναι ενδεικτική του ευρύτερου ενδιαφέροντος για το θέμα.

Rodia είπε...

Θερμά συγχαρητήρια για την έμπνευση και, κυρίως, για την υλοποίησή της. :-)

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο σου για την πρωτοβουλία αυτή. Όχι επειδή ζητάς το πόρισμα μόνο αλλά επειδή δείχνεις έμπρακτα πώς θα πρέπει να κινούμαστε στο πλαίσιο της νομιμότητας: αντί για κραυγές και πρωτοσέλιδες υστερίες, μια αίτηση.

Η οποία αν απορριφθεί θα αποκαλύψει τη γύμνια του διοίκησης με πολύ πιο εκκωφαντικό τρόπο απ΄ότι τα περιεχόμενα του ίδιου του πορίσματος (ήτοι κάτι λαμόγια την κάναν με χρήματα του δημοσίου).

ANemos είπε...

"Από ό,τι μας ενημέρωσε ο υπάλληλος που πρωτοκόλλησε την αίτηση, δεν έχει υποβληθεί αίτημα λήψης αντιγράφου από άλλο μέσο ενημέρωσης." ΜΑΛΙΣΤΑ!


Μπράβο σου!!! Μεγάλο μπράβο!

Ανώνυμος είπε...

Κλαπ κλαπ κλαπ!

Ανώνυμος είπε...

1)Οι ανεξάρτητες αρχές δεν είναι ακριβώς δημόσιο. Αν ένας πολίτης έχει προβλήματα με την λειτουργία τους ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει και το πολύ πολύ να στείλει μια επιστολή συστάσεων. Νομίζω ότι ίδιο συμβαίνει και με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου εσωτερικών και το ΣΕΔΔ αλλά ας με διορθώσει κάποιος αν κάνω λάθος.
2)Προβλέπεται από κάποιο νόμο υποχρέωση του δημοσίου να παραδώσει οτιδήποτε σε ψηφιακή μορφή;
3)Προβλέπεται από κάποιο νόμο υποχρέωση ή έστω δυνατότητα του δημοσίου να απαντήσει σε πρωτοκολλημένο αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Αν ναι, τι ακριβώς συμβαίνει με τον Α.Π. του εξερχόμενου εγγράφου; Πως εξασφαλίζεται ότι πράγματι έγινε η αποστολή ώστε να προστατευθεί ο πολίτης;
4)Τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε αν η Αρχή αρνηθεί, χρησιμοποιώντας κάποιο πρόσχημα, να σας κοινοποιήσει το πόρισμα και παρά τις τυχόν αντιρρήσεις σας επιμείνει σε αυτήν την άρνηση; Εντός ποιου χρονικού διαστήματος θα προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια;
5)Τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε αν η Αρχή αγνοήσει το αίτημα σας και δεν απαντήσει; Εντός ποιου χρονικού διαστήματος θα προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια;
6) Επί της ουσίας, πως μπορεί να αντιδράσει ένας πολίτης αν μια ανεξάρτητη αρχή δεν επιτελεί το έργο της, ολιγωρεί, προχωρά σε διοικητικές παρατυπίες ή παραβάσεις κλπ; Εκτός από το να κινηθεί δικαστικά, έχει κάποιον άλλο τρόπο αντίδρασης; Επί της ουσίας, είναι ή δεν είναι στην διακριτική ευχέρεια της αρχής αν θα σας δώσει το πόρισμα; Επί της ουσίας.

---------


Τρίτη, Νοέμβριος 21, 2006
Α΄ δωρεάν έκδοση του e-lawyer: Kώδικας Δικαίου Κοινωνίας της Πληροφορίας
Σε λίγες μέρες θα υπάρχει δυνατότητα να κατεβάσετε από το e-lawyer την πρώτη δωρεάν συλλογή όλης της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα του Δικαίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Το έργο Κώδικας Δικαίου Κοινωνίας της Πληροφορίας αποτελεί την πρώτη έκδοση μιας σειράς συλλογής νομοθεσίας που ετοιμάζω και θα διαθέσω μέσω του blog. Η πρώτη αυτή κωδικοποίηση αποτελεί ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο ξεκίνησα για να καλύπτω προσωπικές και επαγγελματικές μου ανάγκες, με τη συγκέντρωση του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά γενικά τη διαχείριση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των τομέων:

e-Lawyer είπε...

O Συνήγορος του Πολίτη σαφώς και παρεμβαίνει σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης που διαπράττονται από ανεξάρτητες αρχές, όπως το αναφέρει ο ίδιος ο νόμος.

Αν διαβάσεις την αίτηση απαντώ σε όλα τα ερωτήματα σου (λ.χ. προθεσμιες, υποχρέωση ψηφιακής παράδοσης κλπ).

ΑΝ διαβάσεις, όμως.

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...