Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2009

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: απόρριψη αίτησης θεραπείας λόγω έλλειψης "νέων στοιχείων"


Ενδιαφερόμενος υπέβαλε αίτηση θεραπείας  στην  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επανεξέταση προηγούμενης προσφυγής του, ισχυριζόμενος ότι δεν ικανοποιήθηκε πλήρως το δικαίωμα πρόσβασής του. 

Η Αρχή εξέδωσε την απόφαση 26/2009 , στις 13.3.2009, για να αποφασίσει επί της αίτησης που είχε ασκηθεί στις 29.2.2008. Σίγουρα έπρεπε να είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη προθεσμία 50 ημερών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση, καθώς η υπόθεση δεν παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσκολία.

Mε την απόφαση η Αρχή απέρριψε την αίτηση θεραπείας επειδή, μεταξύ άλλων, "ούτε επικαλείται, ούτε προσκομίζει νέα στοιχεία για την επανεξέταση της υπόθεσής του".
Εδώ υπάρχει μια σοβαρή παρανόηση από την πλευρά της Αρχής: όταν κάποιος υποβάλλει αίτηση θεραπείας σε ένα διοικητικό όργανο έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί το σύνολο της υπόθεσης του, χωρίς να τίθεται από το νόμο ως λόγος βασιμότητας ή παραδεκτού της προσφυγής η "επίκληση ή προσκόμιση νέων στοιχείων". Ο πολίτης κάνει χρήση του άρθρου 10 του Συντάγματος (αναφέρεσθαι στις αρχές) και του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, άρθρα που φαίνεται ότι δεν έλαβε υπόψη της η Αρχή, καθόσον δεν τα μνημονεύει στο κείμενο της απόφασης αυτής. 

Έτσι η απόφαση της Αρχής εμπεριέχει σημαντικό νομικό σφάλμα που περιορίζει υπέρμετρα το δικαίωμα του αναφέρεσθαι στις Αρχές και την ειδικότερη έκφανσή του για υποβολή αίτησης θεραπείας στο όργανο που εξέδωσε την απόφαση. Η Αρχή, προκειμένου να αποφύγει στο μέλλον τέτοια σημαντικά σφάλματα που θίγουν συνταγματικής θεμελίωσης δικαιώματα, θα πρέπει να προβλέψει στον Κανονισμό Λειτουργίας της (ο οποίος κατά τον Ν.3051/2002 πρέπει να είναι σύμφωνος προς τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, άρα και προς το άρθρο 24 Ν.2690 περί αίτησης θεραπείας) την διαδικασία υποβολής αίτησης θεραπείας, ώστε να καταστεί σαφές ότι δεν απαιτείται προσκόμιση κι επίκληση νέων στοιχείων προκειμένου να επανεξετασθεί μια υπόθεση κατά το νομικό ή και το πραγματικό μέρος της. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σωρηδόν ακύρωση Δημοτικών Συμβουλίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εντατικοποιήσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας ακυρώνοντας σωρηδόν αποφά...