Τετάρτη, Ιουλίου 01, 2015

Ενστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για το δημοψήφισμα

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Jagland δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι το δημοψήφισμα που προκηρύχθηκε στην Ελλάδα δεν συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, λόγω της αοριστίας του ερωτήματος και λόγω του χρόνου διεξαγωγής του που θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και αποτελεί διεθνή οργανισμό που παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην μείζονα Ευρώπη, πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αποτελείται από 47 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας, της Ελβετίας, της Ισλανδίας, της Ρωσίας, της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν κ.τ.λ. Δεν έχει καμία σχέση με το Συμβούλιο της ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που αποτελούν ενωσιακά όργανα των 28 κρατών μελών.

Ως προς τα ζητήματα των δημοψηφισμάτων, η κωδικοποίηση των ευρωπαϊκών προτύπων έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για τα Συνταγματικά Θέματα (Επιτροπή της Βενετίας), η οποία έχει εκδώσει το 2008 τον Κώδικα Καλής Πρακτικής για Δημοψηφίσματα.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:

"c. The question put to the vote must be clear; it must not be misleading; it must not suggest an answer; electors must be informed of the effects of the referendum; voters must be able to answer the questions asked solely by yes, no or a blank vote."

Μετάφραση: "Το ερώτημα που τίθεται σε ψήφο πρέπει να είναι σαφές. Δεν πρέπει να είναι παραπλανητικό. Δεν πρέπει να υποβάλλει την απάντηση. Οι ψηφοφόροι πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Οι ψηφοφόροι πρέπει να μπορούν να απαντήσιουν στις ερωτήσεις μόνο με ναι, όχι ή με λευκή ψήφο."

Ο Κώδικας συνεχίζει:

"d. The authorities must provide objective information. This implies that the text submitted to a referendum and an explanatory report or balanced campaign material from the proposal’s supporters and opponents should be made available to electors sufficiently in advance, as follows:
 i. they must be published in the official gazette sufficiently far in advance of the vote;
ii. they must be sent directly to citizens and be received sufficiently far in advance of the vote;
iii. the explanatory report must give a balanced presentation not only of the viewpoint of the executive and legislative authorities or persons sharing their viewpoint but also of the opposing one."

Μετάφραση: "Οι αρχές πρέπει να παρέχουν αντικειμενική πληροφόρηση. Αυτό σημαίνει ότι το κείμενο που υποβάλλεται σε δημοψήφισμα καθώς και ένα επεξηγηματικό υπόμνημα ή ισόρροπο προωθητικό υλικό των υποστηρικτών της πρότασης και των αντιπάλων τους πρέπει να διατίθεται επαρκώς στους ψηφοφόρους εκ των προτέρων ως εξής:
i. πρέπει να δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα αρκετά πριν την ψηφοφορία
ii. πρέπει να στέλνεται απευθείας στους πολίτες και να λαμβάνεται από αυτούς αρκετά πριν την ψηφοφορία
iii. το επεξηγηματικό υπόμνημα πρέπει να παρέχει ισορροπημένη παρουσίαση όχι μόνο της άποψης της εκτελεστικής και νομοθετικής λειτουργίας ή των ατόμων που συμφωνούν με αυτήν, αλλά και των αντιπάλων τους."

Στο επεξηγηματικό υπόμνημα του Κώδικα (σελ. 17) αναφέρεται:

"Both the text and the explanatory report or balanced campaign material must be sent directly to citizens sufficiently in advance of the vote (at least two weeks beforehand)."

Μετάφραση: "Τόσο το κείμενο όσο και το επεξηγηματικό υπόμνημα ή το ισόρροπο προωθητικό υλικό πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στους πολίτες σε επαρκή χρόνο πριν την ψηφοφορία (τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν)."

Αυτά αποτελούν καλές πρακτικές για την ποιότητα της Δημοκρατίας, κατά το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν είναι δεσμευτικές διατάξεις, όπως το συνταγματικό δίκαιο ή η εθνική νομοθεσία, αλλά λαμβάνονται υπόψη από δικαστικές αρχές για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παραβάσεις δεσμευτικών κανόνων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...