Κυριακή, Σεπτεμβρίου 25, 2011

Το Συμβούλιο της Ευρώπης για την ελευθερία του Διαδικτύου

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης θέσπισε δύο συστάσεις και δύο διακηρύξεις που καλούν τα κράτη να επιβεβαιώσουν την επιγραμμική (on-line) ελευθερία του λόγου από επιθέσεις που περιλαμβάνουν και παρενοχλήσεις ή επεμβάσεις στο Διαδίκτυο. Σε μια "Σύσταση για την προστασία και την προώθησης της οικουμενικότητας, ακεραιότητας και ανοικτότητας του Διαδικτύο", η Επιτροπή έθεσε ένα πλαίσιο συνεργασίας των κρατών μελών, ενόψει της διατήρησης ενός πγκόσμιου, σταθερού και ανοικτού Διδικτύου, ως μέσου διασφάλισης της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφορία.

Η Επιτροπή Υπουργών κάλεσε τα κράτη να αναπτύξουν πολιτικές σε συνεργσία και με άλλους παράγοντες, ώστε να αποτραπούν οι επιθέσεις στο Διαδίκτυο. Καθώς τα κράτη δεν εμπλέκονται σε καθημερινά επιχειρησιακά ζητήματα, θα πρέπει να αναπτύξουν σχέδια άμεσης δράσης, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνδράμουν το ένα το άλλο για την αποτροπή και την διαχείριση σημαντικών διασυνοριακών συμβάντων που απειλούν το Διαδίκτυο. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι βασικοί διαδικτυακοί πόροι διοικούνται με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Με μια Διακήρυξη, η Επιτροπή Υπουργών θέσπισε τις "10 Αρχές Διοίκησης του Διαδικτύο" οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης όταν θεσπίζουν εθνικές και διεθνείς πολιτικές που αφορούν το Διαδίκτυο: προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Πολυπαραγοντική διακυβέρμηση. Ευθύνη των κρατών. Ενίσχυση των χρηστών του Διαδικτύου. Οικουμενικότητα. Ακεραιότητα. Αποκεντρωμένη διοίκηση. Ανοικτά πρότυπα, διαλειτουργικότητα και end-to-end φύση. Ανοικτή δικτύωση. Πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία.

Η Επιτροπή Υπουργών επίσης συνέστησε στα κράτη να θεσπίσουν μια νέα ευρεία έννοια των μέσων ενημέρωσης και αναγνώρισε ότι τα κοινωνικά δίκτυα, τα επιγραμμικά παιχνίδια ή οι ιστοσελίδες επιγραμμικής καταγγελίας εμπίπτουν στις ελευθερίες και υποχρεώσεις των μέσων ενημέρωσης που κατοχυρώνονται από το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η Σύσταση περιλαμβάνει ένα σύνολο κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν διαμορφώνεται διαφοροποιημένη πολιτική σε διαφορετικούς παράγοντες, σύμφωνα με το ρόλο τους στην παραγωγή και διάδοση πληροφοριών ή περιεχομένου και κατά την λειτουργία των εφαρμογών που σχεδιάζονται για να διευκολύνουν τη μαζική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών ή των εφαρμογών για διαδραστικές εμπειρίες που βασίζονται στο περιεχόμενο.

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις, η κανονιστική ρύυμιση θα πρέπει να είναι το τελευταίο μέτρο. Θα πρέπει να προτιμάται η αυτορρύθμιση και η εκούσια εφαρμογή των δημοσιογραφικών προτύπων στα νέα μέσα ενημέρωσης. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε περιπτώσεις υπερσυγκέντρωσης με΄σων ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο πλουραλισμού, πολυμορφίας περιεχομένου κι επιλογών των καταναλωτών.

Σε μια "Διακήρυξη για την ελευθερία της έκφρασης και συνάθροισης και συνεταιρισμού όσον αφορά τα Ονόματα Χώρου και αλυσίδες ονομάτων", η Επιτροπη των Υπουργών εξέφρασε την ανησυχία της για μέτρα που προτείνονται σε ορισμένα κράτη, προκειμένου να απαγορευθεί η χρήση συγκεκριμένων λέξεων σε Ονόματα Χώρου και αλυσίδες ονομάτων. Η Επιτροπή δηλώνει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης εφαρμόζεται πλήρως στα Ονόματα Χώρου και στις αλυσίδες. Η ιδιαίτερη σημασία αυτής της δήλωσης σχετίζεται με την επέκταση των Ονομάτων Χώρου το 2012, προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης γενικών όρων.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης θα παρουσιάσει αυτά τα κείμενα για συζήτηση με άλλους παράγοντες του Διαδικτύου κατά το επερχόμενο Internet Governance Forum (Ναϊρόμπι, 27-30 Σεπτεμβρίου).

Δελτίο τύπου Συμβουλίου της Ευρώπης εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...