Σάββατο, Ιουνίου 12, 2021

Από πότε η Ελλάδα δεν θέλει τρανς Πλοιάρχους;

 Η καταγγελία που δημοσίευσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είναι ότι το Μητρώο Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αρνήθηκε να διορθώσει τα στοιχεία ατόμου που ολοκλήρωσε την διαδικασία της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου, ζητώντας  "πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας". Δηλαδή το άτομο ήταν ήδη καταγεγραμμένο στο Υπουργείο ως Πλοίαρχος, εμφανίστηκε με την νέα του ταυτότητα και το Υπουργείο αρνείται να διορθώσει τα στοιχεία στο Μητρώο Ναυτικής Εργασίας!

Εφόσον η είδηση ευσταθεί - δεν έχουμε καμία διάψευση μέχρι στιγμής παρόλο που η υπόθεση έχει δημοσιοποιηθεί σε πλήθος μέσων ενημέρωσης - τότε έχουμε παραβίαση τριών νόμων.

1. Ο νόμος για την Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου στο άρθρο 5 είναι σαφέστατος: "Από την καταχώρισή της στο Ληξιαρχείο η διόρθωση του φύλου του προσώπου ισχύει έναντι όλων. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και κάθε είδους ευθύνη του προσώπου, που δημιουργήθηκαν πριν από τη διόρθωση του φύλου, εξακολουθούν να υφίστανται. Διατηρούνται επίσης οι αριθμοί φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)." Επομένως, το μόνο που χρειάζεται να έχει το άτομο για την ταυτοποίησή του είναι η αστυνομική του ταυτότητα. Όλα τα άλλα παραμένουν ίδια! Την ίδια την δικαστική απόφαση ΝΑΤΦ δεν έχει υποχρέωση να την περιφέρει ένα άτομο από υπηρεσία σε υπηρεσία. Περί αυτού ορίζει το άρθρο 6 του Ν.4491/2017: "Στη δικαστική απόφαση (...), στην αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου, καθώς και σε κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο το οποίο τηρείται στο οικείο ληξιαρχείο ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, από το οποίο προκύπτει η διόρθωση φύλου που μεσολάβησε, έχει πρόσβαση μόνο το ίδιο το πρόσωπο, καθώς και όσοι έχουν ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτό. Πρόσβαση τρίτου στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτός αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον μη δυνάμενο να ικανοποιηθεί διαφορετικά και κατόπιν άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) για πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα."

2. Εάν λοιπόν μια δημόσια υπηρεσία αρνείται να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας του πολίτη, τότε έχει παραβιάσει την υποχρέωση που επιβάλλει η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία ως "υπεύθυνος επεξεργασίας" έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε επικαιροποίηση των ανεπίκαιρων δεδομένων που τηρεί και να διορθώνει ανακριβή δεδομένα, εφόσον της επισημαίνεται ότι υπάρχει απόσταση από την πραγματικότητα. Το άρθρο 5 παρ. 1 δ του GDPR ορίζει: "πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»)".

3. Η άρνηση επικαιροποίησης στοιχείων ατόμου που έχει προχωρήσει σε Ν.Α.Τ.Φ. σε υπηρεσία που καθορίζει το δικαίωμά του στην εργασία αποτελεί μια ακραία περίπτωση παραβίασης του Ν.4443/2016, για την ίση μεταχείριση στον εργασιακό τομέα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 ("Έννοια των διακρίσεων"), «άμεση διάκριση» νοείται όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση. «Παρενόχληση» νοείται ως διάκριση εφόσον σημειώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνδέεται με ένα από τους λόγους του άρθρου 1 με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το άρθρο 3, η ίση μεταχείριση χωρίς διάκριση λόγω ταυτότητας φύλου, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αφορά τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης. 

Από πολλές αφορμές εμείς που ασχολούμαστε νομικά με τέτοιες υποθέσεις έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες που τόσα χρόνια δεν έχουν ενημερωθεί για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου.  Η Πολιτεία δεν αρκεί να νομοθετεί, οφείλει και να εκπαιδεύει τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα να εφαρμόζουν την νομοθεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...