Τετάρτη, Ιουνίου 28, 2023

Το κυβερνητικό πρόγραμμα και η Εθνική Στρατηγική Ισότητας ΛΟΑΤΚΙ+

 Στους μπλε φακέλους που μοιράστηκαν σήμερα στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου υπάρχουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι 4 άξονες: 1) το πρόγραμμα της ΝΔ 2023-2027, 2) προτεραιότητες 2023 και εκκρεμότητες Αυγούστου, 3) χρονοδιάγραμμα βασικών υποχρεώσεων και 4) κυβερνητικό έργο 2019 - 2023 με τα κείμενα αναφοράς όσων έχουν ήδη γίνει, σε ψηφιακό αρχείο.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα της ΝΔ, στο κεφάλαιο "Δίκαιη Ελλάδα" και υποκεφάλαιο "Κοινωνική Συνοχή" υπάρχει η εξής αναφορά: "Υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+".
Αυτό σημαίνει ότι και μέσα στους μπλε φακέλους υπάρχουν τα κεφάλαια της Εθνικής Στρατηγικής που αφορούν κάθε υπουργείο, τόσο στον άξονα (1) ως Πρόγραμμα της ΝΔ για το 2023 - 2027, όσο και ως (4) κυβερνητικό έργο 2019 - 2023, καθώς η Εθνική Στρατηγική είναι το πόρισμα της επιτροπής που συνέστησε ο πρωθυπουργός το 2021 και του παραδόθηκε ως έγγραφο που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του πρωθυπουργού τον Ιούνιο του 2021.
Επομένως, αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι η ένταξη της Εθνικής Στρατηγικής στο (2) προτεραιότητες 2023 και στο (3) χρονοδιάγραμμα βασικών υποχρεώσεων.
Ας δούμε τί έχει υλοποιηθεί και τι όχι από την Εθνική Στρατηγική Ισότητας ΛΟΑΤΚΙ+ μέχρι σήμερα:
Αρχικά η ίδια η Εθνική Στρατηγική αναφέρει στην σελίδα 7:
"Δεδομένου του εύρους των υπό εξέταση δράσεων και πολιτικών, η Επιτροπή θεωρεί ότι μέχρι το 2023 θα πρέπει να έχουν τεθεί οι βάσεις για την υλοποίηση των βασικών προτάσεων της παρούσας έκθεσης."
Άρα, το τρέχον έτος 2023 έχει επισημανθεί από την Εθνική Στρατηγική ως χρόνος για την υλοποίηση των βασικών προτάσεων της. Συνεπώς, υπάρχει ήδη μέσα στην Εθνική Στρατηγική η προτεραιοποίηση που θα πρέπει να αναφέρεται στο (2) για τις εκκρεμότητες του 2023 προς όλους τους υπουργούς.
- "Κυβερνητική δομή για τα δικαιώματα των ΛΟΑΚΤΙ+": η Εθνική Σρτατηγική επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός δημόσιος φορέας, όπως ένα Υπουργείο που να διαδραματίζει τον αναγκαίο συντονιστικό ρόλο και να προωθεί τις σχετικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό η Κυβέρνηση δεν το έχει κάνει ακόμη με ρητό τρόπο. Σημειώνω βέβαια ότι το νέο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παίρνει την Γενική Γραμματεία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά η Εθνική Στρατηγική λέει άλλα πράγματα:
"Συγκεκριμένα, προτείνεται να συσταθεί, με ειδική νομοθετική διάταξη και συντονιστική λειτουργία, «Εθνικός Μηχανισμός για Ίσα Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+» (ΕΜΙΔ ΛΟΑΤΚΙ+). Ο ΕΜΙΔ ΛΟΑΤΚΙ+ επικοινωνεί με τα επιμέρους υπουργεία ή άλλους κρατικούς φορείς με αρμοδιότητα σε επιμέρους ζητήματα, συντονίζει τη δράση τους, επιλύει τυχόν συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και ελέγχει την πορεία και το αποτέλεσμα υλοποίησης των στόχων, ευρισκόμενος σε στενή συνεργασία και διαβούλευση με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+. Είναι, ακόμη, επιτακτική ανάγκη, ανά υπουργείο να υπάρχει τουλάχιστον ένα στέλεχος που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και θα συνεργάζεται τόσο με τη δομή που θα συσταθεί όσο και με τα άλλα στελέχη από τα συναρμόδια υπουργεία."
- Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (σελ. 12 επόμενα): σχεδόν τίποτε από όσα προβλέπει η Εθνική Στρατηγική δεν έχει υλοποιηθεί. Έχουμε μόνο έναν νέο νόμο για το μπούλινγκ στα σχολεία που έχει ένα προβληματικό και έλλειπες άρθρο περί γενικών και αόριστων σχεδίων δράσης.
- Ισοτιμία στην Εργασία (σελ. 16 επ.): Έχει υλοποιηθεί η ένταξη των τρανς ατόμων στο πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτών ΟΑΕΔ. Εκκρεμεί όμως: "μελέτη και σχεδιασμός μηχανισμών για την άρση των εμποδίων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην αγορά εργασίας όπως επίσης και η θέσπιση ενός κώδικα δεοντολογίας." Επίσης δεν έχει αφαιρεθεί η λεγόμενη "διαταραχή ταυτότητας φύλου" από τον εθνικό κατάλογο νοσημάτων, γεγονός που αποκλείει τρανς άτομα από προσλήψεις σε ορισμένες δημόσιες θέσεις.
- Θέματα Υγείας (σελ. 19 επ.): δεν έχει τροποποιηθεί ο νόμος για τις αθέμιτες διακρίσεις ώστε να περιλαμβάνεται η προστασία της υγείας για τα λοατκι άτομα (Ν.444/2016), ενώ αυτή η τροποποίηση έγινε ήδη για τα ΑΜΕΑ. Επιπλέον έχει ζητηθεί η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών επειδή διάφορες ιατρικές ειδικότητες έχουν άγνοια από τα ΛΟΑΚΙ+ θέματα. Το ίδιο ισχύει για την επιμόρφωση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Η απαγόρευση αιμοδοσίας για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα υλοποιήθηκε ήδη το έτος 2022, καθώς και η νομοθέτηση για την λήψη προφυλακτικής αγωγής PrEP, η οποία όμως εκκρεμεί ακόμη στο στάδιο της υλοποίησης. Για τα προβλήματα των διεμφυλικών ατόμων στον χώρο της υγείας υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί.
- Θέματα Ασύλου: εκκρεμεί η επικαιροποίηση της νομοθεσίας ώστε να περιλαμβάνει την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου ως λόγους ευαλωτότητας.
- Θέματα κατάρτισης στον δημόσιο τομέα: ενώ έχουν υλοποιηθεί σεμινάρια προς διάφορους χώρους της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης όπως η Εθνική Σχολή Δικαστών, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Αστυνομίας κ.τ.λ., δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο πρόγραμμα σπουδών των παραγωγικών σχολών ως υποχρεωτικά μαθήματα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΛΟΑΤΚΙ+ διάσταση τους.
- Αστυνομική βία: υπάρχουν πολλές προτάσεις για την αστυνομία, τον έλεγχο της και την διασύνδεση της με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα που δεν έχουν υλοποιηθεί (σελ. 33-37).
- Ρητορική μίσους: δεν έχει εξεταστεί η επαναφορά του άρθρου 361Β στον Ποινικό Κώδικα (αποκλεισμός ΛΟΑΤΚΙ+ από πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες).
- Θεραπείες μεταστροφής: ποινικοποιήθηκε η εφαρμογή τους, αλλά με σοβαρό "παράθυρο" την συγκατάθεση ενηλίκων και χωρίς μνεία σε σαφείς κυρώσεις όπως η αφαίρεση άδειας επαγγέλματος.
- Κοινωνική πολιτική για ειδικές ομάδες ΛΟΑΤΚΙ+: έχει προκηρυχθεί η πρόταση για δημιουργία ξενώνα, αλλά ακόμη το έργο δεν έχει προχωρήσει.
- Ζητήματα οικογενειακού δικαίου: Γάμος - συγγένεια - τεκνοθεσία. Εκκρεμούν.
- Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου: εξορθολογισμός της διαδικασίας ως εξωδικαστικής και αφαίρεση προϋπόθεσης αγαμίας και μη μεταβολής στοιχείων στις ληξιαρχικές πράξεις τέκνων των διεμφυλικών ατόμων με ΝΑΤΟ. Εκκρεμούν.
- Ζητήματα για τα Ίντερσεξ άτομα: ψηφίστηκε πέρσι το καλοκαίρι η απαγόρευση των "διορθωτικών" επεμβάσεων. Εκκρεμεί η αναγνώριση της τρίτης καταχώρισης φύλου.
- Εξωτερική πολιτική και διάσταση ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων: πολλές προτάσεις για διπλωματική λειτουργία των αιτημάτων παραμένουν εκκρεμείς όπως η ανάδειξη της Ελλάδας ως ασφαλή προορισμό για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
- Δράσεις ορατότητας: ενεργητική στήριξη και φυσική παρουσία πολιτικών προσώπων ως ομιλητών και ως συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις ορατότητας όπως τα Pride, ιδίως με αφορμή την διοργάνωση του EuroPride στην Θεσσαλονίκη το 2024.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...