Κυριακή, Σεπτεμβρίου 21, 2008

H απαγόρευση περαιτέρω χρήσης των ΦΕΚ

Τον Ν.3448/2006 για την περαιτέρω χρήση (εμπορική ή μη) των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ο οποίος εναρμόνισε την αντίστοιχη Οδηγία 2003/98, τον ξέρουμε. Κάθε πολίτης αποκτά δικαίωμα να λάβει και να χρησιμοποιήσει για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς τα έγγραφα του Δημοσίου στα οποία επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση.

Λίγους μήνες μετά την ψήφισή του ακολούθησε όμως ο Ν.3469/2006, περί Εθνικού Τυπογραφείου, Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κλπ.

Ενώ ο Ν.3448/2006 μιλάει για το δικαίωμα καθενός να επαναχρησιμοποιεί τα έγγραφα του Δημοσίου για εμπορικό ή μη σκοπό, ο Ν.3469/2006 έρχεται να απαγορεύσει και μάλιστα με απειλή υψηλού προστίμου, όποιον αποφασίζει την αναπαραγωγή ΦΕΚ με σκοπό το κέρδος:

Άρθρο 14 παρ. 2 Ν.3469/2006:

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η διάθεση, με οποιονδήποτε τεχνικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, των Φ.Ε.Κ. από οποιονδήποτε τρίτο με σκοπό το κέρδος. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 17.

Άρθρο 17
Διοικητικές κυρώσεις

1. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου επιβάλλεται σε όποιον παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 πρόστιμο μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το ύψος του επιδιωκόμενου κέρδους. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Η πράξη επιβολής προστίμου δεν ανακαλείται.

2. Αν η παράβαση αφορά στο Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., τα πρόστιμα που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Δηλαδή αν θέλει ένας ιδιώτης, κατ΄εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου να φτιάξει μια συνδρομητική βάση δεδομένων με τα ΦΕΚ, το δικαίωμα που του δίνει το κοινοτικό δίκαιο του το αφαιρεί ο Έλληνας Νομοθέτης. Μετά, μπορεί να κάνει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κινηθεί η διαδικασία εναντίον της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία φροντίζει να μην βαριόμαστε ποτέ.

Θέλετε κι άλλους παραλογισμούς;

 Άρθρο 18 Ν.3469/2006

Πρόσβαση φυσικών προσώπων στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" - Τιμολογήσεις

1. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Φ.Ε.Κ..

2. Κάθε πολίτης έχει δωρεάν πρόσβαση, μέσω Δια-δικτύου, για ανάγνωση των δημοσιευμάτων όλων των τευχών της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», πλην του τεύχους Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, τιμολογείται και διατίθεται προς πώληση η ηλεκτρονική και η έντυπη μορφή της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως». Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα συγκροτείται επιτροπή με ετήσια θητεία που αποτελείται από τρεις προϊσταμένους διευθύνσεων του Εθνικού Τυπογραφείου. Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και εισήγηση προς τον Ειδικό Γραμματέα των θεμάτων τιμολόγησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

4. Με όμοια απόφαση τιμολογείται οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Διαδικτύου που παρέχεται μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

5. Πολίτης ο οποίος είναι άπορος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να λαμβάνει, ύστερα από άδεια του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, δωρεάν αντίτυπο Φ.Ε.Κ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

[-Έλα γυναίκα, θα φάμε ΦΕΚ σήμερα.

-Πήρες την άδεια του Ειδικού ΓΡαμματέα ρε μπαγάσα;

-Να μας ζήσει ο Ν.3649 που μας έδωσε τσάμπα ΦΕΚ]

6. Κάθε έκδοση που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να τιμολογηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και να πωληθεί έπειτα από έγκριση του φορέα έκδοσης. Απαγορεύεται η διάθεση εκδόσεων που εκτυπώθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο σε ιδιώτες, προς πώληση.

7. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την εγγραφή συνδρομητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με την υπηρεσία τηλεφωνικής παραγγελίας των Φ.Ε.Κ.. Η τιμολόγηση των συνδρομών γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

8. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής, πέραν των ταχυδρομικών τελών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ορισθεί δικαίωμα έκπτωσης μέχρι του πενήντα τοις εκατό (50%) της ετήσιας συνδρομής και για άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εφόσον κρίνεται ότι εξυπηρετείται δημόσιος ή κοινωνικός σκοπός.

9. Οι εισπράξεις από την πώληση των φύλλων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» και των λοιπών εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και από την παροχή κάθε άλλης τιμολογούμενης υπηρεσίας αποτελούν δημόσια έσοδα.
5 σχόλια:

estatemarket είπε...

ΦΕΚσε μου και γλύστρησα !!!
αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται...
Τα ΦΕΚ στον πολίτη ΔΩΡΕΑΝ μας το οφείλουν διότι οφείλουμε να γνωρίζουμε τους νομους.

adamo είπε...

Επειδή δεν καταλαβαίνω:

Αυτό σημαίνει πως συνδρομητικές υπηρεσίες όπως η ΝΟΜΟΣ και η ΔΟΜΙΚΗ είναι παράνομες;

e-Lawyer είπε...

Όχι, γιατί οι εταιρίες αυτές δεν αναπαράγουν το ΦΕΚ ως έχει, αλλά μόνο το νομοθετικό κείμενο. Η διάταξη θα εφαρμοζόταν αν κάποιος είχε συνδρομητική υπηρεσία που θα διένειμε σε μορφή .pdf τα ΦΕΚs. To επικίνδυνο είναι ότι η διάταξη θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε μη συνδρομητική βάση δεδομένων, η οποία θα διένειμε δωρεάν τα pdf, αλλά θα είχε διαφημιστικά banner, γιατί και πάλι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει διανομή με κερδοσκοπικό χαρακτήρα!!!

Ανώνυμος είπε...

«Κάθε πολίτης έχει δωρεάν πρόσβαση, μέσω Δια-δικτύου, για ανάγνωση των δημοσιευμάτων όλων των τευχών της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», πλην του τεύχους Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.»

Βρίσκω κάποιο τεύχος Β' και μου εμφανίζει μόνο την πρώτη σελίδα με τον πίνακα περιεχομένων. Πώς θα δω τις άλλες σελίδες;

Ανώνυμος είπε...

Αν πατήσεις πάνω στον αριθμό του ΦΕΚ σου βγάζει μόνο την πρώτη σελίδα. Δίπλα όμως στον αριθμό υπάρχουν τρία κουμπάκια: svg, text και pdf. Τα δύο τελευταία χρειάζονται εγγραφή. Το πρώτο σου βγάζει όλες τις σελίδες.

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...