Κυριακή, Φεβρουαρίου 01, 2009

Κανονισμός Domain Names.gr: το δικαίωμα στο domain name

Άρθρο 3 - Σύνθεση ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ .GR - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ .GR

1. Τα Oνόματα Xώρου με κατάληξη .gr αποτελούνται είτε:

α) τόσο ως προς το Μεταβλητό όσο και ως προς το μη Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου [Α-Ζ,a-z,0-9] και τους ειδικούς χαρακτήρες [-], [.]. Ο ειδικός χαρακτήρας [.] χρησιμοποιείται μόνο για τον διαχωρισμό επιπέδων. Κάθε επίπεδο των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τον χαρακτήρα [-] και να περιλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [-].είτε

β) ως προς το Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου [Α-Ω,α-ω,0-9] οι οποίοι κωδικοποιούνται σε μορφή PUNYCODE και ως προς το Μη Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες λατινικού αλφαβήτου [Α-Ζ,a-z,0-9] και τους ειδικούς χαρακτήρες [-] [.]. Ο ειδικός χαρακτήρας [.] χρησιμοποιείται μόνο για τον διαχωρισμό επιπέδων. Κάθε επίπεδο των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τον χαρακτήρα [-] και να περιλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [-].

2. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των αλφαριθμητικών ελληνικών χαρακτήρων [ς] και [σ]. Όπου εμφανίζεται ο χαρακτήρας [ς] αντικαθίσταται αυτόματα με το χαρακτήρα [σ].

3. Δεν υποστηρίζονται Ονόματα Χώρου με ταυτόχρονη χρήση αλφαριθμητικών χαρακτήρων του λατινικού και του ελληνικού αλφαβήτου στο ίδιο επίπεδο.

4. Το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) χαρακτήρες και μαζί με το Μη Μεταβλητό Πεδίο περιλαμβάνει έως εξήντα (60) χαρακτήρες. Στα ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνεται η κατάληξη .gr. Στην περίπτωση των ονομάτων χώρου που αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου, ο αριθμός των εξήντα χαρακτήρων αφορά στο μήκος της PUNYCODE μορφής του Ονόματος Χώρου, η οποία όμως δεν ταυτίζεται και με τον αριθμό χαρακτήρων του Ονόματος Χώρου στην Ελληνική μορφή του.

5. Στα Ονόματα Χώρου δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών ή κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων, των μικρών ή κεφαλαίων άτονων ελληνικών χαρακτήρων, και των μικρών ή κεφαλαίων τονισμένων ελληνικών χαρακτήρων.

6. Τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr. εκχωρούνται στην πεζή μορφή που δηλώνει ο Καταχωρούμενος στην αίτησή του. Τα Ονόματα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο των οποίων αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες και το Μη Μεταβλητό Πεδίο των οποίων αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες, εκχωρούνται στην πεζή μορφή που δηλώνει ο χρήστης στην αίτηση του (δηλαδή με τους τόνους, διαλυτικά, πνεύματα, κλπ.) και στην πεζή άτονη μορφή του ονόματος.

Οι δύο ανωτέρω μορφές καταχωρούνται στο Μητρώο με τις αντίστοιχες PUNYCODE μορφές τους. Στο αρχείο ζώνης του Μητρώου ως κύρια μορφή δηλώνεται η πεζή άτονη μορφή του ονόματος και οι έλεγχοι του Μητρώου σύμφωνα με την παρούσα απόφαση γίνονται με βάση την πεζή άτονη μορφή.

7. Αλλες μορφές του ίδιου Ονόματος Χώρου δηλαδή Ονόματα Χώρου που προέρχονται από τον συνδυασμό της πεζής μορφής χωρίς σημεία στίξης με σημεία στίξης σε διαφορετικά σημεία από αυτά της πεζής μορφής που δηλώνει ο Καταχωρούμενος, δεσμεύονται αυτόματα για τον ίδιο αλλά δεν περιλαμβάνονται στην ατομική διοικητική πράξη εκχώρησης και ενεργοποιούνται κατόπιν αιτήματος το οποίο υποβάλεται στην ΕΕΤΤ. Οι ανωτέρω αιτήσεις για ενεργοποιήσεις Ονομάτων Χώρου που έχουν δεσμευθεί ενεργοποιούνται χωρίς να απαιτείται Απόφαση της ΕΕΤΤ.

8. Ονόματα Χώρου ομόγραφα με Όνομα Χώρου που έχει εκχωρηθεί ήδη δεσμεύονται αυτόματα για το Φορέα του ανωτέρω Ονόματος Χώρου και ενεργοποιούνται κατόπιν αιτήματός του στην ΕΕΤΤ. Οι ανωτέρω αιτήσεις για ενεργοποιήσεις Ονομάτων Χώρου που έχουν δεσμευθεί ενεργοποιούνται χωρίς να απαιτείται Απόφαση της ΕΕΤΤ.

9. Οι δεσμευμένες μορφές Ονόματος Χώρου δεν επεκτείνονται σε μορφές οι οποίες δεν θα μπορούσαν από μόνες να αποτελέσουν αντικείμενο εκχώρησης. 


10. Δεσμευμένη μορφή Ονόματος Χώρου η οποία ενεργοποιείται αποτελεί πλέον ενεργό Όνομα Χώρου και επ’ αυτού εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος. 


11. Η ΕΕΤΤ δύναται με μεταγενέστερη Απόφασή της να ορίσει τη χρήση και αλφαριθμητικών χαρακτήρων άλλης μορφής ή αλφαβήτων.

_____________Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...