Σάββατο, Αυγούστου 15, 2009

Η απαγόρευση ρατσιστικού και ξενοφοβικού λόγου στο Διαδίκτυο

Σύμφωνα με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα, τα κράτη πρέπει να απαγορεύουν τον ρατσιστικό και ξενοφοβικό λόγο που διαδίδεται μέσω Διαδικτύου. Η Ελλάδα έχει υπογράψει από το 2003 το Πρωτόκολλο, το οποίο όπως και η Σύμβαση προωθείται μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά δεν το έχει ακόμη κυρώσει με νόμο (ούτε εξάλλου και τη Σύμβαση).  

Υπογραφή, αλλά μη κύρωση με νόμο, σημαίνει ότι η Χώρα που παραβιάζει το Πρωτόκολλο υπέχει πάντως διεθνή ευθύνη ενώπιον των οργανισμών στους οποίους είναι υπόλογη.

Οι βασικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου:

Κεφάλαιο I – Κοινές διατάξεις

Άρθρο  1 – Σκοπός

Σκοπός αυτού του Πρωτοκόλλου είναι να συμπληρώσει, όσον αφορά τους Υπογράφοντες, τις διατάξεις της Σύμβασης για το Κυβερνοέγκλημα, η οποία άνοιξε για υπογραφή στην Βουδαπέστη στις 23 Νοέμβρη 2001 (εφεξής: η "Σύμβαση") όσον αφορά την ποινικοποίηση των πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που τελείται μέσω υπολογιστικών συστημάτων.

Άρθρο  2 – Ορισμοί

1    Για τους σκοπούς αυτού του Πρωτοκόλλου:

"ρατιστικό και ξενοφοβικό υλικό" αποτελεί κάθε γραπτό υλικό, κάθε εικόνα ή άλλη παρουσίαση ιδεών και θεωριών, οι οποίες υποστηρίζουν προωθούν ή υποβάλουν το μίσος, την διάκριση ή την βία εναντίον κάθε ατόμου ή ομάδας ατόμων, λόγω φυλής, χρώματος, καταγωγής ή εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης όπως επίσς και θρησκε΄ματος, εφόσον χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αυτών των κριτηρίων.

2   Οι όροι κι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το Πρωτόκολλο μπορούν να ερμηνευθούν κατά τπν ίδιο τρόπο που ερμηνεύονται βάσει της Σύμβασης.

Κεφάλαιο  II – Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο

Άρθρο  3 – Διάδοση ρατιστικού και ξενοφοβικού υλικού μέσω υπολογιστικών συστημάτων

1  Κάθε Μέρος θα θεσπίσει νομοθεσία και θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να καταστήσει ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο την με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα ακόλουθη πράξη: 

διάδοση ή με άλλο τρόπο παροχή ρατσιστικού και ξενοφοβικού υλικού στο κοινό μέσω ενός υπολογιστικού συστήματος. 

2   Ένα Μέρος μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να μην αναγνωρίσει ποινική ευθύνη για την πράξη της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, εφόσον το υλικό, κατά την έννοια του Άρθρου 2 παρ. 1, υποστηρίζει, προωθεί ή υποβάλει διάκριση που δεν σχετίζεται με μίσος ή βία, εφόσον είναι διαθέσιμα άλλα αποτελεσματικά ένδικα βοηθήματα.

3    Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ένα Μέρος μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να μην εφαρμόσει την παράγραφο 1 στις περιπτώσεις διακρίσεων για τις οποίες, λόγω πάγιων αρχών της εθνικής έννομης τάξης που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης, δεν μπορεί να παράσχει αποτελεσματικά ένδικα βοηθήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο  4 – Απειλή υποκινούμενη από ρατσιστικό και ξενοφοβικό μίσος

1    Κάθε Μέρος θα θεσπίσει κατάλληλη νομοθεσία και άλλα αναγκαίαα μέρα για να καταστούν ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, όταν διαπράττονται με πρόθεση και άνευ δικαιώματος, οι παρακάτω πράξεις:

απειλή με υπολογιστικό σύστημα για την τέλεση σοβαρών ποινικών παραβάσεων καθοριζόμενων από το εσωτερικό δίκαιο εναντιον (α) προσώπων λόγω του ότι ανήκουν σε μια ομάδα που διακρίνεται λόγω της φυλής, του χρώματος της προέλευσης ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, όπως και της θρησκείας εφόσον χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αυτών των κριτηρίων ή (α) ομάδωνπροσώπων που διακρίνονται λόγω αυτών των χαρακτηριστικών. 

Άρθρο  5 – Προσβολή υποκινουμενη από ρατσιστικό και ξενοφοβικό μίσος

1    Κάθε Μέρος θα θεσπίσει νομοθεσία και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για να καταστεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, η διάπραξη από πρόθεση και χωρίς δικαίωμα της παρακάτω πράξης:

δημόσια προσβολή, μέσω υπολογιστικών συστημάτων, εναντίον, (α) προσώπων λόγω του ότι ανήκουν σε μια ομάδα η οποία διακρίνεται λόγω φυλής, χρώματος, καταγωγής ή εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, καθώς και θρησκείας, εάν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αυτών των κριτηρίων ή (β) μιας ομάδα ατόμων τα οποία διακρίνονται λόγω όλων αυτών τωνχαρακτηριστικών.

2    Ένα Μέρος μπορεί εναλλακτικά:

α. να προβέψει ότι το αδίκημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου σημαίνει ότι το πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κινδυνεύει από μίσος, καταδίκη η εξευτελισμό ή 

β. να επιφυλαχθεί του δικαιώματος ν μην εφαρμόσει όλη ή μέρος της παραγράφου 1 σε αυτό το άρθρο. 


Άρθρο  6 – Άρνηση, προσβλητική περιφρόνηση, αποδοχή ή δικαιολόγηση γενοκτονίας ή εγκλημάτων εναντίον της ανθρωπότητας 

1    Κάθε Μέρος θα θεσπίσει κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για να καταστεί ποινικό αδίκημα η παρακάτω συμπεριφορά σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, όταν τελείται με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα: 

διανομή και παροχή, μέσω υπολογιστικών συστημάτων, προς το κοινό, υλικό άρνησης, προσβλητικής περιφρόνησης, αποδοχής ή δικαιολόγησης πράξεων που συνιστούν γενοκτονία ή πάξεων εναντίον της αθωότητας, όπως προσδιορίζονται από το διεθνές δίκαιο και αναγνωρίζονται ως τέτοιες με τελικές και δεσμευτικές αποφάσεις του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου που ιδρύθηκε με τη Συμωνία του Λονδίνου στις 8 Αυγούστου 1945 ή από κάθε άλο διεθνές δικαστήριο που ιδρύθηκε με σχετική διεθνή σύμβαση και της οποίας η δικαιοδοσία αναγνωρίζεται από αυτο το Μέρος. 

2   Ένα Μέρος μπορεί, εναλλακτικά

α. να προβλέψει ότι η άρνηση ή προσβλητική περιφρόνηση που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου τελούνται με σκοπό για να προκαλέσουν μίσος, διακρίσεις και βία εναντίον κάθε ατόμου ή ομάδας ατόμων που βασίζεται στην φυλή, το χρώμα, την καταγωγή ή την εθνική ή εθνοτική προέλευση, όπως επίσης και στο θρήσκευμα στο πλαίσιο αυτών των κριτηρίων, ή 

β. να επιφυλαχθεί να μην εφαρμοσει, εν όλω ή εν μέρει την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. 
7 σχόλια:

Panagiotis Atmatzidis είπε...

Τελικά υπάρχει ένας νόμος για το κάθε τι, που έρχεται σε αντίφαση με έναν άλλο.

Με βάση αυτά που γράφεις, η "Χρυσή Αυγή" για παράδειγμα δεν θα έπρεπε να έχει δική της ιστοσελίδα. Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί και για το indymedia. Και οι δύο "παρατάξεις" αποτελούν ακραίες μορφές έκφρασης, προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Θα μπορούσαν κατηγορηθούν ως επικίνδυνες και ρατσιστικές. Το ίδιο κι ένας blogger που έχει στοχοποιήση ένα δημόσιο πρόσωπο.

Μα δεν είναι μέρος της ελευθερίας της έκφρασης όλα τα παραπάνω;

Καταλαβαίνω ότι το να υπάρχει μια ιστοσελίδα η οποία να προτρέπει πολίτες σε βανδαλισμούς ή να προάγει το μίσος έναντι μιας οποιασδήποτε κοινωνικής τάξης, όπως κι αν το κάνει, με όποια στοιχεία, δεν είναι "καλό".

Αλλά το να ορίσεις κάτι τέτοιο ως ποινικό αδίκημα είναι ενάντια στην ελευθερία της έκφρασης.

e-Lawyer είπε...

Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί νόμιμο δικαίωμα, το οποίο έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και συγκεκριμένα όρια. Δεν αποτελεί ενα αόριστο σύνθημα ή ένα πολιτικού χαρακτηρα αίτημα. Το συγκεκριμένο περιεχόμενό της προβλέπει ότι η ελευθερία της έκφρασης έχει πεδίο εφαρμογής, άρα δεν μπορει κάθε φράση ή κάθε λεκτικό ενέργημα να προστατεύεται από την ελευθερία της έκφρασης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει το Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:

'Αρθρo 10 - Ελευθερία έκφρασης

1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωµα εις τηv ελευθερίαv εκφράσεως. Τo δικαίωµα τoύτo περιλαµβάvει τηv ελευθερίαv γvώµης ως και τηv
ελευθερίαv λήψεως ή µεταδόσεως πληρoφoριώv ή ιδεώv, άvευ επεµβάσεως δηµoσίωv αρχώv και ασχέτως συvόρωv. Τo παρόv άρθρov δεv κωλύει τα Κράτη από τoυ vα υπoβάλωσι τας πιχειρήσεις
ραδιoφωvίας, κιvηµατoγράφoυ ή τηλεoράσεως εις καvovισµoύς εκδόσεως αδειώv λειτoυργίας.

2. Η άσκησις τωv ελευθεριώv τoύτωv, συvεπαγoµέvωv κ α θ ή κ o v τ α και
ε υ θ ύ v α ς δύvαται vα υπαχθή εις ωρισµέvας διατυπώσεις, όρoυς, περιoρισµoύς ή κυρώσεις, πρoβλεπoµέvoυς υπό τoυ vόµoυ και απoτελoύvτας αvαγκαία µέτρα εv δηµoκρατική κoιvωvία δια τηv εθvικήv ασφάλειαv, τηv εδαφικήv ακεραιότηταv ή δηµoσίαv ασφάλειαv, τηv πρoάσπισιv της τάξεως και πρόληψιv τoυ εγκλήµατoς, τηv πρoστασίαv της υπoλήψεως ή τωv δικαιωµάτωv τωv τρίτωv, τηv παρεµπόδισιv της κoιvoλoγήσεως εµπιστευτικώv πληρonoριώv ή τηv διασφάλσισιv τoυ κύρoυς και αµερoληψίας της δικαστικής εξoυσίας.


Αλλά και πέρα από το ευρωπαϊκό δίκαιο, το Διεθνές Σύμφωνο των Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων προβλέπει ότι η ελευθερία της έκφρασης δεν είναι ανεξέλεγκτη:

Άρθρο 19
1. Κανείς δεν πρέπει να υπόκειται σε διακριτική μεταχείριση και να
παρενοχλείται για τις απόψεις του.
2. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το
δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης
και της μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους,
ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή
τέχνης ή με κάθε άλλο μέσο της επιλογής του.
3. Η άσκηση των δικαιωμάτων, που προβλέπονται στην παράγραφο 2
του άρθρου αυτού, συνεπάγεται ειδικά καθήκοντα και ευθύνες. Μπορεί,
επομένως, να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι όμως
πρέπει να προβλέπονται με σαφήνεια από το νόμο και να είναι
απαραίτητοι:
α. Για το σεβασμό των δικαιωμάτων ή της υπόληψης των άλλων.
β. Για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της
δημόσιας υγείας ή των χρηστών ηθών.


Άρθρο 20
1. Κάθε προπαγάνδα υπέρ του πολέμου απαγορεύεται από το νόμο.
2. Κάθε επίκληση εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους, που
αποτελεί υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας απαγορεύεται από
το νόμο.

Το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο λοιπόν θέτει τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης, προκειμένου να προστατευθούν τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώματα που θα εθίγοντο εάν η εν λογω ελευθερία αναγνωριζόταν μονομερώς ως ένα υπερ-δικαίωμα στο όνομα του οποίου μπορεί να επιτρέπεται κάθε ποινικό αδίκημα.

Unknown είπε...

Ολες οι θεμελιώδεις ελευθερίες , όπως και η ελευθερία της έκφρασης υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς χαρακτηριστικούς για το δικαιακό σύστημα της Δημοκρατίας στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η προστασία των ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Εκτός πεδίου εφαρμογής της ελευθερίας της έκφρασης βρίσκεται η προσβολή του αγαθού της τιμής και της αξιοπρέπειας φυσικών και νομικών προσώπων.
Η υποκίνηση σε ΒΙΑ , σε ΜΙΣΟΣ θρησκευτικό, γλωσσικό, εθνοτικό, σεξουαλικό αποτελεί επίσης ξεκάθαρο πεδίο ΕΚΤΟΣ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης.
Τέλος η προτροπή σε ΒΙΑΙΕΣ πολιτικές ενέργειες , κατά τα άλλα απολύτως νόμιμες , τέτοιες όπως η μορφή του πολιτικού συστήματος και η αλλαγή του σε μορφές που εκφράζουν ποιό πιστά τις κοινωνικές συνθήκες επίσης ξεπερνούν τα όρια προστασίας.
Ετσι η "Χρυσή Αυγή" σαφέστατα βρίσκεται εκτός πλαισίου προστασίας της Δημοκρατίας λόγω απόψεων και κυρίως πράξεων ρατσιστικού και φυλετικού μίσους, αντισημιτισμού και μισαλλοδοξίας αλλά και αναπαραγωγής ναζιστικής ιδεολογίας....το δε κλείσιμο της αποτελεί ΑΙΤΗΜΑ κάθε δημοκρατικού πολίτη του τόπου.
Η στοχοποίηση ενός πολιτικού-δημοσίου προσώπου από μπλόγκερ εφόσον δεν προσβάλλει το έννομο αγαθό της τιμής είναι θεμιτή, ακόμα και αν περιλαμβάνει στοιχεία της προσωπικής ζωής του αφού το ιδιωτικό απόρρητο των πολιτικών υποχωρεί από την στιγμή της δημόσιας θέασης από τους ίδιους τους πολιτικούς της προσωπικής και οικογενειακής ζωής για λόγους σχετιζόμενους με την διεκδίκηση ψήφων και την εκλογή τους.
Η στοχοποίηση μιάς συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης από ένα πολιτικό φορέα όπως το Indymedia σαφώς είναι ηθικά κατακριτέο.
Δεν βρίσκεται όμως εκτός πεδίου της ελευθερίας της έκφρασης αφού δεν προκρίνει την γενική ΒΙΑ εναντίον όλης της κοινωνικής τάξης των κεφαλαιοκρατών, ούτε σε βίαιη ανατροπή της Δημοκρατίας μας , ούτε ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ σε αναίτια βλάβη των νόμιμων αγαθών τους όπως της περιουσίας τους. Τα γεγονότα του Δεκεμβρίου συνδέονται με συγκεκριμένες ΑΙΤΙΕΣ και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών νεαρής κυρίως ηλικίας-ύπουλη δολοφονία συμπολίτη μας από φορέα δημόσιας εξουσίας,την ατιμωρησία των δημόσιων διεφθαρμένων λειτουργών, είχαν δε χαρακτήρα προσωρινό αλλά και μαζική πανελλήνια συμμετοχή της νεολαίας.
Ηταν μία ΑΜΥΝΤΙΚΗ βίαιη απάντηση στις κατασταλτικές αυθαιρεσίες της εξουσίας.
Συνεπώς καμία σύγκριση με τη Χρυσή Αυγή , τον φόβο και τον τρόμο ειρηνικών ελλήνων πολιτών
με μη ελληνική εθνοτική ταυτότητα-τουρκική,μακεδονική,αλαβανική,βλάχικη.
Η οποία Χρυσή Αυγή αποτελεί συνεργάτη της Αστυνομίας και γενικά της εξουσίας ενώ το
Indymedia θανάσιμο εχθρό τους παρότι είναι δεν είναι ιδεολογικός και πολιτικός φορέας παρα μόνο φορέας εναλλακτικής πληροφόρησης...
Η οποία Χρυσή Αυγή δημόσια διακηρύττει την αποστροφή της για το δημοκρατικό πολίτευμα και την αγάπη της για το δικτατορικό και ναζιστικό...

Unknown είπε...

Ο ρατσιστικός λόγος απαγορεύεται και στο Διαδίκτυο...
Ηθελα να ρωτήσω αν η εκδήλωση βαριάς ρατσιστικής συμπεριφοράς μέσα από ελεύθερα εγκεκριμένα σχόλια στα μπλόγκς επιτρέπεται?
Αν όχι τότε γιατί εγκρίνουμε σχόλια βαριά δυσφημηστικά με ρατσιστικό υπόβαθρο αλλά και καθαρά ρατσιστικά?
Εκτός αν η παραποίηση ή η άρνηση της εθνοτικής ταυτότητας ανθρώπων των οποίων ο οικογενειακός πολιτισμός από αιώνες εκδηλώνει επί το πλείστον κατ΄ιδία αλλά και δημόσια τουρκική,βλάχικη αλβανική αλλά κυρίως μακεδο.... εθνοτική ταυτότητα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτού του πρωτοκόλου του ΣτΕ...???

Unknown είπε...

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο του ελληνικού ρατσιστικού λόγου είναι το γεγονός ότι αυτός έχει καθαρά προσχηματικό και επιλεκτικό χαρακτήρα.
Από την μια μεριά αρνείται την διακριτή από την ελληνική εθνοτική-πολιτιστική ταυτότητα της πλειοψηφίας των ανθρώπων με κοινή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ταυτότητα(ελλήνων υπηκόων) από την άλλη την ίδια στιγμή διεκδικεί την ελληνική εθνοτική ταυτότητα στις γειτονικές χώρες καθώς και τις άλλες εθνοτικές ταυτότητες όπως π.χ την κουρδική εθνική ταυτότητα(ορεινή τουρκική σύμφωνα με τον τουρκικό ρατσιστικό λόγο).!!!

Unknown είπε...

Μία ανάρτηση που από τη μια μεριά να περιλαμβάνει ένα κατάλογο βασικών αρχών η τήρηση των οποίων καθιστά ένα συνάνθρωπό μας,έλληνα πολίτη δημιουργό της ευημερίας και της ανάπτυξης του τόπου και από την άλλη κατάλογο βασικών αρχών οι οποίες εμποδίζουν τη εναρμόνιση της χώρας μας με την διεθνή έννομη τάξη και το επίπεδο των αναπτυγμένων κρατών του κόσμου
και συνεπώς όσοι πολίτες τις πρεσβεύουν είναι ιδιαίτερα καταδικαστέοι,
θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη...!!!
Από την έντιμη και μη διεφθαρμένη συναλλακτική σχέση,την καθιέρωση του ελεύθερου και μη αθέμιτου ανταγωνισμού,την καταναλωτική ελευθερία και επιλογή μέχρι την έλλειψη κάθε είδους διάκρισης καθώς και την αυστηρή τιμωρία όλων όσων παραβαίνουν τις παραπάνω αρχές συνεπώς τους εσωτερικούς και διεθνείς αλλά υπογεγραμένους
νόμους και τις συμβατικές υποχρεώσεις της πατρίδος μας.

Unknown είπε...

Ετσι ώστε να ξεχωρίσουν ή ήρα από το στάχυ.
Επειδή είναι καθοριστικό να γνωρίζουμε ποιοί είναι οι καλοί πολίτες και συνεπώς οι καλοί και πραγματικοί πατριώτες και ποιοί οι κακοί πολίτες και συνεπώς κακοί και πατριδοκάπηλοι πατριώτες.
Βέβαια πέραν της ανάρτησης θα πρέπει με συγκεκριμένα και περιεκτικά γεγονότα από την ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας να αναδείξουμε τους πραγματικούς ανθέλληνες.
Από τους εμπνευστές της εθνικιστικής και ρατσιστικής μεγάλης ιδέας και τον ελληνοοθωμανικό πόλεμο, την εισβολή και κατοχή ξένου εδάφους στην μ.ασία, τους βασανιστές εκατοντάδων χιλιάδων ελλήνων πολιτών λόγω ιδεολογικής καθώς και εθνοτικής ταυτότητας κατά τη δικτατορία του Μεταξά και του Παπαδόπουλου, τους ιδεολογικούς συνεργάτες των ναζιστών εισβολέων,αλλά και κυρίως τους σημερινούς μακεδονοφάγους και τουρκοφάγους .....

Σωρηδόν ακύρωση Δημοτικών Συμβουλίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εντατικοποιήσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας ακυρώνοντας σωρηδόν αποφά...