Τρίτη, Αυγούστου 18, 2009

Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου


Το 1999 η ICANN θέσπισε την Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου, ένα κείμενο βάσει του οποίου θα πρέπει να επιλύονται οι διαφορές που ανακύπτουν από περίπτώσεις "κυβερνοσφετερισμού" δηλαδή κακόπιστης κατάληψης domain names  από μη δικαιούχους. Από τότε, τέσσερα εγκεκριμένα παγκοσμίου φήμης Κέντρα Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου (National Arbitration Forum, Asian Domain Name Dispute Resolution Centre,  Czech Arbitration Court, WIPO) χρησιμοποιούν την Ενιαία Πολιτική ως εφαρμοστέο δίκαιο για να καθορίζουν τι σημαίνει "κακοπιστία", τι σημαίνει "μη δικαιούχος" κλπ. Η Ελλάδα, όντας κράτος - μέλος του WIPO δυνάμει της κύρωσης της Σύμβασης της Στοκχόλμης (με το ν.δ.100/1975, με  τη διαδικασία του άρθρου 28 του Συντάγματος) οφείλει να σέβεται τις αποφάσεις του και  τις ερμηνείες που αυτές περιέχουν για την  Πολιτικής Επίλυσης Διαφορών  της ICANN.

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ που αποτελεί τον εθνικό φορέα επίλυσης διαφορών ονομάτων χώρου (σε επίπεδο διοικητικής υπηρεσίας) δεν ακολουθεί συχνά αυτά τα διεθνούς κύρους πρότυπα, με αποτέλεσμα να εκδίδει αποφάσεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις αποφάσεις του WIPO. 
Ενόψει της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κανονισμού Εκχώρησης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2009, δείτε εδώ τις δικές μου αρχικές παρατηρήσεις), σκόπιμο κρίνεται η ΕΕΤΤ να ενσωματώσει στον Κανονισμό  τις αρχές που ακολουθούν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, δηλ. τους κανόνες της Ενιαίας Πολιτικής Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου.

Παρακάτω ακολουθεί μετάφραση e-lawyer της ΕΠΕΔΟΧ στα ελληνικά:


Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου

(Εγκρίθηκε από την  ICANN στις 24 Οκτωβρίου 1999)

1. Σκοπός. Η παρούσα Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Ονομάτων Χώρου (η «Πολιτική») θεσπίστηκε από την Εταιρία Διαδικτύου για τα Εκχωρηθέντα Ονόματα και Αριθμούς (“ICANN”), έχει ενσωματωθεί με παραπομπή στην Συμφωνία Καταχώρησής σας και ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις μιας διαφοράς ανάμεσα σε εσάς και κάθε μέρος άλλο από εμάς (τον καταχωρηθτή) και την καταχώρηση και χρήση ενός Ονόματος Χώρου Διαδικτύου που σας έχει εκχωρηθεί. Οι διαδικασίες σύμφωνα με την Παράγραφο 4 της παρούσας πολιτικής διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανόνες της Ενιαίας Πολιτικής για την Επίλυση Διαφορών Ονόματος Χώρου (the "Κανόνες Διαδικασίας"), οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο  www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm, καθώς και στους επιλεγμένους συμπληρωματικούς κανόνες του παρόχου υπηρεσιών διοικητικής επίλυσης διαφοράς. 

2. Διαβεβαιώσεις. Υποβάλλοντας αίτηση για κατοχύρωση ονόματος χώρου ή ζητώντας την διατήρηση ή ανανέωση κατοχύρωσης ονόματος χώρου μας εξουσιοδοτείτε και διαβεβαιώνετε ότι (α) οι δηλώσεις που υποβάλλετε στην Συμφωνία Κατοχύρωσεις είναι πλήρης και έγκυρες, (β) στο μέτρο που γνωρίζετε, η κατοχύρωση ενός ονόματος χώρου δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, (γ) δεν κατοχυρώνετε το όνομα χώρου για παράνομο σκοπό, (δ) δεν θα χρησιμοποιήσετε εν γνώσει σας το όνομα χώρου κατά παράβαση σε κάθε εφαρμοστέο δίκαιο η κανονισμό. Είστε υπεύθυνοι εφόσον το όνομα χώρου σας παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. 

3. Ακυρώσεις, μεταβιβάσεις και μετατροπές. Ακυρώνουμε, μεταβιβάζουμε και προβαίνουμε σε τροποποιήσεις των καταχωρήσεων ονομάτων χώρου, υπό τις εξής περιστάσεις: 

α. εφόσον λάβουμε γραπτές ή κατάλληλες ηλεκτρονικές οδηγίες από εσάς ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας, για τέτοια ενέργεια, αύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου  Παργράφου  8

b. εφόσον λάβουμε διάταξη από δικαστήριο ή διαιτητικό όργανο σε περίπτωση που υπάρχει σχετική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, βάσει της οποίας επιβάλλεται τέτοια ενέργεια και/ή

c. εφόσον λάβουμε απόφαση Διοικητικού Τμήματος που απαιτεί τέτοια ενέργεια στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών στις οποίες λάβατε μέρος και οι οποίες έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής ή σε μεταγενέστερη έκδοση της παρούσας Πολιτικής που θεσπίστηκε από την ICANN. (Βλ Παράγραφοι 4(ι) και  (κ) κατωτέρω.)

Μπορούμε επίσης να ακυρώσουμε, να μεταβιβάσουμε ή άλλως να τροποποιήσουμε σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Καταχώρησης ή σύμφωνα με άλλες νομικές διατάξεις. 

4. Υποχρεωτική Διοικητική Διαδικασία.

Αυτή η Παράγραφος προβλέπει τους τύπους διαφορών που υπάγονται σε υποχρεωτική διοικητική διαδικασία. Αυτές οι διαδικασίες διεξάγονται ενώπιον μιας από τις υπηρεσίας παροχής διοικητικής επίλυσης διαφορών που περιλαμβάνονται στο www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (καθένας εκ των οποίων, είναι "Πάροχος").

α. Διαφορές επιδεχόμενες επίλυσης.  

Σε περίπτωση που κάποιο τρίτο μέρος ( ένας «καταγγέλλων») απευθυνθεί στον κατάλληλο Πάροχο, σύμφωνα με τους Κανόνες Διαδικασίας, ισχυριζόμενος ότι:

(i) το όνομα χώρου σας ταυτίζεται ή ομοιάζει σε βαθμό σύγχυσης με ένα εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσίας επί του οποίου ο καταγέλλων έχει δικαιώματα και 

(ii) δεν έχετε δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα όσον αφορά το όνομα χώρου και 

(iii) το όνομα χώρου έχει κατοχυρωθεί και χρησιμοποιείται με κακή πίστη,

ο καταγγέλλων πρέπει να αποδείξει στην διοικητική διαδικασία ότι κάθε ένα από αυτά τα τρία στοιχεία ισχύει.  

β. Απόδειξη για την Καταχώρηση και Χρήση με Κακή Πίστη. Για τους σκοπούς της Παραγράφου (α)(iii), εφόσον κριθεί από το αντίστοιχο Τμήμα ότι συντρέχουν οι παρακάτω ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές περιστάσεις, θα έχει αποδειχθεί ότι η κατοχύρωση και χρήση του ονόματος χώρου έχει συντελεστεί με κακή πίστη:

 (i) περιστάσεις που δείχνουν ότι έχετε κατοχυρώσει ή ότι έχετε αποκτήσει το όνομα χώρου πρωταρχικά για τους σκοπούς της πώλησης, ενοικίασης ή με άλλον τρόπο μεταβίβασης της καταχώρησης στον καταγγέλλοντα ο οποίος είναι ο χρήστης του εμπορικού σήματος ή του σήματος υπηρεσίας ή σε έναν ανταγωνιστή του καταγγέλλοντος, για αξία που υπερβαίνει υπερβολικά τις καταγεγραμμένες πραγματικές δαπάνες σας που σχετίζονται με το όνομα χώρου, ή

 (ii) έχετε κατοχυρώσει ένα όνομα χώρου προκειμένου να αποτρέψετε τον ιδιοκτήτη εμπορικού σήματος ή σήματος υπηρεσίας από το να αποκτήσει το αντίστοιχο όνομα χώρου, εφόσον έχετε εμπλακεί σε μια σειρά τέτοιας συμπεριφοράς, ή 

(iii) έχετε κατοχυρώσει το όνομα χώρου κυρίως προκειμένου να παρεμποδίσετε τις επιχειρήσεις ενός ανταγωνιστή, ή 

 (iv) χρησιμοποιώντας το όνομα χώρου, έχετε αποπειραθεί με πρόθεση να προσελκύσετε, για κερδοσκοπικούς σκοπούς, χρήστες του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα σας ή σε άλλη on-line τοποθεσία, προκαλώντας περίπτωση πιθανής σύγχυσης με το σήμα του καταγγέλλοντος, ως προς την πηγή, την χρηματοδότηση, την προσχώρηση ή την ενίσχυση της ιστοσελίδας ή της ιστοθέσης ή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας από την ιστοσελίδα σας ή την ιστοθέση σας. 

γ. Πως αποδεικνύετε τα Δικαιώματα και τα Έννομα Συμφέροντα στο Όνομα Χώρου κατά την Απάντηση σε μια Καταγγελία. Εάν λάβετε μια καταγγελία, θα πρέπει να αναφερθείτε στην Παράγραφο 5 των Κανόνων Διαδικασίας κατά τον προσδιορισμό του πως θα πρέπει να ετοιμαστεί η απάντησή σας. Κάθε μια από τις ακόλουθες -κύριες αλλά όχι αποκλειστικές- περιστάσεις, εάν κριθεί αποδεδειγμένη από το Τμήμα, με βάση την αξιολόγησή του επί όλων των αποδείξεων που παρουσιάστηκαν, θα συνιστά απόδειξη των δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων επί του ονόματος χώρου για τους σκοπούς της Παραγράφου 4 (α) (ii):

(i) πριν σας κοινοποιηθεί η ύπαρξη της διαφοράς: η χρήση σας, ή οι αποδείξιμες προετοιμασίες για την χρήση από εσάς, του ονόματος χώρου ή ενός ονόματος που αντιστοιχεί στο όνομα χώρου, σε σχέση με την καλόπιστη παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών, ή  

 (ii) εσείς (ως φυσικό πρόσωπο, επιχείρηση ή άλλος οργανισμός) έχετε γίνει ευρέως γνωστός με το όνομα χώρου, ακόμη κι αν δεν έχετε αποκτήσει δικαιώματα εμπορικού σήματος ή σήματος υπηρεσίας, ή 

 (iii) χρησιμοποιείτε το  όνομα χώρου για νόμιμη μη κερδοσκοπική ή θεμιτή χρήση χωρίς πρόθεση οικονομικού οφέλους, χωρίς σκοπό να παραπλανήσετε τους καταναλωτές ή να βλάψετε το επίμαχο εμπορικό σήμα ή το σήμα υπηρεσίας. 

δ. Επιλογή Παρόχου. Ο καταγγέλλων πρέπει να επιλέξει τον Πάροχο ανάμεσα σε αυτούς που έχουν εγκριθεί από την ICANN, υποβάλλοντας την καταγγελία σε αυτόν τον Πάροχο. Ο επιλεχθείς Πάροχος θα διεξάγει τη διαδικασία, με την εξαίρεση των περιπτώσεων της συγχώνευσης όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 4 (στ).

ε. Έναρξη των Διαδικασιών και Διαδικασία Διορισμού του Διοικητικού Τμήματς. Οι Κανόνες Διαδικασίας ορίζουν την διαδικασία έναρξης και διεξαγωγής και του διορισμού του Τμήματος που θα κρίνει επί της διαφοράς (το «Διοικητικό Τμήμα»). 

στ. Συγχώνευση. Στην περίπτωση πολλαπλών διαφορών ανάμεσα σε έναν καταγγέλλοντα και σε εσάς, είτε εσείς είτε ο καταγγέλλων μπορεί να ζητήσει την συγχώνευση των διαφορών ενώπιον ενός μόνου Διοικητικού Τμήματος. Αυτή η αίτηση θα πρέπει να γίνει στο πρώτο Διοικητικό Τμήμα που διορίστηκε για να κρίνει μια εκκρεμή διαφορά ανάμεσα στα μέρη. Αυτό το Διοικητικό Τμήμα μπορεί να συγχωνεύσει ενώπιόν του κάποια ή όλες αυτές τις διαφορές κατά την κρίση του, εφόσον οι διαφορές που συγχωνεύονται διέπονται από την παρούσα Πολιτική ή μια νεότερη έκδοση της παρούσας Πολιτικής θεσπισμένης από την ICANN.

ζ. Δαπάνες. Όλες οι δαπάνες που χρεώνονται από έναν Πάροχο σε σχέση με κάθε διαφορά που εγείρεται ενώπιον ενός Διοικητικού Τμήματος σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική, θα πληρώνεται από τον προσφεύγοντα, με την εξαίρεση των υποθέσεων στις οποίες εσείς επιλέγετε την επέκταση του Διοικητικού Τμήματος από έναν σε τρεις Κριτές, όπως προβλέπεται από την Παράγραφο 5(β) (iv) των Κανόνων Διαδικασίας, στις οποίες περιπτώσεις όλα τα έξοδα θα κατανεμηθούν αντίστοιχα ανάμεσα σε εσάς και στον καταγγέλλοντα. 

η. Συμμετοχή μας στις Διοικητικές Διαδικασίας. Δεν μετέχουμε και δεν θα μετέχουμε στις διοικητικές ή άλλες διαδικασίες ενώπιον των Διοικητικών Τμημάτων. Επιπλέον, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα των αποφάσεων που εκδίδονται από το Διοικητικό Τμήμα.

θ. Ένδικα μέσα. Τα ένδικα μέσα που παρέχονται σε έναν καταγγέλλοντα για κάθε διαδικασία ενώπιον Διοικητικού Τμήματος θα περιορίζονται στην διαγραφή του Ονόματος Χώρου σας ή στην Μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου στον Καταγγέλλοντα. 

ι. Κοινοποίηση και Δημοσίευση. Ο Πάροχος  θα σας κοινοποιήσει κάθε απόφαση που ελήφθη από  Διοικητικό Τμήμα όσον αφορά το Όνομα Χώρου που έχετε καταχωρήσει σε εμάς. Όλες οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά την Πολιτική θα δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου στο Διαδίκτυο, εκτός εάν ένα Διοικητικό Τμήμα αποφασίσει σε εξαιρετικές περιπτώσεις να δημοσιευθούν μέρη της απόφασής του.  

ια. Πρόσβαση σε Δικαστικές Διαδικσίες. Οι υποχρεωτικές διοικητικές διαδικασίες πυο ορίζονται στην Παράγραφο 4 δεν θα αποκλείσουν εσάς ή τον καταγγέλλοντα από την παραπομπή της διαφοράς ενώπιον ενός αρμόδιου δικαστηρίου για ανεξάρτητη επίλυση πριν αρχίσει η υποχρεωτική διοικητική διαδικασία ή αφού περατωθεί. Εάν ένα Διοικητικό Τμήμα αποφασίσει ότι η κατοχρύωση του Ονόματος Χώρου σας θα πρέπει να ακυρωθεί ή να μεταβιβαστεί, θα αναμένουμε εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών (κατά την έννοια που ορίζεται στην έδρα των κεντρικών μας γραφείων) από την ενημέρωσή μας από την εφαρμοστέα απόφαση του Διοικητικού Τμήμα του Παρόχου προτού εφαρμόσουμε την απόφαση. Θα εφαρμόσουμε την απ΄΄φφοαση εκτός εάν λάβουμε από εσάς εντός των δέκα (10) εργάσιμων ημερών επίσημα έγγραφα (όπως αντίγραφο δικογράφου, επικυρωμένου από τη γραμματεία του δικαστηρίου) ότι έχετε ασκήσει αγωγή εναντίον του καταγγέλλοντος σε δικαιοδοσίας στην οποία υπάγεται ο καταγγέλλων κατά την Παράγραφο 3 (β) (xiii)  των Κανόνων Διαδικασίας. (Γενικά, αυτή η δικαιοδοσία είναι είτε η έδρα των κεντρικών μας γραφείων είτε της διεύθυνσής σας όπως προκύπτει από την βάση δεδομένων Whois. Βλ. Παραγράφους 1 και 3 (β) (xiii)  των Κανονισμών Λειτουργίας για λεπτομέρειες. Εάν λάβουμε τέτοια έγγραφα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, δεν θα εκτελέσουμε την απόφαση του Διοικητικού Τμήματος και δεν θα λάβουμε περαιτέρω μέτρα, μέχρι την να λάβουμε (i) επαρκή για εμάς αποδεικτικά στοιχεία κοινής δήλωσης των μερών,  (ii) επαρκή για εμάς αποδεικτικά στοιχεία ότι η αγωγής σας απορρίφθηκε , ή  (iii) αντίγραφο της εντολής του δικαστηρίου που απορρίπτει την αγωγής σας ή διατάσσει ότι δεν έχετε δικαίωμα να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε το όνομα χώρου. 

5. Όλες οι άλλες Διαφορές και Ένδικες Διαδικασίες. Κάθε άλλη διαφορά ανάμεσα σε εσάς και το άλλο μέρος που δεν αφορούν το όνομα χώρου και δεν υπάγονται στην υποχρεωτική διοικητική διαδικασία των διατάξεων της Παραγράφου 4 θα επιλυθεί ανάμεσα σε εσάς και το άλλο μέρος από δικαστήριο, διαιτητικό όργανο ή κάθε άλλη παρεχόμενη διαδικασία. 

6. Εμπλοκή μας σε διαφορές Δεν μετέχουμε κατά κανέναν τρόπο σε διαφορές ανάμεσα σε εσάς και σε άλλα μέρη εκτός από την κατοχύρωση και την χρήση των ονομάτων χώρου σας. Δεν θα μας καλέσετε ως μέρος ή με άλλη ιδιότητα σε καμία τέτοια διαδικασία. Σε περίπτωση που κληθούμε σε κάποια τέτοια διαδικασία ως μέρος, επιφυλασσόμαστε το δικαιώματος να επικαλεστούμε κάθε κατάλληλο ισχυρισμό και να λάβουμε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την υπεράσπισή μας. 

7 . Τήρηση της δεδομένης κατάστασης. Δεν θα ακυρώσουμε, μεταβιβάσουμε, ενεργοποιήσουμε, απενεργοποιήσουμε ή άλλως μεταβάλουμε την κατάσταση εκχώρησης ονόματος χώρου σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική με την εξαίρεση όσων προβλέπονται στην Παράγραφο 3 ανωτέρω. 

8. Μεταβιβάσης κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας.

α. Μεταβιβάσεις Ονομάτων Χώρου σε νέο κάτοχο. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε την εκχώρηση του ονόματος χώρου σας σε άλλον κάτοχο (i) κατά τη διάρκεια εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας σύμφωνα με την Παράγραφο 4 ή για μια περίοδο δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών (κατά την έννοια της δικαιοδοσίας στην οποία ευρίσκεται η έδρα μας) μετά από την λήψη αυτών των διαδικασιών , ή  (ii) κατά τη διάρκεια εκκρεμούς δίκης ή διαιτητικής επίλυσης που έχει εκκινήσει όσον αφορά το όνομα χώρου σας, εκτός εάν το μέρος στο οποίο η εκχώρηση του ονόματος χώρου σας έχει γίνει συμφωνεί, εγγράφως, να δεσμευθεί από την απόφαση του δικαστηρίου ή του διαιτητή. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διαγράψουμε κάθε μεταβίβαση μιας καταχώρησης ονόματος χώρου σε έναν άλλο κάτοχο που γίνεται κατα παραβίαση αυτής της υποπαραγράφου. 

β. Αλλαγή Καταχωρητή. Δεν έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε την κατοχύρωση του ονόματος χώρου σας σε άλλον καταχωρητή κατά τη διάρκεια  μιας εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει κατά την Παράγραφο 4 ή για μια περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών (κατά την έννοια της δικαιοδοσίας της έδρας μας) μετά από την περάτωση αυτών των διαδικασιών. Μπορείτε να μεταβιβάσετε την διαχείριση του ονόματος χώρου σε άλλον καταχωρητή κατά τη διάρκεια μιας εκκρεμούς δίκης ή διαιτησίας, εφόσον το όνομα χώρου που έχετε κατοχυρώσει σε εμάς θα εξακολουθήσει να υπόκειται στις διαδικασίες που έχουν εκκινήσει εναντίον σας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.  Στην περίπτωση που μεταβιβάσετε μια καταχώρηση ονόματος χώρου σε εμάς κατά τη διάρκεια διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητή, αυτή η διαφορά θα εξακολουθήσει να διέπεται από την πολιτική επίλυσης διαφορών ονομάτων χώρου του καταχωρητή από τον οποίο μεταβιβάστηκε το όνομα χώρου. 

9. Τροποποιήσεις της Πολιτικής. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή με την άδεια της  ICANN. Θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρηθείσα Πολιτική το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν τεθεί σε ισχύ. Εφόσον  ο καταγγέλλων επικαλεστεί την  Πολιτική, ισχύει η έκδοσή της μέχρι την επίλυση της διαφοράς και όλες οι αλλαγές θα είναι δεσμευτικές για εσάς όσον αφορά κάθε διαφορά ονόματος χώρου, είτε η διαφορά προέκυψε πριν ή μετά την ημερομηνία της αλλαγής. Σε περίπτωση που υποβάλλετε ένσταση για κάποια αλλαγή της Πολιτικής, η μόνη δυνατότητα είναι η ακύρωση του ονόματος χώρου που έχετε κατοχυρώσει σε εμάς, εάν δεν έχετε δικαίωμα αποζημίωσης των ποσών που πληρώσατε σε εμάς. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα εφαρμόζεται σε εσάς μέχρι την ακύρωση του ονόματος χώρου. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

To νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο

 Το νομοσχέδιο προβλέποντας στο άρθρο 3 ότι ο γάμος επιτρέπεται για άτομα διαφορετικού ή ίδιου φύλου, αυτοδικαίως επεκτείνει στα ζευγάρια το...