Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 28, 2009

Οι πολίτες ως άμισθα μέλη εφορευτικών επιτροπών: καθήκον ή καταναγκαστική εργασία;

Χθες ο Νάσος Θεοδωρίδης από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ μου έστειλε ένα ενθουσιώδες e-mail λέγοντας ότι είχε ένα ενδιαφέρον (εκλογικό) θέμα για το e-lawyer: το ζήτημα της άμισθης υποχρεωτικής υπηρεσίας πολιτών ως μελών εφορευτικής επιτροπής στις εκλογές, το οποίο θεωρεί "καταναγκαστική εργασία", απαγορευμένη από το Σύνταγμα. Στην αρχή απέρριψα επιπόλαια το θέμα απαντώντας του ότι πρόκειται περί ανοησιών κι ότι ο λαός έχει καθήκον να εποπτεύει την εκλογική διαδικασία.

Στη συνέχεια, μπήκε στη συζήτηση ο Παναγιώτης Δημητράς από το ΕΠΣΕ, ο οποίος με επέπληξε, λέγοντας ότι υπάρχει αθέμιτη διάκριση αφού οι μεν δικηγόροι έχουν δικαίωμα υποβολής εξαίρεσης (και πληρώνονται) ενώ οι πολίτες δεν έχουν δικαίωμα εξαίρεσης και δεν πληρώνονται. Ακολούθησε ένας διάλογος σε διάφορα επίπεδα και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα "ναι" ή με ένα "όχι", αποφάσισα να συνοψίσω εδώ τα επιχειρήματα των διαφόρων απόψεων και να συζητήσουμε δημόσια για το θέμα.

Το θέμα:

Κατά την εκλογική διαδικασία καλούνται πολίτες -ύστερα από κλήρωση- να παρασταθούν ως μέλη εφορευτικής  επιτροπής υπό την προεδρία ενός δικαστικού αντιπροσώπου (συνήθως δικηγόρου). Οι πολίτες δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν εκτός αν υπάρχουν λόγοι ανώτερης βίας (ασθένεια) και δεν έχουν δικαίωμα να εξαιρεθούν εκ των προτέρων από την κλήρωση, ούτε πληρώνονται. Αντίθετα οι δικαστικοί αντιπρόσωποι έχουν δικαίωμα σε στάδιο πριν την κλήρωση να υποβάλλουν αίτηση εξαίρεσης και πληρώνονται. Υπάρχει ζήτημα αθέμιτης διάκρισης και άνισης μεταχείρισης που δεν δικαιολογείται από τη διαφορετική ιδιότητα των δύο κατηγοριών (δικ. αντιπρόσωποι - πολίτες);


Η άποψη  περί απαγορευμένης καταναγκαστικής εργασίας:


"Oποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.
Eιδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Xώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών."

"1. Ουδείς δύναται να κρατηθεί εις δουλείαν ή ειλωτείαν 
2. Ουδείς δύναται να υποχρεωθεί εις αναγκαστικήν ή υποχρεωτικήν εργασίαν
3. Δεv θεωρείται ως "αvαγκαστική ή υπoχρεωτική εργασία" υπό τηv

έvvoιαv τoυ παρόvτoς άρθρoυ:

4. 

α) πάσα εργασία ζητoυµέvη παρά πρoσώπoυ κρατoυµέvoυ συµφώvως πρoς τας διατάξεις τoυ άρθρoυ 5 της παρoύσης Συµβάσεως ή κατά

τηv διάρκειαv της υπό όρoυς απoλύσεώς τoυ.

β) πάσα υπηρεσία στρατιωτικής φύσεως ή, εις τηv περίπτωσιv τωv εχόvτωv αvτιρρήσεις συvειδήσεως εις τας χώρας όπoυ τoύτo

αvαγvωρίζεται ως vόµιµov, πάσα άλλη υπηρεσία εις αvτικατάστασιv της υπoχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

γ) πάσα υπηρεσία ζητoυµέvη εις περίπτωσιv κρίσεωv ή θεoµηvιώv, αι oπoίαι απειλoύv τηv ζωήv ή τηv ευδαιµovία τoυ συvόλoυ.

δ) πάσα εργασία ή υπηρεσία απαρτίζoυσα µέρoς τωv τακτικώv υπoχρεώσεωv τoυ πoλίτoυ."Η σχεδόν 24ωρη απασχόληση στην οποία εξαναγκάζεται ο πολίτης χωρίς να έχει το δικαίωμα εξαίρεσης αποτελεί μια μορφή αναγκαστικής εργασίας, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί "επίταξη προσωπικών υπηρεσιών", αφού οι εκλογές δεν παρουσιάζουν τον έκτακτο χαρακτήρα που το Σύνταγμα προβλέπει για τις συνθήκες επίταξης (πόλεμος, επιστράτευση, ανάγκες άμυνας, επείγουσα κοινωνική ανάγκη από θεομηνία - δημόσια υγεία).

Αντίλογος:

Το Σύνταγμα προβλέπει στους λόγους επίταξης και την παροχή εργασίας στους ο.τ.α. "για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών". Οι ο.τ.α. έχουν ιδιαίτερο διοργανωτικό ρόλο στην διενέργεια των εκλογών και μολονότι οι εκλογές είναι εθνικές, η ιδιότητα μέλους εφορευτικής επιτροπής αποτελεί κυρίως υπηρεσία προς τον Δήμο, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το εκάστοτε εκλογικό τμήμα.

Περαιτέρω, η ίδια η ΕΣΔΑ αναγνωρίζει ότι δεν αποτελεί καταναγκαστική εργασία κάθε εργασία/υπηρεσία που αποτελεί μέρος των τακτικών υποχρεώσεων του πολίτη. Οπότε η παρουσία του πολίτη -μετά από κλήρωση- μία φορά στα 4 χρόνια στις εκλογές μπορεί να θεωρηθεί μια τακτική υποχρέωση.

Στην ουσία όμως, δεν πρόκειται για "εργασία" ή "απασχόληση", αλλά για έναν εποπτικό - εγγυητικό ρόλο, ώστε η ίδια η εκλογική διαδικασία να γνωρίζει την λαϊκή νομιμοποίηση. Εάν ο έλεγχος της διαδικασίας αφορούσε μόνο την δικαστική εξουσία, η κεντρική στιγμή της λειτουργίας του πολιτεύματος θα λειτουργούσε χωρίς τον λαϊκό έλεγχο (εδώ υπάρχει μια αντιστοιχία με τον θεσμό των ενόρκων, δηλαδή πολιτών-δικαστών στα μικτά ορκωτά δικαστήρια). Ο εποπτικός -εγγυητικός ρόλος του πολίτη ως μέλους εφορευτικής επιτροπής δεν εμπίπτει στην έννοια της "εργασίας", αλλά στα καθήκοντά του ως πολίτης ενός κράτους που ακολουθεί το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. 

Άλλωστε την περισσότερη δουλειά κάνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος, ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη για την lege artis διενέργεια της διαδικασίας και ιδίως την καταγραφή της. 

Δευτερολογία περί καταναγκαστικής εργασίας

Η άποψη ότι δεν πρόκειται για "εργασία" αλλά για "καθήκον" είναι επικίνδυνη. Στην έννοια του καθήκοντος θα μπορούσαν να περιληφθούν πολλά, έτσι ώστε τελικά να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ερμηνευτική εξαίρεση και την μετατροπή "εργασίας" σε "καθήκον". Θα έπρεπε να δίδεται αμοιβή και στους πολίτες.Η άποψη περί άνισης μεταχείρισης 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ 
 
"Η χρήσις τωv αvαγvωριζoµέvωv εv τη παρoύση Συµβάσει δικαιωµάτωv και ελευθεριώv δέov vα εξασnαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλoυ, φυλής, χρώµατoς, γλώσσης, θρησκείας, πoλιτικώv ή άλλωv πεπoιθήσεωv, εθvικής ή κoιvωvικής πρoελεύσεως, συµµετoχής εις εθvικήv µειovότητα, περιoυσίας, γεvvήσεως ή άλλης καταστάσεως."

Ενώ οι δικηγόροι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εξαίρεση από την κλήρωση και έχουν δικαίωμα αμοιβής, οι πολίτες δεν έχουν ούτε δικαίωμα να υποβάλουν εξαίρεση, αλλά ούτε και δικαίωμα αμοιβής. Επομένως, ενώ για τους δικηγόρους, λόγω της ιδιότητάς τους ("άλλη κατάσταση") υπάρχει η προστασία από την καταναγκαστική εργασία κατά το 4 της ΕΣΔΑ, για τους απλούς πολίτες δεν υπάρχει η προστασία, οπότε έχουμε αθέμιτη διάκριση κατά το άρθρο 14 ΕΣΔΑ.

Αντίλογος

Οι δικηγόροι στην εκλογική διαδικασία μετέχουν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, δηλ. ως συμπράττοντες λειτουργοί της Δικαιοσύνης. Οι νομικές γνώσεις τους αλλά και η ιδιότητά τους παρέχουν θεσμική διασφάλιση ότι η επιτήρηση της διαδικασίας θα γίνει σύμφωνα με την νομοθεσία αλλά και με την αμεροληψία κι αντικειμενικότητα που επιβάλλει η θέση τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.
Οι ειδικές αυτές συνθήκες δικαιολογούν της διακριτικής μεταχείρισής τους από το νόμο, σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες που καλούνται ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Οι δικηγόροι είναι επαγγελματίες νομικοί, οπότε όπως και οι δικαστές, πρέπει να αμειφθούν για τις ειδικές υπηρεσίες τους στην εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας, ενώ οι πολίτες αποτελούν τον λαό, από τον οποίο "πηγάζουν όλες οι εξουσίες" κατά το Σύνταγμα κι επομένως η θέση τους στην εφορευτική επιτροπή είναι αυτή του λαού. 

Εξάλλου, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, σε αντίθεση με τους πολίτες - μέλη της εφορευτικής επιτροπής, φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη (ακόμη και ποινική) για κάθε εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας. Γι' αυτό η εξαίρεσή τους από την εκπροσώπηση της δικαστικής αρχής πρέπει να είναι δικαίωμα τους και να μην είναι υποχρεωτικός ο διορισμός τους όπως των πολιτών: ουδείς έχει υποχρέωση να "εκπροσωπήσει" κάποιον εάν δεν το επιθυμεί. Αντίθετα, οι πολίτες βρίσκονται εκεί με την ατομική τους ιδιότητες ως μέλη του λαού κι όχι ως εκπρόσωποι κάποιας εξουσίας ή αρχής. Επομένως, η υποχρεωτικότητα της παρουσίας τους απορρέει από μόνη την ιδιότητά τους ως πολιτών. 

Οπότε δεν υπάρχει παραβίαση του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της ΕΣΔΑ. 

Δευτερολογία περί άνισης μεταχείρισης 

Παραμένει αναπάντητο το ερώτημα για ποιο λόγο δεν πληρώνονται και οι πολίτες. 37 σχόλια:

adamo είπε...

Οι δικηγόροι δεν είναι "εκτός του λαού". Είναι πολίτες τους οποίους το Κράτος χρησιμοποιεί κατά την εκλογική διαδικασία εκμεταλλευόμενο τις επιστημονικές τους γνώσεις. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να πληρώνονται, διαφορετικά θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης δικηγόρων "εκτός λαού" δηλαδή από άλλο κράτος για να εκτελέσουν αυτή τη διαδικασία.

Εφόσον επίσης οι δικηγόροι, ως αμοιβόμενοι, εγγυώνται την ορθή νομικά τήρηση της διαδικασίας, οι υπόλοιποι άμισθοι πολίτες δεν είναι απαραίτητοι ως εγγυητές μιας διαδικασίας για την ορθότητα της οποίας κάποιος πληρώνεται.

Επομένως για τους μόνους στους οποίους θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αποζημίωση, είναι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ορίζονται να υπηρετήσουν εκτός του τόπου διαμονής τους (εφόσον στον τόπο αυτό δεν υπάρχει νομικός που να μπορεί να αναλάβει υπηρεσία).

e-Lawyer είπε...

Οι δικηγόροι είναι εδώ αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, δηλαδή εκπρόσωποι μιας από τις τρεις κρατικές λειτουργίες και δεν μετέχουν υπό την ιδιότητά τους ως πολίτες. Είναι κρατικοί εντεταλμένοι και φορείς εξουσίας. Έχουν ακόμα και προανακριτικά καθήκοντα σε περίπτωση τέλεσης εγκλημάτων. Οι δικηγόροι δεν είναι λοιπόν με την ατομική τους ιδιότητα (ως μέλη του λαού) πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών, αλλά ως εκπρόσωποι της κρατικής εξουσίας.

Είναι επίσης επαγγελματίες νομικοί και παρέχουν την συγκεκριμένη υπηρεσία υπ' αυτή την ιδιότητά τους, όπως εξάλλου και οι δικαστές. Όποιος ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα, πρέπει να αμοίβεται, ακόμη κι αν παρέχει τις υπηρεσίες του στο κράτος.

Η παρουσία των πολιτών ως μελών των εφορευτικών επιτροπών διασφαλίζει την αναγκαία συμμετοχή του λαού στην εποπτεία της διαδικασίας, την οποία δεν μπορούμε να αναθέσουμε μόνο σε φορέα κρατικής εξουσίας όπως είναι εν προκειμένω οι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Το κράτος υποδέχεται έτσι μέλη του λαού, για λόγους επαύξησης της δημοκρατικής νομιμοποίησης της εφορευτικής επιτροπής.

adamo είπε...

Εφόσον ψηφίζουν στο τμήμα που ορίζονται ως αντιπρόσωποι μετέχουν της διαδικασίας και σαν πολίτες. Και εδώ θα έπρεπε να τελειώσει κάθε συζήτηση.

Να εξαιρεθούν πλήρως της ψήφου και το ξανασυζητάμε. TTBOMK, προανακρίσεις για εγκλήματα έχει δικαίωμα να εκτελεί και η Αστυνομία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα τους βάλουμε και δικαστικούς αντιπροσώπους κιόλας.

Μη καταλλήξουμε στο ποια ιδιότητα είναι ισχυρότερη, του επαγγελματία ή του πολίτη, γιατί εάν μου πεις του επαγγελματία, το ερώτημα παραμένει: Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε "εισαγόμενους" δικαστικούς αντιπροσώπους;

Εδώ δεν έχουμε εξαναγκασμό σε εργασία, ώστε να πρέπει να πληρωθεί ο επαγγελματίας που την προσφέρει. Έχεις την επιλογή να μην παρέχεις την εργασία. Κάτι που δεν έχει ο πολίτης που παρίσταται ως μη νομικός.

e-Lawyer είπε...

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι μετέχουν ως πολίτες μόνο ως προς την ενάσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν. Ως προς την τήρηση της νομιμότητας της διαδικασίας μετέχουν υπό την ιδιότητα τους ως εκπρόσωποι του κράτους. Είναι δύο διακριτές ιδιότητες, γιατί διαφορετικά θα διορίζονταν και οι μη δικηγόροι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι.

Οι νομικοί καλούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους επειδή έχουν κριθεί από τον νόμο ως επαρκείς αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής. Οι δικαστές επίσης πληρώνονται για την ενάσκηση των δικαιοδοτικών τους αρμοδιοτήτων ας υπενθυμίσουμε. Μήπως και οι δικαστές, ως πολίτες, θα έπρεπε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη Δικαιοσύνη αμισθί; Όχι βέβαια. Οπότε και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας πρέπει να αμοίβονται κατά τη γνώμη μου.

Όμως το ερώτημα που τίθεται είναι έαν σε επίπεδο ανθρώπινων δικαιωμάτων υπάρχει καταναγκαστική εργασία για τους πολίτες, λόγω έλλειψης δικαιώματος εξαίρεσης και μήπως υπάρχει διακριτική μεταχείριση για το γεγονός ότι οι πολίτες - μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν αμοίβονται.

30fyllos είπε...

''Η άποψη ότι δεν πρόκειται για "εργασία" αλλά για "καθήκον" είναι επικίνδυνη. Στην έννοια του καθήκοντος θα μπορούσαν να περιληφθούν πολλά, έτσι ώστε τελικά να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ερμηνευτική εξαίρεση και την μετατροπή "εργασίας" σε "καθήκον".''
Νομιζω οτι αυτη η λογικη ειναι καπως μανιχαιστικη κ με βρισκει αντιθετο.δλδ επειδη εν δυναμει στην εννοια της υποχρεωσηςμπορουν να γινουν εγκληματα πρει να καταργηθει ακομα κ εκει που υπαρχει οντως υποχρεωση?σε τετοιου ειδους αποπειρες βαφτισματος καταναγκαστικης εργασιας σε καθηκον δεν μπορουμε να αντιδρασουμε?η μηπως βρεθηκε ο δουρειος ιππος για την καταπατηση των δικαιωματων μας μεσω της εννοιας της υποχρεωσης.Πιστευω οτι σωστα ειπωθηκε οτι αυτο αποτελει εξαιρεση κ οπως σε καθε εξαιρεση η προσεγγιση κ η υπαγωγη πρεπει να γινεται ad hoc.
Αξιζει να αναλογιστει κανεις πως μεσα στην ιστορια η κατακτηση της δημοκρατικης αρχης κ του κοινοβουλευτισμου ηταν κατι που αποκτηθηκε με κοπο κ με αιμα,οταν τα πραγματα ηταν πιο ασταθη κ οφοβος για επαναφορα ολιγαρχιας η μοναρχιας ηταν υπαρκτος.τοτε οι πολιτες αντιλαμβανονταν τη σημασια των εκλογων,κ τον εγγυητικο ρολο
Σημερα παλι ολα τα θεωρουμε δεδομενα απο το καναπε μας,αμφισβητουμε στειρα τα παντα,κ ολα τα τοποθετουμε στη συναλλακτικη λογικη..κανεις δεν μας εγγυηθηκε οτι θα χουμε δημοκρατια για παντα,εμεις ως εκλογικο σωμα ειμαστε αυτοι που εξασφαλιζουμε το πολιτευμα μας κ την ποιοτητα του(σημερα βεβαια ειναι αισχρη..).δηλαδη φανταστιετε να πηγαινες σε εναν γαλλο δημοκρατικο επι γαλλικης επαναστασης κ να του λεγες παρε χρηματα για να πας στην εφορευτικη επιτροπη..θα το θεωρουσε η οχι πρσβολη?προσωπικα θεωρω οτι αμοιβη για τους πολιτες που συμμετασχουν στις εφορευτικες επιτροπες θα συνιστουσε υποβαθμιση του δημοκρατικου μας πολιτευματος.
σχετικα με τη ανιση μεταχειριση καταρχην θεωρω πως δεν υπαρχει με τη λογικη που αναφερει κ ο e-lawyer στο σχολιο του.(δικηγορος προσφερει επαγγελματικες γνωσεις..κλπ)ακομα ομως κ αν γινει δεκτο οτι υπαρχει ανιση μεταχειριση θα προτιμουσα την καταργηση τη αμοιβης του δικηγορυ (παρολο που προσωπικα δε με συμφερει)παρα την θεσπιση αμοιβης για τους πολιτες..

e-Lawyer είπε...

Συμφωνώ ότι είναι επικίνδυνο να βαφτίσουμε διάφορα πράγματα "καθήκον". Πάντως κάποια καθήκοντα των πολιτών θα πρέπει εύλογα να μην θεωρούνται "καταναγκαστική εργασία", αλλιώς θα εκμηδενιζόταν και το άρθρο της ΕΣΔΑ που αναφέρεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

30fyllos είπε...

επειδη ετυχε να εχω την ιδια συζητηση στη σχολη η κυριαρχη λογικη ηταν ''καλος εθελοντης-καλος μαλακας''κ ως αποτοκο αυτης οτι ολα πρεπει να αμειβονται...(βεβαια οταν τρεχουν για να γεμιζουν το τοπο με αφισες(αχρηστες τις περισσοτερες φορες ρυπογονες κ ακριβες) αμισθι τοτε το κανουν για το καλο του κομματος του τοπου κλπ κλπ..)
στο θεμα μας..νομιζω οτι η αυτη ασκηση του εκλογικου δικαωματος (το οποιο αποτελει συγχρονως κ υποχρεωση ,αλλωστε πολλοι το θεωρουν κ ως lex imperfecta.δεδομενου κ της -σωστης- εξαλειψης των διοικητικων κυρωσεων σε περιπτωση μη ασκησης του εκλογικου δκμ))κ η υπηρεσια ως μελος της εφορευτικης επιτροπης συνιστουν μια οργανικη ενοτητα αναποσπαστα συνδεδεμενη με αρκετες ομοιοτητες η οποιες δεν δικαολογουν διαφορετικη μεταχειριση.επομενως για μενα ειναι σαν να ζηταω χρηματα για να ψηφισω.

Raziel είπε...

Πολύ ωραία αυτά που λέτε και κατά τη γνώμη μου ο ρόλος του πολίτη είναι όντως εγγυητικός, συμβολικός και ενδεχομένος να ειναι και ιστορικός, αφού , απ' ΄σο θυμάμαι, επί βασιλείας Όθωνα η νοθεία των εκλογών ήταν συνιθησμένη πολιτική πρακτική που δημιούργησε πολλά προβλήματα.

Το ερώτημα μου όμως είναι άλλο. Γιατί το ρόλο του δικαστικού αντιπροσώπου δύνανται κατά το νόμο να λαμβάνουν, εκτός από τους δικηγόρους, και οι υπάλληλοι του κτηματολογίου και οι δικαστικοί υπάλληλοι;
Εφόσων -έχουν μεν κάποια πείρα με νομικά θέματα- αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι γνωρίζουν ή μπορούν να ερμηνεύσουν το νόμο και πόσο μάλλον να φέρουν την ευθύνη της διεξαγωγής μιας τόσο σοβαρής διαδικασίας.
Να τονίσω ότι την ερώτηση δεν την κάνω επειδή "απειλούμαι". Είμαι απλά φοιτητής της νομικής. Ευχαριστώ.

Meropi είπε...

Μετέχοντας ως δικαστικός αντιπρόσωπος σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, συχνά διέβλεπα μια απροθυμία των πολιτών να μετέχουν ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής στην εκλογική διαδικασία. Η απροθυμία αυτή βλέπω ότι συν τω χρόνω διευρύνεται. Και την καταλαβαίνω. Πάντα έλεγα ότι τα μέλη αυτά έπρεπε να πληρώνονται, τουλάχιστον όσο ο γραμματέας της επιτροπής, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, παίρνει γύρω στα 100€. Έτσι δεν θα είχαμε αυτή την άρνηση, και αντίστοιχα το κυνήγι των μελών της επιτροπής από τον Αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής, προκειμένου να προσέλθουν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους.
Υ.Γ. Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και με τους ένορκους που καλούνται να ασκήσουν δικαστικά καθήκοντα στα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια.

30fyllos είπε...

για τους δικαστικους υπαλληλους νομιζω οτι εκτος του οτι το αντικειμενο της καθημερινης τους εργασιας ειναι συναφες με αυτο του δικ.αντιπροσωπου,και δεδομενου οτι ο δικ.αντιπροσωπος δεν κανει κ τιποτα που να ζητα κ τις πιο εξισυζητημενες γνωσεις νομικης.επισης για να γινει καποιος δικ.υπαλληλος περνα απο εξετασεις στην ποιν κ πολ δικονομια κ αστικο κ ποινικο δικαιο (ουσιαστικο μερος).για αυτους τους λογους νομιζω οτι σωστα χρησιμοποιουνται ως δικ. αντιπροσωποι.
για τους υπαλληλους του κτηματολογιου νομιζω οτι ειναι λαθος να μπορουν γινουν δικ.αντιπροσωποι.εμπειρικα μιλωντας,με τους 3-4 που συναναστραφηκα αγνοουν στοιχειωδεις γνωσεις εμπργμ δικαιου(αυτο αλλωστε ειναι το σημαντικοτερο δικαιο που οφειλει να γνωριζει ενας υπαλληλος κτηματολογιου)

ds είπε...

Πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση αφού την ίδια συζήτηση είχα σήμερα με φίλο δικηγόρο. Τα άρθρα που παραθέσατε είναι κατατοπιστικότατα.

30fyllos είπε...

με αφορμη το σχολιο της μεροπης προσωπικα νομιζω-σε κοινωνικοπολιτικο επιπεδο,κ οχι σε νομικο-οτι το θεμα ομοιαζει με τη συμμετοχη σε αλλες δημοκρατικες διεργασιες (ΜΚΟ,πορειες κλπ,γενικες συνελευσεις,ακομα κ η ενεργος συμμετοχη στο διαδικτυο σε διαφορα fora κλπ)οπου η συμμετοχη ειναι τις περισσοτερες φορες ισχνη παρολο που πολλοι -θεωρητικα- συμφωνουν με τετοιες δρασεις λιγοι συμμετεχουν επικαλουμενοι συνηθως δικαιολογιες(φοβαμαι τα ματ,εχει πολυ καπνο το αμφιθεατρο,διαφωνω με ολους κ με ολα,πισω απο καθε ΜΚΟ κρυβονται οι εβραιοι η ο σορος κλπ) ενω στη πραγματικοτητα ο λογος μη συμμετοχης ειναι η δυσκολια του να σηκωθουμε απο το καναπε κ ο ατομισμος που εχει εξελιχθει σε ιδεωδες.Επισης,νομιζω οτι πισω απο την αντιληψη υπερ της πληρωμης υποβοσκει η γενικοτερη απαξια προς τους δημοσιους θεσμους κ η δεδομενη ανξιοπιστια τους.
Διαφωνω με τη λογικη να πληρωνονται οι πολιτες ωστε να εχουν κινητρο να συμμετεχουν στην εφορευτικη επιτροπη,το βρισκω στην ουσια του ενα αντιδημοκρατικο μετρο που απαξιωνει την εννοια του πολιτη κ εν γενει το δημοκρατικο πολιτευμα.
Ενα υποθετικο παραδειγμα..αν υπηρχε στη χωρα εντονη πιθανοτητα να νοθευτουν οι εκλογες (στη συγχρονη νεοελληνικη ιστορια πολλα εχουν γινει..αξιζει να ψαξει κανεις τις εκλογικες αναμετρησεις των τελευταιων 60 χρονων..)θα πηγαιναν οι πολιτες εθελοντικα κ με ζηλο στην εφορευτικη επιτροπη η οχι?
Μηπως θεωρουμε-κακως- καποια πραγματα δεδομενα ?

Ελληνικο Παρατηρητηριο των Συμφωνιων του Ελσινκι είπε...

Παρατηρήσεις κατά σειρά δημοσίευσης:

1."Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από το οικείο Πρωτοδικείο. Στην κλήρωση, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των κομμάτων περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος που φέρονται στους καταλόγους αυτούς ως κάτοικοι της περιοχής."

Άρα δεν έχει σχέση ο Δήμος αλλά η δικαιοσύνη που διορίζει τόσο τους δικαστικούς αντιπροσώπους όσο και τα "λαϊκά" μέλη. Κατά συνέπεια δεν ισχύει το επιχείρημα που άλλωστε είναι έωλο. Το Σύνταγμα μιλάει για "επίταξη" σε κρίσιμες στιγμές και "προσφορά" σε ΟΤΑ - η προσφορά δεν είναι επίταξη...

Ατυχέστατη η σύγκριση με ενόρκους και το είχα επισημάνει. Οι ένορκοι αφήνουν την εργασία τους χωρίς να χάσουν την αμοιβή τους και πάνε να δικάσουν σε ώρες εργάσιμες και όχι σε Κυριακές, ημέρα όπου αν εργάζονταν θα είχαν και προσαυξημένη υπερωριακή αμοιβή.

Επίσης ο νόμος δίνει αποφασιστικό ρόλο στην εφορευτική επιτροπή προβλέποντας και τρόπο ψηφοφορίας της:

"Άρθρο 61
(Άρθρο 61 Π.Δ. 351/2003)
Καθήκοντα εφορευτικών επιτροπών
1. Η επιτροπή που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις διευθύνει την εκλογή και τηρεί τα εξής βιβλία:
α) βιβλίο πρακτικών,
β) πρωτόκολλο ψηφοφορίας και
γ) βιβλίο διαλογής ψήφων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατή η απλούστευση, ενοποίηση ή η κατάργηση ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων.
2. Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία νικάει η ψήφος του προέδρου."

Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση, ο νομοθέτης προβλέπει υποχρεωτική για το δικαστικό αντιπρόσωπο και το γραμματέα(που δεν είναι νομικός κτλ) και προαιρετική -που δεν εφαρμόζεται ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ- για τα λαϊκά μέλη της εφορευτικής.

Τέλος, ο νόμος προβλέπει συνυπευθυνότητα μελών εφορευτικής επιτροπής στις κυρώσεις:

Άρθρο 119
2. Με φυλάκιση από τρεις μήνες μέχρι τρία χρόνια και με χρηματική ποινή τιμωρούνται:
α) Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που διευθύνουν την εκλογή καθώς και αυτός που τη διευθύνει ή λαμβάνει μέρος στη διεύθυνση αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής:
αα) Αν εν γνώσει τους δεχτούν ν' ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα πρόσωπο που, ή δεν είναι γραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους ή ψευδώς εμφανίζεται αντ' άλλου που είναι γραμμένο σ' αυτούς, ή άσκησε ήδη αυτό το δικαίωμα.
ββ) Αν εν γνώσει τους αποκλείσουν κάποιον από τους γραμμένους στον εκλογικό κατάλογο εκλογείς, ν' ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.
γγ) Αν αδικαιολόγητα περιορίσουν οπωσδήποτε τη χρονική διάρκεια της ψηφοφορίας ή τη διακόψουν ή την αναβάλουν.
δδ) Αν αδικαιολόγητα μεταβάλουν τον τόπο της διεξαγωγής της ψηφοφορίας που νόμιμα έχει οριστεί, και
εε) Αν αδικαιολόγητα διώξουν από τον τόπο της ψηφοφορίας υποψήφιο ή αντιπρόσωπο ή αναπληρωτή του ή δεν αναγνωρίσουν αυτούς που έχουν διοριστεί νόμιμα αντιπρόσωποι, ή αναπληρωτές υποψηφίου.
β) Αυτός που δεν έχει κατά το χρόνο της ψηφοφορίας τα προσόντα που ορίζονται με το παρόν και δεν απέχει από την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής, αν αποδεικνύεται από τα πρακτικά της εκλογής ότι με παρατήρηση ή ένσταση ζητήθηκε η αποχή αυτού.
3. Κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων του παρόντος, που ειδικά δεν προβλέπεται απ' αυτό ή τον Ποινικό Κώδικα ή απ' άλλο ποινικό νόμο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή.

Ελληνικο Παρατηρητηριο των Συμφωνιων του Ελσινκι είπε...

@Meropi

χαίρομαι που συμφωνείτε με την αμοιβή

θάλεγα μάλιστα μιρκότερη από του γραμματέα γιατι αυτός έχει πολυ δουλεια

δεν συμφων με τους ενορκους επι της αρχής - συνεχιζουν να πληρωνονται απο τη δουλεια τους

όμως εδω υπάρχει αντίλογος: η δουλειά τους τους πληρώνει για λιγότερο υπέυθυνη εργασία 9συνήθως) εδω γίνονται δικαστές - άρα θαπρεπε να παίρνουν αποζημίωση ας πουμε τη διαφορά αμοιβών

@30fyllos

σωστα όσα λες για ΜΚΟ κτλ με μια μεγάλη διαφορά: δεν διορίζεσαι από το πρωοδικείο να κάνεις εθελοντισμό σε ΜΚΟ ...

30fyllos είπε...

αυτο ακριβως λεω οτι θα επρεπε εθελοντικα να πηγαιναμε στις εφορευτικες επιτροπες για να διασφαλισουμε την αξιοπιστια των εκλογων,εφοσον θελουμε δημοκρατια.. τις εκλογες κ την σχετικη διαφανεια δεν τις θελει η εξουσια αλλα ο λαος,δεν κανουμε χαρη ουτε στο κρατος ουτε σε καποιο κομμα,στους εαυτους μας προσφερουμε.επομενως το πρωτοδικειο λειτουργει ως οργανο του λαου κ οχι της εξουσιας,που θα βοηθησει να ρυθμιστει μια κατασταση που αν την αφηναμε σε επιπεδο συνεννοησης μεταξυ των πολιτων θα γινοταν μπαχαλο,για αυτο νομιζω ανατεθηκε η σχετικη εξουσια στο πρωτοδικειο.εξαλλου ολη η διαδικασια γινεται με κληρωση.επισης βλεποντας απο τους γονεις μου ενω θα μπορουσαν να εινα εφορευτικη επιτροπη εδω κ 35 χρονια μονο μια φορα κληρωθηκαν,δεν ειναι κατι το τραγικο..τωρα αν καποιος κληρωνεται καθε φορα..τι να πω...ας παιξει κανα λοττο..

Ελληνικο Παρατηρητηριο των Συμφωνιων του Ελσινκι είπε...

το εθελοντικά έχει προφανή μεροληψία αφού θα πήγαιναν μα΄λλον οι φανατικοί των κομμάτων που ούτως ή αλλως πανε

καλά γίνεται η κλήρωησ για επιλογή αλλά θα πρεπε να δίναν ας πουμε 80 ευρω (αν παιρνει 100 ο γραμματέας) - και ας αφαιρουσαν το αντιστοιχο ποσό από τις ειχορηγησεις των κομματων

eumenios είπε...

Η ερμηνεία ότι ο εξαναγκασμός συμμετοχής σε εφορευτικές επιτροπές εμπίπτει στις διατάξειςτου Συντάγατος της Ελλάδος περί προσωπικής εργασίας στους ΟΤΑ (αρ22παρ4) είναι εντελώς άστοχη και "ξεχειλωμένη".
Η προσωπική εργασία στους ΟΤΑ έχει άλλο νοημα, σχετιζεται με κοινωφελή έργα, και υπόκειται σε δικάιωμα εξαίρεσης.

e-Lawyer είπε...

και οι εκλογές κοινωφελείς είναι.

eumenios είπε...

δεν είναι το ίδιο πράγμα, και λυπούμαι που ακούω αυτήν την άποψη από έναν νομικό.
Να ξέρετε ότι ο κόσμος και η περί δικαίου αντίληψή του είναι σαφέστατα εναντίον του παρόντος καθεστώτος. Άλλωστε το δείχνει και η σκανδαλώδης κάθε φορά αποχή.
Καλές οι νομικές αναλύσεις, αλλά μην ξεχνάτε ότι το δίκιο εδράζεται και αυτό στο κοινο περί δικαίου αίσθημα, και αυτό πρεπει πρωτίστως να υπηρετούν οι νόμοι (άντε, αρχές δικαίου ξαναπάσαμε, 1ο έτος Νομικής)

e-Lawyer είπε...

To δίκαιο δεν εδράζεται στο κοινό περί δικαίου (συν)αίσθημα, αλλά σε συγκεκριμένες διαδικασίες θέσπισης δεσμευτικών κανόνων. Το "κοινό περί δικαίου αίσθημα" δεν υπάρχει και είναι μια φράση-σκέπη, υπό την οποία καθένας στεγάζει την υποκειμενική του θεώρηση για τα πράγματα. Μας λέτε λ.χ. ότι οι εκλογές (per se) δεν είναι ένα έργο υπέρ του κοινού καλού κι επομένως το "κοινό περί δικαίου αίσθημα" δεν συνηγορεί στο ότι ο λαός πρέπει να εποπτεύει την εκλογική διαδικασία.
Είναι μια άποψη που δεν βασίζεται σε ιδιαιτέρως δημοκρατικά θεμέλια και εν πάσει περιπτώσει εάν θέλουμε τελικά την δημοκρατία θα πρέπει και να την υπηρετήσουμε ως λαός.

pvoulou είπε...

Η έννοια της "αναγκαστικής εργασίας" ενισχύεται με την επιβολή κυρώσεων στους πολίτες που ενδεχομένως δεν επιθυμούν την συμμετοχή τους σε μια εφορευτική επιτροπή. Αν δεν παρασθούν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το νόμο. Αν δεν είναι αναγκαστική εργασία, γιατί να υπάρχει η επιβολή προστίμων ή άλλων ποινών σε περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν παραστεί στην επιτροπή ;

Ανώνυμος είπε...

Είναι εύκολο να αντιληφθεί κάποιος την "εύλογη" αδυναμία των δικηγόρων να χειριστούν θέματα όπως "προσφορά", "κοινωνική ευθύνη", "κρατική εξουσία", "δικαίωμα", "υποχρέωση" κλπ. Η αδυναμία αυτή για να σας καθησυχάσω είναι επίκτητη και όχι γενετήσια.
1. λόγω επαγγελματικής διαστροφής
2. λόγω επιστημονικής διαστροφής
3. λόγω της κοινωνικής, ηθικής και πνευματικής κρίσης που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.
Η εκλογική διαδικασία δεν είναι απλά μια κρατική διαδικασία. Είναι πρωτίστως ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ!
Είναι μια πανηγυρική πολιτειακή στιγμή του κοινωνικού γίγνεσθαι και επέτειος εορτασμού του ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ "εκλέγειν και εκλέγεσθαι". Το δικαίωμα αυτό η Πολιτεία το εγγυάται, το διασφαλίζει και το πιστοποιεί.
Για να τηρηθεί λοιπόν η ορθή και συμπεφωνημένη μέθοδος διεξαγωγής αυτής της Πολιτειακής διαδικασίας, το οργανωμένο κράτος "συνδράμει".
Εκεί αρχίζει η εμπλοκή της αδυναμίας μας να συνειδητοποιήσουμε ποιος εγγυήθηκε, διασφάλισε και πιστοποίησε στο δημοτολόγιο τη γέννησή μας και την ιθαγένεια, την φοίτηση και το Απολυτήριο του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου, του Λυκείου, το Πτυχίο του Πανεπιστημίου, την αρμοδιότητα και υπευθυνότητα στη χορήγηση και επάρκεια του Δικηγορικού Συλλόγου, την ασφάλεια και τα σύνορα της Επικράτειας όπου υπάρχουμε και δρούμε.
Η κοινωνία, η πολιτεία, το κράτος, η μαγκιά μας, η εξυπνάδα μας, η ομορφιά μας, η αρτιμέλεια μας, η περιουσία μας, οι γνωριμίες;
Που σταματάει το δικαίωμα και αρχίζει η υποχρέωση, το νόμιμο και το νομότυπο, το ηθικό, το άτομο και το πρόσωπο, η θυσιαστική έκφραση, το φιλότιμο, και η κοινωνική ευθύνη;
Η Πολιτεία εγγυάται, διασφαλίζει και πιστοποιεί, φροντίζει και ΑΠΑΙΤΕΙ!
Ας ανταποκριθούμε λοιπόν όσες και όσοι πιστεύουμε ότι επαρκούμε, υποχρεούμεθα και δυνάμεθα.
Και η Πολιτεία ας είναι έτοιμη να φροντίσει για λόγους ισοτιμίας και ισοΠολιτείας για τη μεταφορά, την ασφάλεια, τη φιλοξενία, τη διατροφή, την εγκυρότητα, της διεξαγωγής.
Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού ή επηρεάζονται ή πηγάζουν από την αμετροέπεια που διέπει τη διαχείριση της προεκλογικής και εκλογικής διαδικασίας από συντεχνίες, "ιδιώτες", και μακροπρόθεσμες θεσμικές αλλαγές υφαρπαγής και χειραγώγησης της κοινωνικής βούλησης.

Ανώνυμος είπε...

Το εκλεγειν και εκλεγεσθαι αποτελεί ένα δικαίωμα που οφείλει να παρέχει και να διασφαλίζει το κράτος για τους πολίτες του και οχι μια υποχρέωση. Ο καθείς θα επιλέξει αν θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ή οχι. Αναλογη θα πρέπει να είναι και η συμμετοχή ενός πολίτη στις εφορευτικές επιτροπές από την στιγμή μάλιστα που δεν πληρώνεται. Διαφορετικά, η ύπαρξη απειλής τιμωριών σε περίπτωση που ο πολιτης δεν ασκήσει την υποχρέωση που του επιβάλλεται, καθιστά αυτή την υποχρέωση τίποτε άλλο από αναγκαστική εργασία. Διαφορετικά τι έννοια έχει η απειλή τιμωρίας στην συγκεκριμένη περίπτωση;Και ας μην λησμονούμε το γεγονός πωσ η υποχρέωση αυτή δεν είναι πια μια φορά στα 4 χρόνια αλλά όλο και πιο συχνα, στις δημοτικές εκλογές, στις εθνικές, στις ευρωπαϊκές, ή και όποτε αντιπολίτευση ή κυβέρνηση αποφασίζουν να παίξουν 'παιχνιδακια' σε βάρος του ελληνικού λαού, στην αναζήτηση της νομιμοποίησης του εργου τους...
Δυστυχώς, το κράτος που ζητά την εκπροσώπηση του λαού μέσω των εφορευτικών επιτροπών για την εποπτεία του θεσμού, είναι αυτό που πρώτο απαξιεί και καταστρατηγεί αυτό το δικαίωμα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Τέλος, αποτελεί δικαίωμα του πολίτη το τι θα κάνει το χρόνο του και πως θα μετέχει στα κοινά.Κανείς δεν μπορεί να κρίνει κανέναν για τις πράξεις του και να αναγκάσει κάποιον να κάνει οτιδήποτε με την απειλή τιμωρίας. Έαν κάποιος επιλέγει να ασκεί κριτική στο κράτος από τον καναπέ του είναι δικαίωμά του όπως είναι δικαίωμα του καθενός να μετέχει ενεργά σε πορείες κλπ.

Ανώνυμος είπε...

Το Σύνταγμα αναφέρει ξεκάθαρα στο σχετικό άρθρο ότι απαγορεύεται ρητώς η εργασία αμισθί! Εκτός από τη στράτευση και την επίταξη. Με ελάχιστη λογική θα καταλαβαίνατε γιατί παλιά έδιναν 100δρχ στον πολίτη, μέλος επιτροπής! ΜΟΝΟ για να συμβαδίζει τυπικά με το Σύνταγμα! Είναι γνωστό πια ότι με τους προχείους νόμους έχουν κάνει το Σύνταγμα κουρέλι! Γι αυτό και μόνο το ΕΔΑΔ μπορεί όχι μόνο να δικαιώσει τον πολίτη αλλά και να διορθώσει το σκόπιμα πειραγμένο Σύνταγμα!!

Ανώνυμος είπε...

Από την προσωπική μου εμπειρία, όλος ο προβληματισμός περί καταναγκαστικής εργασίας εφορευτικής δεν έχει κανένα πρακτικό νόημα γιατί τα περισσότερα μέλη δεν παρουσιάζονται και δεν έχουν καμία επίπτωση, παρ'όλες τις "απειλές".

Προσωπικά, με έχουν καλέσει και έχω πάει 2 φορές μέλος εφορευτικής Τη μία παρουσιαστήκαμε 3 και την άλλη 2 άτομα. Το εξωφρενικό είναι ότι την τελευταία φορά ήρθε ένας από τους "απόντες" κατά τις 6 για να ψηφίσει!!! Ο δικαστικός αντιπρόσωπος του έκανε μια απλή παρατήρηση και ούτε καν τον κράτησε παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των υπολοίπων (αυτός κλαιγόταν για διάφορους λόγους, ήταν η γυναίκα του άρρωστη ή κάτι τέτοιο). Εγώ αποχώρησα επί τόπου. Δεν πρόκειται πολύ απλά να ξαναπάω!

Ανώνυμος είπε...

καλησπέρα,

1. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχα δηλώσει συμμετοχή (αίτηση) στις βουλευτικές εκλογές ως "λαικός", όπως το αποκαλούν μερικοί-οι τίτλοι είναι απαράδεκτοι αλλά τελοσπάντων-και όχι μόνον με πληρώσανε αλλά κατόπιν έλαβα επιπλεόν επιταγή για τις υπερωρίες μου. Τι διαφορετικό συμβαίνει εκεί?

2. Οι δικηγόροι/νομικοί/δικαστικοί αντιπρόσωποι (για να μην χαθούμε στους τίτλους) δεν είναι ά μ ι σ θ ο ι δημόσιοι λειτουργοί?
Ευχαριστώ
Υ.Γ. δεν είμαι δικηγόρος.

e-Lawyer είπε...

Άμισθοι, γι' αυτό λαμβάνουν αποζημίωση κι όχι μισθό.

Ανώνυμος είπε...

Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας.

Δηλαδή και οι πολίτες ως "άμισθα μέλη" δεν μπορούν να λαμβάνουν αποζημίωση-έστω μικρότερη λόγω λιγότερων ευθυνών?

e-Lawyer είπε...

Αυτό συζητάμε.

Νοσφεράτος είπε...

πολύ ενδιαφερον και εξαιρετική δουλεια

Unknown είπε...

Για όσους είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κληρωθούν ώς (τακτικά ή αναπληρωματικά) μέλη εφορευτικής επιτροπής των Εκλογών:

http://enimerosiypallilonota.blogspot.ca/2014/05/blog-post_7.html

Η σχετική προχθεσινή εγκύκλιος είναι εδω

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%97%CE%9D-%CE%A8%CE%A75

Δημόσιοι υπάλληλοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών ή νομικών
προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι με αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ
της εκλογής, δεν μπορούν να κληρωθούν ή διορισθούν μέλη εφορευτικών επιτροπών και αν
τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών. (σελίδα 8)

Ανώνυμος είπε...

Αν το πάμε έτσι και οι δικαστικοί δεν πρέπει να πληρώνονται γιατί υπηρετούν το κράτος,με εξαίρεση όσους πάνε εκτός έδρας.Η επιτροπή θα έπρεπε να πληρώνεται γιατί χάνει την μέρα της εκεί ή εστω θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα άρνησης αποδοχής της κλήσης!!Ειδικά στην σημερινή εποχή που οι περισσότεροι για να βρούν δουλειά αναγκάζονται να δουλεύουν μαύρα,το να χάσεις 2 Κυριακές ισούται με 2 μεροκάματα σε πολλές περιπτώσεις.Και δεν μπορείς να πεις ότι δουλεύω γιατί ως ανασφάλιστος δεν μπορείς να το αποδείξεις!!τουλάχιστον να μην βάζανε τα ίδια άτομα και στις επαναληπτικες!!

Antirini είπε...

Διαβάζοντας καταλήγω ως μη νομικός ότι το ζήτημα είναι αν θα υπάρχει αποζημίωση και για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών.
Η υποχρέωση - δικαίωμα, της συμμετοχή σε εφορευτικές επιτροπές θα έπρεπε να είναι ή για όλους αμισθί ή για όλους με αποζημίωση που θα καθορίζετε από το κατώτερο ωρομίσθιο ακόμα και για τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους δικηγόρους.

Δημήτρης Π. είπε...

Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Η δική μου άποψη είναι ότι το πρόβλημα είναι η μεγάλη διάρκεια. Με μια οκτάωρη βάρδια (άντε και εννιάωρη) είναι σχετικά εύκολο να διευθετήσει κάποιος τα προβλήματα που θα του δημιουργήσει η συμμετοχή του σε εφορευτική επιτροπή. Όμως το 16-18ωρο που ζητείται δημιουργεί τρομερά προβλήματα και είναι αυτό που προκαλεί αυτή την απέχθεια στους πολίτες. Φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, αρρώστων, ζώων, κ.α. καθημερινά καθήκοντα, κλπ. δεν μπορούν να διευθετηθούν όταν λείπει κανείς για ολόκληρη την ημέρα. Δεν θα μπορούσε να μοιραστεί σε 2 βάρδιες η συμμετοχή;

Ανώνυμος είπε...

οι απόψεις που κάποιοι έχουν εκ του ασφαλούς, είναι ασύλληπτες: σε θεωρητική βάση, όλα καλά είναι αλλά να μιλάμε επί του πραγματικού. Ας κάνουν οι αρμόδιοι δικαστικοί κλήρωση (ως ορίζει ο νόμος) στους πολίτες μέλη των εφορευτικών αντί να αντιγράφουν τους προηγούμενους καταλόγους (προσωπικά έχω κληθεί 5 φορές από το '91 σε δήμο 30.000 κατοίκων, δεν παίζει να είναι απο κλήρωση...). Ας εγγυηθεί ο νόμος οτι κανένας εργαζόμενος δεν θα έχει τραβήγματα απο τον εργοδότη του ή απώλεια μεροκάματου (τέτοιους καιρούς) αμα πάει ή άμα ξενυχτήσει και δεν μπορεί να πάει για δουλειά την άλλη μέρα. Ας κάνουν οι δικαστικοί την δουλειά τους αντί να χώνουν τους αμισθί παριστάμενους για την "εποπτεία της διαδικασίας" και τότε ναί, να πάρουν τα -καθόλου λίγα τέτοιο καιρό- λεφτά που τους δίνουν. Ας κληθούν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που εξαιρούνται (και που είναι οι μόνοι που σίγουρα δεν θα έχουν πρόβλημα με την δουλειά τους).
Και τότε, τα ξαναλέμε. Μέχρι τότε, όποιος παρέχει αμισθί δουλειά για το κράτος ως εφορευτική επιτροπή, είναι απλά κορόιδο. Και σας το λέει κάποιος που όπως προανέφερα, υπήρξε κορόιδο 5 φορές. Και όποιος δηκιγόρος λέει οτι προσφέρει λειτούργημα, πουλάει τρέλλα.

e-Lawyer είπε...

Οι δικηγόροι είναι συμπράττοντες λειτουργοί της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τον νόμο.

Ανώνυμος είπε...

Χρηστος
Ειναι η 7η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ φορα που με καλουν.Εχω παρει χαρτι απο δημοσιο νοσοκομειο διοτι εχω κακωση συνδεσμου δεξιου γονατος και ιστορικο χειρουργικης επεμβασης με τη προσθηκη μοσχευματος.Το παρεδωσα στη δικαστικο και επεμενε να καθισω,λεγοντας μου οτι ειμαι υποχρωμενος παρολο που εφερα το χαρτι.Εχει τετοιο δικαιωμα?

Απαγόρευση διαδηλώσεων λόγω COVID: άλλα λέει το ΕΔΔΑ κι άλλα το ΣτΕ

  Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία επικυρώθηκε η 4ήμερη απαγόρευση των διαδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχ...