Παρασκευή, Δεκεμβρίου 26, 2008

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόσβαση στα Έγγραφα

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε το κείμενο που πρόκειται να αποτελέσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα.

Πρόκειται για το πρώτο κείμενο Διεθνούς Δικαίου που θα διέπει τις υποχρεώσεις των κρατών να χορηγούν αντίγραφα των εγγράφων που τηρούν στα αρχεία τους. Ένα σημαντικό βήμα για ένα διεθνές πρότυπό διαφάνειας.

Η Σύμβαση θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις υπογραφεί από 10 τουλάχιστον κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν μία καμπάνια για την υπογραφή της και από την Ελλάδα.

Η Σύμβαση έχει υποστεί κριτική βέβαια, αλλά σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο πρόσβασης στα έγγραφα θα αποτελέσει άλμα, διότι θα γίνει σαφές ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε υπαλλήλου αν θα δίνει ή όχι πρόσβαση στα έγγραφα που τηρεί η υπηρεσία του και θα εξαλείψει τις προκαταλήψεις περί δήθεν "μυστικότητας" της δημόσιας διοίκησης που είναι γνωστό πόσο έχει στοιχίσει στην ποιότητα της ελληνικής πολιτικής ζωής.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μια πρώτη μετάφραση του κειμένου της Σύμβασης στα ελληνικά.

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόσβαση στα Επίσημα Έγγραφα

Προοίμιο

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι υπόλοιποι παρακάτω υπογράφοντες,

Θεωρώντας ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να επιτύχει μεγαλύτερη ενότητα ανάμεσα στα μέλη του, για σκοπούς διασφάλισης και πραγμάτωσης των ιδανικών και των αρχών που αποτελούν την κοινή κληρονομιά τους,

Έχοντας κατά νου, ιδίως, το Άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα Άρθρα 6,8 και 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τυην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόσβαση στην Πληροφορία, την Δημόσια Συμμετοχή και στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στην Δικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά Ζητήματα (Άαρχους, 25 Ιουνίου 1998) και την Σύμβαση για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, της 28 Ιανουαρίου 1981 (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Νο. 108)

Έχοντας κατά νου επίσης την Διακήρυξη της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, η οποία θεσπίστηκε στις 29 Απριλίου 1982, καθώς και τις συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη Νο. R (81) 19 για την πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται από δημόσιες αρχές, Νο. R (91) 10 για την ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από δημόσιες αρχές σε τρίτους, No (97) 18 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για στατιστικούς σκοπούς, Νο R (2000) 13 για μια Ευρωπαϊκή πολιτική περί πρόσβασης στα αρχεία και Rec (2002) 2 για την πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα.

Λαμβάνοντας υπόψη την σημασία της διαφάνειας των κρατικών αρχών σε μία πλουραλιστική, δημοκρατική κοινωνία,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα:

1. Αποτελεί πηγή πληροφόρησης του κοινού.

2. Βοηθά το κοινό να αποκτήσει γνώμη για την κατάσταση της κοινωνίας και για τις δημόσιες αρχές

3. Ενισχύει την ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και την λογοδοσία των δημόσιων αρχών, ώστε να βοηθά την επιβεβαίωση της νομιμοποίησής τους.

Θεωρώντας, ως εκ τούτου, ότι όλα τα επίσημα έγγραφα είναι κατ’ αρχήν δημόσια και μπορούν να διακινούνται με την επιφύλαξη μόνον για την προστασία άλλων δικαιωμάτων και νομίμων συμφερόντων

Συμφωνούν ως ακολούθως:

Κεφάλαιο Ι

Άρθρο – Γενικές διατάξεις

1 Οι παρακάτω αρχές νοούνται με την επιφύλαξη υπέρ των εθνικών νομοθεσιών και κανονισμών και των διεθνών συνθηκών που αναγνωρίζουν ευρύτερο δικαίωμα πρόσβασης στα επίσημα έγγραφα.

2 Για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης

a i “δημόσιες αρχές” νοούνται:

1 η κυβέρνηση και η διοίκηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

2 τα νομοθετικά σώματα και οι δικαστικές αρχές στο μέτρο που ασκούν διοικητικές λειτουργίες κατά το εθνικό δίκαιο

3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο μέτρο που ασκούν διοικητική εξουσία.

ii Κάθε Μέρος μπορεί, κατά το χρόνο της υπογραφής ή κατά την υποβολή του εγγράφου της επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να διακηρύξει, με διακήρυξη που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ότι ο ορισμός των «δημόσιων αρχών» περιλαμβάνει επίσης μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες:

1 νομοθετικά σώματα, όσον αφορά άλλες δραστηριότητές τους,
2
δικαστικές αρχές, όσον αφορά άλλες δραστηριότητές του,

3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δημόσιες λειτουργίες ή λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

b “επίσημα έγγραφα” νοείται κάθε πληροφορία, η οποία είναι καταγεγραμμένη σε κάθε μορφότυπο και έχει συνταχθεί ή τηρείται από δημόσιες αρχές.

Άρθρο 2 – Δικαίωμα πρόσβασης σε επίσημα έγγραφα

1 Κάθε Μέρος θα εγγυηθεί το δικαίωμα καθενός, χωρίς διακριτική μεταχείριση για κανένα λόγο, να έχει πρόσβαση, ύστερα από αίτηση, στα επίσημα έγγραφα που τηρούνται από δημόσιες αρχές

2 Κάθε Μέρος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εθνικού δικαίου, ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις για πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση.

3 Αυτά τα μέτρα θα ληφθούν το αργότερο κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης όσον αφορά το εκάστοτε Μέρος.

Άρθρο 3 – Επιτρεπτοί περιορισμοί της πρόσβασης στα επίσημα έγγραφα.

1 Κάθε μέρος μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα. Οι περιορισμοί πρέπει να προβλέπονται ειδικά με νόμο, να είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία και να είναι ανάλογοι με τον σκοπό της προστασίας:

α) της εθνικής ασφάλειας, άμυνας και των διεθνών σχέσεων

β) της δημόσιας ασφάλειας,

γ) της πρόληψης, διακρίβωσης και δίωξης των εγκληματικών ενεργειών,

δ) των πειθαρχικών ελέγχων,

ε) της επιθεώρησης, του ελέγχου και της εποπτείας από δημόσιες αρχές

στ) της ιδιωτικότητας και άλλων νόμιμων ιδιωτικών συμφερόντων

ζ) των εμπορικών και άλλων οικονομικών συμφερόντων

η) της οικονομικής, νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής του κράτους,

θ) της ισότητας των μερών σε δικαστικές διαδικασίες και της αποτελεσματικής διοίκησης της Δικαιοσύνης,

ι) του περιβάλλοντος ή

ια) των διαβουλεύσεων μεταξύ ή ανάμεσα σε δημόσιες αρχές σχετικά με την εξέταση ενός ζητήματος.

Κατά την υπογραφή ή την υποβολή των εγγράφων επικύρωσης, έγκρισης, αποδοχής ή προσχώρησης, τα ενδιαφερόμενα κράτη μπορούν με δήλωση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να διακηρύξουν ότι στους επιτρεπόμενους περιορισμούς περιλαμβάνονται επίσης η αλληλογραφία των βασιλικών οικογενειών και των οίκων τους ή των Αρχηγών Κρατών.

2 Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ένα επίσημο έγγραφο μπορεί να απορριφθεί εάν η ανακοίνωσή τους μπορεί ή ενδέχεται να θίξει κάποιο από τα συμφέρονται που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός αν υπάρχει ένα υπερέχον δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει την ανακοίνωση.

3 Τα Μέρη θα προσδιορίσουν τα χρονικά διαστήματα, πέραν των οποίων παύουν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4 – Αιτήσεις για πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα

1 Ο αιτών το επίσημο έγγραφο δεν υποχρεούται να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο ζητά πρόσβαση στο επίσημο έγγραφο.

2 Τα Μέρη μπορούν να αναγνωρίσουν στους αιτούντες το δικαίωμα της ανωνυμίας, εκτός από την περίπτωση που η ανακοίνωση της ταυτότητας είναι ουσιώδης για την επεξεργασία της αιτήσεως.

3 Ο τύπος της αίτησης δεν πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία πέρα από τα ουσιώδη για την επεξεργασία της αίτησης.

Άρθρο 5 – Η επεξεργασία των αιτήσεων για πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα.

1 Η δημόσια αρχή παρέχει βοήθεια στον αιτούντα, κατά το μέτρο του δυνατού, ώστε να προσδιοριστεί το επίσημο έγγραφο που αναζητείται.

2 Η αίτηση για πρόσβαση σε επίσημο έγγραφο υποβάλλεται σε κάθε δημόσια αρχή που τηρεί το έγγραφο. Εάν η δημόσια αρχή δεν τηρεί το αιτηθέν επίσημο έγγραφο ή δεν έχει αρμοδιότητα να επεξεργαστεί την αίτηση, παραπέμπει, εάν είναι εφικτό, την αίτηση ή τον αιτούντα στην αρμόδια δημόσια αρχή.

3 Οι αιτήσεις για πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα διεκπεραιώνονται με βάση την αρχή της ισότητας.

4 Mια αίτηση για πρόσβαση σε επίσημο έγγραφο πρέπει να διεκπεραιώνεται άμεσα. Η απόφαση πρέπει να εκδίδεται, να διαβιβάζεται και να εκτελείται το συντομότερο δυνατό, ή εντός εύλογου χρόνου που θα έχει προσδιοριστεί εκ των προτέρων.

5 Μία αίτηση για πρόσβαση σε ένα επίσημο έγγραφο θα απορρίπτεται:

Ι. αν, παρά τη συνδρομή της δημόσιας αρχής, η αίτηση παραμένει υπερβολικά αόριστη ως προς τον προσδιορισμό του επίσημου εγγράφου ή

ΙΙ. Αν η αίτηση είναι προδήλως αβάσιμη.

6 Η δημόσια αρχή που απορρίπτει την πρόσβαση σε επίσημο έγγραφο πλήρως ή εν μέρει, θα πρέπει να αιτιολογεί την άρνησή της. Ο αιτών έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτησή του, να λάβει γραπτή αιτιολόγηση της απόρριψης από την δημόσια αρχή.

Άρθρο 6- Τύπος της πρόσβασης σε επίσημα έγγραφα

1 Όταν παρέχεται πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, ο αιτών έχει το δικαίωμα να επιλέγει εάν θα μελετήσει το πρωτότυπο ή ένα αντίγραφο ή εάν θα λάβει αντίγραφο αυτού σε κάθε διαθέσιμο τύπο ή μορφότυπο της επιλογής του εκτός αν η επιλογή του είναι παράλογη.

2 Αν ένα μέρος των πληροφοριών του επίσημου εγγράφου καλύπτεται από κάποιον περιορισμό, η δημόσια αρχή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παράσχει πρόσβαση στις υπόλοιπες πληροφορίες. Οι αποκοπές θα πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια. Πάντως, εάν το εναπομείναν μέρος του εγγράφου είναι παραπλανητικό ή άνευ σημασίας, ή εάν επιβάλλει προδήλως παράλογο βάρος στην αρχή για την χορήγηση του υπόλοιπου εγγράφου , η πρόσβαση θα πρέπει να απορρίπτεται.

3 Η δημόσια αρχή μπορεί να παράσχει πρόσβαση σε ένα επίσημο έγγραφο αναφέροντας στον αιτούντα εύκολα προσβάσιμες εναλλακτικές πηγές.

Άρθρο 7 – Χρέωση της πρόσβασης σε επίσημα έγγραφα

1 Η μελέτη των επίσημων εγγράφων στο κατάστημα της δημόσιας αρχής θα είναι δωρεάν. Αυτό δεν αποκλείει τα μέρη από το να ορίσουν τιμές για τις σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες από αρχεία και μουσεία.

2 Για τα αντίγραφα των επίσημων εγγράφων μπορεί να χρεώνεται ο αιτών, με εύλογο τίμημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το πραγματικό κόστος αναπαραγωγής και διαβίβασης του εγγράφου. Οι τιμές πρέπει να δημοσιεύονται.

Άρθρο 8 – Διαδικασία επανεξέτασης

1 Εφόσον απορριφθεί ρητώς ή σιωπηρώς, εν όλω ή εν μέρει αίτηση για επίσημο έγγραφο, ο αιτών έχει πρόσβαση σε μια διαδικασία επανεξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου που ιδρύεται από το νόμο.

2 Ο αιτών θα έχει πάντοτε πρόσβαση σε μία γρήγορη και φθηνή διαδικασία επανεξέτασης, η οποία θα περιλαμβάνει είτε την επαναξιολόγηση από μια δημόσια αρχή, είτε την επανεξέταση σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 9 – Συμπληρωματικά μέτρα.

Τα Μέρη θα ενημερώσουν το κοινό για το δικαίωμα πρόσβασης στα επίσημα έγγραφα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ασκείται. Θα πρέπει επίσης να λάβουν κατάλληλα μέτρα, προκειμένου:

α) να εκπαιδεύσουν τις δημόσιες αρχές για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την εφαρμογή αυτού του δικαιώματος,

β) να παράσχουν πληροφορίες για θέματα ή δραστηριότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνα,

γ) να διαχειρίζονται τα έγγραφα κατά τρόπον ώστε να είναι ευχερώς προσβάσιμα και

δ) να εφαρμόζουν σαφείς και ρητούς κανόνες για την διατήρηση και καταστροφή των εγγράφων τους.

Άρθρο 10 – Έγγραφα που δημοσιοποιούνται αυτεπαγγέλτως από τις δημόσιες αρχές.

Αυτεπαγγέλτως και όταν επιβάλλεται, μία δημόσια αρχή θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να δημοσιοποιεί τα επίσημα έγγραφα που τηρεί, προς την κατεύθυνση της προώθησης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και προκειμένου να ενθαρρύνει την ενημερωμένη συμμετοχή του κοινού σε ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Κεφάλαιο ΙΙ

Άρθρο 11 – Ομάδα Ειδικών για την Πρόσβαση στα Επίσημα Έγγραφα

1 Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο συνεδριάζει Ομάδα Ειδικών για την Πρόσβαση στα Επίσημα Έγγραφα, προκειμένου να επιβλέψει την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης από τα Μέρη, και ιδίως:

α) καταγράφει την επάρκεια των μέτρων που έχουν ληφθεί νομοθετικά και από την πρακτική που ακολουθείται από τα Μέρη προκειμένου να υλοποιήσουν τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη Σύμβαση,

β) i διατυπώνουν γνώμες σε κάθε ερώτημα που αφορά την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης,

ii διατυπώνουν προτάσεις για να διευκολύνουν ή να βελτιώσουν την αποτελεσματική χρήση και την υλοποίηση αυτής της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού κάθε προβλήματος,

iii. ανταλάσσουν πληροφορίες και αναφορές για τις σημαντικές νομικές, πολιτικές ή τεχνολογικές εξελίξεις,

iv. κάνουν προτάσεις στο Συμβούλιο των Μερών για την αναθεώρηση της Σύμβασης

v. διατυπώνει γνώμη για κάθε πρόταση αναθεώρησης αυτής της Σύμβασης που γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 19.

2 Η Ομάδα Ειδικών μπορεί να αναζητά πληροφορίες και γνώμες από την κοινωνία των πολιτών.

3 Η Ομάδα Ειδικών αποτελείται από το λιγότερο 10 και το περισσότερο 15 μέλη. Tα μέλη επιλέγονται από το Συμβούλιο των Μερών για τετραετή περίοδο, ανανεώσιμη για μία φορά, από έναν κατάλογο ειδικών, στον οποίο κάθε Μέρος προτείνει δύο ειδικούς. Θα πρέπει να επιλεγούν από πρόσωπα υψηλής αμεροληψίας, εγνωσμένα για την ικανότητά τους στο πεδίο της πρόσβασης στα επίσημα έγγραφα. Από τον κατάλογο που προτείνει κάθε Μέρος μπορεί να επιλεγεί το πολύ ένα μέλος.

4 Τα μέλη της Ομάδας Ειδικών υπηρετούν με την ατομική τους ιδιότητα, είναι ανεξάρτητα και αμερόληπτα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και δεν λαμβάνουν οδηγίες από τις κυβερνήσεις.

5 Η διαδικασία επιλογής των μελών της Ομάδας Ειδικών καθορίζεται από την Επιτροπή των Υπουργών, ύστερα από συνεννόηση και με την ομόφωνη συγκατάθεση των Μερών της Σύμβασης, εντός ενός έτους που ακολουθεί την θέση της Σύμβασης σε ισχύ. Η Ομάδα Ειδικών θα θεσπίσει τους δικούς τις διαδικαστικούς κανόνες.

Άρθρο 12 – Συμβούλιο των Μερών

1 Το Συμβούλιο των Μερών θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε Μέρος.

2 Το Συμβούλιο των Μερών θα συνεδριάζει προκειμένου να:

α) διασκέπτεται για τις αναφορές, γνώμες και προτάσεις της Ομάδας Ειδικών.

β) κάνει προτάσεις και συστάσεις στα Μέρη,

γ) να κάνει προτάσεις αναθεώρησης αυτής της Σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 19,

δ) να διατυπώνει την γνώμη της σε κάθε πρόταση αναθεώρησης αυτής της Σύμβασης, η οποία υποβάλλεται κατά το Άρθρο 19,

3 Το Συμβούλιο των Μερών συγκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή του Συμβουλίου της Ευρώπης εντός ενός έτους από την θέση σε ισχύ της παρούσας σύμβασης, προκειμένου να εκλέξει τα μέλη της Ομάδας Ειδικών. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά 4 έτη και σε κάθε περίπτωση, όταν η πλειοψηφία των Μερών, η Επιτροπή των Υπουργών ή ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης ζητήσουν την σύγκλησή του. Το Συμβούλιο των Μερών θα θεσπίσει τους δικού του διαδικαστικούς κανόνες.

4 Έπειτα από κάθε συνάντηση, το Συμβούλιο των Μερών θα υποβάλλει στην Επιτροπή Υπουργών μία έκθεση πεπραγμένων

Άρθρο 13 - Γραμματεία

Το Συμβούλιο των Μερών και η Ομάδα Ειδικών θα υποστηρίζεται από την Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με αυτό το Κεφάλαιο.

Άρθρο 14 – Έκθεση

1 Εντός ενός έτους από την θέση σε ισχύ της παρούσας σύμβασης, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, θα υποβάλλει στην Ομάδα Ειδικών μία έκθεση που περιλαμβάνει πλήρη πληροφόρηση για τα νομοθετικά και τα άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

2 Κατόπιν, κάθε Μέρος θα υποβάλλει στην Ομάδα Ειδικών, πριν από κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου των Μερών, την επικαιροποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3 Κάθε Μέρος θα υποβάλλει στην Ομάδα Ειδικών κάθε πληροφορία που ζητείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

Άρθρο 15 – Δημοσιοποίηση

Οι εκθέσεις που υποβάλλονται από τα Μέρη προς την Ομάδα Ειδικών, οι εκθέσεις, προτάσεις και γνώμες της Ομάδας Ειδικών και οι εκθέσεις πεπραγμένων του Συμβουλίου των Μερών θα δημοσιοποιούνται.

Κεφάλαιο ΙΙΙ

Άρθρο 16 – Υπογραφή και έναρξη ισχύος της Σύμβασης

1 Αυτή η Σύμβαση είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2 Η Σύμβαση υποβάλλεται σε επικύρωση, αποδοχή και έγκριση. Τα έγγραφα της επικύρωσης, αποδοχής και έγκρισης υποβάλλονται στην Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

3 Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία 10 Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης εκφράσουν την συγκατάθεσή τους για δέσμευση από την Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.

4 Όσον αφορά κάθε υπογράφον κράτος που εκφράζει την συγκατάθεσή του για δέσμευση από αυτήν, η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την λήξη μιας περιόδου τριών μηνών ύστερα από την ημερομηνία έκφρασης συγκατάθεσης για δέσμευση από τη Σύμβαση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2.

Άρθρο 18 – Προσχώρηση στη Σύμβαση

1 Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί, ύστερα από γνώμη των Μερών της Σύμβασης και με ομόφωνη συγκατάθεση, να καλεί κάθε Κράτος που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης ή κάθε άλλου διεθνούς οργανισμού να προσχωρήσουν στην παρούσα Σύμβαση. Η απόφαση λαμβάνεται από την πλειοψηφία που προβλέπεται από το Άρθρο 20 (δ) του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης και με ομόφωνη απόφαση των εκπροσώπων των Μερών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν της Επιτροπής των Υπουργών.

2 Όσον αφορά κάθε Κράτος ή διεθνή οργανισμό που προσχωρεί, σύμφωνα με την Σύμβαση κατά την παράγραφο 1 παραπάνω, η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την παρέλευση τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατάθεση του εγγράφου προσχώρησης στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Άρθρο 18 - Εδαφική εφαρμογή

1 Κάθε Κράτος μπορεί κατά το χρόνο υπογραφής ή όταν υποβάλλει το έγγραφο της επικύρωσης, της αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να προσδιορίσει την επικράτεια ή επικράτειες στις οποίες θα ισχύσει αυτή η Σύμβαση.

2 Κάθε Κράτος μπορεί, σε επόμενο χρόνο, με δήλωση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της Σύμβασης σε κάθε άλλη επικράτεια που προσδιορίζονται από τη δήλωση για τις διεθνείς σχέσεις της οποίας την οποία είναι αρμόδιο. Όσον αφορά αυτή την επικράτεια, η Σύμβαση πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα έπειτα από την παρέλευση περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής αυτής της δήλωσης από το Γενικό Γραμματεία.

3 Κάθε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους μπορεί, σύμφωνα με κάθε επικράτεια που προσδιορίζεται σε αυτή τη δήλωση να καταργηθεί με ανακοίνωση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα. Η κατάργηση αποκτά ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί την παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία παραλαβής αυτής της ανακοίνωσης από τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 19 - Αναθεώρηση της Σύμβασης

1 Οι αναθεωρήσεις σε αυτή τη Σύμβαση προτείνονται από κάθε Μέρος, η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ομάδα Ειδικών ή του Συμβουλίου των Μερών.

2 Κάθε πρόταση αναθεώρησης θα κοινοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα Μέρη.

3 Κάθε αναθεώρηση μπορεί να κοινοποιείται προς το Συμβούλιο των Μερών, το οποίο, κατόπιν γνώμης της Ομάδας Ειδικών, θα υποβληθεί την Επιτροπή των Υπουργών την γνώμη του για την προτεινόμενη αναθεώρηση.

4 Η Επιτροπή των Υπουργών εξετάζει την πρόταση αναθεώρησης και κάθε γνώμη που υποβάλλεται από το Συμβούλιο των Μερών και μπορεί να εγκρίνει την αναθεώρηση.

5 Το κείμενο κάθε αναθεώρησης εγκρίνεται από την Επιτροπή Υπουργών σύμφωνα με την παράγραφο 4 προωθείται από τα Μέρη για αποδοχή.

6 Κάθε αναθεώρηση που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα μετά την παρέλευση μηνός από την ημερομηνία ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για την αποδοχή της αναθεώρησης από όλα τα Μέρη.

Άρθρο 20 – Δηλώσεις

Κάθε μέρος μπορεί κατά το χρόνο υπογραφής ή όταν υποβάλλει το έγγραφο της επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης να υποβάλλει μία ή περισσότερες από τις δηλώσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 1.2., 3.1. και 18. Κάθε τυχόν μεταβολή κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 21 - Καταγγελία

1 Κάθε μέρος μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει την Σύμβαση με την υποβολή κοινοποίησης στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2 Η καταγγελία αποκτά ισχύ την πρώτη ημέρα μετά την παρέλευση περιόδου έξι εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης στον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 22 – Κοινοποίηση

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα κοινοποιήσει στα κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε κάθε Κράτος και διεθνή οργανισμό που έχει προσχωρήσει ή προσκληθεί να προσχωρήσει στην Σύμβαση του:

α) κάθε υπογραφή,

β) την υποβολή κάθε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης

γ) κάθε ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17,

δ) κάθε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 1.2, 3.1. και 18,

ε) κάθε άλλη πράξη, κοινοποίηση ή ανακοίνωση που σχετίζεται με αυτή τη Σύμβαση.

Σε πίστωση των υπογραφέντων, νομίμως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπογράφουν την παρούσα Σύμβαση.

Υπεγράφη στο ….., την […] ημέρα του [….], στα Αγγλικά και τα Γαλλικά, με τα δύο κείμενα να αποτελούν εξ ίσου αυθεντική έκδοση, ενώ ένα αντίτυπο κρατείται στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα αποστείλει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε Κράτος του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε κάθε Κράτος και διεθνή οργανισμό που καλείται να προσχωρήσει σε αυτή τη Σύμβαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΔΔΑ για ομοφοβικά Αμβρόσιου

  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε σήμερα την προσφυγή του π. Μητροπολίτη Αμβρόσιου - Αθανάσιου Λενή εναντίον τ...