Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2005

Κομισιόν κατά Ελλάδας για τις φοροαπαλλαγές.


Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να αναστείλει τις κρατικές επιχορηγήσεις υπό μορφή φοροαπαλλαγών (Νόμος 3220/2004). Με το νόμο απαλλάσσονται από φόρους επιχειρήσεις κατά το 35% των κερών τους. Το μέτρο ουδέποτε κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή και, επομένως είναι παράνομο.
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή άνοιξε έρευνα για τη συμβατότητα του μέτρου με το άρθρο 87 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, λόγω σοβαρού κινδύνου πρόκλησης στρέβλωσης του ανταγωνισμού, κατά τρόπο ικανό να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Σε περίπτωση που η επιτροπή όντως διαπιστώσει παραβίαση της Συνθήκης, ενδέχεται να επιβάλει επιστροφή ενισχύσεων, έντοκα.
Σύμφωνα με τον επίμαχο νόμο, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το έσοδο που προκύπτει από την φοροαπαλλαγή με σκοπό την χρηματοδότηση δαπανών όπως την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής και κτηρίων, την κάλυψη leasing, μελέτες κλπ.

http://www.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1325&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Το κράτος επέβαλε παράνομες φοροαπαλλαγές μεν (και η πιο άμεση απόδειξη για αυτό είναι ότι δεν τις κοινοποίησε στην Κομισιόν), αλλά οι πολίτες που ωφελήθηκαν φαίνεται ότι θα πληρώσουν την αντικοινοτική νομοθεσία, καθώς το δημόσιο οφείλει να αναζητήσει τα οφέλη. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς την χώρα του, επιβάλλει να μην θιγούν τα δικαιώματα που απέκτησαν –έστω και κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας- οι επιχειρήσεις . Το βάρος της κακής νομοθεσίας πρέπει να επωμίζεται το κράτος και όχι οι πολίτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...