Σάββατο, Ιανουαρίου 14, 2006

Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου ΕΕ για το ποινικό μητρώο

Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη επέμβαση του Συμβουλίου της ΕΕ ως προς την οργάνωση, το περιεχόμενο και φυσικά την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικούυ μητρώου ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η Απόφαση έχει ανακοινωθεί σε επιπεδο νομοθετική πρότασης (νομοσχέδιο) αλλά αποτελεί χαρακτηριστική προσπάθεια για ενοποίηση των κρατών σε έναν τομέα που ανήκει στον "σκληρό πυρήνα" της κρατική κυριαρχίας.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0690en01.pdf

Υπενθυμίζουμε ότι η αστυνομική και δικαστική συνεργασία των κρατών ΕΕ σε θέματα ποινικού δικαίου αποτελεί τον περίφημο 'Τρίτο Πυλώνα" της ΕΕ, όπου οι αρμοδιότητες των κοινοτικών οργάνων (Κοινοβούλιο, Δικαστήριο) είναι μειωμένες, ενόψει των αρμοδιοτήτων των κυβερνήσεων των χωρών (=Σύνθεση Συμβουλίου ΕΕ). Και αυτή η ασυνέχεια στο εσωτερικό της ΕΕ θεμελιώνει ένα από τα σοβαρότερα δημοκρατικά χάσματα της Ένωσης, το οποίο εξαλείφεται με τις διατάξεις που περιλαμβάνει το Σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος (ενοποίηση των πυλώνων, ενίσχυση ρόλου Κοινοβουλίου και Δικαστηρίου, αλλά και εθνικών Κοινοβουλίων).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...