Δευτέρα, Ιανουαρίου 16, 2006

Αναθεωρητικές προτάσεις για ένα σύγχρονο Σύνταγμα (προς το αφιέρωμα της ΝΕΤ)

- Άρθρο 3: κατάργηση. Υπό (νέο) τίτλο «Σχέσεις Κράτους-Εκκλησιών και ομολογιακών οργανώσεων»: «Το Ελληνικό Κράτος σέβεται την ύπαρξη και τις δραστηριότητες των εκκλησιών και ομολογιακών οργανώσεων όλων των δογμάτων, αναγνωρίζοντας τον αποκλειστικά πνευματικό ρόλο τους και μόνο για τους πιστούς που εντάσσονται ελεύθερα στους κόλπους τους.».
- Άρθρο 4 παράγραφος 1: αντί για «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες...», «Όσοι ευρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν χρησιμοποιώντας υποδομές εντός της εδαφικής της κυριαρχίας, είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».
-Άρθρο 4 παράγραφος 6: κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης. Συνταγματική κατοχύρωση της υποχρέωσης του κράτους για οργάνωση αποκλειστικά επαγγελματικού στρατού.
- Άρθρο 5 παράγραφος 2: προσθήκη απαγόρευσης διάκρισης με κριτήριο τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
- Άρθρο 5Α, προσθήκη τρίτης παραγράφου: «Η τήρηση των όρων πρόσβασης στις τηλεπικοινωνιακές και ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθώς και η συμμόρφωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα προς τις διατάξεις του νόμου, με την επιφύλαξη του άρθρου 9Α, διασφαλίζεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία συγκροτείται και λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή». Κατάργηση Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών (διατήρησή του ως Υπουργείο Μεταφορών) και μεταβίβαση (εναπομεινασών) των αρμοδιοτήτων του στην ΕΕΤΤ.
-Άρθρο 8. Προσθήκη στο άρθρο: «Σε υποθέσεις που εμπίπτουν στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, σε περίπτωση μη υπάρχουσας κοινοτικής νομολογίας, τα εθνικά δικαστήρια υποβάλλουν προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.»
-Άρθρο 13 παρ 2: αφαίρεση του όρου «γνωστή». Κάθε θρησκεία πρέπει να είναι ελεύθερη. Παρ. 3: διαγραφή.
-Κατάργηση του άρθρου 14 παρ. 9.
-Κατάργηση άρθρου 15. Αντικατάσταση με νέα διάταξη, για την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ, ώστε να περιοριστεί σε τεχνικού χαρακτήρα κρίσεις για τις συχνότητες και τις αδειοδοτήσεις και χωρίς γενικότητες όπως "εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων» που το καθιστούν θεσμό λογοκρισίας. Επιφύλαξη υπέρ του άρθρου 9Α για τις περιπτώσεις προσβολής προσωπικών δεδομένων (αποκλειστική αρμοδιότητα της Αρχής Δεδομένων), αλλά και υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
- Άρθρο 16. Αφαίρεση της αποστολής της εκπαίδευσης ως μέσου για την ανάπτυξη της "θρησκευτικής και εθνικής" συνείδησης των πολιτών (άρθρο 16§2). Κατάργηση όλων των διατάξεων που αναφέρονται στο καθεστώς των πανεπιστημίων, δηλαδή της υποχρεωτικής νομικής μορφής τους ως ν.π.δ.δ., της εποπτείας του κράτους, της νομικής θέσης των καθηγητών ως «δημόσιων λειτουργών», των επαγγελματικών σχολών. Παράγραφος 9: ίδρυση ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της τήρησης νομοθεσίας στον τομέα του αθλητισμού.
-Άρθρο 18: κατάργηση παραγράφου 8.
-Ρητή συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή και του Συνηγόρου του Καταναλωτή ως ανεξάρτητη αρχή.
-Κατοχύρωση του δικαιώματος προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και θέσπιση ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία εφαρμογής του οικείου νόμου.
-Κατάργηση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (άρθρο 19 παρ. 2) και τροποποίηση της διάταξης ώστε η διασφάλιση του απορρήτου να ενταχθεί στις αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (άρθρο 9Α εδ. β΄), π.χ. "Η τήρηση της διάταξης της παραγράφου 1 υπόκειται στην εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής που προβλέπεται από το άρθρο 9 εδάφιο δεύτερο". Δεν χρειάζεται να έχουμε 2 αρχές για την προστασία του απορρήτου.
-Μετριασμός της απόλυτης διατύπωσης για την απαγόρευση αποδεικτικών μέσων του άρθρου 19 παρ. 3 με αναφορά στην αρχή της αναλογικότητας.
-Ειδική μνεία στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού και συνταγματική κατοχύρωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με μετονομασία σε «Επιτροπή Διασφάλισης Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (η προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης και αυτό πρέπει να είναι σαφές από τον τίτλο της Αρχής)
-Άρθρο 21, κατοχύρωση δικαιώματος γάμου προσώπων ανεξαρτήτως φύλου.
-Προσθήκη ειδικού άρθρου, κατά το οποίο για ζητήματα που άπτονται της ελευθερίας κυκλοφορίας κεφαλαίων, υπηρεσιών, προσώπων και προϊόντων, το κοινοτικό δίκαιο κατισχύει κάθε τυχόν αντίθετης διάταξης του εσωτερικού δικαίου, ανεξάρτητα από την τυπική της ισχύ.
-Άρθρο 24: κατάργηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος (διατήρησή του μόνο ως προς την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων) και αντικατάστασή του με ανεξάρτητη αρχή. Κατάργηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και υπαγωγή των μεν αρμοδιοτήτων της που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος σε αυτήν την νέα ανεξάρτητη αρχή, ενώ των αρμοδιοτήτων της που αναφέρονται στην προστασία του ανταγωνισμού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
-Άρθρο 30: άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό.
-Άρθρο 33: κατάργηση όρκου Προέδρου της Δημοκρατίας. Έναρξη της θητείας από τον διορισμό του.
-Άρθρο 44: προσθήκη διάταξης για δυνατότητα νομοθετικής πρωτοβουλίας πολιτών, με τη συλλογή 1.000.000 υπογραφών, εφόσον το ζήτημα δεν προσβάλλει το επίπεδο νομοθετικής κατοχύρωσης ατομικού δικαιώματος που αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα ή το κοινοτικό δίκαιο. (Τροποποίηση άρθρων 73 επ.). Εναρμόνιση με το Σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος που προβλέπει επίσης αυτή τη διαδικασία.
-Άρθρο 48: κατάργηση.
-Άρθρο 57 (ασυμβίβαστα βουλευτών): κατάργηση
-Άρθρο 59: κατάργηση όρκου βουλευτών.
-Άρθρο 90 παρ. 5: αντικατάσταση διορισμού προέδρων ανώτατων δικαστηρίων από το Υπουργικό Συμβούλιο με την άμεση εκλογή τους από το δικαστικό σώμα της Χώρας.
-Άρθρο 101Α: εκλογή των μελών των ανεξάρτητων αρχών από την Ολομέλεια της Βουλής και όχι από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Προσθήκη άμεσης δυνατότητας νομοθετικών πρωτοβουλιών στις ανεξάρτητες αρχές, για το πεδίο των αρμοδιοτήτων τους.
-Απόλυτη απαγόρευση προσλήψεων στο δημόσιο τομέα (και στα δημόσια πανεπιστήμια), σε όλες τις διοικητικές θέσεις, ακόμη και τις διευθυντικές χωρίς την οργάνωση της διαδικασίας από το ΑΣΕΠ. Μόνη εξαίρεση: ο διορισμός Υπουργών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και των μελών ανεξάρτητων αρχών από την Βουλή.

Αυτό το κείμενο υποβλήθηκε στο σημερινό αφιέρωμα της ΝΕΤ για την συζήτηση σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος.
Το κείμενο του σημερινού Συντάγματος μπορείτε να βρείτε εδώ, για να συγκρίνετε τα ισχύοντα άρθρα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

8 σχόλια:

alombar42 είπε...

Κατάργηση του άρθρου 15 και επέκταση του άρθρου 14 ώστε να περιλαμβάνει όλα τα "μονόδρομα" μέσα (όπου ο συγγραφέας-εκδότης δημοσιεύει και το κοινό δυνάμει λαμβάνει). Δημιουργία άρθρου 14α, με μνεία για το Ιντερνετ και τυχόν άλλα μέσα με διαδραστικό περιβάλλον (όπου η επικοινωνία είναι πολλοί προς πολλούς, έστω και δυνάμει).

Beta Blank είπε...

Καλημέρα. Μια τεχνική ερώτηση. Οι προτάσεις για αναθεώρηση των άρθρων μπορούν να κατατεθούν από οποιονδήποτε βουλευτή ή από κόμματα ή κυβερνητικές αρχές; Ή γίνεται μέσω κάποιας επιτροπής;

e-Lawyer είπε...

alombar42: δεν συμφωνώ με το συνταγματικό διαχωρισμό ανάμεσα σε αμφίδρομα και μονόδρομα μέσα. Η ελευθερία του λόγου (14) πρέπει να ισχύει επί ίσοις όροις παντού, για αυτό ζητάμε και την κατάργηση του άρθρου 15. Επίσης η διάταξη του άρθρου 5Α περιλαμβάνει και το Ίντερνετ με την έννοια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Νομίζω είναι ευρύτερος όρος και απηχεί ολόκληρη την εποχή στον ευρωπαϊκό χώρο (σε αντίστιξη προς τους αμερικάνικους "υπερλεωφόρους πληροροφιών").

Μία Ου: Καλημέρα, η αναθεώρηση σε αυτήν την πρώτη φάση θα περάσει μέσα από την "βαριά" διαδικασία της απόφασης του ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν. Γίνεται μέσα από Επιτροπές και τον τελικό λόγο έχει η Ολομέλεια της Βουλής. Οι προτάσεις των Βουλευτών πρέπει να περάσουν μέσα από τις Επιτροπές και αν ψηφιστούν από αυτές θα φτάσουν και στην Ολομέλεια. Αυτή η Βουλή αποφασίζει ποια άρθρα μπορεί να αναθεωρήσει η επόμενη Βουλή.

Ανδρέας είπε...

α) Μήπως το παρακάνουμε με τις ανεξάρτητες αρχές; Και μια απορία που είχα για αυτές. Ποιος σε προστατεύει αν θεωρήσεις πως μια απόφαση μιας ανεξάρτητης αρχής δεν είναι σωστή; Μπορεί δικαστική αρχή να ακυρώσει απόφαση ανεξάρτητης αρχής;
Επίσης, πόσα άτομα πρέπει απασχολεί μια ανεξάρτητη αρχή για να είναι αποτελεσματική (από την ως τώρα εμπειρία); Το λέω για να μη καταλήξουμε τελικά σε υφροκέφαλες δυσκίνητες δημόσιες υπηρεσίες.
β) Η εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό έχει νόημα μόνο αν αναβαθμιστούν και οι εξουσίες του.
γ) Να προσθέσω την κατάργηση των νομαρχιών και την παραχώρηση των λειτουργιών τους σε δήμους και περιφέρειες + εκλογή περιφερειάρχη από λαό μαζί με δήμαρχο.

Αν ικανοποιηθούν όλες αυτές οι προτάσεις, που τις βρίσκω πολύ θετικές, εγώ θα βγω να χορεύω στη βεράντα μου γυμνός.

e-Lawyer είπε...

Βεβαίως και ελέγχονται οι ανεξάρτητες αρχές δικαστικά, αφού οι αποφάσεις τους προσβάλλονται στα δικαστήρια (όπως και όλες οι πράξεις της Διοίκησης). Επίσης υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά και σε προηγούμενο έλεγχο των δαπανών τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το πόσα άτομα υπηρετούν σε μία αρχή εξαρτάται από την ειδίκευσή της. Το σίγουρο είναι πως απασχολεί πολύ λιγότερα από ένα Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή η ΕΕΤΤ έχει περισσότερες αρμοδιότητες από το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών και Μεταφορών (για θέματα τηλεπικοινωνιών φυσικά) και απασχολεί γύρω στα 100 άτομα (μπορεί και λίγο περισσότερα, δεν είμαι σίγουρος), αλλά η εξειδίκευσή τους πριν προσληφθούν έχει ελεγχθεί τόσο αυστηρά, ώστε να μιλάμε κυριολεκτικά μόνο για νομικούς. Η δομή μιας ανεξάρτητης αρχής είναι οι λειτουργοί (τα μέλη της αρχής) και οι ειδικοί επιστήμονες που μαζί με τους διοικητικούς απαρτίζουν την "γραμματεία" της αρχής. Όλη η δουλειά γίνεται συνήθως από τους ειδικούς επιστήμονες, ενώ τα μέλη είναι υπεύθυνα για τις τελικές αποφάσεις (και την πολιτική της αρχής).
Και δεν το παρακάνουμε, νομίζω, γιατί στη Γαλλία για παράδειγμα, λειτουργούν 40 ανεξάρτητες αρχές, ενώ εδώ, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε γύρω στις 8 (χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί ακόμη ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Επιτροπή για την τεχνητή αναπαραγωγή και η Επιτροπή αξιολόγησης των πανεπιστημίων). Η εξειδίκευση των ανθρώπων που ασχολούνται με τις ειδικές αποστολές των αρχών και η μη εμπλοκή των μελών τους με κομματικές σκοπιμότητες (δέον) είναι θεσμικοί εγγυητές της επιτυχίας τους.

e-Lawyer είπε...

Επίσης η Αρχή Προστασίας Δεδομένων απασχολεί γύρω στα 40 άτομα επί του παρόντος και ο Συνήγορος του Πολίτη γύρω στα 150. Νομίζω ότι αυτά τα σχήματα είναι πολύ πιο ευέλικτα από τα υπουργεία, τις εφορίες και τις πολεοδομίες (κλασική διοίκηση) λόγω της απόλυτης εξειδίκευσης του προσωπικού (έτσι ώστε να κερδίζεται και χρόνος που θα χρειαζόταν ένας "γενικών ενδιαφερόντων" δημόσιος υπάλληλος για να λύσει μια υπόθεση).

Your Man είπε...

"προσθήκη διάταξης για δυνατότητα νομοθετικής πρωτοβουλίας πολιτών, με τη συλλογή 1.000.000 υπογραφών"

Συγγνώμη δηλαδή αν μαζέψω 1 εκατομμύριο υπογραφές, βγάζω νόμο;

e-Lawyer είπε...

Όχι βέβαια. Απλώς υποχρεώνεις το Κοινοβούλιο να συζητήσει (και να εγκρίνει ή να απορρίψει) τη νομοθετική πρόταση που υποστηρίζουν αυτοί οι πολίτες με την υπογραφή τους. Αυτό είναι το νόημα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, όχι η πρωτογενής θέσπιση κανόνα δικαίου (=δημοψήφισμα). Αλλιώς θα αλλοιωνόταν η κοινοβουλευτική μορφή του πολιτεύματος (μη αναθεωρίσιμες διατάξεις)

Απαγόρευση λειτουργίας καμπάνας ναού λόγω ηχορύπανσης

  Σε υπόθεση που εκπροσωπώ τον θιγόμενο πολίτη, μετά από 2 προσωρινές διαταγές, το Πρωτοδικείο Καλαμάτας εξέδωσε και απόφαση ασφαλιστικών μ...