Πέμπτη, Ιουλίου 17, 2008

Ο Συνήγορος του Πολίτη ελέγχει την ΕΕΤΤ κατόπιν αναφοράς του ΠΑΣΟΚ


Μια υπόθεση με ευρύτερο ενδιαφέρον για το "ελληνικό" Διαδίκτυο, ιδίως σχετικά με το ποια domain names μπορούν να εκχωρηθούν και σε ποιους. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε μέσω του παρόχου του την εκχώρηση του Ονόματος Χώρου euroelections.gr, όμως η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) απέρριψε την αίτηση με την τηλεγραφική αιτιολογία της "Προφανούς κακοπιστίας". 

Ποια είναι όμως αυτή η "προφανής κακοπιστία" που επέδειξε ο εν λόγω πολιτικός φορέας; 
Αποφεύγοντας μια - ενδεχομένως μακροχρόνια - δικαστική αντιδικία, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε μια πιο γόνιμη οδό: κατέθεσε στην ΕΕΤΤ αίτηση θεραπείας  και πρόταση για την έναρξη μιας διαβούλευσης ώστε να διευκρινιστεί ποια είναι τα domain names που μπορούν να εκχωρούνται  και ποια αυτά που θα πρέπει ενδεχομένως να παραμένουν στον δημόσιο τομέα. 

Παράλληλα, το Κίνημα προσέφυγε και στον Συνήγορο του Πολίτη, επισημαίνοντας ότι η απόφαση της ΕΕΤΤ δεν περιλαμβάνει επαρκή αιτιολογία, ενώ τα κριτήρια για τα οποία μπορεί να απορριφθεί ένα όνομα χώρου λόγω "προφανούς κακοπιστίας" είναι απροσδιόριστα, περιορίζοντας το συνταγματικό δικαίωμα για "συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας" (άρθρο 5Α του Συντάγματος).

Η ΕΕΤΤ δεν απάντησε στην αίτηση θεραπείας εντός της προβλεπόμενης   από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας προθεσμίας τριάντα ημερών  αίτηση θεραπείας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, όμως, ενεργώντας εντός των 50 ημερών που ορίζονται για την διεκπεραίωση υποθέσεων από το Δημόσιο, έστειλε στην ΕΕΤΤ έγγραφο που αναφέρει τα παρακάτω:

Αξιότιμοι κύριοι, 

      Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 ν. 3094/2003, εξετάζει την από 5.6.2008 αναφορά (αρ. πρωτ. 8800) του δικηγόρου κ. *** , ως πληρεξουσίου του πολιτικού κόμματος «Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα».  

      Από την αναφορά προκύπτει ότι η υπ’ αρ. πρωτ. 1283126/6.5.2008 αίτηση του εν λόγω κόμματος (υποβληθείσα μέσω του καταχωρητή *** Α.Ε.), για εκχώρηση του ονόματος χώρου www.euroelections.gr, απορρίφθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 482/26.5.2008 απόφαση ΕΕΤΤ και με αιτιολογία «Προφανής κακοπιστία – άρθρο 8.1η΄ του Κανονισμού».  

      Επισημαίνοντας τον εμφανώς συνοπτικό χαρακτήρα της αιτιολογίας αυτής, καθώς και την παράλειψη προηγούμενης ακρόασης, ο αναφερόμενος κατέθεσε σε σας την υπ’ αρ. πρωτ. 31686/5.6.2008 αίτηση θεραπείας, η οποία φέρεται να παραμένει αναπάντητη. 

      Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλώ για τις απόψεις σας σχετικά με:

  • την πλήρη αιτιολογία της επίμαχης απορριπτικής απόφασης,
  • την εξειδίκευση της αόριστης έννοιας «προφανής κακοπιστία» κατά την τρέχουσα πρακτική εκχώρησης ονομάτων χώρου,
  • το κατά πόσον η εξειδίκευση αυτή έχει λάβει οποιαδήποτε δημοσιότητα προκειμένου να καθίσταται εφικτή η προληπτική συνεκτίμησή της από τους ενδιαφερομένους,
  • την τήρηση διαδικασίας ακρόασης προ δυσμενών αποφάσεων και
  • την τύχη της συγκεκριμένης αίτησης θεραπείας.
       Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 


Απομένει να παρακολουθήσουμε αν η ΕΕΤΤ θα ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα για μεγαλύτερη διαφάνεια στους όρους βάσει των οποίων εκχωρούνται τα ονόματα χώρου, ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα και στις συνταγματικές υποχρεώσεις της για προηγούμενη ακρόαση και διαμόρφωση συνθηκών ασφάλειας δικαίου για το "ελληνικό" Διαδίκτυο. 


Υλοποίηση: Data&Protection - νομικές υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας


Update: επειδή υπάρχει ενδιαφέρον για την συζήτηση του θέματος, ακολουθούν μερικές θεσμικές πληροφορίες για την εκχώρηση domain names από την EETT. Από την ανάλυση προκύπτει ότι άλλο πράγμα είναι η προληπτική απόρριψη αίτησης domain name λόγω κακοπιστίας κατά το στάδιο της αίτησης εκχώρησης και άλλο πράγμα η κατασταλτική διαγραφή domain name λόγω κακόπιστης χρήσης, μετά από καταγγελία. 

- Kατά το άρθρο 11 του Κανονισμού Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, η διαδικασία εκχώρησης ενός Ονόματος Χώρου εκκινεί με την εκ μέρους του ενδιαφερόμενου (“κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr”) συμπλήρωση και υποβολή Αίτησης Εκχώρησης. H αίτηση υποβάλλεται σε έναν “Καταχωρητή”, o oποίος γνωστοποιεί εντός μιας εργάσιμης ημέρας τα στοιχεία της Αίτησης στο Μητρώο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Διαδικτύου και δίδει στον καταχωρούμενο αποδεικτικό έγγραφο κατάθεσης της αίτησης. Το Μητρώο ερευνά, άμεσα, με την υποβολή της αίτησης αν η Αίτηση είναι υποστατή κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισμού και, εφόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, ενεργοποιεί προσωρινά το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της Αίτησης και χαρακτηρίζει την Αίτηση στο Μητρώο με την ένδειξη "προσωρινή ενεργοποίηση". Οι κατ' άρθρο 7 όροι του υποστατού της αίτησης είναι οι εξής: 


(α) η Αίτηση δεν είναι πλήρης.


(β) Το Μεταβλητό ή/κι το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου αντιβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 3 του Κανονισμού (επιτρεπτοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, τουλάχιστον τρεις (3) έως εξήντα (60), όχι διαφοροποίηση τύπου μικρά/κεφαλαία, κλπ).


(γ) Κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο όμοιο Όνομα Χώρου.


(δ) Κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης έχει ήδη δεσμευθεί σε άλλο πρόσωπο όμοιο Όνομα Χώρου.


(ε)  Το Μεταβλητό Πεδίο αποτελεί Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του Κανονισμού (δηλ. το Μεταβλητό Πεδίο είναι “com”, “edu”, “net”, “org”, “gov”).


(στ) Το Μεταβλητό Πεδίο είναι όμοιο με το Μεταβλητό Πεδίο ήδη εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του οποίου το δεύτερο επίπεδο συντίθεται από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες gov.


- Εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβαση της Αίτησης στο Μητρώο  από τον Καταχωρητή, η ΕΕΤΤ προβαίνει είτε σε Εκχώρηση του Ονόματος είτε σε απόρριψη της σχετικής Αίτησης  (άρθρο 13 Κανονισμού Διαχείρισης).

Οι λόγοι απόρριψης της Αίτησης Εκχώρησης προβλέπονται -ως ρητώς “περιοριστικά οριζόμενοι”- στο άρθρο 8 του Κανονισμού Διαχείρισης:


(α) Ταύτιση Μεταβλητού Πεδίου του Ονόματος Χώρο με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας.


(β) Το Μεταβλητό Πεδίο αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1


(γ) Το Όνομα Χώρου σντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο το οποίο αποτελεί λεξι κλειδί στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι λέξεις www, email.


(δ) Το Όνομα Χώρου συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία, τα οποία συνθέτουν σημείο, η Εκχώρηση του οποίου αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. 


(ε) Το Όνομα Χώρου συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνιστούν σημείο και επίσημα του Ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία, καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις. 


(στ) Αν το ίδιο πρόσωπο κατέθεσε εκ νέου Αίτηση για Όνομα το οποίο διαγράφηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμου χωρίς να υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί αυτήν την νέα Αίτηση Εκχώρησης.


(ζ) Αν από τα στοιχεία της αίτησης δεν προκύπτει οτι ο Φορέας έχει την ιδιότητα που απαιτείται από το Παράρτημα Γ για τα εκεί οριζόμενα Μη Μεταβλητά Πεδία 3ου επιπέδου (gov, edu, org κλπ).


(η) Αν η αίτηση εκχώρησης έγινε με προφανή κακοπιστία. 


(θ) Σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος δεν έχει προσκομίσει τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ταυτότητά του.


-  Η αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ να διαγράφει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, ένα Όνομα Χώρου που έχει ήδη εκχωρηθεί οριστικά αποτελεί μια διακριτή περίπτωση, η οποία, όπως είναι αυτονόητο, έπεται της έγκρισης της Αίτησης Εκχώρησης. Οι λόγοι για τη διαγραφή ενός Ονόματος Χώρου μετά την οριστκή εκχώρησή του περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού Διαχείρισης (Λόγοι διαγραφής εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρο με κατάληξη .gr).15 σχόλια:

JustAnotherGoneOff είπε...

1. Είναι προφανές σε μένα ότι ο όρος "euroelections" δεν πρέπει να κομματικοποιείται. Ας ήταν "euroelections-pasok" τουλάχιστον.

2. Δεν είναι όντως προφανής η δικαιολογία περί "κακοπιστίας" και αναρωτιέμαι κι εγώ σε ποιές αιτιολογημένες αντιρρήσεις ακριβώς στηρίζεται η ΕΕΤΤ.

3. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει αποσαφήνιση για τη διάκριση ειδικών πολιτικών όρων & έργων για τον τρόπο μεταχείρισής τους από τα κόμματα.

e-Lawyer είπε...

Πρέπει να ξεκινήσει μια σχετική διαβούλευση από την ΕΕΤΤ.
Πάντως, για τον συγκεκριμένο όρο θα έπρεπε να μας λέει κάτι το γεγονός ότι δεν είναι κατοχυρωμένος από κάποια πλευρά (άρα ποιον θα "ενοχλούσε" το πασοκ;) ενώ άλλοι όροι της ίδιας γενικότητας (λ.χ. www.elections.gr) έχουν εκχωρηθεί και μάλιστα όχι πάντοτε σε κομματικά ουδέτερους φορείς.
Η παρέμβαση του Συνηγόρου βρίσκεται προς την πλευρά της αποσαφήνισης, γι΄αυτό και τη χαιρετίζουμε θετικά.

Παναγιώτης Βρυώνης είπε...

Δεν είναι τόοοσο προφανές και εκεί είναι το θέμα.

Για παράδειγμα, τίθεται θέμα γλώσσας; Θα μπορούσα να κλείσω το αντίστοιχο .gr domain στα greeklish (eurwekloges.gr) ή στα αντίστοιχα αλβανικά, σουηδικά ή ρωσικά; Υπάρχει κάποιος περιορισμός για επίσημες γλώσσες της ΕΕ; Περιλαμβάνοντα συνθετικά, π.χ. myeuroelections.gr;

Θα μπορούσα να κλείσω εγώ ή ένα πολιτικό κόμμα το electorat.gr ή επειδή κάποιος στην ΕΕΤΤ δεν ξέρει γαλλικά θα μου το δώσει;

Το national-elections-2009.gr μπορώ να το κλείσω; Το national-elections-1800.gr;

Αν μπορώ να βγάλω περιοδικό "ευρώπη και εκλογές" (μπορώ; δεν ξέρω), μπορώ να πάρω το euroelections.gr; Και τώρα που το σκέφτομαι, μπορώ να βγάλω περιοδικό με διακρικτικό τίτλο "euroelections";

Για άλλα πράγματα η πολιτική της ΕΕΤΤ είναι πολύ πιο σαφής (για παράδειγμα όταν υπάρχει κάποιο trademark). Καλό θα ήταν να γίνει το ίδιο και εδώ.

Είμαι περίεργος, το http://www.ekloges.gr/ σε ποιον έχει καταχωρηθεί; Μου μοιάζει απίθανο να είναι στο δημόσιο με διαφήμιση πίτσας... :-) Το www.politiki.gr;

Unknown είπε...

Ξέρω ότι για τους νομικούς τους νεώτερους των 30 ετών οι ΑΔΑ είναι μεγάλη υπόθεση. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ που αναφέρεις μοιάζει κάτι το σημαντικό. Η ΕΕΤΤ όμως που είανι και εκείνη ΑΔΑ και ξέρει από τέτοια τον έλεγχο αυτό δεν νομίζω να τον λαμβάνει και πολύ στα σοβαρά. Συμφωνώ πάντως με τον πρώτο σχολιαστή ότι το euroelections θα όφειλε να έχει διακριτικό δίπλα το pasok. Γνωστού όντως βεβαίως ότι ο καθένας μπορεί να δίνει ότι αποτελέσματα του κάνει κέφι....

e-Lawyer είπε...

Δεν νομίζω ότι η ΕΕΤΤ δεν θα πάρει στα σοβαρά τον έλεγχο του Συνηγόρου του Πολίτη αν τελικά αυτό έχει αποτελέσματα στην αξιοπιστία της και στην τήρηση των συνταγματικών διατάξεων εκ μέρους της. Μπορεί να έχει ακόμα και αποτελέσματα στην "πιστοποίηση" των υπηρεσιών της σε επίπεδο ISO.

Μία πολύ εύστοχη παρατήρηση που μου είχε τεθεί υπόψιν σε σχέση με την κατοχύρωση γενικών όρων είναι: "μπορεί ένα πολιτικό κόμμα να ονομάζεται Νέα Δημοκρατία;"

Ανώνυμος είπε...

Η συζήτηση που ξεκινάμε έχει, κατα την γνώμη μου, 2 συνιστώσες:

Η μία είναι η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (όπως λέει και ο JustAnotherGoneOff) με την οποία η ΕΕΤΤ μπορεί και ακυρώνει την κατοχύρωση του ΠΑΣΟΚ για το euroelections.gr στην υφιστάμενη κατάσταση. Η αιτιολογία είναι ανύπαρκτη. Είπαμε ξεκάθαρα ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον δικτυακό τόπο για να ενημερώσουμε τους πολίτες για τις δράσεις ευρωεκλογικές δράσεις ΠΑΣΟΚ. Η αιτιολογία έχει σημασία γιατί απο "δύσκολα παραδείγματα" με αντικρουώμενες ερμηνείες άλλο τίποτα...

Η δεύτερη είναι ότι, ενώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα το euroelections.pasok.gr, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ έχει να ανοίξει η συζήτηση για το πως μπορεί να γίνει καλύτερη διαχείριση "δημόσιων ψηφιακών πόρων" όπως τα domain names. Στις περιπτώσεις αυτές το πιο εύκολο είναι να τρομάζεις την ομήγυρη με "άλυτα" παραδείγματα, δύσκολες και πολύπλοκες καταστάσεις κτλ.
Όλα αυτά όμως αντιμετωπίζονται ιδίως αν ένας οργανισμός - αρχή όπως η ΕΕΤΤ αποφασίσει να ασχοληθεί με το θέμα πιο συστηματικά και όχι όπως αρέσκεται ανα περίπτωση

Θανάσης Πρίφτης

e-Lawyer είπε...

Ακριβώς και αυτό είναι το σημείο στο οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη τοποθετεί την υπόθεση, ζητώντας να διευκρινιστούν τα κριτήρια της "κακοπιστίας" αλλά και κατά πόσον αυτά τα στοιχεία είναι δημοσιευμένα και γνωστά στους πολίτες , όπως απαιτεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τους περιορισμούς των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Είναι μια υπόθεση που αποκαλύπτει ότι η διοίκηση οφείλει, από τις υποχρεώσεις που έχει για διαφανή δράση, να αποκαλύπτει τα κριτήρια με τα οποία σκέφτεται και να τα γνωστοποιεί, για λόγους ασφάλειας δικαίου. Η πρόσθετη αξία αυτής της κίνησης συνδέει την υποχρέωση διαφάνειας με την αναγκαιότητα για δημόσια διαβούλευση, καθώς εδώ έχουμε έναν ουσιαστικά αρρύθμιστο τομέα ο οποίος αφορά δημόσια αγαθά και σε κάθε περιπτωση, όπως προκύπτει και από τη νομοθεσία της ΕΕΤΤ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερομένων.

Γενικεύοντας λοιπόν το συνταγματικό δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, το αποδεσμεύουμε ουσιαστικά από την αγκύρωσή του στις "ατομικές διοικητικές πράξεις", αποκαλύπτοντας ότι το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος που λέει ότι η Διοίκηση οφείλει να ακούει τον ενδιαφερόμενο πριν λάβει μέτρα εις βάρος -όχι μόνο των "δικαιωμάτων" αλλά και- των "συμφερόντων" του . Το ίδιο το Σύνταγμα ουσιαστικά, υπ' αυτή την έννοια, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι περιλαμβάνει και το δικαίωμα ακρόασης ακόμα και για τις κανονιστικές πράξεις.

Ανώνυμος είπε...

Χαίρομαι που κάποιος επιτέλους άνοιξε αυτό το θέμα συζήτησης. Αν διαβάσετε τα υπόλοιπα άρθρα του κανονισμού που λειτουργεί η ΕΕΤΤ θα δείτε ότι υπάρχουν μόνο 2-3 λογικοί κανόνες για το τι απαγορεύεται να γράψεις στο domain σου πχ να μην αναφέρεις περιοχές της Ελλάδος αν θυμάμαι καλά. Από εκεί και πέρα τα έχουν αφήσει όλα θολά και έχουν εφεύρει την καραμέλα της "προφανούς κακοπιστίας" του άρθρου 8 και λύνουν και δένουν με αυτό το τρικ.

Ας μπουν κανόνες επιτέλους και σε αυτό. Τι σημαίνει κακοπιστία σε ένα domain; Οι κανόνες να γίνουν σαφείς! Πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι επιτρέπεται και τι όχι. Σε τούτο τον τόπο που ζούμε τα έχουμε δει όλα και μπράβο στο ΠΑΣΟΚ που δεν το άφησε να περάσει. Φανταστείτε ότι το kalomoira.gr πήγε σε δίκη!

JustAnotherGoneOff είπε...

Αγαπητέ Βρυώνη

Το θέμα δεν είναι τεχνικό και γραμματικό, αλλά ρέπει στη σύγχυση που μπορεί να φέρει η αποκλειστική χρήση του domain "euroelections.gr" από ένα κόμμα. Επειδή η υπόθεση δεν διαφέρει ουσιαστικά από την χρήση του "democracy.gr" λχ για να εκφράσει αποκλειστικά ένα κόμμα λες και όλα τα άλλα δεν είναι "δημοκρατικά". Τέτοιου είδους (κατα)χρήση περισσότερο θα φέρει πολιτικές εντάσεις κι ενστάσεις γιατί έννοιες σαν την "πολιτική", την "Ευρώπη", τις "εκλογές", τη "δημοκρατία" κλπ είναι γένη που ορίζουν μορφές κι εκφράσεις πολιτισμού κι όχι κόμματα. Από κει και πέρα, τόσο το "newdemocracy" όσο και το "pasok" (που περικλείει τον Σοσιαλισμό) και το "kke" είναι χαρακτηρισμοί της πολιτικής γραμμής τους.

Στα άλλα θέματα, εκδήλωσα ήδη τη διαφωνία μου για τη στάση της ΕΕΤΤ. Σίγουρα η υπόθεση είναι δίκοπο μαχαίρι.

JustAnotherGoneOff είπε...

"Φανταστείτε ότι το kalomoira.gr πήγε σε δίκη!"

Επειδή γνωρίζω ελάχιστα από την υπόθεση αυτή, παραπέμπω σε ένα παλιότερο ποστ του Βασίλη σχετικά με την πολύ γνωστή υπόθεση του liantinis.gr. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΕΤΤ είχε εξαντλήσει την επιχειρηματολογία της περί "κακοπιστίας" και είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο δείγμα γραφής για την αντίληψή της. Αν και προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι οι τότε διαχειριστές του liantinis.gr είχαν όντως καλή πρόθεση, εν τούτοις η ΕΕΤΤ λέει μεταξύ άλλων:

(γ) ο κάτοχος της ιστοσελίδας παρεμποδίζει με την χρήση του domain name τους δικαιούχους της επωνυμίας να έχουν οι ίδιοι ένα τέτοιο domain name

κάτι που εδώ με πείθει για το ορθό της απόφασης. Το ζήτημα λοιπόν στην περίπτωση του "euroelections.gr" μήπως είναι ότι αυτός ο όρος θα *έπρεπε* να χρησιμοποιηθεί από κρατικούς αποκλειστικά φορείς λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου του; Αν υπάρχει κάποια Μαριγώ Καλομοίρα, που δεν είναι καν συγγενής τής γνωστής ελαφροποπ αοιδού, και θέλει να ανοίξει δικό της domain με το επώνυμό της δεν ξέρω τι γίνεται, η περίπτωση αυτή είναι κάπως χονδροειδής που καταδεικνύει τις τρύπες του συστήματος των domain. Όμως οι "ευρωεκλογές" δεν είναι επώνυμο αλλά πολιτειακός θεσμός, κάτι που με κάνει να αμφιβάλλω για την *ορθή* χρήση του από κομματικό φορέα. Και καλά κάνει όντως το Πασόκ που ανακινεί αυτό το ζήτημα γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τα domain.

Παράδειγμα: Λέω να κατοχυρώσω το "www.syntagma.gr", είναι ελεύθερο. Αλλά πόσο *ελεύθερο* τόσο στο αντικείμενο όσο και από την καλή τη πίστει αδειοδοσία της ΕΕΤΤ;

e-Lawyer είπε...

Tο [www.syntagma.gr] είναι μεν ελεύθερο. Το [www.tosyntagma.gr] όμως δεν είναι. Κάνει redirect στην ιστοσελίδα του κλασικού νομικού περιοδικού "ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ" που εκδίδεται πάνω από 30 χρόνια.
Αυτό ως ένα σχόλιο για το κατά πόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικοί πολιτειακοί όροι ως τίτλοι εντύπων ή ως domain names.
Επίσης υπάρχει και ο Ν.2239/1994 για την κατοχύρωση σημάτων (trademarks) όπου σαφώς απαγορεύεται η κατοχύρωση πολιτειακών συμβόλων.

blogger είπε...

Να βάλω και μια άλλη παράμετρο στη συζήτηση; Δεν ξέρω αν είναι αφελής η ερώτηση, αλλά:
Αν θυμάμαι καλά απαγορεύονταν τα domain name κάτω των τριών (3) χαρακτήρων. Έτσι δεν είναι;
Και τότε ξαφνικά είδαμε το in.gr να πετάγεται από το πουθενά.
Ίσχυε κάτι τέτοιο; Συνεχίζει να ισχύει; Και αν ναι, δεν είμαστε λίγο ελαστικοί στην Ελλάδα με τέτοια θέματα;

e-Lawyer είπε...

Αυτή η απαγόρευση εισήχθη με τον Κανονισμό 2005 που έχω λινκάρει στο update παραπάνω και δεν θίγει τα ήδη εκχωρηθέντα ονόματα χώρου. Το in.gr είναι πολύ προγενέστερο και βεβαίως δεν το είδαμε "ξαφνικά να πετάγεται από το πουθενά", αλλά σε χρόνο που δεν ίσχυε ο περιορισμός αυτός.

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχω ξαναγράψει στο ιστολόγιο αλλά τυχαίνει να το διαβάζω τακτικά.

Η επιλογή που έγινε στην χώρα μας για εφαρμογή (σχεδόν πλήρη) της νομοθεσίας περί σημάτων στα domain names είναι δίκοπο μαχαίρι.

Κι αυτό γιατί κάποιες προϋποθέσεις όπως ο διακριτικός χαρακτήρας, η κακοπιστία κλπ (σωστές κατά βάση) δεν γίνεται να ελεγχθούν αυτόματα. Απο τη στιγμή όμως που απαιτείται έλεγχος από άνθρωπο είναι επόμενο να υπάρχουν λάθη και παραλείψεις. Ας μην εξετάσουμε δε άλλα προφανή που αναφέρονται από τους υπόλοιπους σχολιαστές όπως η χρήση Ευρωπαϊκών γλωσσών διαφορετικών από τα Αγγλικά και τα Ελληνικά.

Αυτός είναι, κατά τη γνώμη μου, και ο λόγος που στην 2η έκδοση του κανονισμού ο διακριτικός χαρακτήρας στμάτησε να ελέγχεται εκ των προτέρων και ελέγχεται μόνο μετά από καταγγελία (κι αν θυμάμαι καλά δεν αναφέρεται πλέον σαφώς και σαν προϋπόθεση). Ως εκ τούτου στο .gr εκχωρούνται domain names τα οποία δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα παρόλο που αυτό αντιβαίνει τον κανονισμό.

Είναι λοιπόν προφανές ότι ο "χειρωνακτικός" έλεγχος δεν προσφέρεται για εφαρμογή ίσων μέτρων και σταθμών για όλους. Η περίπτωση του euroelections.gr "έβγαλε μάτι" λόγω ΠΑΣΟΚ γι' αυτό και κόπηκε, αν το είχε αιτηθεί κάποιος ιδιώτης ίσως και να πέρναγε παρόλο που και πάλι πιθανόν να στερείτο διακριτικού χαρακτήρα.

Άλλες χώρες χρησιμοποιούν κανονισμούς οι οποίοι περιέχουν κριτήρια εκχώρησης τα οποία μπορούν να ελεγχθούν εντελώς αυτόματα (από μηχανή). Για οτιδήποτε περισσότερο (κακοπιστία κλπ) τον λόγο έχουν τα αρμόδια όργανα (ΑΔΑ ή δικαστήρια) όχι απαραίτητα με βάση τον αντίστοιχο κανονισμό αλλά με βαση την γενικότερη νομοθεσία. Είναι μια προσέγγιση που θα έπρεπε ίσως να είχε εξεταστεί και για το .gr.

Κατά τα λοιπά, εξυπακούεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση της ΕΕΤΤ θα έπρεπε να είναι πληρέστερα αιτιολογημένη.

Ζητώ συγγνώμη για το "σεντόνι" αλλά το συγκεκριμένο θέμα με έχει απασχολήσει αρκετά στο παρελθόν.

e-Lawyer είπε...

Γιατί λοιπόν να μην εκχωρούνται εντελώς απροϋπόθετα τα ονόματα χώρου και να επεμβαίνει μόνο εκ των υστέρων η ΕΕΤΤ και μόνον κατόπιν καταγγελίας; Νομίζω ότι ειναι η πιο φιλελεύθερη λύση στο θέμα, αποκρούοντας τον προληπτικό έλεγχο σε ένα τομέα που υποτίθεται ότι πρόκειται για "εθνικό πόρο" (η γλώσσα ανήκει στο κράτος;) και αποκρούοντας πατερναλιστικές λύσεις που συνδέονται με την αυτεπάγγελτη επέμβαση της ανεξάρτητης αρχής.

Συνεχίζεται ο παραλογισμός από Ειρηνοδίκες σε θέματα ταυτότητας φύλου

  Ενώ έχουμε καταγγείλει πολλαπλά το φαινόμενο οι Ειρηνοδίκες να απορρίπτουν αιτήματα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ως προς το επώνυμ...