Παρασκευή, Ιουλίου 03, 2009

Επιτροπή ΟΗΕ κατά διακρίσεων: Ερωτήσεις για ρατσισμό στην Ελλάδα

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την καταπολέμηση των ρατσιστικών διακρίσεων (CERD) εξετάζει την θεσμική και πραγματική αντιμετώπιση του ρατσισμού στην Ελλάδα, διατυπώνοντας τις παρακάτω ερωτήσεις. Το έγγραφο δημοσιοποιείται εδώ στα Ελληνικά, σε μετάφραση e-lawyer. Οι αναφορές στην "Σύμβαση", αφορούν την Διεθνή Σύμβαση για την καταπολέμηση όλων των ειδών ρατσιστικών διακρίσεων.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΤΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Εβδομηκοστή πέμπτη συνεδρίαση

3 με 28 Αυγούστου 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/AdvanceVersions/CERD-C-GRC-Q-19.docΆρθρο  2


1. Παρακαλούμε για την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών για την εφαρμογή του Ν.927/1979 “περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις” συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των καταδικών και των ποινών που επιβλήθηκαν. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για να επιβεβαιωθεί ότι η βία εναντίον μελών εθνοτικών μειονοτήτων εξετάζεται και διώκεται πάντα άμεσα και αποτελεσματικά; 


2. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή του άρθρου 79 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αναφέρει ότι εάν το κίνητρο ενός εγκλήματος είναι το φυλετικό, εθνικό ή θρησκευτικό μίσος, θα αξιολογείται ως επιβαρυντικός παράγοντας. Παρακαλούμε επίσης να παραθέσετε παραδείγματα υποθέσεων στις οποίες εφρμόστηκε το άρθρο.


3. Παρακαλούμε για την παροχή στατιστικών σχετικά με “περιστατικά διακρίσεων ή παράνομης χρήσης βίας” από την αστυνομία που αναφέρονται στην παράγραφο 158 της έκθεσης του κράτους, στο μέτρο που αυτό σχετίζεται με το πλαίσιο της Σύμβασης και παραθέσατε εάν και ποιες ποινές επιβλήθηκαν για αυτά τα εγκλήματα. Άρθρο 4


4. Παρακαλούμε γνωστοποιείστε μας εάν έχουν απαγορευθεί νομίμως οργανισμοί και ομάδες που προωθούν ή υποθάλπουν ρατσιστικές διακρίσεις στο Κράτος, συμπεριλαμβανομένων ομάδων Νεο-ναζί και εάν οι ομαδάρχες τους έχουν διωχθεί.

5. Παρακαλούμε να μας παράσχετε πληροφορίες για την τήρηση του Προεδρικού Διατάγματος 100/2000 το οποίο αναφέρει ότι “οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν θα μεταδιδουν προγράμματα τα οποία ενθαρρύνουν  το μίσος μεταξύ του πληθυσμού λόγω διαφορετικής φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας και φύλου.”

6. Υπό το φως του άρθρου 4 της Σύμβασης, η οποία επιβάλλει τον νόμιμο κολασμό της διάδοσης ιδεών που βασίζονται στην φυλετική ανωτερότητα ή στο μίσος, παρακαλούμε σχολιάστε την πρόσφατη εξαφάνιση από Ελληνικό Εφετείο της καταδίκης του 2007 στην υπόθεση του *** για την δημοσίευση του βιβλίου “***”. Αυτό το βιβλίο διατίθεται και πωλείται ακόμη στο Κράτος - μέλος; 

Άρθρο 5


7. Παρακαλούμε για την παροχή στατιστικών πληροφοριών όσον αφορά την συμμετοχή μελών εθνικών μειονοτήτων σε κεντρικές και τοπικές κρατικές αρχές, στις αστυνομικές δυνάμεις, στην δικαιοσύνη και, σε περίπτωση ανεπαρκούς εκπροσώπησης, σχετιά με τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την βελτίωση της κατάστασης. 

8. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα για μειονοτικά θέματα, τα παιδιά Ρομά δεν έχουν πλήρη και ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση κατά το χρόνο της επίσκεψής της τον Σεπτέμβρη 2008. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας το ακριβές επίπεδο ενσωμάτωσης των παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα και για τα μετρα που έχουν ληφθεί για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των παιδιών Ρομά στο σχολείο λόγω στερεοτύπων, λόγω μη γνώσης ελληνικών ή λόγω μη διδασκαλίας στην γλώσσα των Ρομά. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών για τα αποτελέσματα που είχε το σχέδιο για την εκπαίδευση των Ελλήνων-Ρομά μαθητών που αναφέρονται στην παράγραφο 69 της έκθεσης του Κράτους – μέλους.

9. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών για το επίπεδο επιτυχίας, ει δυνατόν με στατιστικές και παραδείγματα, για τους σκοπούς και τις προτεραιότητες του “Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Ρομά” όπως επίσης και για την πρόοδο που γίνεται όσον αφορά το Πρόγραμμα Δράσης για την ένταξη των διαφορετικής εθνικότητας προσώπων που ήδη κατοικούν στην Ελληνική Επικράτεια. 


10. Επιτρέπεται γενικά στους Έλληνες σλαβικής εθνοτικής καταγωγής να χρησιμοποιούν τις μητρικές του γλώσσες σε ελληνικά σχολεία και εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των Σλαβικών Μακεδονικών; Τα σλάβικα ονόματα είναι αποδεκτά για τα παιδιά των Ελλήνων πολιτών;

11. Παρκαλούμε σχολιάστε τις απόψεις της Κυβέρνησης για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που έκρινε ότι η Ελλάδα παραβίασε το δικαίωμα της ένωσης με την απαγόρευση σωματείων που φέρουν το επίθετο “τουρκικός”. 

Άρθρο 6 


12. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Συνηγόρου του Πολίτη και τη  βελτίωση της ικανότητάς του να χειρίζεται υποθέσεις διακρίσεων σε διάφορους τομείς. 

13. Παρακαλούμε για την παροχή στατιστικών πληροφοριών όσον αφορά τον αριθμό και την φύση των υποθέσεων που αφορούν ρατσισμό και ρατσιστικές διακρίσεις και εξετάστηκαν απο τον Συνήγορο του Πολίτη, την Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και την Επιθεώρηση Εργασίας κατά την περίοδο 2007-2009.

14. Παρακαλούμε σχολιάστε υποθέσεις που αφορούν εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ρομά στην προσπάθειά τους για αποτελεσματική πρόσβαση στα Ελληνικά δικαστήρια. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών σχετικά με μέτρα που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των Ρομά ενώπιον των αστικών δικαστηρίων και του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης. Τα παραδείγματα είναι ευπρόσδεκτα.


Άρθρο 7


15. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης και τα σεμινάρια για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων που έχουν οργανωθεί για λειτουργούς της Δικαιοσύνης, υπαλλήλους των διωκτικών αρχών και άλλους δημόσιους λειτουργούς. Παρακαλούμε να παραθέσετε εάν αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν στοιχεία που εστιάζουν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν τεθεί από τη Σύμβαση.

16. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών για τα μέτρα δημοσιοποίησης της έκθεσης από το κράτος μέλος και τα συμπεράσματα της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεώ τους στα Ελληνικά και της ανάρτησής τους σε κυβερνητικές ιστοσελίδες.


Πρόσθετες πληροφορίες


17. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν το Κράτος σκοποπεύει να προβεί σε δήλωση κατά το άρθρο 14 της Σύμβασης, ώστε να δεχθεί την αρμοδιότητα της Επιτροπής για την λήψη και εξέταση ατομικών καταγγελιών.


18. Για λόγους διευκρίνισης και κατανόησης και χωρίς διάθεση κατάκρισης εκ μέρους του Εισηγητή, παρακαλούμε εξηγείστε για ποιους λόγους η Ελλάδα υπέγραψε (το 1997), αλλά ποτέ δεν κύρωσε, την Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων.

***


Δεν υπάρχουν σχόλια:

3.000 ευρώ αποζημίωση για 4,5 χρόνια καθυστέρηση εκδίκασης ποινικής υπόθεσης

  Το γραφείο μας εκπροσώπησε διεμφυλικό πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, καθώ...