Δευτέρα, Ιουλίου 27, 2009

Συνήγορος του Καταναλωτή: δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις θαλάσσιες μεταφορές.


Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δημοσίευσε ένα φυλλάδιο με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών και των μεταφορέων για τις θαλάσσιες μεταφορές. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παρακάτω σημεία:

Ποιότητα υπηρεσίας - επιστροφή ναύλου - αποζημιώσεις

Η υποχρέωση παροχής της κατηγορίας της θέσης ή του τύπου της καμπίνας που συμφωνήθηκε και η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και η πρόβλεψη χρηματικής αποζημίωσης είναι ζητήματα που ρυθμίζονται διεξοδικά στο νόμο. Ειδικότερα, ο επιβάτης δικαιούται:

α) Την παροχή της κατηγορίας της θέσης και σε περίπτωση καμπίνας, τον τύπο καμπίνας που συμφωνήθηκε για το συγκεκριμένο πλοίο και ταξίδι. Σε περίπτωση μη παροχής τους ο επιβάτης δικαιούται είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση λαμβάνοντας την αξία του ναύλου επιβάτη και οχήματος που κατέβαλε και χρηματική αποζημίωση προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% επί της τιμής του ναύλου εισιτηρίου επιβάτη είτε να ταξιδέψει σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία κατέβαλε το αντίτιμο του εισιτηρίου, λαμβάνοντας τη διαφορά της τιμής του ναύλου εισιτηρίου επιβάτη προσαυξημένη κατά 100%.

Σε περίπτωση μη ασκήσεως του δικαιώματος της υπαναχώρησης, εάν ο μεταφορέας διαθέσει στον επιβάτη θέση ανώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, δεν δικαιούται να απαιτήσει τη διαφορά της επιπλέον πληρωμής, εκτός εάν η διάθεση της ανώτερης θέσης έγινε κατόπιν σχετικού αιτήματος του επιβάτη, οπότε ο τελευταίος οφείλει να καταβάλλει τη διαφο ρά της τιμής του ναύλου μειωμένη κατά 50%.


β) Την επιστροφή ποσοστού επί της τιμής του ναύλου ή ολόκληρη την αξία του εισιτηρίου που κατέβαλε, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

αα. Επιστροφή ποσοστού τουλάχιστον 50% του ναύλου συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ, εφόσον επιστρέψει αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου έως και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου.

ββ. Επιστροφή ποσοστού τουλάχιστον 75% του ναύλου συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ, εφόσον επιστρέψει αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου έως και 7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου.

γγ. Επιστροφή ολόκληρου του ναύλου συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ, εφόσον επιστρέψει αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου έως και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου.


δδ. Επιστροφή ολόκληρου του ναύλου συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου ειδοποίησης του μεταφορέα, όταν ο επιβάτης για λόγους ανωτέρας βίας, ιδίως για λόγους υγείας που αποδεικνύονται εγγράφως, αδυνατεί να ταξιδέψει στην προγραμματισμένη ημέρα και ώρα για την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο μεταφοράς. Η σχετική ρύθμιση προτάθηκε από τον ΣτΚ για λόγους επιείκειας στο πρόσωπο του επιβάτη. 


Τα παραπάνω δικαιώματα δεν ισχύουν προκειμένου για εισιτήριο που έχει ήδη τροποποιηθεί στο χρονικό διάστημα των δεκατεσσάρων ημερών που προηγείται της αρχικής ημερομηνίας του ταξιδιού.


γ) Ο επιβάτης δικαιούται επίσης την τροποποίηση του εισιτηρίου του, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι μέχρι και 24 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου. Εφόσον η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς.


Τα δικαιώματα του επιβάτη ισχύουν και στην περίπτωση αγοράς εισιτηρίου από απόσταση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και με την προϋπόθεση της ενημέρωσης του εκδότη του εισιτηρίου εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή με άλλο μέσο αποδεκτό από τον εκδότη.Αποσκευές  - ευθύνη μεταφορέα για απώλεια 


Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο. Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας δικαιούνται χωρίς καταβολή ιδιαίτερου ναύλου να μεταφέρουν επιπλέον των χειραποσκευών, κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή τους, ανεξαρτήτως βάρους.

Ο μεταφορέας ευθύνεται για τη φθορά ή απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου, εφόσον αυτές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη.


Καθυστέρηση απόπλου πλοίου


Σε περίπτωση καθυστέρησης του απόπλου πλοίου από την προγραμματισμένη ώρα λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα ο επιβάτης δικαιούται:

α. Να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του καταβληθεί ως αποζημίωση το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήματος.

β. Να διαμείνει επί του πλοίου καθ’ όλο το χρόνο της καθυστέρησης και να προωθηθεί στον προορισμό του θαλάσσιου ταξιδιού με το ίδιο πλοίο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα.

γ. Να λάβει τροφή, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, όταν η καθυστέρηση εκτείνεται πέραν των τεσσάρων ωρών από την προγραμματισμένη αρχικώς ώρα απόπλου και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον τούτο είναι εφικτό, όταν ο αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως είναι τουλάχιστον η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και μεσολαβούν τουλάχιστον 6 ώρες ή η καθυστέρηση αναμένεται να διαρκέσει πέραν του εξαώρου και η προγραμματισμένη ώρα απόπλου είναι μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00. Εφόσον η παροχή καταλύματος δεν είναι εφικτή καταβάλλεται στον επιβάτη χρηματική αποζημίωση που ισούται με το διπλάσιο του ναύλου επιβάτη.

δ. Να λάβει χρηματική αποζημίωση ποσοστού 25% ή 50% επί του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, εφόσον τελικά προωθήθηκε στον προορισμό του με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα και η καθυστέρηση ήταν μεγαλύτερη των 3 ή 6 ωρών αντίστοιχα από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξής του στον προορισμό του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται στο λιμένα αναχώρησης ή άφιξης του πλοίου.

ε. Να λάβει χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου μεταφοράς επιβάτη, καθώς και τον καταβληθέντα ναύλο μεταφοράς οχήματος ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, εφόσον δεν προωθηθεί στον προορισμό του σε εύλογο χρόνο με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο με υπαιτιότητα του μεταφορέα. Ο εύλογος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου.1 σχόλιο:

Viss είπε...

Το σχόλιο-ερώτημά μου δεν αφορά το συγκεκριμένο post, αλλά γενικότερα τον Συνήγορο του Καταναλωτή (ΣτΚ) και τους μηχανισμούς εξώδικης λύσης καταναλωτικών διαφορών, οπότε το θέτω στην τελευταία ανάρτηση σχετικά με τον ΣτΚ.
Από τη στιγμή λοιπόν, που δημιουργήθηκε και λειτουργεί ο ΣτΚ με βασική του αρμοδιότητα την εξωδικαστική συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιό λόγο συνεχίζει παρόμοια δραστηριότητα και η Γεν.Γραμ.Καταναλωτή του ΥπΟΙΑΝ, συνεχίζοντας την παράδοση του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα σε επικαλυπτόμενες δραστηριότητες. Ας κρατήσει λοιπόν, η ΓΓΚ το νομοπαρασκευαστικό της έργο, το ελεγκτικό της έργο, την επιβολή προστίμων και ας αφήσει τον χειρισμό των καταγγελιών στον ΣτΚ, προσπαθώντας ταυτόχρονα να επιτύχουν ένα καλύτερο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ τους. Γιατί είναι τουλάχιστον γελοίο, να σου λένε στο 1520 (το 4-ψήφιο τηλέφωνο της ΓΓΚ), "Κάντε μία καταγγελία σε μας, αλλά αν διεκδικείτε χρήματα απευθυνθείτε και στον ΣτΚ". Έλεος!!! Πως να μην αγανακτήσουν και οι καταναλωτές και ποιόν και γιατί να εμπιστευθούν;
Αν κάνω λάθος, παρακαλώ, πολύ θα ήθελα να μάθω ποιοί είναι οι διακριτοί ρόλοι αυτών των δύο υπηρεσιών στον χειρισμό καταγγελιών των καταναλωτών.
Ευχαριστώ και συγνώμη για το μεγάλο σχόλιο.

Σωρηδόν ακύρωση Δημοτικών Συμβουλίων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τις τελευταίες εβδομάδες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εντατικοποιήσει τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας ακυρώνοντας σωρηδόν αποφά...