Τρίτη, Ιανουαρίου 20, 2009

Συνήγορος του Πολίτη: αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ενσωμάτωση Οδηγίας 2005/36


Μετά από σχετική έρευνα ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε και πάλι ότι η ελληνική έννομη τάξη δεν έχει ακόμη εναρμονισθεί προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ «Σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων», στην οποία όφειλε να έχει προβεί έως την 20.10.2007 και ότι το σχετικό σχέδιο Π.Δ. εκκρεμεί πέραν του έτους προς έγκριση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε σχετικό πόρισμα που αναρτάται σήμερα στην ιστοσελίδα του (www.synigoros.gr) ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι η χώρα κινδυνεύει  να οδηγηθεί  εκ νέου στο ευρωπαϊκό δικαστήριο εξαιτίας της εκκρεμότητας αυτής. 


Ο Συνήγορος του Πολίτη υποχρεώθηκε να ασχοληθεί και πάλι με το θέμα της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κατόχους αλλοδαπών τίτλων σπουδών μετά από την άρνηση της Δ/νσης Κτηνιατρικής Αντίληψης και Φαρμάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΑΦΕ), να προβεί σε εξέταση αιτημάτων για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κατόχους αλλοδαπών τίτλων σπουδών της ειδικότητας «κτηνίατρος». 


Από τη διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε ότι η άρνηση της Δ/νσης ΚΑΦΕ εδράζεται σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), σύμφωνα με την οποία δεν υφίστανται σήμερα νομίμως καθορισθείσες αρμόδιες εθνικές αρχές για την αναγνώριση της ισοδυναμίας προς ελληνικά πτυχία των αλλοδαπών διπλωμάτων, πιστοποιητικών και λοιπών τίτλων σπουδών κτηνιατρικής. 


Η άποψη ωστόσο της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως και του Συνηγόρου του Πολίτη, είναι διαφορετική από αυτήν που έχει διατυπώσει το ΝΣΚ. Ειδικότερα, κρίνεται ότι η ΚΑΦΕ οφείλει να συνεχίσει να προβαίνει στην εξέταση των αιτημάτων χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κτηνιάτρου σε κατόχους τίτλων σπουδών κρατών - μελών της Ε.Ε., έως την τυπική προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2005/36/ΕΚ με την έκδοση σχετικού Π.Δ. η οποία και εκκρεμεί.  


Δελτίο τύπου


Πόρισμα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...