Τρίτη, Ιανουαρίου 20, 2009

Ευρωπαϊκή Ένωση: Διορισμός Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και Αναπλήρωτή μέχρι το 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Ιανουαρίου 2009

για τον διορισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του αναπληρωτή επόπτη


(2009/30/ΕΚ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,Έχοντας υπόψη:


- τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1), καιι δίως το άρθρο 42 παράγραφος 1αυτού,


την πρόταση ενός καταλόγου υποψηφίων που υπέβαλε η Επιτροπή στις 21 Οκτωβρίου 2008, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, μετά από δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον διορισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων καιτου αναπληρωτή επόπτη,


Εκτιμώντας ότι ενδείκνυται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διορίσουν, με κοινή συμφωνία, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων καιτον αναπληρωτή επόπτη για πενταετές

διάστημα που αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου 2009,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:


Άρθρο 1

Διορίζονται για την περίοδο από τις 17 Ιανουαρίου 2009 έως τις 16 Ιανουαρίου 2014:

— ο κ. Peter HUSTINX ως Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων,

— ο κ. Giovanni BUTTARELLI ως αναπληρωτής επόπτης.


Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγειαποτελέσματα από την ημέρα της έκδοσής της.


Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2009.


Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. VONDRA

16.1.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 11/83(1)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...