Πέμπτη, Ιανουαρίου 15, 2009

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: να αναγνωριστούν τα σύμφωνα συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών στην ΕΕ

Σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγνωρίσουν τα σύμφωνα συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών.

Τα επίμαχα αποσπάσματα της σχετικής έκθεσης είναι τα εξής:

75.    [το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο] καλεί τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με το σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων να αναγνωρίζουν τις διατάξεις με παρόμοιες συνέπειες που έχουν θεσπίσει άλλα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για την αμοιβαία αναγνώριση της ισχύουσας νομοθεσίας μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ομόφυλα ζευγάρια ισχύει υπό προϋποθέσεις ίδιες με εκείνες που ισχύουν για τα ετερόφυλα ζευγάρια·


76.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που να διασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη θα εφαρμόζουν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, είτε αυτά είναι παντρεμένα είτε διαβιούν υπό καθεστώς καταχωρημένης συμβίωσης, ιδίως όταν ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας τους βάσει του δικαίου της ΕΕ·


77.    καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να λάβουν, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισότητας,νομοθετικά μέτρα για την κατάργηση των διακρίσεων που υφίστανται ορισμένα ζευγάρια λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους·


Η έκθεση αυτή, η οποία αφορά γενικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ, ψηφίστηκε με 401 ψήφους υπέρ, 220 κατά και 67 απουσίες.


Ιδίως ο αρ. 76 του ψηφίσματος αναγνωρίζει το πρόβλημα εφαρμογής της Οδηγίας 2004/38 που έχει εντοπίσει η Φιλελεύθερη Συμμαχία με σχετική προσφυγή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαψεύδει τις εσφαλμένες εκτιμήσεις που έσπευσε τρεις μέρες πριν να δημοσιοποιήσει ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη, ότι δήθεν δεν αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών από την σύναψη συμφώνου συμβίωσης, όπως προβλέπει ο πρόσφατος νόμος.


Εδώ θα βρείτε και τη λίστα των ευρωβουλευτών που υποστήριξαν τη συγκεκριμένη σύσταση για το θέμα του συμφώνου συμβίωσης, πριν αυτή περιληφθεί τελικά στο Ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα (δηλ. μέχρι 15.12.2008)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Περιττή γραφειοκρατία για τα MyliveKEP

Όλα όσα διαβάζουμε ως φοβερές διοικητικές καινοτομίες, είναι απλά προσθήκη πολυπλοκότητας: πρέπει να έχεις λογαριασμό σε μια από τις 4 συστη...