Κυριακή, Απριλίου 19, 2009

Συνήγορος του Πολίτη: αθέμιτη διάκριση το 35ο έτος για εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο


Δεκτή έγινε, μετά τη διαμεσολαβητική παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή του Εφετείου Θράκης αίτηση υποψήφιου δικηγόρου για συμμετοχή στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης την Β’ Εξεταστική Περίοδο του 2008.
Ο εν λόγω υποψήφιος δικηγόρος προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για την απόρριψη της αίτησής του από την κατά νόμον συσταθείσα εξεταστική επιτροπή στο πλαίσιο της διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων δικηγόρων της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης κατά την Α’ Εξεταστική Περίοδο του 2008. Η αίτησή του απορρίφθηκε με την αιτιολογία της υπέρβασης του νόμιμου ορίου ηλικίας και συγκεκριμένα του 35ου έτους, κατ’εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.Δ 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων». Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου στην επερχόμενη Β’ εξεταστική περίοδο 2008 να αποφευχθεί η εκ νέου απόρριψη
του αιτήματός του με την ίδια αιτιολογία, θεωρώντας ότι η προϋπόθεση αυτή συνιστά αθέμιτη διάκριση λόγω ηλικίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι - μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3304/2005 « Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης …» - με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η σχετική κοινοτική νομοθεσία (οδηγία 2000/78ΕΚ) περί απαγόρευσης κατ’αρχήν των διακρίσεων λόγω ηλικίας - η διάταξη του Κώδικα των Δικηγόρων, με την οποία θεσπίζεται χωρίς ειδική αιτιολόγηση το 35ο έτος, ως ανώτατο ηλικιακό όριο για την πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελμα έχει αυτοδικαίως καταργηθεί ως αντικείμενη στο Ν. 3304/2005, καθώς το εν λόγω όριο ηλικίας δεν αιτιολογείται επαρκώς, όπως επιβάλλεται από τον ως άνω νόμο και την 2000/78. Ειδικότερα, δεν αναφέρεται στη σχετική διάταξη, ο σκοπός, που την καθιστά θεμιτή, ο λόγος για τον οποίο το όριο του 35ου έτους συνιστά ουσιαστική και καθοριστική προϋπόθεση συνδεόμενη με την ιδιαίτερη φύση και την προσήκουσα άσκηση του επαγγέλματος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αποφεύγεται η πιθανή σύγκρουσή της με την επιταγή της εύλογης κατ’ελάχιστο χρόνο άσκησης του επαγγέλματος. Τέλος, η Αρχή σημείωσε και τη σχετική
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία η νομοθετική  πρόβλεψη του εν λόγω ηλικιακού ορίου αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας και ως εκ τούτου είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική (υπόθεση 6809/2008).

Aυτή η υπόθεση του Συνηγόρου του Πολίτη εγείρει το ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα του ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων (αλλά και συμβατότητάς τους προς το κοινοτικό δίκαιο) από τις ανεξάρτητες αρχές.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε μπροστά του μια σαφέστατη διάταξη του Κώδικα περί δικηγόρων, ενός νόμου που ισχύει από το 1954, ο οποίος περιείχε μια σαφέστατη ηλικιακή απαγόρευση: άνω των 35 ετών δεν επιτρέπεται να γίνει κάποιος δικηγόρος.

Αυτή η διάταξη έπρεπε να εξεταστεί υπό το φως της συνταγματικής αρχής της ίσης μεταχείρισης, όπως εξειδικεύεται και μέσα από το κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία 2000/78) το οποίο εναρμονίστηκε με το Ν.3304/2005. Τελικά ο Συνήγορος καταλήγει ότι η διάταξη δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, διότι δεν εξειδικεύεται ο σκοπός της θέσπισης ενός τέτοιου ηλικιακού ορίου. Άρα, ο Συνήγορος εισηγείται (οι προτάσεις του δεν είναι δεσμευτικές) τον παραμερισμό αυτής της διάταξης του Κώδικα περί δικηγόρων.

Υπάρχει βέβαια και ένα μικρό κλείσιμο του ματιού: αν άραγε η διάταξη του Κώδικα περί δικηγόρων εξειδίκευε το σκοπό για τον οποίο πρέπει να θεσπιστεί ένα ηλικιακό όριο για την ενάσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, θα ήταν άραγε σύμφωνη η διάταξη με το κοινοτικό και το συνταγματικό δίκαιο περί ίσης μεταχείρισης; Η διατύπωση του κειμένου του Συνηγόρου δεν επιτρέπει να δοθεί ένα ναι ή ένα όχι, αλλά αφήνει να εννοηθεί ότι ο κοινός νομοθέτης μπορεί να προσπαθήσει άλλη μια φορά και στη συνέχεια θα πρέπει να επαναξιολογηθεί κατά πόσον μια πιο αιτιολογημένη διάταξη θα ήταν συμβατή ή όχι με την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από πότε η Ελλάδα δεν θέλει τρανς Πλοιάρχους;

 Η καταγγελία που δημοσίευσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είναι ότι το Μητρώο Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αρνήθηκε να ...